Atalyddion ACE yn erbyn atalyddion beta: Pa feddyginiaeth pwysedd gwaed sy'n iawn i chi?

Oes gennych chi bwysedd gwaed uchel? Cymharwch ddefnyddiau, sgîl-effeithiau, rhybuddion a rhyngweithiadau atalyddion ACE i atalyddion beta.

Rhestr o atalyddion ACE: Defnyddiau, brandiau cyffredin, a gwybodaeth ddiogelwch

Mae atalyddion ACE yn ddosbarth o feddyginiaethau sy'n gostwng pwysedd gwaed trwy ymlacio gwythiennau a rhydwelïau. Dysgu mwy am ddefnyddiau a diogelwch atalyddion ACE yma.

Dos, ffurfiau a chryfderau Adderall

Y dos safonol Adderall ar gyfer ADHD yw 5-40 mg. Defnyddiwch ein siart dosau Adderall i ddod o hyd i'r dosau argymelledig o Adderall ar gyfer ADHD a narcolepsi.

Sgîl-effeithiau Adderall a sut i'w hosgoi

Mae llai o archwaeth, ceg sych, a thrafferth cysgu yn sgîl-effeithiau Adderall cyffredin. Dysgwch pa mor hir y mae sgîl-effeithiau Adderall yn para a sut i'w hosgoi.

Faint yw Adderall heb yswiriant?

Oes gennych chi ADHD ond dim yswiriant iechyd? Ar bron i $ 8 y dabled, mae Adderall yn ddrud. Dysgwch sut i gael ac arbed arian ar Adderall heb yswiriant.

A ddylai'ch plant gymryd seibiant haf o feddyginiaeth ADHD?

Mae symbylyddion yn helpu plant ag ADHD i ganolbwyntio yn yr ysgol - mae rhai rhieni'n ystyried gwyliau cyffuriau haf. Gofynnwn i arbenigwyr a yw gwyliau meddyginiaeth yn syniad da.

Dos, ffurflenni a chryfderau Adderall XR

Dos safonol Adderall XR ar gyfer ADHD yw 20-60 mg a gymerir bob dydd. Defnyddiwch ein siart dos Adderall XR i ddod o hyd i'r dosau argymelledig o Adderall XR.

Buddion meddyginiaeth ADHD i bobl ifanc

Dysgwch am feddyginiaethau symbylydd (Ritalin, Adderall) a meddyginiaethau ADHD nad ydynt yn symbylyddion (Strattera) i bwyso a mesur y buddion yn erbyn y risgiau o ADHD heb ei drin mewn pobl ifanc.

A yw'n ddiogel cyfuno meddyginiaeth ar gyfer ADHD ac alcohol?

A yw'n ddiogel cymryd meddyginiaethau Adderall ac ADHD gydag alcohol? Dywed arbenigwyr yn ôl pob tebyg ddim ond mae rhai eithriadau i'w hystyried cyn i chi gael diod.

Beth sy'n digwydd y tu mewn i'ch corff pan fyddwch chi'n cymryd meddyginiaeth?

Sut mae cyffur yn mynd o A (amsugno) i E (ysgarthiad)? Gofynasom i arbenigwyr esbonio'r broses yn eich corff ar ôl i chi gymryd meddyginiaeth.

Dos ymlaen llaw, ffurflenni, a chryfderau

Y dos safonol Advil ar gyfer twymyn neu fân boenau a phoenau yw 200 mg. Defnyddiwch ein siart dos Advil i ddod o hyd i'r dos uchaf a argymhellir ac o Advil.

Sgîl-effeithiau Albuterol a sut i'w hosgoi

Mae nerfusrwydd, cryndod, a dolur gwddf yn rhai o sgîl-effeithiau albuterol. Cymharwch sgîl-effeithiau cyffredin a difrifol albuterol a dysgu sut i'w hosgoi.

Alcohol ac asthma: A allaf yfed wrth ddefnyddio albuterol neu Singulair?

Mae yna ganlyniadau cymysg ynglŷn â diogelwch yfed alcohol os oes gennych asthma. Ond dyma beth rydyn ni'n ei wybod am gymysgu alcohol a meds asthma.

A yw'n ddiogel yfed alcohol wrth gymryd pils rheoli genedigaeth?

Nid yw, cyhyd â'ch bod yn yfed yn gyfrifol. Peidiwch â gadael i hynny eich twyllo serch hynny. Mae rheoli genedigaeth ac alcohol yn gymysgedd peryglus os ydych chi'n gorgyflenwi.

A allaf i yfed os ydw i ar Celebrex neu Meloxicam?

Gall sgîl-effeithiau GI ddigwydd unrhyw bryd wrth gymryd NSAIDs, ond gall cymysgu meds alcohol ac arthritis gynyddu eich risg. Dysgwch y peryglon yma.

10 cyffur na ddylech eu cymysgu ag alcohol

Mae cannoedd o ryngweithio alcohol a meddyginiaeth. Dyma 10 a allai arwain at sgîl-effeithiau difrifol fel gwaedu mewnol neu broblemau'r galon.

Meddygaeth alcohol a chyfog: A allaf gymysgu Dramamin ac alcohol?

Gall cymysgu dramamin ac alcohol ddwysau sgîl-effeithiau fel cysgadrwydd. Ystyriwch y sgîl-effeithiau hyn cyn yfed ar meds salwch symud.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cymysgu Ambien ac alcohol?

Nid yw ambien ac alcohol yn gyfuniad diogel. Gall sgîl-effeithiau cymysgu alcohol, Ambien, neu gymhorthion cysgu eraill arwain at dynnu'n ôl a hyd yn oed marwolaeth.

Sgîl-effeithiau Ambien a sut i'w hosgoi

Mae cur pen, cysgadrwydd, a phoen yn y cyhyrau yn rhai o sgîl-effeithiau Ambien a all ddigwydd wrth addasu i'r feddyginiaeth. Dyma pryd y dylech chi weld meddyg.

Atalyddion derbynyddion Angiotensin II (ARBs): Defnyddiau, brandiau cyffredin, a gwybodaeth ddiogelwch

Mae atalyddion derbynnydd Angiotensin II (ARBs) yn trin gorbwysedd a chyflyrau fasgwlaidd. Dysgwch fwy am fathau a diogelwch ARBs yma.