Prif >> Cymuned >> Sut y gwnes i lywio diagnosis canser ceg y groth yn ystod beichiogrwydd

Sut y gwnes i lywio diagnosis canser ceg y groth yn ystod beichiogrwydd

Sut y gwnes i lywio diagnosis canser ceg y groth yn ystod beichiogrwyddMaterion Mamau Cymunedol

Yn 2019, cefais y newyddion yr oeddwn yn gobeithio amdanynt - roeddwn yn cael babi! Sylweddolais fy mod yn feichiog reit cyn rhedeg fy 18fed marathon. Pan ddychwelais adref, es i yn syth at fy OB-GYN i gadarnhau fy mod, yn wir, yn disgwyl.

Yn gyffrous ac yn barod i gychwyn ar fy nhaith magu plant newydd, fe wnes i drefnu fy apwyntiadau arferol dilynol ar unwaith, gan gynnwys a Prawf pap ar gyfer sgrinio canser ceg y groth . Argymhellir prawf Pap a chyd-brofi gyda HPV bob pum mlynedd o 25 oed tan 65 oed, yn ôl y Canllawiau Cymdeithas Canser America .Galwodd y nyrs fi ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Roedd canlyniadau fy mhrawf yn annormal.

Beth mae ceg y groth Pap annormal yn ei olygu

Cefais fy synnu ychydig, ond heb fy nychryn. Pan fydd ceg y groth Pap yn annormal, mae'n golygu nad yw celloedd yng ngheg y groth yn edrych yn hollol iawn. Nid yw'n golygu bod gennych ganser, er mai dyna un o'r posibiliadau. Mae yna amrywiaeth o ganlyniadau annormal ar gyfer sgrinio canser ceg y groth gyda gwahanol gamau nesaf ar gyfer gwerthuso neu reoli ymhellach.

Yn fy achos i, achoswyd y celloedd annormal gan haint cyffredin a drosglwyddir yn rhywiol o'r enw feirws papiloma dynol (HPV). Mae tua 80% o oedolion rhywiol weithredol, yn ddynion a menywod, wedi'u heintio â HPV ar ryw adeg yn eu bywyd, meddai Kathleen M. Schmeler, MD , athro oncoleg gynaecolegol a meddygaeth atgenhedlu yng Nghanolfan Ganser MD Anderson yn Houston.I lawer, nid yw'r haint yn achosi unrhyw broblemau. Mae mwyafrif y bobl yn clirio'r haint ar eu pennau eu hunain a byth byth yn gwybod eu bod wedi'i gael, eglura Dr. Schmeler. Mewn cyfran fach o fenywod, mae'r haint HPV yn parhau a gall achosi dysplasia ceg y groth, y gellir ei godi ar brawf HPV neu arogl ceg y groth.

Oherwydd dangosodd fy ceg y groth Pap celloedd chwarren afreolaidd gall hynny nodi canser, roedd fy OB-GYN eisiau edrych yn agosach a chael sampl arall gyda cholposgopi.

Beth yw colposgopi?

Fel ceg y groth Pap, a colposgopi arholiad pelfig sy'n cynnig golwg agos ar geg y groth. Mae toddiant wedi'i seilio ar finegr yn nodweddiadol yn cael ei roi ar geg y groth i'w gwneud hi'n haws gweld unrhyw afreoleidd-dra. A defnyddir colposgop, offeryn sy'n edrych fel ysbienddrych, i gael golwg agosach. Yn fy achos i, roedd fy OB-GYN yn poeni am yr hyn a welodd a phenderfynodd wneud biopsi ceg y groth i gael sampl ychwanegol. Yn 13 wythnos yn feichiog, profais fwy o waedu nag sy'n nodweddiadol, ond nid oedd yn drymach na chyfnod a dim ond cwpl o ddiwrnodau y parhaodd.Darganfod fy nghanlyniadau biopsi

Dangosodd fy nghanlyniadau biopsi fod gen i AIS, adenocarcinoma yn y fan a'r lle , neu ganser ceg y groth Cam 1A1. Canser serfigol yw'r pedwerydd canser mwyaf cyffredin ymhlith menywod, yn ôl astudiaeth yn 2018 gan y Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), ond mae'n sylweddol llai cyffredin yn yr Unol Daleithiau. Hynny yw, nid oedd fy sefyllfa - cael HPV a chanser ceg y groth - yn anghyffredin.

Ers imi fod yn fy ail dymor erbyn imi gael fy niagnosis, cefais fy nghyfeirio ar unwaith at oncolegydd gynaecolegol a fyddai’n edrych eto ar geg y groth ac yn cyflwyno cynllun triniaeth imi.

Roedd cael y diagnosis hwn yn un o'r galwadau ffôn mwyaf dirdynnol i mi eu profi erioed. Mae darganfod y gallai fod gennych ganser yn ofnadwy, ond mae darganfod y gallai fod gennych ganser wrth gario'ch plentyn cyntaf yn waeth byth. Yn ffodus, roedd gen i system gymorth a thîm meddygol gwych a helpodd fi trwy'r broses.Trin canser ceg y groth wrth feichiog

Yn ôl Kellie Schnieder, MD, oncolegydd gynaecolegol yn Novant Health yn Charlotte, Gogledd Carolina, roedd fy nghynllun triniaeth yn gyson â'r argymhelliad nodweddiadol ar gyfer claf beichiog â chanser ceg y groth cam cynnar. Cefais apwyntiadau gyda fy oncolegydd bob tri mis i fonitro ceg y groth ac fe wnes i drefnu biopsi côn ar ôl i mi wella ar ôl genedigaeth.

Mae'r mae'r driniaeth yn amrywio yn seiliedig ar gam y beichiogrwydd a dilyniant canser. Gall gynnwys lymphadenectomi (tynnu nodau lymff yr effeithir arnynt), trachelectomi (tynnu rhan o geg y groth, y fagina, a'r meinweoedd cyfagos), neu gemotherapi ansafonol (meddyginiaeth i leihau maint tiwmor). Mae'r rhan fwyaf o achosion a ganfyddir yn ystod beichiogrwydd yn ysgafn. Y gyfradd oroesi yn y senario hwn yw 99.1%.Ym mis Mawrth 2020, wyth wythnos ar ôl i mi esgor ar fy mab, Parker, es i mewn am yconizationweithdrefn, a lwyddodd i gael gwared ar y meinwe ganseraidd. Mae fy mab bellach yn 11 mis oed, ac rydw i'n dal yn rhydd o ganser a HPV. Rwy'n mynd yn ôl am apwyntiadau rheolaidd bob pedwar mis i sicrhau ei fod yn aros felly.

Mathau eraill o driniaeth

Mae sawl math o driniaeth ar gyfer canser ceg y groth a dysplasia, sy'n dibynnu ar y llwyfan, ac yn y rhan fwyaf o achosion, gellir cadw ffrwythlondeb. Nid oes angen hysterectomi ar fwyafrif y menywod sydd â dysplasia ceg y groth (cyn-ganser), eglura Dr. Schmeler. Fel rheol, mae angen triniaeth ar fenywod â dysplasia ceg y groth gradd uchel ac yn cael LEEP (gweithdrefn toriad electrosurgical dolen) lle mae cyfran fach o geg y groth sy'n cynnwys y celloedd annormal yn cael ei thynnu, gan adael y rhan fwyaf o geg y groth a'r groth i gyd yn eu lle.Mewn camau mwy datblygedig, 1A2-1B2, hysterectomi neu radical trachelectomi (gellir ystyried tynnu ceg y groth, y fagina uchaf, a'r parametriwm, neu'r meinwe o amgylch ceg y groth), ac yn ôl Dr. Schnieder, gellir trin tiwmorau mwy gyda chemotherapi ynghyd â therapi ymbelydredd.

Pwysigrwydd atal

Mae canser ceg y groth yn effeithio ar filoedd o ferched, ond gellir ei atal gyda dangosiadau rheolaidd a'r HPV brechlyn. Y peth gorau y gall menywod ei wneud i'w atal yw cael y brechlyn, eglura Dr. Schnieder. HPV yw'r haint rhywiol a drosglwyddir yn fwyaf cyffredin, ac mae bron pawb wedi'i gael neu wedi'i gael. Nid oes ffordd wych o'i osgoi ac eithrio i gael eich brechu. Mae'r brechlyn wedi'i gymeradwyo ar gyfer oedrannau 9 i 45 oed ac mae'n ddiogel ei dderbyn yn ystod beichiogrwydd.Mae mesurau atal pwysig eraill yn cynnwys gofal sylfaenol arferol, sgrinio canser ceg y groth arferol ac amserol, defnyddio condom yn gyson, a chynnal arferion iach fel peidio ag ysmygu, defnyddio alcohol yn isel neu'n gymedrol, diet iach, cynnal a chadw rheolaidd, a sicrhau pwysau iach.

CYSYLLTIEDIG: Pam y dylech chi gael y brechlyn Gardasil - hyd yn oed yn eich 30au neu 40au

Mae'r pandemig coronafirws hefyd wedi arwain llawer o fenywod i ohirio eu dangosiadau a'u hapwyntiadau arferol, er bod y effaith ar ddiagnosisau canser hyd yn hyn yn anhysbys. Mae clinigau ac ysbytai yn cymryd rhagofalon ar hyn o bryd, felly os yw wedi bod yn amser ers eich sgrinio diwethaf, peidiwch ag anghofio gwneud apwyntiad. Gall ychydig o atal fynd yn bell.

Bywyd ar ôl canser ceg y groth

Fy siop tecawê fwyaf o fy mhrofiad i yn feichiog gyda chanser ceg y groth yw pwysigrwydd atal. Oherwydd bod HPV yn STI, mae'n parhau i ddal stigma, un y gobeithiaf y gallaf helpu i'w ddadelfennu trwy rannu fy mhrofiad. Ac, pan fydd fy mab yn ddigon hen , bydd yn sicr yn cael ei frechu!