Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Sgîl-effeithiau Linzess a sut i'w hosgoi

Sgîl-effeithiau Linzess a sut i'w hosgoi

Sgîl-effeithiau Linzess a sut iGwybodaeth am Gyffuriau

Sgîl-effeithiau linzess | Sgîl-effeithiau difrifol | Pa mor hir mae sgîl-effeithiau yn para? | Rhybuddion | Rhyngweithio | Sut i osgoi sgîl-effeithiau

Linzess yw enw brand meddyginiaeth generig o'r enw linaclotide. Mae'n feddyginiaeth bresgripsiwn a ddefnyddir i drin rhwymedd cronig, ac mae'n gweithio trwy gynyddu secretiad dau gyfansoddyn cemegol o'r enw clorid a bicarbonad yn y coluddion. Mae hyn yn achosi rhyddhau mwy o hylif berfeddol, sy'n helpu i leddfu carthion. Mae Linzess hefyd yn gweithio trwy leihau faint o amser mae'n ei gymryd i fwyd deithio trwy'r llwybr treulio.Gall leinin drin dau fath o rwymedd cronig o'r enw syndrom coluddyn llidus gyda rhwymedd ( IBS-C ) a rhwymedd idiopathig cronig (CIC). Yn y ddau gyflwr hyn, mae rhwymedd yn parhau am dri mis neu fwy. Gadewch inni edrych ar sgîl-effeithiau cyffredin, rhybuddion a rhyngweithiadau cyffuriau Linzess i ddeall y cyffur yn well a sut mae'n gweithio.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw Linzess?

Sgîl-effeithiau cyffredin Linzess

Gall leinin achosi sgîl-effeithiau yn union fel y gall unrhyw feddyginiaeth arall, ac i lawer o bobl ag IBS-C neu CBC, bydd y buddion o'i gymryd yn gorbwyso unrhyw sgîl-effeithiau y gallent eu profi. Dyma'r rhai mwyaf cyffredin sgîl-effeithiau Linzess :  • Poen abdomen
  • Dolur rhydd
  • Diffyg (pasio nwy)
  • Cur pen
  • Gastroenteritis (llid y coluddion)
  • Gwrandawiad abdomenol (chwyddedig)

Oherwydd bod Linzess yn gweithio trwy leihau amser cludo gastroberfeddol, dolur rhydd yw'r sgîl-effaith fwyaf cyffredin. Mae profi un neu fwy o'r sgîl-effeithiau hyn wrth gymryd Linzess yn normal, ac er y gallant fod yn anghyfforddus, bydd llawer o bobl yn dechrau teimlo rhyddhad o'u rhwymedd cronig yn fuan ar ôl dechrau Linzess.

Sgîl-effeithiau difrifol Linzess

Mewn achosion prin, gall Linzess achosi sgîl-effeithiau mwy difrifol a allai fod angen sylw meddygol:

Dolur rhydd difrifol

Os ydych chi'n cymryd Linzess ac yn dechrau cael dolur rhydd sy'n gwaethygu neu ddim yn diflannu, yn enwedig os oes gennych garthion gwaedlyd neu ddu, yna dylech roi'r gorau i gymryd Linzess a chysylltu â'ch meddyg i weld a yw parhau â'r feddyginiaeth yn iawn i chi. Gall eich meddyg ddarparu cyngor meddygol ar beth i'w wneud. Mewn achosion prin, gall dolur rhydd difrifol arwain at bendro neu lewygu, ac efallai y bydd angen mynd i'r ysbyty er mwyn disodli electrolytau coll o ddadhydradiad.Anaffylacsis

Mae anaffylacsis yn adwaith alergaidd difrifol i feddyginiaeth, bwyd neu wenwyn. Mae'n anghyffredin iawn i rywun gael adwaith alergaidd i Linzess, ond mae'n bosibl, a gall anaffylacsis fygwth bywyd os na chaiff ei drin ar unwaith. Os byddwch chi'n dechrau cael anhawster anadlu, chwyddo'r gwddf, cyfog, chwydu, sioc a / neu gychod gwenyn ar ôl cymryd Linzess, yna dylech chi geisio sylw meddygol ar unwaith.

Colli pwysau

Efallai y bydd rhai pobl sy'n cymryd Linzess am rwymedd cronig yn colli pwysau. Gall hyn fod oherwydd gall y feddyginiaeth achosi dolur rhydd a cholli dŵr ac electrolytau o'r corff, a all arwain at golli pwysau os na chaiff ei drin ar unwaith. Mae dolur rhydd yn aml yn dechrau o fewn y pythefnos cyntaf ar ôl cymryd Linzess, ac mewn treialon a reolir gan blasebo ugain% o bobl ag IBS-C wedi profi dolur rhydd o gymharu â grwpiau plasebo na chawsant y feddyginiaeth. Mae rhywfaint o ddolur rhydd ysgafn yn gyffredin, ond os ydych chi'n profi dolur rhydd difrifol wrth gymryd Linzess, dylech roi'r gorau i'w gymryd a ffonio'ch meddyg ar unwaith. Mae hyn yn arbennig o bwysig i oedolion hŷn a allai fod yn fwy tueddol o ddadhydradu.

Iselder

Ychydig iawn o ymchwil sydd i awgrymu bod Linzess yn achosi iselder, ond efallai bod cysylltiad rhwng iselder ysbryd, pryder ac IBS-C. Mae hyn oherwydd bod y perfedd yn cael ei reoli'n rhannol gan y system nerfol, sy'n anfon signalau i'r ymennydd. Amcangyfrifir hynny tua hanner cant% bydd gan bobl sydd ag IBS-C symptomau pryder ac iselder hefyd. Efallai bod rhywun sy'n cymryd Linzess ar gyfer IBS-C ac yn teimlo'n bryderus neu'n isel ei ysbryd yn teimlo felly oherwydd bod ganddo bryder neu iselder, nid oherwydd y feddyginiaeth.Os ydych chi'n cymryd Linzess ac yn dechrau teimlo'n isel, mae'n well siarad â meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol am yr hyn a allai beri ichi deimlo'r ffordd rydych chi'n gwneud. Bydd eich meddyg yn gallu'ch helpu chi i ddarganfod a yw Linzess yn gwaethygu'ch teimladau o bryder ac iselder.

Yn ogystal, os byddwch chi'n dechrau cael meddyliau neu ymddygiadau hunanladdol, dylech geisio sylw meddygol ar unwaith. Gallwch hefyd ffonio'r Llinell Gymorth Atal Hunanladdiad Genedlaethol am ddim yn 1-800-273-8255 os oes angen rhywun i siarad â chi. Mae'r Lifeline ar gael 24 awr y dydd.CYSYLLTIEDIG: A yw pryder yn achosi IBS?

Colli gwallt

Ymhlith pobl ag anhwylderau treulio, gallai fod yna lawer o achosion o golli gwallt fel straen, llid y perfedd, neu beidio ag amsugno digon o faetholion o fwyd. Gwyddys bod llawer o feddyginiaethau hefyd yn achosi colli gwallt, ond nid oes digon o dystiolaeth i awgrymu bod Linzess yn gwneud hynny. Nid yw colli gwallt wedi'i restru fel sgil-effaith Linzess. Mae'n sicr yn bosibl i rywun brofi sgîl-effeithiau cyffur nad yw pobl eraill yn ei wneud, ac os bydd hyn yn digwydd i chi, dylech roi gwybod i'ch darparwr gofal iechyd. Gallwch hefyd riportio sgîl-effeithiau i'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) yn 1-800-FDA-1088.CYSYLLTIEDIG: Pam mae fy ngwallt yn cwympo allan?

Pa mor hir mae sgîl-effeithiau Linzess yn para?

Ar gyfer y person cyffredin sy'n cymryd Linzess, dolur rhydd yw'r sgîl-effaith fwyaf cyffredin ac fel arfer mae'n ymddangos yn ystod pythefnos gyntaf y driniaeth. Mewn treialon clinigol, datrysodd dolur rhydd mewn wythnos am oddeutu 33% o bobl. Er y bydd llawer o sgîl-effeithiau yn datrys yn y tymor byr, mae'n bosibl cael sgîl-effeithiau sy'n para'n hirach. Bydd gan rai pobl ddolur rhydd sy'n para hyd at fis, felly mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar yr unigolyn a sut mae ei gorff yn prosesu Linzess. Os ydych chi wedi bod yn cymryd Linzess am fwy na phythefnos ac nad yw'ch sgîl-effeithiau'n diflannu, efallai y byddai'n syniad da cysylltu â'ch meddyg i sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei brofi yn iawn.Nodyn: Nid yw carthydd yn garthydd ac nid yw'n dechrau gweithio ar unwaith. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn dechrau teimlo rhyddhad rhag eu symptomau rhwymedd cronig tua wythnos ar ôl dechrau Linzess, ac mae cleifion IBS-C fel arfer yn gweld gwelliannau yn eu cyflwr meddygol yn ystod 12 wythnos .

Gwrtharwyddion a rhybuddion llinach

Cam-drin a dibyniaeth

Mae Linzess yn perthyn i grŵp o feddyginiaethau o'r enw agonyddion guanylate cyclase-C, sy'n gweithio trwy gynyddu secretiad hylif berfeddol. Nid oes tystiolaeth i awgrymu bod y mathau hyn o feddyginiaethau yn ffurfio arferion.

Dim ond yn unol â chyfarwyddyd meddyg y dylid cymryd lliain. Nid yw cymryd mwy na'ch dos dyddiol argymelledig o Linzess mewn ymgais i wneud iddo weithio'n gyflymach yn ddiogel ac nid yw'n gweithio. Gall cymryd meddyginiaeth mewn ffordd nad ydych wedi'i rhagnodi fod yn niweidiol i'ch iechyd.

Os bydd yn rhaid i rywun ag IBS-C neu CBC roi'r gorau i gymryd Linzess am unrhyw reswm, gallant brofi rhai symptomau diddyfnu ysgafn fel newidiadau i symudiadau eu coluddyn. Bydd llawer o bobl yn gweld eu symptomau rhwymedd cronig yn dychwelyd o fewn a wythnos neu stopio Linzess.

Gorddos

Yr uchafswm dos o Linzess y dydd yw 290 mcg oni bai bod meddyg yn argymell fel arall. Nid yw gorddosio Linzess yn debygol o fygwth bywyd, ond gall achosi rhai symptomau fel dolur rhydd.

Cyfyngiadau

Er bod Linzess yn driniaeth effeithiol ar gyfer IBS-C a CBC, ni ddylai pawb sy'n profi rhwymedd tymor hir ei chymryd.

Ni ddylai Linzess gael ei gymryd gan gleifion pediatreg iau na 18 oed oherwydd nad yw ei ddiogelwch a'i effeithiolrwydd ar gyfer y grŵp oedran hwn wedi'i sefydlu'n iawn. Ar gyfer plant iau na 6 oed, ni ddylid defnyddio Linzess o gwbl oherwydd gall achosi dadhydradiad difrifol.

Ni ddylai linzess hefyd gael ei gymryd gan bobl sydd â rhwystr gastroberfeddol mecanyddol hysbys neu amheuir (rhwystr coluddyn).

Dylid osgoi lliain yn ystod beichiogrwydd neu wrth fwydo ar y fron oni bai bod meddyg yn cymeradwyo ei ddefnyddio. Nid yw Linzess wedi'i astudio'n ddigonol mewn menywod beichiog. Nid oes unrhyw ddata dynol ar gael i awgrymu bod Linzess yn achosi niwed i'r ffetws neu y byddai'n niweidiol i fabanod pe bai'n pasio i laeth y fron, ond ni ddylid ei ddefnyddio oni bai bod y buddion yn gorbwyso'r risgiau.

Dylai cleifion oedrannus dros 65 oed gael eu monitro'n ofalus wrth gymryd Linzess. Nid yw effeithiau Linzess wedi'u hastudio'n benodol yn y boblogaeth hon. Nid oes angen addasiad dos, ond efallai y bydd gan gleifion oedrannus gyfraddau uwch o broblemau gyda'r afu a'r arennau sy'n gofyn am fwy o ofal wrth gymryd y feddyginiaeth hon.

Rhyngweithiadau linzess

Laxatives dylid osgoi sodiwm ffosffad, citrad magnesiwm, a glycol polyethylen wrth gychwyn Linzess oherwydd gallant gynyddu'r tebygolrwydd o ddolur rhydd. Os cymerwch meddyginiaethau penodol wrth gymryd Linzess efallai y byddwch yn cynyddu eich risg o ddadhydradu, felly mae'n well rhoi rhestr o'ch holl feddyginiaethau i'ch darparwr gofal iechyd (gan gynnwys cyffuriau presgripsiwn, meddygaeth dros y cownter, ac atchwanegiadau) rydych chi'n eu cymryd fel y gall ef neu hi dweud wrthych a oes unrhyw beth na ddylech ei gymryd.

Sut i osgoi sgîl-effeithiau Linzess

Er efallai na fydd yn bosibl osgoi sgîl-effeithiau Linzess yn llwyr, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i leihau eu difrifoldeb:

1. Cymerwch y dos a argymhellir

Y dos dyddiol a argymhellir o Linzess ar gyfer IBS-C yw 290 mcg a gymerir ar stumog wag o leiaf 30 munud cyn pryd cyntaf y dydd. Y dos dyddiol a argymhellir o Linzess ar gyfer CBC yw 145 mcg a gymerir o leiaf 30 munud cyn pryd cyntaf y dydd. Gellir defnyddio dos o 72 mcg a gymerir unwaith y dydd hefyd ar gyfer cleifion â CBC sydd â goddefgarwch isel ar gyfer Linzess.

Mae bod yn gyson â sut a phryd rydych chi'n cymryd eich meddyginiaeth yn bwysig iawn oherwydd bydd cysondeb yn helpu'ch corff i brosesu Linzess yn well ac yn lleihau'ch siawns o brofi sgîl-effeithiau. Bydd cymryd eich dos rhagnodedig bob bore 30 munud cyn eich pryd cyntaf o'r dydd yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran pa mor dda y mae Linzess yn gweithio i chi.

Os byddwch chi'n colli dos o Linzess, sgipiwch y dos y gwnaethoch chi ei golli a chymryd y dos nesaf y diwrnod canlynol cyn eich pryd cyntaf. Cyfeiriwch at y canllaw meddyginiaeth i gael mwy o wybodaeth am gyffuriau.

Ni ddylid gwasgu na chnoi lliain. Os ydych chi'n cael anhawster llyncu pils, gallwch agor eich capsiwl Linzess ac ysgeintio'r feddyginiaeth yn 1 llwy de o afalau neu 30 mL o ddŵr.

Storiwch Linzess yn iawn

Mae gwybod sut i storio'ch meddyginiaeth yn iawn yn bwysig er mwyn sicrhau ei fod yn parhau mor effeithiol â phosibl. Gallai cymryd meddyginiaeth sydd wedi dod i ben neu wedi'i storio'n amhriodol arwain at i'r feddyginiaeth beidio â gweithio'n iawn a gallai hyd yn oed achosi sgîl-effeithiau diangen. Dylid storio linzess ar dymheredd ystafell mewn lle sych yn ei gynhwysydd gwreiddiol. Mae hefyd yn bwysig gadael yr asiant sychu sy'n dod yn y botel y tu mewn i'r botel i atal lleithder gormodol rhag effeithio ar y feddyginiaeth, a dylid cau'r botel yn dynn.

3. Rhannwch eich hanes meddygol â'ch meddyg

Mae rhannu eich hanes meddygol cyflawn â'ch meddyg yn bwysig i helpu'ch meddyg i ddeall pa mor dda y bydd Linzess yn gweithio i chi. Bydd rhoi rhestr gyflawn o'r holl feddyginiaethau ac atchwanegiadau rydych chi'n eu cymryd i'ch meddyg yn caniatáu iddyn nhw weld a fydd unrhyw beth rydych chi eisoes yn ei gymryd yn ymyrryd â Linzess ac yn achosi sgîl-effeithiau posib. Bydd eich meddyg yn addasu'ch dos os oes angen neu'n eich newid i feddyginiaeth wahanol, fel Amitiza , os bydd sgîl-effeithiau'n parhau.

4. Gwrandewch ar eich corff

Mae'n bwysig gwrando ar eich corff wrth gymryd Linzess. Os byddwch chi'n dechrau profi unrhyw sgîl-effeithiau Linzess, mae'n well rhoi gwybod i'ch meddyg cyn gynted â phosibl fel y gallant eich helpu i leihau difrifoldeb y sgîl-effeithiau hynny. Bydd llawer o bobl yn gallu cymryd Linzess yn ddiogel yn y tymor hir heb fawr o sgîl-effeithiau os ydyn nhw'n ei gymryd yn iawn, ond gall eraill ymateb iddo yn wahanol.

Yn ôl y FDA , mewn treialon tymor hir lle roedd 2,147 o bobl ag IBS-C yn derbyn 290 mcg o Linzess bob dydd am hyd at 18 mis, roedd dos 29% o gleifion yn cael ei leihau neu ei atal oherwydd nifer yr ymatebion niweidiol fel dolur rhydd. Dylai'r sgîl-effeithiau posibl hyn gael eu monitro'n ofalus trwy wrando ar sut mae'ch corff yn teimlo wrth i chi gymryd Linzess a chadw mewn cysylltiad agos â'ch darparwr gofal iechyd.