Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Dos Atenolol, ffurfiau, a chryfderau

Dos Atenolol, ffurfiau, a chryfderau

Dos Atenolol, ffurfiau, a chryfderauGwybodaeth am Gyffuriau Y dos atenolol safonol ar gyfer oedolion â gorbwysedd yw 25-100 mg bob dydd

Ffurfiau a chryfderau | Atenolol i blant | Cyfyngiadau dos Atenolol | Atenolol ar gyfer anifeiliaid anwes | Sut i gymryd atenolol | Cwestiynau Cyffredin

Mae Atenolol yn gyffur presgripsiwn generig hynny yw FDA wedi'i gymeradwyo i drin gorbwysedd, cnawdnychiant myocardaidd acíwt (trawiad ar y galon), ac angina sefydlog cronig (poen yn y frest). Mae hefyd wedi'i ragnodi ar gyfer defnyddiau oddi ar y label gan gynnwys curiadau calon cyflym , syndrom tynnu alcohol yn ôl, atal thyrotoxicosis (storm thyroid) atal digwyddiadau cardiofasgwlaidd, ac atal meigryn.Mae Atenolol yn fersiwn generig o'r cyffur enw brand Tenormin . Dosberthir Atenolol fel a atalydd beta . Mae'n cael ei gategoreiddio'n fwy cyffredinol fel asiant gwrthianginal ac asiant gwrthhypertensive. Mae'n gweithio trwy rwymo i dderbynyddion ar y galon a'r pibellau gwaed. Mae'n gostwng pwysedd gwaed a chyfradd y galon wrth wella llif y gwaed i'r galon.Fel rheol cymerir Atenolol fel tabled. Bydd dosio yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin, oedran y claf, a pha mor dda y mae ei aren yn gweithio.

CYSYLLTIEDIG: Cwponau atenolol am ddim | Beth yw atenolol?Ffurfiau a chryfderau Atenolol

Mae Atenolol ar gael fel tabled sy'n cael ei ryddhau ar unwaith ac fel ateb ar gyfer trwyth mewnwythiennol. Mae ar gael yn y cryfderau canlynol:

 • Tabledi: 25 mg, 50 mg, 100 mg
 • Trwyth IV: 5 mg / 10 mL
Siart dosage Atenolol
Dynodiad Dos cychwyn Dos safonol Y dos uchaf
Cnawdnychiant myocardaidd acíwt (trawiad ar y galon) 5 mg IV dros 5 munud, yna'r ail ddos ​​10 munud yn ddiweddarach Tabled 50 mg 10 munud ar ôl y dos IV diwethaf ac yna bob 12 awr wedi hynny Tabled 100 mg unwaith y dydd
Angina pectoris (poen yn y frest) Tabled 50 mg unwaith y dydd Tabled 100 mg unwaith y dydd Tabled 200 mg unwaith y dydd
Dysrhythmia cardiaidd (curiad calon afreolaidd) 25-100 mg unwaith y dydd 50-100 mg unwaith y dydd Tabled 100 mg ddwywaith y dydd
Gorbwysedd (pwysedd gwaed uchel) Tabled 25-50 mg unwaith y dydd Tabled 25-100 mg bob dydd mewn dau ddos ​​wedi'i rannu 100 mg bob dydd
Syndrom QT hir cynhenid Tabled 25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd Tabled 25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd Tabled 100 mg ddwywaith y dydd
Atal meigryn Tabled 25-50 mg bob dydd Tabled 100 mg bob dydd 200 mg bob dydd
Thyrotoxicosis (storm thyroid) Tabled 25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd Tabled 25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd Tabled 100 mg ddwywaith y dydd

CYSYLLTIEDIG: Ataliad ar y galon yn erbyn trawiad ar y galon

Dos atenolol ar gyfer cnawdnychiant myocardaidd

Rhoddir atenolol yn fewnwythiennol cyn gynted â phosibl mewn cleifion sy'n cyrraedd yr ysbyty cyn pen 12 awr ar ôl cnawdnychiant myocardaidd (trawiad ar y galon). Mae atenolol yn lleihau'r straen ar y galon trwy ostwng pwysedd gwaed, curiad y galon, a chryfder cyfangiadau’r galon. Mae hyn yn lleihau'r risg i gleifion sy'n mynd i ffibriliad fentriglaidd (arrhythmia sy'n peryglu bywyd) neu'n datblygu ail gnawdnychiad. Y dos yw 5 mg a roddir dros gyfnod o funudau. Ailadroddir yr un dos 10 munud yn ddiweddarach. Bydd cleifion yn derbyn dos llafar 50 mg 12 awr yn ddiweddarach, ac yn parhau i gymryd 100 mg bob dydd (naill ai fel dos sengl neu wedi'i rannu'n ddau ddos ​​50 mg) am chwech i naw diwrnod.Dos atenolol ar gyfer angina pectoris

Mae Atenolol yn therapi llinell gyntaf ar gyfer rheoli symptomau mewn cleifion ag angina sefydlog cronig. Mae symptomau fel poen yn y frest yn digwydd pan fydd cyhyrau'r galon dan ormod o straen. Mae atenolol yn lleihau straen ar y galon trwy ostwng cyfradd a grym cyfangiadau cyhyrau'r galon. Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn addasu'r dos o atenolol er mwyn cyflawni cyfradd curiad y galon gorffwys o 55 i 60 curiad y funud ac i reoli'r symptomau, gyda dos uchaf o 200 mg y dydd.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw cyfradd curiad y galon arferol?

Dos atenolol ar gyfer curiad calon afreolaidd

Defnyddir atenolol i reoli cyfradd curiad y galon mewn cleifion ag arrhythmia, ffibriliad atrïaidd (AF) yn fwyaf cyffredin. Mae'n ddefnyddiol ar gyfer cynnal rhythm arferol y galon mewn cleifion sydd wedi cael arrhythmia ac i leihau symptomau mewn cleifion sy'n profi arrhythmia. Y dos arferol yw 50-100 mg bob dydd, gyda llawer o gleifion yn cychwyn ar 25 mg bob dydd.Dos atenolol ar gyfer gorbwysedd

Yn nodweddiadol mae Atenolol wedi'i gadw fel therapi ychwanegu ar gyfer gorbwysedd mewn cleifion nad yw eu symptomau'n cael eu rheoli'n ddigonol gan gyfuniad o feddyginiaethau eraill fel atalyddion sianelau calsiwm, atalyddion ACE, a diwretigion. Ni argymhellir defnyddio atenolol fel yr asiant cyntaf i drin gorbwysedd gan fod atalyddion beta yn rhoi llai o amddiffyniad rhag strôc a marwolaethau pob achos o'i gymharu â meddyginiaethau gwrthhypertensive eraill. Mae'r dos o atenolol yn cael ei addasu i gyflawni pwysedd gwaed o lai na 130/80 mm Hg yn y mwyafrif o gleifion, gyda dos uchaf o 100 mg y dydd.

Mae astudiaethau wedi ymchwilio i ba ddosau o atenolol sy'n cyfateb i metoprolol a propranolol ystodau dos, o ran effeithiolrwydd ar gyfer rheoli pwysedd gwaed. Er nad yw'r canlyniadau'n dangos perthynas uniongyrchol, gallant fod yn ddefnyddiol o hyd ar gyfer amcangyfrif dos cychwynnol wrth newid rhwng atalyddion beta. Crynhoir y canlyniadau isod:Dos Atenolol vs metoprolol
Dos dyddiol Atenolol Dos dyddiol metoprolol
50 mg 50 mg
50 mg 100 mg
50 mg 150 mg
100 mg 200 mg
Dosage Atenolol vs propranolol
Dos dyddiol Atenolol Dos dyddiol propranolol
50 mg Llai na 80 mg
50 mg 80 i 120 mg
50 mg 120 i 160 mg
100 mg Mwy na 160 mg

Dos atenolol ar gyfer syndrom QT hir cynhenid

Mae syndrom QT hir cynhenid ​​yn glefyd a etifeddir adeg genedigaeth. Fe'i nodweddir gan annormaledd mewn dargludiad y galon, ac mae'n rhoi cleifion mewn mwy o berygl am arrhythmias peryglus y galon. Gall Atenolol fod o fudd i'r cleifion hyn trwy leihau'r risg o arrhythmias y galon. Efallai y bydd hefyd yn helpu i normaleiddio dargludiad y galon. Mae'r ystod dos yn25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd.

Dos atenolol ar gyfer atal meigryn

Mae Atenolol yn atal pibellau gwaed yn yr ymennydd rhag ymledu - mae'r ehangu pibellau gwaed cerebral hwn yn gysylltiedig â meigryn. Yn ogystal, mae atenolol yn lleihau rhai gweithgareddau niwral sy'n arwain at feigryn, wrth hyrwyddo cyflyrau niwral hynny lliniaru meigryn . Fe'i cymerir ar lafar unwaith y dydd, gan ddechrau gyda dos isel fel 25 i 50 mg, yna ei gynyddu os oes angen. Y dos dyddiol uchaf ar gyfer atal meigryn yw 200 mg bob dydd.Dos atenolol ar gyfer thyrotoxicosis

Defnyddir atalyddion beta fel atenolol pan ddaw lefelau thyroid (T3 yn benodol) yn rhy uchel. Mae lefelau T3 uchel yn achosi cynnydd mewn gweithgaredd beta-adrenergig, a all arwain at grychguriadau, curiad calon cyflym, pryder a chryndod. Mae atenolol yn lleihau'r symptomau hyn trwy leihau gweithgaredd beta-adrenergig. Gall Atenolol hefyd helpu lefelau T3 is. Yr ystod dos ar gyfer trin stormydd thyroid yw25-100 mg unwaith neu ddwywaith y dydd.

Dos atenolol i blant

Nid yw Atenolol wedi'i gymeradwyo gan FDA i'w ddefnyddio mewn cleifion iau na 18 oed ond fe'i defnyddir yn aml oddi ar y label mewn cleifion pediatreg. Pan gaiff ei ddefnyddio yn y boblogaeth bediatreg, mae'r dos yn seiliedig ar bwysau. Isod mae rhai defnyddiau cyffredin ar gyfer atenolol mewn plant, gyda'r dos priodol:Dos atenolol mewn plant
Dynodiad Y dos a argymhellir Y dos uchaf
Gorbwysedd 0.5-1 mg / kg / dydd mewn dos sengl neu ddos ​​wedi'i rannu 2 mg / kg / dydd i beidio â bod yn fwy na 100 mg / dydd
Hemangioma babanod 0.5-1 mg / kg / dydd fel un dos dyddiol 1 mg / kg fel un dos dyddiol
Dysrhythmia cardiaidd(curiad calon afreolaidd) 0.3-1.4 mg / kg / dydd. Gall gynyddu 0.5 mg / kg / dydd bob 3-4 diwrnod 2 mg / kg / dydd
Syndrom Marfan 0.5-4 mg / kg unwaith y dydd 4 mg / kg / dydd (i beidio â bod yn fwy na chyfanswm dos o 250 mg)

Cyfyngiadau dos Atenolol

Cleifion â nam ar y arennau

Mae angen dos is o atenolol ar gleifion â swyddogaeth arennau â nam arnynt. Cyfeiriwch at y dosau uchaf canlynol o atenolol ar gyfer nam arennol:

 • Clefyd yr arennau ysgafn i gymedrol (clirio creatinin rhwng 15 a 35 mL / yn / 1.73m2): Y dos uchaf o 50 mg y dydd
 • Nam difrifol ar yr arennau (clirio creatinin llai na 15 mL / in / 1.73m2): Uchafswm dos o 25 mg y dydd

Gwrtharwyddion

Mae yna ychydig o wrtharwyddion absoliwt i ddefnyddio atenolol. Peidiwch â chymryd atenolol os oes gennych chi:

 • Bradycardia difrifol (curiad calon araf)
 • Syndrom sinws salwch
 • Bloc calon yr ail neu'r drydedd radd (mewn cleifion heb reolydd calon)
 • Asma difrifol neu afreolus
 • COPD gyda chydran adweithiol
 • Sioc cardiogenig

Yn gyffredinol, mae atenolol yn cael ei osgoi mewn cleifion â methiant acíwt y galon (camweithrediad fentriglaidd chwith gyda gorlwytho cyfaint), clefyd fasgwlaidd ymylol, ac asthma ysgafn i gymedrol neu COPD. Bydd meddyg yn gwneud asesiad os gellir ei ddefnyddio yn y sefyllfaoedd hyn.

Peidiwch â defnyddio atenolol os oedd gennych adwaith alergaidd i atenolol neu unrhyw feddyginiaethau atalydd beta eraill fel metoprolol, labetalol, acebutolol, cerfiedig, propranolol, bisoprolol, nadolol, neu nebivolol.

Beichiogrwydd a bwydo ar y fron

Nid yw'n ddiogel cymryd atenolol yn ystod beichiogrwydd, oherwydd gallai achosi niwed i'r plentyn yn y groth. Mewn rhai sefyllfaoedd, rhaid pwyso a mesur y risgiau o achosi niwed i'r plentyn gyda'r budd i'r fam, fel yn yr achos lle mae atenolol yn cael ei ddefnyddio i drin cyflwr sy'n peryglu bywyd fel trawiad ar y galon. Mae'r risg o achosi niwed ar ei fwyaf yn ystod yr ail a'r trydydd tymor.

Mae cymryd atenolol wrth fwydo ar y fron yn golygu bod y baban yn cael effeithiau'r cyffur. Mae Atenolol yn dod yn grynodedig mewn llaeth y fron, gan roi'r baban mewn mwy o berygl am sgîl-effeithiau peryglus.

Effeithiau atenolol ar siwgr gwaed

Dylai cleifion sy'n ddiabetig fod yn ymwybodol y gall atalyddion beta fel atenolol guddio symptomau siwgr gwaed isel, fel crychguriadau'r galon, cryndod, a chyfradd curiad y galon cyflym. Un symptom o hypoglycemia nad yw atalyddion beta yn ei guddio yw chwysu. Mae atalyddion beta fel atenolol hefyd yn gysylltiedig â goddefgarwch glwcos amhariad a risg uwch o ddiabetes cychwyn newydd, sy'n ystyriaeth bwysig i'r rhai sydd â diabetes presennol a'r rhai sydd mewn perygl o ddatblygu diabetes . Mae'n bwysig i gleifion diabetig wneud hynny monitro siwgr gwaed trwy gydol y dydd , yn enwedig wrth gymryd atalydd beta.

Dos atenolol ar gyfer anifeiliaid anwes

Mae atenolol yn cael ei ragnodi'n gyffredin gan filfeddygon i drin clefyd coronaidd mewn anifeiliaid anwes. Yn fwyaf cyffredin, fe'i defnyddir i drin cardiomyopathi (a achosir fel arfer gan hyperthyroidiaeth), arrhythmia'r galon, a gorbwysedd mewn cathod a chŵn. Mae hwn yn ddefnydd atenolol oddi ar y label gan nad yw wedi'i gymeradwyo gan FDA i'w ddefnyddio mewn anifeiliaid.

Y dos nodweddiadol ar gyfer cŵn yw 0.12-0.45 mg / lb unwaith neu ddwywaith y dydd. Y dos nodweddiadol ar gyfer cathod yw 1 mg / pwys.

Sut i gymryd atenolol

 • Y peth gorau yw cymryd y feddyginiaeth hon ar stumog wag.
 • Cymerwch atenolol yn unol â chyfarwyddyd eich darparwr gofal iechyd. Efallai y bydd angen newid eich dos sawl gwaith i ddod o hyd i'r hyn sy'n gweithio orau i chi.
 • Storiwch y feddyginiaeth mewn cynhwysydd caeedig ar dymheredd yr ystafell (rhwng 68 a 77 gradd Fahrenheit), i ffwrdd o wres, lleithder a golau uniongyrchol.
 • Dywedwch wrth eich meddyg ar unwaith os byddwch chi'n sylwi ar arwyddion o sgîl-effeithiau difrifol, fel dwylo a thraed oer, neu gysgadrwydd anghyffredin, gwendid neu flinder.

Cwestiynau Cyffredin dos Atenolol

Pa mor hir mae'n cymryd atenolol i weithio?

Gall atenolol gael effaith o fewn awr i gymryd tabled trwy'r geg. Mae effaith fwyaf dos penodol fel arfer yn digwydd dwy i bedair awr ar ôl cymryd dos llafar. Dyma pryd mae'r crynodiad o atenolol ar ei fwyaf yn y llif gwaed.

Pan gaiff ei weinyddu'n fewnwythiennol, mae atenolol yn cael effaith o fewn pum munud.

Ar gyfer rhai cyflyrau, fel gorbwysedd, nid yw gwelliant yn uniongyrchol gysylltiedig â lefelau atenolol yn y llif gwaed. Er enghraifft, gall gymryd tri i 14 diwrnod i atenolol gael ei effaith lawn fel triniaeth ar gyfer gorbwysedd. Gall gymryd tair i chwe awr i atenolol gael ei effaith lawn wrth drin angina.

Pa mor hir mae atenolol yn aros yn eich system?

I'r mwyafrif o oedolion, bydd atenolol yn cael ei dynnu o'r corff 32 awr ar ôl y dos olaf. Bydd yr amser y mae'n ei gymryd i gael gwared ar atenolol yn llawer hirach mewn oedolion hŷn a chleifion â nam ar yr arennau.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli dos o atenolol?

Os byddwch chi'n colli dos o atenolol, cymerwch ddogn cyn gynted ag y cofiwch. Os yw bron yn amser i'ch dos nesaf, arhoswch tan hynny a chymryd dos rheolaidd. Peidiwch â chymryd meddyginiaeth ychwanegol i wneud iawn am ddos ​​a gollwyd.

Sut mae rhoi'r gorau i gymryd atenolol?

Ni ddylid byth atal Atenolol yn sydyn. Rhaid ei dapio'n raddol i atal symptomau diddyfnu fel poen yn y frest, pwysedd gwaed uwch, a chyfradd curiad y galon uwch. Mae dirwyn i ben yn sydyn wedi arwain at arrhythmias y galon a thrawiadau ar y galon mewn rhai cleifion. Er mwyn atal y risgiau hyn, dylid lleihau'r dos o atenolol yn raddol dros gyfnod o wythnos i dair wythnos cyn stopio'n gyfan gwbl. Dylai cleifion leihau gweithgaredd corfforol yn ystod y cyfnod hwn. Os bydd symptomau fel poen yn y frest yn digwydd ar ôl stopio atenolol, dylid ailgyflwyno'r feddyginiaeth dros dro.

Beth yw'r dos uchaf ar gyfer atenolol?

Mae'r dos uchaf o atenolol yn dibynnu ar ffactorau sy'n benodol i gleifion fel oedran, swyddogaeth yr arennau, a chlefyd sylfaenol y galon. Yn gyffredinol, y dos dyddiol uchaf yw 200 mg y dydd ar gyfer oedolion a 4 mg / kg / dydd mewn plant.

Beth sy'n rhyngweithio ag atenolol?

Sudd ffrwythau fel grawnffrwyth, oren a sudd afal yn gallu lleihau amsugno rhai atalyddion beta, felly mae'n well osgoi yfed y rhain wrth gymryd atenolol. Gall cymryd atenolol gydag unrhyw fwyd arall gael effaith debyg, felly yn ddelfrydol dylid cymryd atenolol ar stumog wag. Fodd bynnag, mae effaith bwyd yn llai amlwg na sudd ffrwythau, ac nid yw'n debygol o arwain at ganlyniadau clinigol. Gellir cymryd Atenolol gyda neu heb fwyd, ond dylai cleifion fod yn gyson yn y naill achos neu'r llall.

Bronchodilators

Gall meddyginiaethau eraill ryngweithio ag atenolol. Gall broncoledydd fel albuterol, vilanterol, a formoterol (a ddefnyddir ar gyfer prinder anadl mewn cleifion â COPD ac asthma) gael effaith groes atalyddion beta, gan arwain o bosibl at sgîl-effeithiau cardiaidd niweidiol . Gall Atenolol hefyd leihau effeithiolrwydd broncoledydd, gan arwain at broncospasmau neu drafferth anadlu . Mae'r rhyngweithio rhwng broncoledydd a atalyddion beta yn fwy ar gyfer atalyddion beta nad ydynt yn gardioselective, o'i gymharu â blocwyr beta cardioselective fel atenolol. Er bod y rhyngweithiadau hyn wedi'u harsylwi, mae'n dal i gael ei ystyried yn ddiogel i gymryd atenolol gyda broncoledydd .

Alffa-agonyddion sy'n gweithredu'n ganolog

Gall alffa-agonyddion sy'n gweithredu'n ganolog (fel guanfacine, methyldopa, a clonidine) achosi isbwysedd wrth eu cymryd gydag atenolol. Yn ogystal, mae mwy o risg ar gyfer gorbwysedd adlam pan ddefnyddir alffa-agonydd sy'n gweithredu'n ganolog yn gydnaws ag atenolol, a chaiff y naill feddyginiaeth neu'r llall ei stopio'n sydyn.

Cyffuriau eraill sy'n gostwng pwysedd gwaed

Gall dosbarthiadau eraill o gyffuriau sy'n gostwng pwysedd gwaed gynyddu'r risg o ddatblygu pwysedd gwaed isel wrth eu cymryd gydag atenolol. Mae hyn yn cynnwys atalyddion sianel-calsiwm (fel verapamil, amlodipine, diltiazem), er y gall rhagnodwyr ddefnyddio'r rhain gydag atenolol dan oruchwyliaeth ofalus.

Cyffuriau arrhythmia

Gall cyffuriau sy'n effeithio ar rythm y galon (fel digoxin, amiodarone, dofetilide, a disopyramide) arafu'r galon yn ormodol wrth eu cymryd gydag atenolol. Mae angen goruchwyliaeth agos gan ragnodydd pan ddefnyddir atenolol gyda chyffuriau arrhythmia.

NSAIDs

Gall NSAIDs fel diflunisal, ibuprofen, indomethacin, a naproxen wneud iawn am effeithiau gostwng pwysedd gwaed atenolol trwy achosi lefelau potasiwm uwch a chadw hylif.

MAOIs

Gall dosbarth o gyffuriau iechyd meddwl o'r enw atalyddion monoamin ocsidase MAOIs gynyddu effeithiau atenolol sy'n gostwng pwysedd gwaed. Mae'r rhain yn cynnwys isocarboxazid, selegiline, rasagiline, phenelzine, a tranylcypromine). Mae MAOIs yn parhau i gynyddu effeithiau atenolol sy'n gostwng pwysedd gwaed am hyd at 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu stopio.

Adnoddau