Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Beth ddylech chi ei wybod am Phexxi, y gel rheoli genedigaeth newydd

Beth ddylech chi ei wybod am Phexxi, y gel rheoli genedigaeth newydd

Beth ddylech chi ei wybod am Phexxi, y gel rheoli genedigaeth newyddGwybodaeth am Gyffuriau

Yn fwy na 60% mae menywod o oedran magu plant yn defnyddio rhyw ddull o reoli genedigaeth. Os ydych chi'n perthyn i'r grŵp oedran hwn, efallai eich bod chi'n gwybod am amrywiol ddulliau rheoli genedigaeth, fel condomau gwrywaidd neu fenywaidd, pils rheoli genedigaeth , IUDs , clytiau , ergydion , mewnblaniadau , a modrwyau fagina . Ond efallai nad ydych chi'n gwybod am opsiwn newydd: gel rheoli genedigaeth, o'r enw Phexxi.

CYSYLLTIEDIG: Dyfodol rheoli genedigaeth dynionBeth yw Phexxi?

Mae Phexxi yn gel rheoli genedigaeth a gymeradwywyd gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r Unol Daleithiau ( FDA ) ym mis Mai 2020. Mae meddyginiaeth bresgripsiwn, Phexxi yn cynnwys asid lactig, asid citrig, a photasiwm bitartrate. Yn wahanol i reolaeth geni draddodiadol, nid yw Phexxi yn cynnwys hormonau. (Mae pils rheoli genedigaeth a llawer o fathau eraill o reoli genedigaeth yn atal cenhedlu hormonaidd.)Mae Phexxi yn gweithio gan gostwng pH y fagina , gan ei gwneud hi'n anodd i sberm oroesi a chyrraedd yr wy. Lefel pH rheolaidd y fagina yw 3.5 i 4.5. Fel arfer, pan fydd sberm yn mynd i mewn i'r fagina, mae'n codi pH y fagina, ac mae'r sberm yn gallu teithio i'r wy. Ond mae Phexxi yn cadw pH y fagina rhwng 3.5 i 4.5, sy'n lleihau'r siawns y bydd y sberm yn cyrraedd yr wy.

Mae Evofem Biosciences yn cynhyrchu Phexxi, ac ar hyn o bryd nid oes unrhyw generig ar gael.Pryd ddylwn i ddefnyddio'r gel rheoli genedigaeth?

Dim ond pan gaiff ei ddefnyddio cyn cyfathrach rywiol y mae Phexxi yn gweithio - ni fydd yn atal beichiogrwydd os caiff ei ddefnyddio ar ôl. I ddefnyddio, cymhwyswch gynnwys un cymhwysydd wedi'i lenwi ymlaen llaw yn y fagina ychydig cyn (neu hyd at awr o'r blaen) cyfathrach rywiol.

 • Os ydych chi'n cael rhyw fwy nag unwaith o fewn awr, rhaid i chi ddefnyddio dos ychwanegol o Phexxi.
 • Os na fydd cyfathrach rywiol yn digwydd o fewn awr, rhowch ddogn ychwanegol.

Gellir defnyddio Phexxi gyda ffurfiau atal cenhedlu eraill, ond ni ellir ei ddefnyddio gyda modrwyau fagina, fel NuvaRing. Gallwch ddefnyddio Phexxi ar unrhyw adeg yn ystod eich cylch mislif.

Pa mor effeithiol yw Phexxi?

Mewn treialon clinigol , Profwyd Phexxi am saith cylch mislif. Roedd Phexxi tua 86% yn effeithiol. Fe wnaeth bron i 14% o ferched feichiogi yn ystod yr amser hwnnw. Bydd dilyn y cyfarwyddiadau yn union yn lleihau eich siawns o feichiogi.Beth yw sgîl-effeithiau Phexxi?

Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Phexxi yw sgîl-effeithiau lleol - llosgi a chosi o amgylch y fwlfa a'r fagina.

Mae sgîl-effeithiau eraill yn cynnwys:

 • Haint ffwngaidd y fagina
 • Vaginosis bacteriol
 • Haint y llwybr wrinol
 • Anghysur
 • Gollwng y fagina
 • Poen wrth droethi

Efallai y bydd y partner gwrywaidd hefyd yn profi sgîl-effeithiau lleol, fel llosgi ysgafn neu gosi.Os ydych chi'n profi symptomau llwybr wrinol neu os ydych chi neu'ch partner yn profi sgîl-effeithiau anghyfforddus, rhowch wybod i'ch darparwr gofal iechyd.

CYSYLLTIEDIG: Meddyginiaethau cartref ar gyfer atal a thrin UTIBeth yw'r gwahaniaeth rhwng Phexxi, sbermleiddiad, a ffilm atal cenhedlu trwy'r wain (VCF)?

Nid Phexxi yw'r unig fath o atal cenhedlu trwy'r wain; mae yna hefyd sbermladdwyr a ffilmiau atal cenhedlu'r fagina. Mae'r tri dull hyn yn rhannu un tebygrwydd: Nid ydynt yn amddiffyn rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (heintiau a drosglwyddir yn rhywiol fel HIV, clamydia, gonorrhoea, syffilis). Fodd bynnag, mae yna lawer o ffyrdd mae'r tri yn wahanol.

Phexxi

Mae Phexxi yn gel atal cenhedlu an-hormonaidd sy'n gofyn am bresgripsiwn. Mae'n gostwng pH y fagina i'r ystod fwy asidig, gan ei gwneud hi'n anodd i sberm oroesi a chyrraedd yr wy. • Presgripsiwn yn unig
 • Effeithiolrwydd: Mae tua 86% yn effeithiol gyda defnydd nodweddiadol.

Spermicide

Spermicide yn sylwedd sy'n lladd sberm pan ddaw sberm i gysylltiad ag ef. Gellir dod o hyd i sbermladdwyr ar ffurf jeli, hufen, ewyn, suppositories, a ffilm. Mae'r mwyafrif o sbermladdwyr yn cynnwys nonoxynol-9. Yn dibynnu ar y fformiwleiddiad, byddwch yn mewnosod y sbermleiddiad gyda'ch bys neu gymhwysydd ar yr amser dan gyfarwyddyd cyn cyfathrach rywiol.

 • Mae sbermladdwyr ar gael dros y cownter (OTC).
 • Ni argymhellir defnyddio sbermladdwyr yn unig oherwydd bod y dull hwn tua 71% yn effeithiol yn unig.

VCF

VCF (ffilm atal cenhedlu trwy'r wain) yn sgwâr meddal, toddadwy o ffilm sy'n cynnwys y sbermleiddiad nonoxynol-9 a gymeradwywyd gan yr FDA. Mae VCF yn cael ei fewnosod â llaw yn y fagina o leiaf 15 munud cyn cyfathrach rywiol. Mae'r ffilm yn hydoddi, gan greu gorchudd gel o sbermleiddiad, sy'n lladd sberm am hyd at dair awr. • Mae VCF ar gael OTC .
 • Gall VCF fod hyd at 94% yn effeithiol pan gaiff ei ddefnyddio fel rheolaeth geni sylfaenol, ac wrth ei ddefnyddio'n gywir ac yn gyson.

Pwy ddylai ddim defnyddio Phexxi?

Er y gellir defnyddio Phexxi gyda dulliau rheoli genedigaeth eraill, neu gyda thriniaeth haint ffwngaidd y fagina, ni ddylid ei ddefnyddio mewn cyfuniad â chylch fagina, fel NuvaRing.

Dylai menywod sydd â hanes o heintiau neu annormaleddau'r llwybr wrinol drafod risgiau Phexxi â'u darparwr gofal iechyd. Gall Phexxi achosi cystitis (haint ar y bledren), pyelonephritis (haint ar yr arennau), a mathau eraill o heintiau'r llwybr wrinol.

NI ddylid defnyddio Phexxi i atal beichiogrwydd AR ÔL cyfathrach rywiol. Dim ond cyn cyfathrach rywiol y dylid ei ddefnyddio, yn ôl y cyfarwyddyd. Nid yw'n amddiffyn rhag STIs.

Beth yw manteision ac anfanteision Phexxi?

Manteision Phexxi:

 • Mae sgîl-effeithiau fel arfer yn gyfyngedig i'r ardal leol / fagina.
 • Gall gael ei gwmpasu gan yswiriant (yn dibynnu ar y cynllun).
 • Nid yw Phexxi yn cynnwys hormonau (fel estrogens neu progestinau).
 • Nid oes angen cofio cymryd pils - yn gallu defnyddio yn ôl yr angen cyn cyfathrach rywiol.

Anfanteision Phexxi:

 • Nid yw Phexxi mor effeithiol â dulliau eraill o reoli genedigaeth.
 • Nid yw Phexxi yn amddiffyn rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.
 • Gall rhai sgîl-effeithiau fod yn bothersome.
 • Efallai na fydd cleifion â heintiau neu broblemau llwybr wrinol yn gallu defnyddio Phexxi.

Sut i gael gel rheoli genedigaeth Phexxi

Mae Phexxi ar gael trwy bresgripsiwn. Os ydych chi'n credu y gallai Phexxi fod yn opsiwn atal cenhedlu da i chi, siaradwch â'ch darparwr iechyd menywod am opsiynau cynllunio teulu a rheoli genedigaeth. Os yw'ch darparwr gofal iechyd yn penderfynu bod Phexxi yn briodol i chi, gallant roi presgripsiwn ar gyfer Phexxi. Efallai na fydd Phexxi yn dod o dan eich yswiriant. Gallwch arbed arian ar eich presgripsiwn gydag a Cwpon SingleCare .