Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Ymlacwyr cyhyrau: Defnyddiau, brandiau cyffredin, a gwybodaeth ddiogelwch

Ymlacwyr cyhyrau: Defnyddiau, brandiau cyffredin, a gwybodaeth ddiogelwch

Ymlacwyr cyhyrau: Defnyddiau, brandiau cyffredin, a gwybodaeth ddiogelwchGwybodaeth am Gyffuriau

Rhestr ymlacwyr cyhyrau | Beth yw ymlacwyr cyhyrau? | Sut maen nhw'n gweithio | Defnyddiau | Mathau | Pwy all gymryd ymlacwyr cyhyrau? | Diogelwch | Sgil effeithiau | Costau

Os ydych chi erioed wedi profi sbasm cyhyrau, efallai eich bod wedi cymryd ysgerbwd ymlaciwr cyhyrau fel Skelaxin neu Flexeril i leddfu poen. Gall poen cyhyrau neu sbasmau amrywio o grampiau ysgafn neu friwiau i boen gwanychol, lle rydych chi'n teimlo fel na allwch chi hyd yn oed symud.Mae gorffwys, rhew neu wres, therapi corfforol, a chyffur gwrthlidiol anghenfil (NSAID) fel ibuprofen yn driniaethau rheng flaen poblogaidd ar gyfer poen cyhyrysgerbydol. Fodd bynnag, os nad yw NSAIDs yn ddigonol neu os yw'ch poen yn ddifrifol iawn, gall eich darparwr gofal iechyd ragnodi ymlaciwr cyhyrau cryfder presgripsiwn ar gyfer poen acíwt.

Mae yna lawer o ymlacwyr cyhyrau a gymeradwywyd gan FDA ar gael fel opsiynau triniaeth. Parhewch i ddarllen ymlaen i ddysgu popeth am ymlacwyr cyhyrau. Mae'r dabled isod yn rhestru'r ymlacwyr cyhyrau mwyaf cyffredin.

Rhestr o ymlacwyr cyhyrau

Enw brand (enw generig) Pris arian parod ar gyfartaledd Pris SingleCare Dysgu mwy
Dantrium, Revonto, Ryanodex (dantrolene) $ 132 ar gyfer capsiwlau 90, 25 mg Cael cwponau dantrolene Manylion Dantrolene
Flexeril, Amrix, Fexmid (cyclobenzaprine) $ 180 ar gyfer tabledi 30, 10 mg Cael cwponau cyclobenzaprine Manylion cyclobenzaprine
Lioresal, Ozobax (baclofen) $ 230 ar gyfer tabledi 90, 10 mg Cael cwponau baclofen Manylion Baclofen
Lorzone, DSC Strong Parafon (clorzoxazone) $ 86 ar gyfer tabledi 30, 500 mg Cael cwponau clorzoxazone Manylion clorzoxazone
Norflex (orphenadrine) $ 48 am dabledi 20, 100 mg Cael cwponau orphenadrine Manylion Orphenadrine
Robaxin (methocarbamol) $ 37 ar gyfer tabledi 60, 750 mg Cael cwponau methocarbamol Manylion Methocarbamol
Skelaxin (metaxalone) $ 226 ar gyfer tabledi 30, 800 mg Cael cwponau metaxalone Manylion metaxalone
Soma (carisoprodol) $ 50 ar gyfer tabledi 60, 350 mg Cael cwponau carisoprodol Manylion carisoprodol
Valium (diazepam) $ 24 am dabledi 30, 5 mg Cael cwponau diazepam Manylion diazepam
Zanaflex (tizanidine) $ 86 ar gyfer tabledi 30, 4 mg Cael cwponau tizanidine Manylion Tizanidine

Beth yw ymlacwyr cyhyrau?

Mae ymlacwyr cyhyrau yn trin sbasmau cyhyrau. Efallai y bydd eich darparwr gofal iechyd yn rhagnodi ymlaciwr cyhyrau ynghyd ag awgrymu mesurau eraill fel gorffwys, therapi corfforol, a rhew neu wres, i'ch helpu i wella o anaf acíwt. Mae rhai darparwyr gofal iechyd ond yn rhagnodi ymlaciwr cyhyrau os NSAID nad yw'n lliniaru'r boen yn ddigonol.Dim ond am ddwy i dair wythnos ar y mwyaf y dylid defnyddio ymlaciwr cyhyrau ar gyfer anaf neu boen acíwt. Defnyddir rhai ymlacwyr cyhyrau i drin cyflyrau cronig fel sglerosis ymledol a gellir eu cymryd am amser hirach o dan oruchwyliaeth gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Sut mae ymlacwyr cyhyrau yn gweithio?

Nid yw ymlacwyr cyhyrau gwrthismodmodig fel Soma neu Robaxin ar gyfer anaf acíwt yn gweithio ar y cyhyrau ei hun. Maent yn gweithio ar y system nerfol ganolog (CNS) ac yn achosi iselder CNS. Mae iselder CNS yn achosi tawelydd a gweithgaredd ymlacio cyhyrau.

Nid yw'r dantrolene ymlaciol cyhyrau antispastig yn gweithio ar y CNS yn uniongyrchol. Mae Dantrolene yn gweithio ar y cyhyr ysgerbydol, gan effeithio ar yr ymateb contractile, gan achosi ymlacio. Mae Baclofen hefyd yn ymlaciwr cyhyrau gwrth-fasgwlaidd. Ni ddeellir yn llwyr y ffordd y mae baclofen yn gweithio, ond credir ei fod yn achosi iselder CNS.Mae Valium yn bensodiasepin. Er ei fod fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pryder, fe'i rhagnodir weithiau ar gyfer ei effeithiau ymlacio cyhyrau. Mae Valium yn gweithio ar niwrodrosglwyddydd o'r enw GABA, neu asid gama-aminobutyrig, gan achosi ei effeithiau ymlaciol.

Beth yw pwrpas ymlacwyr cyhyrau?

Mae'r arwyddion yn dibynnu ar y cyffur penodol. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • Anaf cyhyrysgerbydol acíwt, poenus
 • Poen cefn neu boen cefn isel
 • Poen gwddf
 • Nerf pins
 • Ffibromyalgia
 • Sglerosis ymledol
 • Parlys yr ymennydd
 • Anaf llinyn asgwrn y cefn
 • Syndrom person stiff
 • Paraplegia

Defnyddir ymlacwyr cyhyrau yn fwyaf cyffredin i leddfu sbasmau cyhyrau rhag anaf acíwt, poenus. Dylid defnyddio'r meddyginiaethau hyn at ddefnydd tymor byr. Dylid eu defnyddio hefyd ynghyd â gorffwys, therapi corfforol, a rhew neu wres - gall eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol roi cyngor meddygol ar y mesurau eraill hyn.Defnyddir rhai ymlacwyr cyhyrau ar gyfer eu gweithgaredd ymlacio cyhyrau, ond ni chânt eu defnyddio ar gyfer eich anaf cyhyrau acíwt nodweddiadol. Er enghraifft,Lioresal (baclofen)yn ymlaciwr cyhyrau ac yn antispastig. Mae'n trin sbasmau (sbastigrwydd) sy'n gysylltiedig â sglerosis ymledol, ac weithiau oherwydd afiechydon neu gyflyrau llinyn asgwrn y cefn.Mae Dantrium (dantrolene) hefyd yn trin sbastigrwydd o gyflyrau fel sglerosis ymledol, anaf i fadruddyn y cefn, strôc, neu barlys yr ymennydd.

Mathau o ymlacwyr cyhyrau

Gwrth-basmodics (ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol acíwt)

Yn draddodiadol, defnyddir gwrth-basmodics ar gyfer anafiadau cyhyrysgerbydol acíwt, poenus. Er enghraifft, os ydych chi'n taflu'ch cefn ac yn methu â symud, gallai gwrth-basmodig fod yn briodol, os nad yw NSAID yn ddigonol. Rhai enghreifftiau o wrth-basmodics yw Flexeril, Robaxin, Soma, a Norflex.Antispastics

Ni ddefnyddir gwrthseastigion, fel Lioresal a Dantrium, ar gyfer anaf cyhyrau acíwt. Gallant drin sbasmau o gyflyrau fel sglerosis ymledol neu anaf i fadruddyn y cefn. Mae Dantrium hefyd yn trin strôc a pharlys yr ymennydd.

Bensodiasepinau

Mae Valium (diazepam) yn bensodiasepin sy'n trin pryder. Fodd bynnag, gall hefyd helpu i ymlacio cyhyrau. Gall Valium drin sbasmau cyhyrau oherwydd anaf i'r cyhyrau yn ogystal ag oherwydd anhwylderau niwronau motor uchaf fel parlys yr ymennydd.Pwy all gymryd ymlacwyr cyhyrau?

Ond

Yn gyffredinol, gall dynion sy'n oedolion gymryd ymlacwyr cyhyrau oni bai eu bod yn dod o dan un o'r cyfyngiadau isod.

Merched

Yn gyffredinol, gall menywod sy'n oedolion gymryd ymlacwyr cyhyrau oni bai eu bod yn feichiog neu'n dod o dan un o'r cyfyngiadau eraill isod.Plant

Oherwydd nad yw'r mwyafrif o ymlacwyr cyhyrau wedi'u hastudio mewn plant, yn gyffredinol nid ydynt yn cael eu rhagnodi i gleifion pediatreg. Gellir defnyddio dantrolene mewn cleifion pediatreg ar gyfer rhai cyflyrau cronig sy'n achosi sbastigrwydd, felanaf i fadruddyn y cefn, parlys yr ymennydd, neu sglerosis ymledol.

Hynafwyr

Yn gyffredinol, ni ddylai oedolion hŷn gymryd ymlacwyr cyhyrau oherwydd y sgil effeithiau a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hwy. Rhestrir ymlacwyr cyhyrau ar y Rhestr Gwrw meddyginiaethau a allai fod yn amhriodol i oedolion hŷn. Mae canllawiau’r Rhestr Gwrw yn nodi bod oedolion hŷn yn goddef y rhan fwyaf o ymlacwyr cyhyrau yn wael oherwydd y sgil effeithiau, tawelydd, a’r risg uwch o dorri esgyrn.

A yw ymlacwyr cyhyrau yn ddiogel?

Mae ymlaciwr cyhyrau yn cofio

Cyfyngiadau ymlacwyr cyhyrau

Dywedwch wrth eich meddyg am yr holl gyflyrau meddygol sydd gennych. Mae rhai ymlacwyr cyhyrau yn gysylltiedig â phroblemau afu. Os oes gennych broblemau afu neu aren / wrinol neu glawcoma, gallai hyn effeithio ar p'un a yw ymlaciwr cyhyrau yn ddiogel i chi ei gymryd, yn dibynnu ar y feddyginiaeth benodol.

Heblaw am y cyfyngiadau cyffredinol a restrir uchod, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor unigol ar ddiogelwch ymlaciwr cyhyrau, oherwydd mae gan bawb symptomau gwahanol a hanes meddygol unigryw a all effeithio ar ba feddyginiaeth sydd fwyaf diogel a mwyaf priodol i chi.

Rhyngweithiadau cyffuriau-cyffuriau

Mae gan ymlacwyr cyhyrau amrywiol ryngweithio cyffuriau. Gall cyfuno ymlacwyr cyhyrau â meddyginiaethau penodol, fel SSRI, SNRI, neu gyffuriau gwrth-iselder eraill, meddyginiaethau poen opioid, atalwyr peswch, cyffuriau triptan meigryn, ymhlith eraill, achosi cyflwr a allai fygwth bywyd o'r enw syndrom serotonin .

Mae gan Valium a rhybudd blwch du , sef y rhybudd cryfaf sy'n ofynnol gan yr FDA yn yr Unol Daleithiau. Peidiwch â chymryd Valium gydag opioid. Gall y cyfuniad o bensodiasepin, fel Valium, gyda meddyginiaeth poen opioid achosi tawelydd dwys, anadlu'n araf, coma a marwolaeth.

Dywedwch wrth eich darparwr gofal iechyd am yr holl feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd, gan gynnwys presgripsiwn, OTC, a fitaminau, fel y gall ef neu hi benderfynu a yw ymlaciwr cyhyrau yn ddiogel gyda'r meddyginiaethau eraill rydych chi'n eu cymryd.

Ymlacwyr cyhyrau ac alcohol

Peidiwch ag yfed alcohol wrth gymryd ymlaciwr cyhyrau. Gall alcohol a iselderyddion CNS eraill achosi effeithiau ychwanegyn wrth eu cyfuno ag ymlaciwr cyhyrau.

Rhybuddion eraill:

 • Peidiwch â gyrru na gweithredu peiriannau wrth gymryd ymlaciwr cyhyrau.
 • Gofynnwch i'ch meddyg neu fferyllydd a ddylech chi gymryd ymlaciwr eich cyhyrau gyda bwyd neu ar stumog wag.
 • Os ydych chi'n cymryd ymlaciwr cyhyrau a bod gennych symptomau adwaith alergaidd, fel cychod gwenyn, anhawster anadlu, neu chwyddo'r gwefusau, y tafod neu'r gwddf, ceisiwch driniaeth feddygol frys.
 • Wrth roi'r gorau i ymlaciwr cyhyrau, gofynnwch i'ch darparwr gofal iechyd a ddylech ei tapio'n araf. Gall rhai ymlacwyr cyhyrau arwain at symptomau diddyfnu os cânt eu stopio'n sydyn.

A allwch chi gymryd ymlacwyr cyhyrau wrth feichiog neu fwydo ar y fron?

Yn gyffredinol, ni ragnodir ymlacwyr cyhyrau i ferched sy'n feichiog. Nid oes digon o astudiaethau i sefydlu diogelwch yn y boblogaeth hon. Felly, dim ond os yw'r darparwr gofal iechyd yn penderfynu bod buddion yn gorbwyso risgiau y dylid rhagnodi ymlacwyr cyhyrau. Yn gyffredinol, ni ddefnyddir ymlacwyr cyhyrau mewn mamau sy'n bwydo ar y fron. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor meddygol os ydych chi'n feichiog, yn bwriadu beichiogi neu'n bwydo ar y fron.

A yw ymlacwyr cyhyrau yn sylweddau a reolir?

Mae Soma a Valium yn sylweddau rheoledig . Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw botensial i gael eu cam-drin a'u dibynnu. Osgoi'r meddyginiaethau hyn os oes gennych hanes o anhwylder defnyddio sylweddau. Nid yw'r ymlacwyr cyhyrau eraill yn sylweddau rheoledig.

Sgîl-effeithiau ymlacwyr cyhyrau cyffredin

Gall sgîl-effeithiau penodol amrywio yn ôl y cyffur a'r dos. Mae sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin ymlacwyr cyhyrau yn cynnwys:

  • Syrthni neu flinder
  • Pendro
  • Gwendid
  • Cur pen
  • Ceg sych
  • Problemau GI (gastroberfeddol) fel poen yn yr abdomen, cyfog, chwydu, rhwymedd, dolur rhydd
  • Dryswch
  • Nerfusrwydd
  • Cynhyrfu
  • Cryndod
  • Cydlynu â nam
  • Anniddigrwydd
  • Tachycardia (curiad calon cyflym)
 • Insomnia
 • Problemau wrinol

Nid yw hon yn rhestr lawn o sgîl-effeithiau posibl. Gall sgîl-effeithiau eraill ddigwydd. Gofynnwch i'ch meddyg pa sgîl-effeithiau y dylech eu disgwyl a sut i fynd i'r afael â nhw.

Faint mae ymlacwyr cyhyrau yn ei gostio?

Mae gan ymlacwyr cyhyrau ystod eang o brisiau o tua $ 25 ( Valium generig ) i $ 226 ( Skelaxin generig ), yn dibynnu ar y cyffur, maint, a dos penodol. Gan fod ymlacwyr cyhyrau ar gael ar ffurf generig, gallwch ddisgwyl talu llawer llai na phe byddech yn talu am y cymar enw brand.

Mae cynlluniau yswiriant yn cwmpasu'r rhan fwyaf o ymlacwyr cyhyrau generig, ac mae cynlluniau presgripsiwn Medicare yn amrywio. Gwiriwch â'ch cynllun penodol am fanylion darpariaeth.

Gallwch chi ddefnyddio rhad ac am ddim bob amser Cerdyn SingleCare i arbed arian ar eich presgripsiynau ymlacio cyhyrau mewn unrhyw fferyllfa sy'n cymryd rhan. Mae rhai ymlacwyr cyhyrau yn costio $ 4 yn unig gyda chwpon SingleCare am ddim.