Prif >> Cwmni >> Y rhain oedd y dosbarthiadau cyffuriau a lenwyd fwyaf ar SingleCare yn 2020

Y rhain oedd y dosbarthiadau cyffuriau a lenwyd fwyaf ar SingleCare yn 2020

Y rhain oedd y dosbarthiadau cyffuriau a lenwyd fwyaf ar SingleCare yn 2020Cwmni

O ran arbed arian yn y fferyllfa, mae defnyddwyr SingleCare yn gwybod y gallant gyflwyno eu cerdyn am ostyngiadau ar fwy na 10,000 o bresgripsiynau. A dros y flwyddyn ddiwethaf, mae deiliaid cardiau wedi manteisio i'r eithaf ar yr arbedion hyn, gan lenwi presgripsiynau a oedd yn rhedeg y gamut o feddyginiaethau thyroid i driniaethau acne amserol.

Pan ddaeth i'r dosbarthiadau cyffuriau mwyaf cyffredin yn 2020, daeth nifer o dueddiadau i'r amlwg. Roedd gwrthhypertensives yn boblogaidd - nid yw'n syndod o ystyried nifer yr achosion o drawiad ar y galon a strôc ymhlith Americanwyr - fel yr oedd asiantau thyroid a gwrthwenidiol. Roedd fitaminau, lleddfu poen, a gwrth-histaminau hefyd yn angenrheidiol ar gyfer 2020. A chydag iselder ar gynnydd oherwydd pandemig byd-eang COVID-19, roedd cyffuriau gwrthiselder yn uchel hefyd.Y dosbarthiadau cyffuriau mwyaf llawn yn 2020 *

Mae llawer mwy o ganfyddiadau i'w cael ar y rhestr lawn. Felly heb ragor o wybodaeth, dyma'r 10 dosbarth cyffuriau mwyaf cyffredin (a'r pum meddyginiaeth orau ym mhob categori) ar SingleCare yn 2020:Dosbarth cyffuriau Rx Poblogaidd
1. Gwrthhypertensives Cael cwpon lisinopril
Cael cwpon losartan
Cael cwpon lisinopril / hydrochlorothiazide
Cael cwpon enalapril
Caelcwpon losartan / hydrochlorothiazide
2. Gwrthiselyddion Cael cwpon trazodone
Cael cwpon escitalopram
Cael cwpon sertraline
Cael cwpon fluoxetine
Cael cwpon citalopram
3. Asiantau thyroid Cael levothyroxinecwpon
Cael cwpon thyroid arfwisg
Cael cwpon Synthroid
Cael cwpon Euthyrox
Cael cwpon methimazole
4. Poenliniarwyr / gwrth-fflamychwyr Cael cwpon ibuprofen
Cael cwpon meloxicam
Cael cwpon naproxen
Cael cwpon ketorolac
Cael cwpon sodiwm diclofenac
5. Antidiabetics Cael cwpon metformin
Cael cwpon glipizide
Cael cwpon ER metformin
Cael cwpon glimepiride
Cael cwpon Lantus Solostar
6. Fitaminau Cael cwpon fitamin D.
Cael cwpon fitamin D3
Cael cwpon fitamin C.
Cael cwpon fitamin B-6
Cael cwpon fitamin B-1
7. Penisilinau Cael cwpon amoxicillin
Cael cwpon amoxicillin / clavulanate
Cael cwpon penisilin v potasiwm
Cael cwpon dicloxacillin
Cael cwpon ampicillin
8. Dermatolegau Cael cwpon asetad triamcinolone
Cael cwpon sodiwm diclofenac
Cael cwpon mupirocin
Cael cwpon tretinoin
Cael cwpon hydrocortisone
9. Atalyddion beta Cael cwpon ER cryno metoprolol
Cael cwpon tartrate metoprolol
Cael cwpon cerfiedig
Cael cwpon atenolol
Cael cwpon Bystolig
10. Gwrth-histaminau Cael cwpon cetirizine
Cael cwpon loratadine
Cael cwpon fexofenadine
Cael cwpon promethazine
Cael cwpon banophen

1. Gwrthhypertensives

Meddyginiaethau pwysedd gwaed uchel oedd y dosbarth cyffuriau mwyaf cyffredin ymhlith defnyddwyr cardiau SingleCare yn 2020, nad yw'n syndod i Bethesda, meddyg gofal sylfaenol ac internydd o Maryland Matthew Mintz, MD, FACP .Trawiad ar y galon yw'r prif achos marwolaeth yn yr Unol Daleithiau (hyd yn oed gyda COVID-19), meddai Dr. Mintz. Un o'r prif gyfranwyr at drawiadau ar y galon yw pwysedd gwaed uchel neu orbwysedd. Mae pwysedd gwaed uchel hefyd yn cynyddu'r risg o gael strôc (yr ail brif achos marwolaeth yn yr Unol Daleithiau), a dyna pam ei bod mor bwysig cynnal lefelau iach, a ddiffinnir fel apwysedd gwaed o dan 120/80 mmHg.,yn ôl y Coleg Cardioleg America .

Yn anffodus, mae llawer o Americanwyr yn methu â chyrraedd: mae gan 45% orbwysedd, yn ôl y Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (CDC), a dim ond tua 1 o bob 4 sydd â'u cyflwr dan reolaeth. Er y gall newidiadau mewn ffordd o fyw fel ymarfer corff mwy a bwyta diet iach fynd yn bell tuag at ostwng pwysedd gwaed, weithiau nid ydyn nhw'n ddigon ar eu pennau eu hunain, a dyna pryd y gallai fod angen meddyginiaeth - yn enwedig i Americanwyr hŷn.Mae pwysedd gwaed uchel yn cael ei effeithio'n fawr gan oedran, meddai Dr. Mintz. Wrth inni heneiddio, mae ein pibellau gwaed yn heneiddio ac yn stiffen, gan achosi cynnydd mewn pwysedd gwaed. Ar un adeg, credwyd bod gorbwysedd yn broses heneiddio naturiol, ond rydym bellach yn gwybod y gall trin pwysedd gwaed uchel leihau trawiadau ar y galon a strôc mewn pobl hŷn.

CYSYLLTIEDIG: Sut i ostwng pwysedd gwaed yn gyflym ac yn naturiol

2. Gwrthiselyddion

Er gwaethaf eu henw, mae meddyginiaethau sy'n dod o fewn y categori gwrth-iselder yn trin llu o afiechydon meddwl, gan gynnwys anhwylder pryder cyffredinol (GAD), anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), anhwylder straen wedi trawma (PTSD), ac anhwylder pryder cymdeithasol.Mae gan oddeutu 40 miliwn o oedolion yn yr Unol Daleithiau ryw fath o anhwylder pryder, yn ôl y Cymdeithas Pryder ac Iselder America , eto yn unigMae 37% o'r bobl hynny yn cael eu trin. Mae'n bosibl iawn mai ffactor pandemig fydd ffactor posibl arall sy'n gyrru defnydd gwrth-iselder yn 2020. I lawer, mae materion iechyd meddwl wedi bod yn her benodol yn ystod cwarantîn, gyda un astudiaeth sy'n awgrymu bod cyfraddau iselder wedi treblu ymhlith oedolion yr Unol Daleithiau y flwyddyn ddiwethaf hon.

CYSYLLTIEDIG: Meddyginiaethau sy'n trin pryder ac iselder

3. Asiantau thyroid

Afiechyd cyffredin arall ymysg Americanwyr yw clefyd y thyroid - bydd mwy na 12% o'r boblogaeth yn datblygu rhyw fath o gyflwr thyroid yn ystod eu hoes, yn ôl y Cymdeithas Thyroid America . Mae menywod, yn benodol, yn agored i niwed; maent bum i wyth gwaith yn fwy tebygol na dynion o ddatblygu mater.Mae cyflyrau thyroid yn amrywio - o hyperthyroidiaeth, lle mae'r thyroid yn cynhyrchu gormod o hormonau - i isthyroidedd, lle mae'r thyroid yn cynhyrchu rhy ychydig o hormonau.Mae yna lawer o achosion dros isthyroidedd ond yr achos mwyaf cyffredin yw clefyd hunanimiwn o'r enw thyroiditis Hashimoto, meddai Dr. Mintz. Fel rheol, mae angen amnewid thyroid ar gleifion nad yw eich thyroids yn gwneud digon o hormon thyroid, fel levothyroxine. Hebddo, gall cleifion ddatblygu symptomau thyroid isel sy'n cynnwys magu pwysau, croen sych, rhwymedd a cholli gwallt.

CYSYLLTIEDIG: Triniaethau a meddyginiaethau hypothyroidiaeth4. Poenliniarwyr / gwrth-fflamychwyr

Cyfeirir atynt yn gyffredin fel lleddfu poen, mae poenliniarwyr yn dod ar sawl ffurf, o bils dros y cownter (Tylenol) i feddyginiaethau presgripsiwn (meloxicam). Nid yw'n syndod efallai mai'r analgesig mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr cardiau SingleCare yn 2020 oedd ibuprofen.

Wedi'i frandio'n nodweddiadol fel Advil neu Motrin, mae ibuprofen yn acyffur gwrthlidiol anlliwol (NSAID) a ddefnyddir i drin twymyn a phoen ac mae ar gael heb bresgripsiwn. (Gall meddygon hefyd ragnodi ibuprofen ar ddogn uwch.) Ymhlith yr NSAIDs dros y cownter, ystyrir mai ibuprofen yw'r mwyaf ysgafn ar y llwybr GI.CYSYLLTIEDIG: A yw Tylenol yn NSAID?

5. Antidiabetics

Yn hofran ger canol rhestr SingleCare’s 2020 mae gwrthwenwyn, a’r mwyaf poblogaidd ohonynt oedd metformin (a frandir yn nodweddiadol fel Glwcophage, Riomet, neu Glumetza).Mae Metformin yn gweithio mewn sawl ffordd i helpu i reoli lefelau siwgr yn y gwaed,meddai Kristi C. Torres, Pharm.D. yn Austin, Texas, aelod o Fwrdd Adolygu Meddygol SingleCare.Mae'n arafu cynhyrchu glwcos. Mae hefyd yn lleihau amsugno coluddol glwcos. Yn olaf, mae'n gwella sensitifrwydd inswlin trwy gynyddu'r defnydd o glwcos ymylol. Canlyniad terfynol y gweithredoedd hyn yw lefelau siwgr gwaed is a gwell rheolaeth glycemig i gleifion diabetig.

Mae'r CDC yn amcangyfrif bod gan 34.2 miliwn o Americanwyr (o bob oed) ddiabetes, gyda chyfraddau diabetes yn cynyddu gydag oedran.

CYSYLLTIEDIG: Ystadegau diabetes

6. Fitaminau

Roedd fitaminau yn bryniant poblogaidd arall ymhlith defnyddwyr SingleCare yn 2020, gyda fitamin D (ar sawl ffurf) yn bell ac yn fwy na'i gystadleuwyr. Mae fitamin D yn chwarae nifer o rolau yn y corff, gan gynnwys cynorthwyo mewn amsugno calsiwm, swyddogaethau imiwnedd, a gweithgareddau cyhyrau a nerfau, yn ôl y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol . Gall rhy ychydig o fitamin D arwain at esgyrn brau, cyflwr a elwir yn ricedi mewn plant ac osteomalacia mewn oedolion. Yn ogystal ag atchwanegiadau, gellir cael fitamin D trwy ddod i gysylltiad â heulwen a physgod brasterog fel eog a thiwna. Ar ôl fitamin D, fitamin C oedd y pryniant mwyaf poblogaidd, ac yna fitamin B-6 a fitamin B-1.

CYSYLLTIEDIG: Pa fitaminau ddylwn i eu cymryd?

7. Penisilinau

Darganfu ymchwilydd o’r Alban, Syr Alexander Fleming, benisilin ym 1928, a dros y ganrif i ddod, mae’r cyffur wedi dod yn wrthfiotig mwyaf rhagnodedig ledled y byd.Er bod gwrthfiotigau sy'n deillio o benisilin wedi bod o gwmpas amser hir iawn, maent yn dal i weithio mewn amrywiaeth o heintiau ac felly'n parhau i fod yn eithaf poblogaidd, eglura Dr. Mintz. Heblaw am achosi adwaith alergaidd, a all weithiau fod yn ddifrifol, mae gwrthfiotigau penisilin fel arfer yn cael eu goddef yn dda gan y mwyafrif o bobl.

Penisilin, a'i amoxicillin cymharol , yn cael eu defnyddio i drin nifer o heintiau bacteriol, gan gynnwys heintiau ar y glust, anadlol is, y llwybr wrinol, a chroen. Cyn belled ag y mae effeithiolrwydd yn mynd, mae amoxicillin yn gallu trin ystod ehangach o facteria na phenisilin. Fodd bynnag, ni ellir neu ni ddylid defnyddio cyffur - nac unrhyw gyffur sy'n disgyn yn y teulu penisilin - i drin heintiau firaol.

CYSYLLTIEDIG: Oes gennych chi alergedd penisilin mewn gwirionedd? Gwiriwch eto.

8. Dermatolegau

Fel y byddai'r enw'n awgrymu, defnyddir dermatolegau i drin cyflyrau croen, ac ymhlith defnyddiwr SingleCares, hufen triamcinolone oedd y mwyaf poblogaidd.Defnyddir triamcinolone amserol i drin amrywiaeth o gyflyrau croen gan gynnwys dermatitis exfoliative, adweithiau gorsensitifrwydd, ac adweithiau sy'n gysylltiedig â lupus a syndrom Stevens-Johnson, meddai Dr. Torres. Gellir defnyddio [y past deintyddol] hefyd yn topig yn y geg ar gyfer llid y geg.

Mae'r ail orau yn y categori dermatoleg yn cynnwys tretinoin, deilliad fitamin A a elwir fel arall yn Retin-A, sy'n trin croen acne a niwed i'r haul; finasteride, a elwir hefyd yn Propecia, sy'n dabled lafar a ddefnyddir i drin colli gwallt mewn dynion; a hydrocortisone, a ddefnyddir i drin croen coslyd, chwyddedig ac sy'n gallu lleddfu symptomau ecsema.

CYSYLLTIEDIG: Psoriasis vs ecsema: A allwch chi eu trin yr un ffordd?

9. Atalyddion beta

Atalyddion beta yw'r ail ddosbarth meddyginiaeth pwysedd gwaed i fod ymhlith defnyddwyr SingleCare eleni. Maent yn gweithio trwy rwystro derbynyddion beta adrenergig yn y galon a vasculature, sy'n achosi gostyngiad yng nghyfradd y galon ac allbwn cardiaidd, meddai Dr. Torres. Gellir eu rhagnodi am amryw resymau gan gynnwys gorbwysedd, angina (poen yn y frest), a methiant y galon.

Mae atalyddion beta yn aml hefyd yn cael eu rhagnodi i gleifion sydd wedi cael trawiad ar y galon, ychwanega Dr. Torres, gan y dangoswyd eu bod yn gostwng lefelau marwolaeth.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw atalydd beta?

10. Gwrth-histaminau

Yn rowndio'r 10 rhestr uchaf mae gwrth-histaminau, sy'n blocio derbynyddion histamin ac yn cael eu defnyddio ar gyfer nifer o gyflyrau sy'n gysylltiedig ag alergedd. Gall y rhain gynnwys rhinitis alergaidd (trwyn yn rhedeg), cosi, ac adweithiau gorsensitifrwydd, meddai Dr. Torres. Gellir defnyddio gwrth-histaminau hefyd ar gyfer adweithiau brathu bygiau ac, mewn rhai achosion, fel gwrthwenwyn anhunedd tymor byr. Gwyddys bod Benadryl (diphenhydramine) yn achosi cysgadrwydd sylweddol fel sgil-effaith, ac weithiau fe'i defnyddir gyda'r bwriad i helpu gyda chysgu, meddai Dr. Torres. Fodd bynnag, gwiriwch â'ch meddyg cyn defnyddio Benadryl, oherwydd nid yw rhai cyflyrau yn gydnaws â'r feddyginiaeth.

CYSYLLTIEDIG: Benadryl nad yw'n gysglyd: Beth yw eich opsiynau?

* Cafodd y dosbarthiadau cyffuriau a lenwyd fwyaf eu graddio yn ôl llenwadau presgripsiwn net trwy SingleCare o 1 Ionawr, 2020 trwy Hydref 31, 2020, ac eithrio opioidau a chyffuriau colli pwysau.