Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Suboxone vs Methadone: Prif Wahaniaethau a Tebygrwydd

Suboxone vs Methadone: Prif Wahaniaethau a Tebygrwydd

Suboxone vs Methadone: Prif Wahaniaethau a TebygrwyddCyffuriau Vs. Ffrind

Mae caethiwed opioid wedi bod yn un o'r materion mwyaf pryderus i daro'r byd meddygol yn ystod y blynyddoedd diwethaf a gall effeithio ar anwyliaid ar hyd a lled. Amcangyfrifir bod hynny'n agos at dwy filiwn o unigolion yn yr Unol Daleithiau ar eu pennau eu hunain yn gaeth i ryw fath o feddyginiaeth bresgripsiwn ac mae caethiwed cysgwydd ar ben y defnydd mwyaf cyffredin o gyffuriau yn y wlad. Yn ffodus, mae dau gyffur a ddefnyddir yn gyffredin wrth osod triniaeth dibyniaeth, sef Suboxone a Methadone.

Mae Suboxone a Methadone yn opioidau presgripsiwn a ddefnyddir i frwydro yn erbyn caethiwed opioid, heroin, Oxycontin, a dibyniaeth synthetig opioid (fentanyl). Mae opioidau yn creu effeithiau ewfforig yn yr ymennydd sy'n golygu bod potensial i ddibyniaeth ar y cyffuriau hyn. Er bod gan y cyffuriau hyn rai tebygrwydd i'w defnyddio, mae rhai gwahaniaethau rhwng y ddau. Rhestrir isod gymhariaeth rhwng Suboxone a Methadone, gan gynnwys y defnyddiau amgen posibl yn ogystal â'r sgîl-effeithiau.



Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Suboxone a Methadon?

Dau feddyginiaeth gyffredin sydd wedi bod yn hanfodol i'r canolfannau triniaeth ar gyfer dibyniaeth yw Suboxone a Methadone. Er bod gan y ddau debygrwydd, mae yna wahaniaethau enfawr y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Suboxone

Mae suboxone yn feddyginiaeth unigryw yn yr ystyr bod ei prif bwrpas yw brwydro yn erbyn dibyniaeth ar gyffuriau . Mae'r cyffur enw brand hwn yn cynnwys cyfuniad o ddau feddyginiaeth, buprenorffin a naloxone. Mae'r cynhwysyn cyntaf, buprenorffin (Subutex), yn gysglaid ysgafn a ddefnyddir yn gyffredinol wrth drin poen. Mae'r ail gynhwysyn, naloxone, yn wrthwynebydd cysgodol, sy'n blocio agonyddion opioid, ac yn gyffredinol dyma'r driniaeth cyffuriau o ddewis mewn cyffuriau sefyllfaoedd gorddos . Pan gyfunir y ddau hyn gyda'i gilydd, gallant helpu unigolion sy'n gaeth i gyffuriau presgripsiwn a heroin i atal cam-drin mewn modd diogel.

Cemegol a generig Suboxone yw'r prif gynhwysion; buprenorffin a naloxone. Er nad yw fformiwleiddiad generig wedi'i gymeradwyo gan FDA eto, mae fersiynau generig ar gael ar hyn o bryd. Mae'r fersiynau hyn yn cynnwys y cyffuriau sylfaenol sy'n gysylltiedig â gwneud yr enw brand ac maent i'w cael yn aml ar ffurfiau buccal a sublingual.



Mae Suboxone yn gyffur dosbarth cymysg. Mae buprenorffin yn perthyn i agonyddion rhannol opioid rhannol dosbarth cyffuriau, ond mae naloxone yn y dosbarth o wrthwynebyddion opioid, sy'n helpu i wyrdroi effeithiau opioidau narcotig. Mae'r cyffur hwn yn gyffur dosbarth tri (CIII) ac mae angen presgripsiwn meddyg arno i'w brynu a'i ddefnyddio. Gwneuthurwr y brand Suboxone yw Indivior ac mae ar gael mewn tabledi sublingual yn ogystal â ffilm neu stribed sublingual. Mae dosau nodweddiadol yn cynnwys dau filigram o buprenorffin a 0.5 miligram o naloxone.

Mae sgîl-effeithiau triniaeth Suboxone yn cynnwys oerfel, pesychu, pen ysgafn, twymynau, fflysio'r wyneb, poen yng ngwaelod y cefn, chwysu, cynnwrf, dolur rhydd, curiad calon cyflym, cyfog, ac ennill pwysau yn gyflym. Mae'r cyffur hwn yn gweithio i rwystro derbynyddion opioid yn yr ymennydd i atal dibyniaeth, ond gall defnyddio Suboxone hefyd arwain at ddibyniaeth y cyffur hwn. Mae arwyddion dibyniaeth yn cynnwys golwg aneglur, dryswch, anadlu llafurus, cysgadrwydd, anadlu afreolaidd, gwefusau glas neu flaenau bysedd, a gwendid cyffredinol.

Methadon

Y cyffur nesaf a ddefnyddir yn gyffredin mewn caethiwed narcotig yw triniaeth Methadon. Ar ôl ei ystyried yn brif feddyginiaeth lladd poen o'r Ail Ryfel Byd, esblygodd y cyffur hwn o helpu unigolion i ddatrys poen cronig. Yn y dyddiau modern, rhagnodir Methadon yn fwyaf cyffredin ar gyfer trin caethiwed narcotig.



Yr enw cemegol neu generig ar gyfer Methadon yw Methadon. Mae'n perthyn i'r dosbarth therapiwtig o boenliniarwyr cysgodol ac mae'n narcotig atodlen II. Mae yna wahanol fathau o Fethadon gan gynnwys tabled, IV, IM, neu'n isgroenol. Dull mwyaf cyffredin y feddyginiaeth hon yw ffurf tabled ac mae dosau safonol yn cynnwys pump a deg miligram. Ar hyn o bryd mae nifer o wneuthurwyr Methadon gan gynnwys Ely Lilly and Company yn ogystal â Roxane Laboratories fel y cwmnïau sylfaenol.

Mae sgîl-effeithiau cyffredin gyda cham-drin Methadon. Mae'r sgîl-effeithiau hyn yn cynnwys carthion du, gwaedu'r deintgig, golwg aneglur, poen yn y frest, pesychu, pendro, blinder, cychod gwenyn, poen cyhyrau a chrampiau, trawiad, oedema, a chyfradd curiad y galon araf. Gall clinigau methadon ar gyfer trin dibyniaeth greu dibyniaeth ac mae'n anniogel rhoi'r gorau i gymryd y feddyginiaeth hon yn ddall heb gymorth meddyg, oherwydd gall greu symptomau diddyfnu anniogel.

Cymhariaeth Suboxone vs Methadone Ochr yn Ochr

Mae'r prif wahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng Suboxone a Methadone fel a ganlyn:



Suboxone Methadon
Rhagnodedig Ar Gyfer
 • Dibyniaeth opioid
 • Dibyniaeth opioid
Sgîl-effeithiau Cyffredin
 • Cyfog
 • Cur pen
 • Chwysu
 • Rhwymedd
 • Trafferth cysgu
 • Brech ar y croen
 • Cyfog
 • Rhwymedd
 • Cysgadrwydd ysgafn
 • Pendro
 • Curiad calon anwastad
A oes generig?
 • Ydw
 • Buprenorffin Hcl-Naloxone Hcl
 • Ydw
 • Enw brand (Methadose)
 • Generig (Methadon)
A yw'n dod o dan yswiriant?
 • Yn amrywio yn ôl darparwr
 • Yn amrywio yn ôl darparwr
Ffurflenni Dosage
 • Ffilm denau
 • Tabled
 • Hylif
 • Tabled
 • Tabled i'w atal dros dro
Pris Arian Parod Cyfartalog
 • $ 310 (fesul 30 ffilm sublingual)
 • $ 99 (fesul 1000 ml o ddwysfwyd llafar)
Pris Gofal Sengl
 • Gostyngiad Suboxone
 • Gostyngiad Methadon
Rhyngweithio Cyffuriau
 • Bensodiasepinau
 • Atalyddion CYP3A4
 • Antiretrovirals
 • Cyffuriau serotonergig
 • St John’s wort
 • Meddyginiaethau HIV
 • NSAIDs
 • Ymgynghorwch â meddyg i gael rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau
A allaf ddefnyddio wrth gynllunio beichiogrwydd, beichiog neu fwydo ar y fron?
 • Ymgynghorwch â'ch meddyg ynghylch beichiogrwydd a bwydo ar y fron wrth gymryd Suboxone.
 • Ymgynghorwch â'ch meddyg ynghylch beichiogrwydd a bwydo ar y fron wrth gymryd Methadon.

Crynodeb

Un o'r argyfyngau mwyaf i daro materion iechyd meddwl yw cam-drin sylweddau, yn enwedig caethiwed opioid. Yng ngoleuni'r defnydd cynyddol o gyffuriau lladd poen presgripsiwn yn ogystal â heroin, mae cyfraddau dibyniaeth wedi dringo yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ffodus, mae triniaeth dibyniaeth yn cynnwys defnyddio meddyginiaethau a'r ddau gyffur a ragnodir amlaf i frwydro yn erbyn cam-drin cyffuriau yw Suboxone a Methadone.

Y neges mynd â hi adref yw bod dod o hyd i raglenni triniaeth yn America wedi bod yn fater o bwys dros y blynyddoedd. Yn ddiweddar, bu ymdrech i ganolfannau dibyniaeth America ar gyfer materion dibyniaeth a rhaglenni triniaeth opioid. Yn debyg i adsefydlu alcohol, mae'r rhaglenni hyn wedi'u cynllunio i atal defnyddio cyffuriau opioid narcotig ac atal unrhyw botensial cam-drin. Mae therapi cynnal a chadw methadon yn rhaglen driniaeth â chymorth meddyginiaeth sydd wedi'i chynllunio i'w defnyddio yn y tymor hir yn lle defnydd opioid blaenorol.



Mae Suboxone a Methadone yn gyffuriau caethiwus a dylai'r defnydd o'r meddyginiaethau hyn ar gyfer brwydro yn erbyn dibyniaeth opioid fod o dan ofal eich meddyg. Er bod y wybodaeth uchod wedi'i chynllunio i roi gwybodaeth sylfaenol i chi am y ddau gyffur hyn, mae'n bwysig trafod eich holl opsiynau ac anghenion gofal iechyd gyda'ch meddyg cyn unrhyw opsiynau triniaeth.