Prif >> Cwmni >> Y cyffuriau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis Awst

Y cyffuriau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis Awst

Y cyffuriau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis AwstCwmni

Fis Awst hwn, wrth i'r haf ddechrau dirwyn i ben, efallai y credwch fod eich trefn gofal croen gymhleth y tu ôl i chi. Nid ydych bellach yn stocio eli haul, aloe a lotion calamine ar bob taith i'r fferyllfa i drin yr holl losgiadau haul a brathiadau pryfed hynny.

Ac eto i ddefnyddwyr SingleCare, mae'r mis hwn yn amser brig ar gyfer anghenion dermatolegol. Mewn gwirionedd, dyma'r categori mwyaf poblogaidd o bresgripsiynau wedi'i lenwi. Dyma'r rhai a gymerodd y brig, yn ôl data SingleCare:Meddyginiaeth Sut mae'n gweithio Cwpon SingleCare
Triamcinolone acetonide (amserol) Yn lleihau llid, cosi a chochni o gyflyrau fel ecsema neu soriasis Cael cwpon
Sodiwm Diclofenac (ar gael ar ffurf amserol a llafar) Yn lleddfu poen a chwyddo'r pengliniau, dwylo, penelinoedd, neu arddyrnau rhag osteoarthritis Cael cwpon
Mupirocin (amserol) Eli amserol sy'n trin ystod eang o heintiau croen bacteriol Cael cwpon
Tretinoin (amserol) Yn trin acne, yn llyfnhau croen garw, ac yn lleihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau Cael cwpon
Finasteride (llafar) Trin colli gwallt patrwm gwrywaidd Cael cwpon

Defnyddir y pum meddyginiaeth hon i gyd i drin materion y croen a / neu groen y pen, ond maent i gyd yn wahanol feddyginiaethau o ran sut maent yn gweithio.CYSYLLTIEDIG: Triniaethau a meddyginiaethau acne

Pam mae cyffuriau dermatolegol yn boblogaidd ym mis Awst?

Felly beth am Awst sydd wedi ein cyrraedd am driniaethau dermatolegol?Mae'n boeth!

Rydych chi wedi bod yn treulio amser yn yr awyr agored ac wedi bod yn egnïol trwy'r haf; erbyn i Awst rolio o gwmpas, mae eich croen yn dechrau ei ddangos. Rydych chi'n chwysu mwy ac efallai eich bod ychydig yn ddadhydredig. Yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei sylweddoli yw ei fod yn effeithio ar eich croen. Mae ein corff yn cynnwys tua 60% o ddŵr dros ben ac mae'r croen yn cynnwys 20% i 30% o ddŵr, esbonioddStephanie Redmond, Pharm.D., CDE, BC-ADM, sylfaenydd diabetesdoctor.com. Gan fod dŵr yn helpu i hydradu a phlymio celloedd croen, gall diffyg dŵr lidio'r croen ac achosi sychder. Mae hydradiad hefyd yn bwysig ar gyfer atal acne a chael gwared ar docsinau o'r corff.

Gall yr holl amser a dreulir y tu allan olygu mwy o glytiau sych neu bilio croen rhag dod i gysylltiad â'r haul. Neu, mae amser a dreulir yn yr anialwch yn arwain at fwy o frechau a brathiadau nam. Oherwydd y gwres, rydych chi'n debygol o wisgo llai o ddillad i orchuddio'r brychau hynny. Yn golygu, rydych chi'n fwy tebygol o fod eisiau trin amherffeithrwydd croen.

Dyna pryd y gallech fod yn mynd i'r fferyllfa i ail-lenwi triamcinolone acetonide neu tretinoin i drin brech neu achos pimple. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros i'w gymhwyso nes eich bod chi'n treulio mwy o amser y tu mewn. Retin-A (tretinoin) yn cynyddu eich sensitifrwydd i'r haul .CYSYLLTIEDIG: Beth yw alergedd i'r haul?

Mae'n ôl i'r ysgol (neu'n gweithio)

Tra'r flwyddyn ysgol hon yn edrych yn wahanol i rai myfyrwyr yn yr Unol Daleithiau, mae Awst nodweddiadol ar gyfer defnyddwyr SingleCare yn gweld pobl yn dychwelyd i'w harferion blwyddyn ysgol rheolaidd. Fel canlyniad, Erum Ilyas, MD , dywed dermatolegydd a Phrif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd AmberNoon, fod ei phractis yn gweld mwy o fathau penodol o gleifion erbyn diwedd yr haf. Yn ystod mis Awst, rydym yn tueddu i weld nifer gymharol uwch o blant oed ysgol ac oedolion ifanc oed coleg. Mae llawer o'r ymweliadau hyn yn targedu acne i'w glirio cyn i'r ysgol ddechrau.

Mae diwedd yr haf hefyd yn codi problemau i oedolion sy'n dychwelyd i'w harferion arferol ar ôl cwympo. Finasteride ,generig ar gyfer Propecia a ddefnyddir i drin moelni patrwm gwrywaidd, yn bresgripsiwn sy'n cael ei lenwi'n aml ar gyfer mis Awst. Mae Dr. Ilyas yn priodoli'r cynnydd hwn mewn llenwadau presgripsiwn i ddau beth: nofio ac amlygiad i'r haul. Gall gwallt gwlyb dynnu sylw at wallt teneuo neu smotiau moel, a gall yr amlygiad ychwanegol i'r haul arwain at losgiadau haul poenus ar groen y pen, rhan o'r corff sy'n llosgi'n hawdd ac sy'n anodd ei orchuddio ag eli haul.CYSYLLTIEDIG: Triniaethau a meddyginiaethau craith acne

Mae'n costio llai

Nid gwagedd nac anghysur yn unig sy'n cymell pobl i lenwi presgripsiynau dermatolegol ym mis Awst. Mae llawer o ddefnyddwyr SingleCare wedi taro eu didyniadau yswiriant erbyn yr haf. Yn ôl y American Journal of Managed Care, mae'r Americanwr cyffredin yn cwrdd â'u gwariant blynyddol allan o'i boced erbyn mis Mai . Ar ôl i chi daro'ch didynnu, mae'n debygol y bydd eich presgripsiynau'n cael eu talu am gost eich copay yn unig. Mae hyn yn golygu mai haf yw'r amser iawn i lenwi'r presgripsiynau hynny y gallech fod wedi aros i'w llenwi yn gynharach yn y flwyddyn oherwydd prisiau uchel. Neu, fe allech chi stocio ar feddyginiaethau arferol sydd eu hangen arnoch chi, fel sodiwm diclofenac i reoli poen arthritis, tra bod y gost yn is.

Mae Dermatolegwyr ar gael yn fwy

Oherwydd COVID-19, mae materion gofal croen yn cael eu trin mewn ffyrdd newydd ac arloesol - fel teleiechyd - tra bod dermatolegwyr yn ceisio darparu gofal diogel. Mae llawer o gleifion bellach yn gallu diwallu eu hanghenion presgripsiwn heb fynd i ymweld â'r meddyg yn bersonol, a allai wneud gofal yn fwy hygyrch. Mae dermatoleg a materion croen yn rhai y gellir eu disgrifio â symptomau a'u gweld gyda llun / fideo ac felly mae hon yn enghraifft wych o ymweliad sy'n briodol ar gyfer teleiechyd nad oes angen prawf labordy arno yn y clinig (fel arfer), Dr. Eglura Redmond.

Ni waeth sut olwg sydd ar eich haf eleni, gallai'r gwres, yr haul a'r lleithder ychwanegol eich gadael i deimlo'n anghyffyrddus yn ddiangen. Os felly, ymgynghorwch â'ch meddyg yn y ffordd sy'n gweithio orau i chi.