Prif >> Cwmni, Gwybodaeth Cyffuriau >> Yr atchwanegiadau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis Mehefin

Yr atchwanegiadau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis Mehefin

Yr atchwanegiadau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis MehefinCwmni

Y rhan fwyaf o flynyddoedd, mae haf yn golygu barbeciws iard gefn, picnics yn y parc, a digon o hwyl yn yr haul. Er y gall pethau edrych ychydig yn wahanol yn 2020, diolch i COVID-19, fel arfer mae'n adeg o'r flwyddyn pan fydd llawer o bobl yn cymryd rhan weithredol mewn hamdden, ac yn talu sylw i'w hiechyd corfforol. Efallai mai dyna un rheswm pam mae'r presgripsiynau mwyaf poblogaidd wedi'u llenwi â SingleCare ym mis Mehefin i gyd yn digwydd bod yn atchwanegiadau; asiantau hematopoietig i fod yn fanwl gywir - gan gynnwys haearn, fitamin B12, ac asid ffolig. Mae'r asiantau hyn yn gwella ansawdd y gwaed a gellir eu defnyddio i drin anemias.

Dyma'r rhai a ddaeth i'r brig ym mis Mehefin, yn ôl data SingleCare:  1. Sylffad fferrus
  2. Asid ffolig
  3. Cyanocobalamin
  4. FeroSul
  5. Fitamin B12

Y rheswm mwyaf cyffredin y byddai'r atchwanegiadau hyn yn cael eu rhagnodi i glaf yw pan fydd ef neu hi'n ddiffygiol ynddynt, eglura Jesse P. Houghton , MD, FACG, uwch gyfarwyddwr meddygol gastroenteroleg yng Nghanolfan Feddygol Southern Ohio.Felly, sut ydych chi'n gwybod a oes gennych ddiffyg? Gadewch inni edrych ar yr atchwanegiadau poblogaidd hyn yn unigol.

CYSYLLTIEDIG: 9 diffyg maetholion cyffredin yn yr Unol Daleithiau.

FeroSul a sylffad fferrus (atchwanegiadau haearn)

Mae sylffad fferrus a FeroSul, fersiwn enw brand o sylffad fferrus, yn atchwanegiadau haearn a ddefnyddir i drin anemia diffyg haearn. Gall diffyg haearn ddeillio o gymeriant dietegol annigonol, malabsorption (o gyflyrau fel clefyd Coeliag), neu o golli gwaed (trwy'r llwybr GI neu yn ystod misglwyfau), meddai Dr. Houghton. Mae symptomau anemia diffyg haearn yn cynnwys blinder anarferol, croen gwelw, diffyg anadl, cur pen, a phendro.Os amheuir diffyg haearn, gall eich meddyg gynnal prawf gwaed i benderfynu a oes angen ychwanegiad ai peidio. Mae’r ‘panel haearn’ yr ydym fel arfer yn ei archebu yn cynnwys lefel haearn, TIBC (cyfanswm capasiti rhwymo haearn), dirlawnder haearn y cant, a ferritin, meddai Dr. Houghton. Yn ogystal ag atchwanegiadau, gellir trin anemia diffyg haearn trwy fwyta bwydydd sy'n cynnwys llawer o haearn gan gynnwys cig eidion, cigoedd organ, llysiau deiliog gwyrdd, hadau, cnau a ffa.

Mae llawer o bobl yn mwynhau rhedeg yn ystod misoedd yr haf, a astudiaethau wedi dangos y gall rhai athletwyr dygnwch (yn enwedig menywod) redeg yn isel mewn haearn, a allai helpu i egluro pam mae atchwanegiadau haearn yn boblogaidd ym mis Mehefin. Fodd bynnag, gall cymryd gormod o haearn arwain at broblemau yn yr afu a'r galon, felly mae'n bwysig ymgynghori â'ch darparwr gofal iechyd cyn dechrau ychwanegu haearn.

CYSYLLTIEDIG: Triniaethau a meddyginiaethau anemiaAsid ffolig

Mae asid ffolig yn fath o fitamin B sy'n helpu'r corff i gynhyrchu a chynnal celloedd newydd.Mae sbigoglys, afu, asbaragws, ac ysgewyll Brwsel ymhlith y bwydydd sydd â'r lefelau ffolad uchaf.Yn ôl Dr. Houghton, o ran diffygion (wrth gymharu haearn, fitamin B12, ac asid ffolig) lefelau ffolad isel yw'r lleiaf cyffredin. Mae symptomau diffyg asid ffolig yn cynnwys blinder, doluriau yn y geg, chwyddo tafod, a symptomau eraill anemia fel syrthni, croen gwelw, gwendid, a newidiadau mewn hwyliau.

Felly, pam mae presgripsiynau ar gyfer pigyn asid ffolig ym mis Mehefin?Mae rhywfaint o ymchwil sy'n nodi bod asid ffolig yn gostwng yn ystod misoedd yr haf oherwydd ymbelydredd solar uchel ac amlygiad golau UV, meddai Enchanta Jenkins, MD, MHA , OB-GYN yng Nghaliffornia. Un astudiaeth wedi ei darganfod hynnyroedd y risg o ddiffyg ffolad 1.37 gwaith yn fwy yn yr haf nag yn y gaeaf.

Yn ogystal, mae astudiaethau wedi dangos gall yr haf hwnnw fod yn amser da i feichiogi o ran pwysau geni. Fe wnaeth mamau a ddaeth yn feichiog ym mis Mehefin trwy fis Awst eni babanod a oedd, ar gyfartaledd, tua 8 gram yn drymach nag mewn misoedd eraill. Mae'r Mae CDC yn argymell bod pob merch o oedran atgenhedlu yn cymryd 400 microgram (mcg) o asid ffolig bob dydd, yn ogystal â bwyta bwyd â ffolad o ddeiet amrywiol, i helpu i atal rhai diffygion geni mawr. Yn ôl Dr. Jenkins, gellir rhagnodi asid ffolig 1mg i ferched beichiog na allant gymryd fitaminau cyn-geni (weithiau oherwydd cyfog ac emesis). Mae hi hefyd yn argymell bod menywod sydd wedi cael colled beichiogrwydd blaenorol yn cymryd 5 mg o asid ffolig yn ystod y tymor cyntaf.CYSYLLTIEDIG: Pam mae angen i ferched beichiog gymryd asid ffolig

Cyanocobalamin a fitamin B12

Rhagnodir atchwanegiadau fitamin B12, fel cyanocobalamin, i'w trinanemia niweidiol adiffyg fitamin B12. Mae fitamin B12 yn fitamin hanfodol sy'n bwysig i'r ymennydd a'r nerfau yn ogystal â ffurfio celloedd gwaed coch. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael digon o fitamin B12 o'u diet, ond gallai'r rhai sy'n dilyn diet fegan caeth ddatblygu diffyg. Mae lefelau B12 isel yn nodweddiadol yn deillio o gymeriant dietegol annigonol dros gyfnod hir o amser (mae'n cymryd misoedd neu flynyddoedd i'n lefelau B12 ddod yn isel), neu malabsorption o gyflyrau fel clefyd Crohn neu o lawdriniaeth echdoriad rhannol y coluddyn blaenorol, meddai Dr. Houghton.Gallai diffyg fitamin B12 (neu broblemau gydag amsugno) arwain at anemia, ac achosi symptomau fel gwendid, crychguriadau'r galon, problemau nerfau, glossitis (llid y tafod), materion gastroberfeddol, melynu y croen, a cholli golwg.

Efallai y bydd defnydd fitamin B12 yn pigo yn ystod misoedd yr haf oherwydd bod rhai clinigau colli pwysau yn hysbysebu dosau uchel o'r atodiad (yn aml ar ffurf pigiadau) fel ffordd i gynyddu egni a rhoi hwb i'ch metaboledd. Fodd bynnag, nid oes fawr ddim tystiolaeth i gefnogi'r honiad bod pigiadau fitamin B12 yn cynorthwyo colli pwysau.Mae'n debyg y byddant yn helpu dim ond os oes gennych ddiffyg B12, meddai Dr. Jenkins.Mae dechrau'r haf yn amser poblogaidd ar gyfer atchwanegiadau, ond mae'n bwysig ymgynghori â'ch darparwr gofal iechyd bob amser os ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych ddiffyg. Gall eich meddyg roi'r profion cywir i chi i benderfynu a yw ychwanegiad yn iawn i chi, ac ym mha dos.