Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Dos, ffurflenni a chryfderau cyclobenzaprine

Dos, ffurflenni a chryfderau cyclobenzaprine

Dos, ffurflenni a chryfderau cyclobenzaprineGwybodaeth Cyffuriau Mae Cyclobenzaprine yn helpu i leihau sbasmau cyhyrau. Defnyddiwch ein siart dosau cyclobenzaprine i ddod o hyd i'r dosau a argymhellir.

Ffurfiau a chryfderau | Ar gyfer oedolion | I blant | Cyfyngiadau dos seicloobenzaprine | Cyclobenzaprine ar gyfer anifeiliaid anwes | Sut i gymryd cyclobenzaprine | Cwestiynau Cyffredin

Mae hydroclorid cyclobenzaprine yn ymlaciwr cyhyrau ysgerbydol presgripsiwn generig a ddefnyddir i sbasmau cyhyrau tawel yn aml mewn cyfuniad â lleddfuwyr poen dros y cownter fel aspirin, ibuprofen, acetaminophen, neu naproxen. Ar gael hefyd o dan yr enw brand Fexmid , mae cyclobenzaprine yn asiant tricyclic. Mae'n lleddfu sbasmau cyhyrau a phoen cyhyrau trwy dawelu'r system nerfol ganolog (CNS), gan leihau gorfywiogrwydd cyhyrau. Mae Cyclobenzaprine yn dabled y gellir ei chymryd hyd at dair gwaith y dydd am hyd at dair wythnos. Mae hefyd ar gael mewn capsiwlau rhyddhau estynedig sydd angen dim ond un dos dyddiol.CYSYLLTIEDIG: Dysgu mwy am cyclobenzaprine | Sicrhewch ostyngiadau cyclobenzaprine

Ffurfiau a chryfderau cyclobenzaprine

Mae tabledi cyclobenzaprine yn dod i mewn tri chryfder dos gwahanol .

 • Tabled: 5 miligram (mg), 7.5 mg, a thabledi 10 mg

Mae Cyclobenzaprine hefyd ar gael fel capsiwlau rhyddhau estynedig 15 mg neu 30 mg fel generig neu fel yr enw brand Amrix .Dos seicloobenzaprine i oedolion

Mae Cyclobenzaprine wedi'i gymeradwyo gan FDA fel triniaeth tymor byr ar gyfer sbasmau cyhyrau ond fe'i rhagnodir yn aml oddi ar y label i drin ffibromyalgia.

Siart dos dos cyclobenzaprine
Dynodiad Dos cychwyn Dos safonol Y dos uchaf
Sbasmau cyhyrau 5 mg a gymerir hyd at 3 gwaith bob dydd am hyd at 3 wythnos 5–10 mg a gymerir hyd at 3 gwaith bob dydd am hyd at 3 wythnos 10 mg yn cael ei gymryd hyd at 3 gwaith bob dydd am hyd at 3 wythnos
Ffibromyalgia 10 mg bob nos amser gwely 5–40 mg y dydd wedi'i rannu rhwng 1-3 dos 40 mg y dydd

Dos cyclobenzaprine ar gyfer sbasmau cyhyrau

Ar gyfer sbasmau cyhyrau lleol poenus oherwydd cyflyrau cyhyrysgerbydol, mae cyclobenzaprine yn rhan o regimen triniaeth fwy sydd hefyd yn cynnwys therapi gorffwys a chorfforol.

 • Oedolion a phobl ifanc 15 oed a hŷn: 5–10 mg yn cael ei gymryd hyd at dair gwaith y dydd yn ôl yr angen am hyd at dair wythnos ar gyfer sbasmau cyhyrau
 • Y dos uchaf a argymhellir ar gyfer sbasmau cyhyrau: Ni chymerir mwy na 10 mg dair gwaith y dydd am ddim mwy na thair wythnos

Dos cyclobenzaprine ar gyfer ffibromyalgia

Er mai dim ond i drin sbasmau cyhyrau y mae cyclobenzaprine yn cael ei gymeradwyo, mae darparwyr gofal iechyd weithiau'n ei ragnodi oddi ar y label i leddfu aflonyddwch cwsg oherwydd ffibromyalgia . Gwneir dosio yn nodweddiadol amser gwely i gynorthwyo gyda chysgu. Oherwydd bod cyclobenzaprine wedi'i ragnodi oddi ar y label ar gyfer ffibromyalgia, nid yw dosio a hyd triniaeth wedi'i safoni. • Oedolion: 5–10 mg amser gwely a gellir ei gynyddu os oes angen hyd at ddogn dyddiol uchaf o 40 mg y dydd y gellir ei rannu rhwng un i dri dos
 • Y dos uchaf ar gyfer ffibromyalgia: 40 mg y dydd

Dos seicloobenzaprine i blant

Mae Cyclobenzaprine wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio ymhlith pobl ifanc 15 oed a hŷn ar gyfer sbasmau cyhyrau. Mae pobl ifanc yn derbyn yr un dosau a hyd triniaeth ag oedolion.

Cyfyngiadau dos seicloobenzaprine

Gellir gostwng dosau cyclobenzaprine ar sail oedran symud ymlaen neu amodau sylfaenol. Oherwydd bod yr afu yn torri'r cyffur i lawr, gall pobl â nam ar eu swyddogaeth yr afu fynd yn fwy tawel wrth gymryd cyclobenzaprine na chleifion eraill. O ganlyniad, bydd darparwyr gofal iechyd yn dechrau gyda dos is sy'n cael ei godi'n ofalus yn unig. Y ffordd orau o osgoi'r ffurf rhyddhau estynedig o cyclobenzaprine yw pobl hŷn ac unigolion sydd â phroblemau afu.

Oherwydd ei sgil-effaith tawelydd, ni argymhellir cyclobenzaprine cyn gyrru neu weithgareddau peryglus.Ni argymhellir cyclobenzaprine ar gyfer pobl sydd â:

 • Problemau cadw wrinol (anhawster troethi o broblemau fel prostad chwyddedig)
 • Glawcoma (pwysedd llygad uchel)
 • Hyperthyroidiaeth (thyroid gorweithgar)
 • Arrhythmias (curiad calon afreolaidd)
 • Diffyg gorlenwad y galon
 • Bloc y galon a phroblemau eraill gyda dargludiad cardiaidd (system drydanol y galon)
 • Adferiad o drawiad ar y galon

Ni roddir cyclobenzaprine byth i bobl sy'n cymryd atalyddion monoamin ocsidase (MAOIs), teulu bach o gyffuriau presgripsiwn sy'n trin iselder, heintiau bacteriol, canser, neu glefyd Parkinson. Mewn gwirionedd, ni ddylid cymryd cyclobenzaprine cyn pen 14 diwrnod ar ôl MAOI.Ar gyfer pobl â phroblemau arennau neu afu, gellir addasu dosau fel a ganlyn:

 • Cleifion â nam arennol (clefyd yr arennau) : Heb ei ddiffinio
 • Cleifion â nam hepatistaidd (clefyd yr afu) - addasiad swm :
  • Nam hepatig ysgafn: Ni argymhellir ffurflen rhyddhau estynedig. Gellir cychwyn ffurflen rhyddhau ar unwaith gyda 5 mg y dydd, a'r dos cynyddu'n araf Os yw'n anghenrheidiol
  • Nam hepatig cymedrol i ddifrifol: Heb ei argymell

Dos seicloobenzaprine ar gyfer anifeiliaid anwes

Nid yw Cyclobenzaprine wedi'i gymeradwyo gan FDA i'w ddefnyddio mewn anifeiliaid. Gall y cyffur fod yn wenwynig i anifeiliaid. Anifeiliaid anwes sydd wedi llyncu cyclobenzaprine fel rheol bydd yn arddangos effeithiau andwyol a achosir yn aml gan dawelyddion megis iselder, diffyg rhestr, a cholli cydsymud. Os yw anifail anwes yn amlyncu cyclobenzaprine ar ddamwain, ffoniwch linell gymorth gwenwyn ar unwaith a chwiliwch am ofal milfeddygol brys.Sut i gymryd cyclobenzaprine

Mae cyclobenzaprine yn cael ei gymryd trwy'r geg hyd at dair gwaith y dydd. Gellir ei gymryd gyda neu heb fwyd.

 • Bydd eich meddyg yn dweud wrthych faint o feddyginiaeth i'w defnyddio. Peidiwch â defnyddio mwy na'r cyfarwyddyd.
 • Llyncwch y dabled yn gyfan gyda gwydraid o ddŵr.
 • Cymerwch y feddyginiaeth hon ar yr un amser bob dydd.
 • Storiwch y feddyginiaeth hon ar dymheredd yr ystafell (68 ° i 77 ° F) i ffwrdd o olau, gwres a lleithder.

Cymerir capsiwlau rhyddhau estynedig unwaith yn y bore. • Llyncwch y capsiwl cyfan gyda gwydraid bach o ddŵr. Peidiwch â'i falu na'i gnoi.
 • Os na allwch lyncu'r capsiwl yn gyfan, gallwch agor y capsiwl ac ysgeintio'r cynnwys dros un llwy fwrdd o afalau. Llyncwch y gymysgedd ar unwaith heb gnoi. Rinsiwch y geg i sicrhau bod yr holl feddyginiaeth wedi'i llyncu. Peidiwch ag arbed unrhyw ran o'r gymysgedd i'w defnyddio yn nes ymlaen.

Cwestiynau Cyffredin dos Cyclobenzaprine

Pa mor hir mae'n cymryd i cyclobenzaprine weithio?

Gall dos sengl o cyclobenzaprine sy'n cael ei ryddhau ar unwaith gymryd awr i ddechrau gweithio a phedair awr i gyrraedd y crynodiad brig yn y gwaed. Oherwydd nad yw cyclobenzaprine yn hydoddi'n dda mewn dŵr ac yn anodd i'r meinweoedd berfeddol amsugno, gall dos sengl o cyclobenzaprine gymryd dros bedair awr i gyrraedd crynodiadau brig yn y gwaed. Mae amrywioldeb mawr o ran pa mor dda y mae pobl yn amsugno sylweddau trwy'r coluddion, felly gall yr amser hwn i grynodiad brig amrywio'n fawr o berson i berson.

Pa mor hir mae cyclobenzaprine yn aros yn eich system?

Gall cyclobenzaprine barhau yn y corff am sawl diwrnod. Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn mesur hyd cyffur yn ôl ei hanner oes, yr amser y mae'n ei gymryd i'r corff ddileu'r cyffur hwnnw naill ai trwy ei ddadelfennu neu ei garthu. Mae gan Cyclobenzaprine hanner oes amrywiol iawn— wyth i 37 awr —Ar ôl iddo gael ei amsugno'n gymharol araf ac mae'n mynd trwy sawl cam o'i ddileu.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli dos o cyclobenzaprine?

Yn nodweddiadol, cymerir cyclobenzaprine yn ôl yr angen, felly nid yw dosau wedi'u hamserlennu. Os ydych chi'n cymryd cyclobenzaprine yn rheolaidd, gallwch chi gymryd dos a gollwyd cyn gynted ag y bydd yn cofio. Fodd bynnag, os yw hi bron yn amser i'r dos nesaf, arhoswch tan y dos nesaf i gymryd bilsen. Peidiwch â chymryd meddyginiaeth ychwanegol i wneud iawn am ddos ​​a gollwyd.

Gall fod yn anodd iawn cael meddyginiaeth dair gwaith y dydd. Mae'n hawdd tynnu sylw a gadael i ddos ​​lithro. Er mwyn sicrhau eich bod yn cymryd pob dos mewn pryd, rhowch gynnig ar yr awgrymiadau canlynol:

 • Amserwch eich dosau i ddigwyddiadau dyddiol mawr, fel codi yn y bore, bwyta cinio, neu fwyta cinio.
 • Defnyddiwch ffôn clyfar, llechen, neu gynorthwyydd cartref personol i nodi pryd mae dos yn ddyledus.
 • Ysgrifennwch nodiadau atoch chi'ch hun a'u gadael mewn lleoedd strategol fel bwrdd yr ystafell fwyta neu'r drws ffrynt.
 • Gofynnwch i fferyllydd am ddosbarthwyr atgoffa meddyginiaeth, monitorau dos, neu gapiau potel larwm / stopwats i helpu i reoli dosau'r dydd.

Sut mae stopio cymryd cyclobenzaprine?

O'i gymryd yn ôl y cyfarwyddyd am gyfnod byr, gellir dod â cyclobenzaprine i ben yn ddiogel heb broblemau. O'i gymryd dros gyfnod hir neu mewn symiau gormodol, gall cyclobenzaprine achosi symptomau diddyfnu. Er mai dim ond triniaeth tymor byr y mae'r FDA wedi'i gymeradwyo, gellir rhagnodi triniaeth hirdymor cyclobenzaprine i rai pobl poen cyhyrau, poen cefn, neu ffibromyalgia .

Dim ond am oddeutu pythefnos - tair wythnos ar ben - y bwriedir defnyddio cyclobenzaprine ar gyfer sbasmau cyhyrau. Gallai defnydd tymor hir, hyd yn oed ar ddognau isel, o cyclobenzaprine arwain at dynnu asiant tricyclic yn ôl. Mae'r symptomau'n cynnwys trallod gastroberfeddol, problemau cysgu, chwysu, a phroblemau symud sydd fel rheol yn parhau am oddeutu dau ddiwrnod. Mae tynnu'n ôl yn annymunol, ond nid yw'n peryglu bywyd nac yn para'n hir.

Beth yw'r dos uchaf ar gyfer cyclobenzaprine?

Y dos uchaf a argymhellir o cyclobenzaprine yw 30 mg y dydd ar gyfer sbasmau cyhyrau a 40 mg y dydd ar gyfer ffibromyalgia, fel arfer wedi'i rannu'n dri dos dyddiol o dabledi sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith neu un dos dyddiol o gapsiwl rhyddhau estynedig. Efallai na fydd pobl o oedran datblygedig neu sydd â phroblemau afu yn gallu goddef y dos uchaf a argymhellir ac ni ddylent gymryd y capsiwl rhyddhau estynedig.

Beth sy'n rhyngweithio â cyclobenzaprine?

Gellir cymryd cyclobenzaprine gyda neu heb fwyd. Y ffordd orau o osgoi yfed alcohol yw cymryd cyclobenzaprine oherwydd gall cyfuno alcohol â cyclobenzaprine wella sgîl-effeithiau tawelyddol y cyffur. Yn yr un modd, dylech osgoi cymryd cyclobenzaprine mewn cyfuniad â lleddfu poen opiad, barbitwradau, bensodiasepinau, neu feddyginiaethau presgripsiwn neu dros y cownter eraill sy'n achosi tawelydd.

Ni ellir cymryd cyclobenzaprine gyda chyffuriau o'r enw atalyddion monoamin ocsidase. Mae cyfuno cyclobenzaprine ag atalyddion MAO yn cynyddu'r risg o syndrom serotonin , cyflwr a allai fygwth bywyd.

Mae cyclobenzaprine hefyd yn effeithio ar gemegyn ymennydd arall o'r enw acetylcholine. Gelwir cyffuriau fel cyclobenzaprine sy'n blocio acetylcholine yn wrthgeulol. Gall cyfuno cyclobenzaprine ag anticholinergics eraill, fel cyffuriau gwrthiselder tricyclic neu feddyginiaethau pryder, gynyddu'r risg o sgîl-effeithiau gwrth-ganser.

Yn olaf, mae pobl sy'n cymryd tramadol mewn mwy o berygl o drawiadau os ydynt hefyd yn cymryd cyclobenzaprine.

Fel y gallwch weld, mae llawer o feddyginiaethau yn rhyngweithio â cyclobenzaprine. Y peth gorau yw cael eich darparwr gofal iechyd i adolygu'ch rhestr feddyginiaeth cyn cymryd cyclobenzaprine ynghyd â chyffuriau eraill.

Adnoddau cysylltiedig ar gyfer dosages cyclobenzaprine: