Prif >> Cwmni >> 3 cwestiwn yswiriant hanfodol i'w gofyn yn ystod beichiogrwydd

3 cwestiwn yswiriant hanfodol i'w gofyn yn ystod beichiogrwydd

3 cwestiwn yswiriant hanfodol iCwmni

Gadewch i ni ei wynebu. Mae cael babi yn dod â thag pris hefty. Mae hyn yn golygu, mae paratoi ar gyfer beichiogrwydd yn gofyn am fwy na thrip i weld eich meddyg. Er mwyn cynyddu eich buddion iechyd i'r eithaf a lleihau eich gwariant, bydd angen i chi edrych ar eich yswiriant iechyd , yn benodol yswiriant yswiriant beichiogrwydd.

Os yn bosibl, cynlluniwch ymlaen llaw. Mae hyn yn caniatáu amser ichi ymchwilio i'ch opsiynau darpariaeth a dewis cynllun sy'n gweddu i'ch anghenion. Wedi dweud hynny, weithiau nid yw beichiogrwydd yn digwydd ar yr amser perffaith. Y newyddion da yw bod gennych opsiynau ar gyfer gofal cynenedigol, hyd yn oed os nad oes gennych yswiriant.Waeth beth yw eich sefyllfa, mae'n debygol y bydd gennych lawer o gwestiynau am yswiriant mamolaeth a gofal iechyd, yn gyffredinol. Er mwyn eich helpu i ddechrau, dyma dri chwestiwn penodol i'w gofyn i ddarparwr yswiriant pan rydych chi'n disgwyl.Beth mae yswiriant beichiogrwydd yn ei gwmpasu?

Mae yswiriant beichiogrwydd yn cwmpasu'r holl fuddion iechyd hanfodol sy'n gysylltiedig â gofal cynenedigol. Gall hyn gynnwys ymweliadau cyn-geni, cyffuriau presgripsiwn, gwasanaethau labordy, diabetes yn ystod beichiogrwydd, costau esgor, a hanfodion gofal mamolaeth eraill. Mae hefyd yn cynnwys gofal babanod newydd-anedig. Wrth werthuso opsiynau yswiriant yn ystod cofrestriad agored neu adolygu eich cynllun iechyd, edrychwch ar dreuliau parod, copayau, didyniadau, a sicrwydd arian sy'n gysylltiedig â darpariaeth mamolaeth.

Gan fod gofal mamolaeth yn cael ei ddosbarthu fel un o'r Ddeddf Gofal Fforddiadwy (ACA) Buddion Iechyd Hanfodol , cyhyd â'ch bod yn prynu cynllun sy'n gymwys o dan yr ACA, bydd gennych feichiogrwydd. Mae hyn yn cynnwys Marchnad Yswiriant Iechyd a Cynlluniau Medicaid , sy'n ymwneud â gofal hyd yn oed os yw'ch beichiogrwydd yn dechrau cyn i'r sylw ddechrau.Wedi dweud hynny, Louise Norris , mae asiant yswiriant iechyd trwyddedig allan o Wellington, Colo., yn esbonio y gall union fanylion yr hyn a gwmpesir ym mhob gwladwriaeth amrywio yn dibynnu ar fanylion y meincnod. Felly, mae'n bwysig deall manylion sut mae'ch cynllun yn gweithio. Yn ogystal, mae darpariaeth a ddarperir gan gyflogwr, naill ai trwy'r fam neu bartner, yn cynnig darpariaeth beichiogrwydd; fodd bynnag, efallai y bydd gennych gyfnod aros nes bydd eich sylw yn cychwyn.

Efallai na fydd rhai mathau o yswiriant yn cynnig buddion mamolaeth. Os ydych chi o dan 26 oed ac yn cael sylw dibynnol ar gynllun rhywun arall, fel rhiant, neu os oes gennych chi gynllun iechyd myfyriwr, efallai na fydd yn cynnwys darpariaeth beichiogrwydd. Mae'r deddfau'n amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth - gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch cynllun. Os na chynhwysir sylw, ystyriwch wneud cais am eich cynllun eich hun yn ystod beichiogrwydd trwy'r gofal iechyd.gov marchnad, neu ar gyfer sylw Medicaid (sydd weithiau'n cynnig gwell sylw).

Dylai cwmnïau yswiriant allu darparu cost mamolaeth ddisgwyliedig i chi, a fydd yn rhoi syniad da i chi o'r hyn y byddant yn ei dalu a'r hyn y gallwch ddisgwyl ei dalu, egluraMelanie Musson, arbenigwr yswiriant iechyd gyda Asiantau Yswiriant yr Unol Daleithiau . Polisi yswiriant sydd ag uchafswm isel y gellir ei ddidynnu ac isel o'i boced orau ar gyfer beichiogrwydd oherwydd bod cael babi yn ddrud, a byddwch yn debygol o gyrraedd eich didynnu, meddai.Yn ogystal ag yswiriant iechyd ar gyfer beichiogrwydd a gofal newydd-anedig, dylech hefyd ymgyfarwyddo â'r Deddf Absenoldeb Meddygol Teulu neu FMLA. O dan FMLA, mae'n ofynnol i gyflogwyr ddarparu absenoldeb cyflogedig a di-dâl i weithwyr cymwys am resymau meddygol a theuluol penodol, fel beichiogrwydd a gofalu am newydd-anedig, a chynnal buddion iechyd grŵp yn ystod yr absenoldeb. Mae hyn yn rhoi cyfle i rieni newydd gydbwyso cyfrifoldebau gwaith a theulu. Os ydych chi'n gymwys, gallwch chi gymryd hyd at 12 wythnos o absenoldeb di-dâl bob blwyddyn ar gyfer genedigaeth a gofal plentyn newydd-anedig, ymhlith rhesymau teuluol a meddygol eraill.

A allwch chi gael yswiriant iechyd os ydych chi'n feichiog?

Oes, rydych chi'n gymwys i wneud cais am yswiriant iechyd os ydych chi'n feichiog. Yn y gorffennol, roedd cynlluniau yswiriant yn dosbarthu beichiogrwydd fel cyflwr a oedd yn bodoli eisoes. Gadawodd hyn lawer o fenywod beichiog heb yswiriant iechyd.

Ond newidiodd pasio'r ACA hynny i gyd. Os oes gennych gynllun Marketplace neu sylw Medicaid, rydych yn gymwys i dderbyn gofal beichiogrwydd a mamolaeth hyd yn oed os gwnewch gais tra’n feichiog. Mae hyn hefyd yn cynnwys yswiriant trwy eich cyflogwr neu gyflogwr partner a chynllun iechyd rydych chi'n ei brynu ar eich pen eich hun.Mae angen i chi gofrestru mewn cynllun iechyd yn ystod cofrestriad agored neu yn ystod cyfnod cofrestru arbennig os ydych chi'n gymwys. Yn ôl gofal iechyd.gov , cyfnod cofrestru arbennig yw amser y tu allan i'r flwyddyn cyfnod cofrestru agored eich bod yn gymwys ar gyfer os ydych chi wedi profi rhai digwyddiadau bywyd fel symud, priodi, colli sylw iechyd, mabwysiadu babi, neu gael babi.

Cyn belled â'ch bod yn gwneud cais am gynllun iechyd sy'n cydymffurfio ag ACA, dywed Norris na wrthodir sylw iechyd i chi ar gyfer gofal cynenedigol. Fodd bynnag, mae hi'n tynnu sylw, os ydych chi'n gwneud cais am rywbeth fel cynllun tymor byr neu gynllun indemniad sefydlog, gall y cwmni yswiriant wrthod y cais oherwydd beichiogrwydd. Nid yw cynlluniau iechyd tymor byr yn cwrdd â chanllawiau ACA, ac mae'r mwyafrif yn ymwneud ag ymweliadau â meddygon a gofal brys yn unig. Nid yw cynlluniau iechyd tymor byr yn cynnwys cyflyrau sydd eisoes yn bodoli.Os ydych chi'n ennill gormod i fod yn gymwys i gael sylw Medicaid, bydd rhai taleithiau'n ymdrin â beichiogrwydd o dan y Rhaglen Yswiriant Iechyd Plant (CHIP). Mae'r rhaglen hon yn fwy adnabyddus am ddarparu buddion yswiriant i blant nad oes ganddynt yswiriant.

Sut allwch chi leihau costau beichiogrwydd?

Ar ôl i chi ddeall sut i fod yn gymwys i gael yswiriant neu newid cynlluniau yn ystod cyfnod cofrestru agored, mae'n bryd edrych ar ffyrdd o leihau costau beichiogrwydd trwy ddefnyddio'ch yswiriant i'r eithaf.Cymharwch gynlluniau yswiriant iechyd yn ystod y cyfnod cofrestru agored

Lle da i ddechrau wrth ddewis cynllun yw cymharu cyfanswm y costau disgwyliedig o dan bob cynllun sydd ar gael yn ystod cofrestriad agored, gan gynnwys y premiymau misol ynghyd â'r costau parod rydych chi'n disgwyl eu hysgwyddo ar gyfer y beichiogrwydd.

Weithiau bydd cynllun gyda chostau uwch allan o boced yn dod i ben fel y gwerth gorau oherwydd premiymau is, meddai Norris, ond weithiau byddwch chi'n dod ymlaen trwy dalu premiymau uwch i gael cynllun gyda chostau parod llai.Ffordd arall o edrych ar hyn yw dewis cynllun sydd â llai o ddidynadwy a arian parod . Bydd y premiwm yn gwrthbwyso hyn, felly mae'n bwysig gwneud y fathemateg i benderfynu faint y byddech chi'n ei dalu yn y pen draw erbyn diwedd y flwyddyn ar y premiymau yn erbyn y swm y gellir ei ddidynnu ynghyd â sicrwydd arian.

Deall eich polisi yswiriant

Eich strategaeth arbed arian gyntaf yw ffonio'ch cwmni yswiriant. Gallant ddweud wrthych faint mae eich cynllun iechyd yn ei gwmpasu ar gyfer gofal mamolaeth, gan gynnwys ymweliadau â meddygon, costau esgor, darpariaeth adran C, gofal babanod newydd-anedig, a gweithdrefnau eraill. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am ddidyniadau, costau mewn rhwydwaith yn erbyn costau y tu allan i'r rhwydwaith, treuliau aros mewn ysbyty, arian parod, a mwyafswm allan o boced. Ac os ydych chi'n agos at gyfnod cofrestru agored gyda'ch darparwr yswiriant, gofynnwch am newid cynlluniau i helpu i ostwng costau cyffredinol.

Dewiswch mewn-rwydwaith pan fo hynny'n bosibl

I ddod o hyd i obstetregydd, dechreuwch trwy chwilio am ddarparwr ac ysbyty sydd mewn rhwydwaith. Gallwch ddod o hyd i ddarparwr mewnrwyd trwy gyrchu gwefan eich darparwr yswiriant. Gall defnyddio darparwyr gofal iechyd mewn rhwydwaith arbed llawer o arian ichi mewn costau parod. Rhowch sylw gofalus i ofynion rhwydwaith darparwyr a gofynion awdurdodi ymlaen llaw. Hyd yn oed os yw'ch obstetregydd mewn rhwydwaith, gall y radiolegydd, anesthesiologist, gwasanaethau labordy, neu wasanaethau eraill fod allan o'r rhwydwaith. Nid ydych chi am fynd yn sownd â bil syndod oherwydd i chi fynd i ysbyty y tu allan i'r rhwydwaith neu fod gennych anesthesiologist y tu allan i'r rhwydwaith, meddai Norris.

Cofrestrwch ar gyfer ASB neu HSA

I cyfrif gwariant hyblyg (ASB) a cyfrif cynilo iechyd Mae (HSA) yn offer cynilo arbennig rydych chi'n rhoi arian ynddynt i dalu am rai costau parod ar gyfer gofal meddygol. Gan nad ydych yn talu trethi ar yr arian hwn, gallwch leihau costau beichiogrwydd trwy gofrestru yn un o'r rhain cynlluniau .

I fod yn gymwys ar gyfer ASB , rhaid i'ch cyflogwr gynnig y cynllun. Er mwyn manteisio ar HSA, rhaid bod gennych gynllun iechyd cymwys sydd â didyniad uchel, ac ni allwch fod ar Medicare na Medicaid. Os dewiswch gynllun sydd â chymhwyster HSA, gallwch roi arian cyn treth mewn HSA ac yna defnyddio'r arian hwnnw i dalu'ch treuliau didynadwy a threuliau parod eraill sy'n gysylltiedig â'r beichiogrwydd (neu unrhyw anghenion gofal iechyd eraill) , Meddai Norris.

Gweithio gyda'r adran filio ysbytai

Yn aml, gall adrannau biliau ysbytai gynnig gostyngiad o 10% i 20% ar gyfer biliau a delir yn brydlon,Mussoneglura. Felly, os gallwch chi dalu ar unwaith, ffoniwch yr adran filio a gwirio a ydych chi'n gymwys i gael gostyngiad.

Cadwch eich arhosiad ysbyty yn fyr ac yn syml

Unwaith y bydd eich meddyg yn rhoi'r golau gwyrdd i chi fynd adref, a'ch bod chi'n teimlo'n barod, edrychwch allan o'r ysbyty cyn gynted â phosib. Hefyd, efallai y gallwch ohirio rhai gwasanaethau i'r ymweliad cleifion allanol, a allai fod yn fwy cost-effeithiol megis ymweliadau arbenigol nad ydynt yn rhai brys neu brofion nad ydynt yn rhai brys (h.y. pelydrau-X, uwchsain, neu rai labordai). Mae hyn, wrth gwrs, yn dibynnu ar eich adferiad ac iechyd y babi. Os gallwch chi gadw'ch arhosiad i'r lleiafswm, gallwch o bosibl arbed llawer o arian.