Prif >> Addysg Iechyd, Newyddion >> Effaith COVID-19 ar eich thyroid: Beth ddylech chi ei wybod

Effaith COVID-19 ar eich thyroid: Beth ddylech chi ei wybod

Effaith COVID-19 ar eich thyroid: Beth ddylech chi ei wybodNewyddion

DIWEDDARIAD CORONAVIRUS: Wrth i arbenigwyr ddysgu mwy am y nofel coronafirws, newidiadau newyddion a gwybodaeth. I gael y diweddaraf am y pandemig COVID-19, ewch i'r Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau .

Pan wellodd Deborah, dynes 39 oed yn Efrog Newydd, o coronafirws ym mis Ebrill, roedd hi'n credu bod y gwaethaf y tu ôl iddi. Ond bum wythnos yn ddiweddarach, dechreuodd gael fflutiau'r galon, brwyn adrenalin ar hap, a sylweddolodd nad oedd beth bynnag oedd yn digwydd yn normal. Dechreuodd archwilio posibiliadau gyda'i meddygon, a hyd yn oed gweld cardiolegydd ar gyfer profion y galon a gwaed cyn darganfod bod thyroiditis yn achosi ei symptomau. Am saith mis roedd gan Deborah hyperthyroidiaeth, neu thyroid gorweithgar. Roedd yr hormonau ychwanegol a gynhyrchodd ei chorff yn gwneud iddi deimlo jittery, fel petai wedi cael gormod o gwpanau o goffi. Yn y pen draw, dychwelodd ei swyddogaeth thyroid i normal. Roedd yn gymhlethdod syndod a hirhoedlog ar ôl COVID-19.Nid yw Deborah ar ei ben ei hun. Mae hi'n un o ganran fach o bobl a gafodd broblemau system endocrin a ddaeth yn sgil haint firaol, fel COVID-19.

Ynglŷn â phroblemau thyroid

Chwarren siâp glöyn byw yn y gwddf yw'r thyroid sy'n cynhyrchu hormonau sy'n effeithio ar eich metaboledd, twf a datblygiad, a thymheredd y corff. Mae materion thyroid yn amrywio o ysgafn i ddifrifol. O gwmpas Bydd 12% o bobl yn datblygu cyflwr thyroid rywbryd yn eu bywydau. Dyma ychydig o faterion thyroid i wylio amdanynt:

  • Hyperthyroidiaeth: Yn cael ei achosi’n gyffredin gan glefyd Grave’s, anhwylder hunanimiwn lle mae eich system imiwnedd yn ymosod ar eich thyroid, mae hyn yn arwain at orgynhyrchu hormon thyroid.
  • Hypothyroidiaeth: Achosir yn gyffredin gan Thyroiditis Hashimoto , sy'n gyflwr lle mae'ch system imiwnedd yn ymosod ar eich thyroid, mae hyn yn arwain at lai o gynhyrchu hormon thyroid.
  • Thyroiditis subacute: Mae firws, fel coronafirws, yn achosi llid yn y chwarren thyroid, ac yn aml mae ganddo dri ymadrodd, gan gynnwys: hyperthyroidiaeth, isthyroidedd, ac yna normaleiddio lefelau, yn ôl Maria Cardenas, MD , endocrinolegydd.
  • Canser y thyroid: Gall lympiau neu friwiau gario'r posibilrwydd o ganser, ond dim ond 10% o'r amser, meddai Dr. Cardenas. Gall meddygon wneud biopsi ac archwilio nodweddion i bennu canser y thyroid. Y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau ( Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ) rhestru ffactorau risg fel gormod o ymbelydredd i ardal y gwddf, a thueddiad genetig.

Clefyd thyroid a coronafirws

Ar ddechrau’r pandemig, roedd rhai ofnau bod pobl a oedd eisoes ag anhwylderau hunanimiwn fel cyflyrau thyroid yn imiwnog ac yn fwy tebygol o gael coronafirws, yn ôl Alan Christianson , NMD, endocrinolegydd a Chyfarwyddwr Meddygol Gofal Iechyd Integreiddiol. Yn ffodus, nid oedd sail i'r ofnau hynny.A yw pobl â chyflyrau thyroid preexisting yn fwy tebygol o gael coronafirws?

Nid yw pobl â chyflyrau thyroid - hyd yn oed clefyd thyroid hunanimiwn - yn fwy tebygol o ddal y firws, yn ôl y Cymdeithas Thyroid America . Rwyf wedi bod yn rhoi sicrwydd i bobl [â chyflyrau thyroid] nad yw'r risgiau hynny'n berthnasol iddynt, meddai Christianson.

Os ydyn nhw'n cael coronafirws, ydyn nhw'n fwy tebygol o gael cymhlethdodau?

Efallai y bydd gan y rhai sydd â chyflyrau thyroid heb eu rheoli'n ddifrifol risg uwch o gymhlethdodau ar ôl iddynt gael haint COVID-19. Maen nhw'n fwy addas i gael mynd i'r ysbyty, meddai Christianson. Yn ogystal, efallai y bydd angen addasu cleifion COVID-19 sy'n profi ennill pwysau mawr neu golli pwysau i'w dos meddyginiaeth er mwyn cadw golwg ar y symptomau, meddai Dr. Cardenas. Gellir gwneud hyn mewn apwyntiad dilynol ôl-COVID-19 gydag endocrinolegydd.

A all coronafirws achosi problemau thyroid mewn pobl nad oedd ganddyn nhw o'r blaen?

Mae rhai pobl nad ydynt erioed wedi cael problemau thyroid yn datblygu thyroiditis subacute (SAT) ar ôl gwella o COVID-19. Cyfres achos a gyhoeddwyd yn The Journal of Endocrinology Clinigol a Metabolaeth ym mis Awst 2020 yn dilyn achosion pedair merch a ddatblygodd TAS rhwng 16-36 diwrnod ar ôl i'w hachosion coronafirws ddatrys. Maent wedi profi symptomau sy'n gysylltiedig â TAS fel poen gwddf (lle mae'r thyroid wedi'i leoli) a chrychguriadau'r galon (arwydd o hyperthyroidiaeth).Dywed Dr. Christianson y gall poen y gwddf fod yn eithaf amlwg, a gall ardal y gwddf ger lle rydych chi'n gwisgo bowtie fod yn goch ac wedi chwyddo. Dylai pobl hefyd wylio am faterion y galon fel y sylwodd yr astudiaeth. Os yw'r thyroid yn cael ei drawmateiddio gall wasgu llawer allan i'r llif gwaed ar unwaith. Gall beri i'r galon rasio. Gallai hormon thyroid ychwanegol achosi cyfradd curiad y galon o 120-150 curiad y funud, meddai Dr. Christianson. Os oeddent yn actif neu os oedd ganddynt gaffein hefyd, gallai gymryd y gwaith mewn gwirionedd. Efallai eu bod yn teimlo'n banig, yn jittery, yn cael cryndod, neu'n teimlo'n boeth.

Mae Christianson yn esbonio bod TAS yn digwydd mewn tua 10% o gleifion sydd wedi bod yn yr ysbyty gyda COVID-19, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn Y Lancet, Diabetes ac Endocrinoleg , ym mis Medi 2020.

Sut mae meddygon yn trin thyroiditis subacute ar ôl coronafirws?

Yn ffodus, mae'r rhan fwyaf o achosion o TAS yn datrys ar eu pennau eu hunain, yn aml heb driniaeth. Hynny yw, mae'n gyflwr hunangyfyngol. Irene Mulla, MD , endocrinolegydd gyda Chicago Health Medical Group, yn trin y cyflwr hwn â chyffuriau gwrthlidiol anlliwol (NSAIDS) fel Motrin neu Advil i helpu gyda phoen y gwddf ei hun. Mewn rhai achosion, meddai, mae angen mwy o driniaeth fel steroidau.Mae rhai cleifion fel Debbie yn cymryd cysur yn y ffaith eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd, ac y bydd y rhan fwyaf o'r amser yn diflannu yn y pen draw. Yn ei hachos hi, dewisodd beidio â chymryd meddyginiaeth, er bod ei hachos SAT wedi parhau am 7 mis, yn hirach na'r ffrâm amser 1-2 fis a esboniodd ei meddyg yn fwy nodweddiadol.

Cyhoeddwyd astudiaeth ym mis Medi 2020 yn yr Cylchgrawn Americanaidd y Gwyddorau Meddygol yn argymell i ddarparwyr gofal iechyd fod gofal cefnogol yn parhau i fod yn gonglfaen triniaeth ar gyfer thyroiditis subacute cysylltiedig COVID-19, ac y gall NSAIDS a beta-atalyddion fel propranolol helpu i reoli symptomau. Â ymlaen i ddweud, mewn rhai achosion yn ystod y cyfnod isthyroid, fod cwrs byr o levothyroxine gellir ei ddefnyddio nes bod y thyroid yn ailafael yn ei swyddogaeth reolaidd.Dywed Dr. Cardenas y gallai fod angen cefnogaeth ar rai cleifion hefyd yn ystod cam thyroid isel SAT, ac yna gallant ddiddyfnu'r feddyginiaeth wrth i'r thyroid wella ei hun.

A ddylwn i gael y brechlyn coronafirws os oes gen i gyflwr thyroid?

Nid oedd yr un o’r darparwyr gofal iechyd yn petruso cyn argymell y brechlyn COVID-19 ar gyfer eu cleifion thyroid, gan nad ydyn nhw mewn mwy o berygl o gymhlethdodau neu sgîl-effeithiau ohono. Dywed Dr. Christianson, Ni chafwyd adroddiadau ei fod yn gwaethygu clefyd hunanimiwn.Ni fydd pobl ag anhwylderau thyroid hefyd yn cael eu blaenoriaethu i dderbyn y brechlyn yn gynharach nag eraill, gan nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn imiwnog yn fwy na pherson heb gyflwr thyroid. Mae Cardenas yn sicrhau ei chleifion ei bod yn ddiogel cael y brechlyn, ac na fyddent yn grŵp risg uchel.

A allwn i ddrysu sgîl-effeithiau methimazole â haint COVID-19?

Methimazole yn feddyginiaeth a ddefnyddir i drin hyperthyroidiaeth, a dywed Dr. Mulla y gall y cyffur gwrth-thyroid ddod â sgil-effeithiau weithiau. Mae'r sgîl-effaith bryderus sy'n gallu dynwared COVID-19 yn cynnwys twymyn a symptomau tebyg i ffliw. Dywed Dr. Mulla mai'r unig ffordd i ddweud y gwahaniaeth yw ffonio'r endocrinolegydd i gael prawf gwaed i weld a yw claf yn delio â sgîl-effeithiau neu COVID-19.Er y gall y sgîl-effeithiau hyn ddigwydd ar unrhyw adeg, dywed ei fod yn digwydd fel rheol ar ddechrau presgripsiwn newydd, neu pan fydd y dos yn uchel. Mae Dr. Cardenas hefyd yn dweud wrth ei chleifion yn yr achos hwn bod angen iddynt gael gwaith labordy i nodi ffynhonnell y symptomau yn gywir.

A ddylwn i ohirio gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â thyroid yn ystod y pandemig?

Oni bai bod eich ysbyty neu feddyg yn dal i ffwrdd â gweithdrefnau dewisol a bod un o'ch triniaethau thyroid wedi'i labelu'n ddewisol, ni ddylai fod unrhyw reswm i'r pandemig gymhlethu'ch cynllun triniaeth arferol. Roedd pob un o'r meddygon yn argymell symud ymlaen fel arfer ar gyfer biopsïau dyhead nodwydd mân, triniaethau ïodin ymbelydrol, ac unrhyw weithdrefnau eraill a argymhellir.

Bydd rhai meddygon sy'n nodi modiwl ac nad ydyn nhw'n ei weld yn arddangos nodweddion malaen yn defnyddio dull aros i weld beth bynnag. Dywed Dr. Mulla yn yr achosion hyn fel rheol bod modiwlau'n tyfu'n araf iawn, ac os yw'r claf yn gyffyrddus i aros, yna mae'n iawn. Dim ond mewn achosion lle mae'r modiwl yn dyblu neu'n treblu mewn maint yn gyflym neu mae ganddi ffactorau risg pryderus eraill a allai ddynodi canser.

Nid oes unrhyw reswm ychwaith i ohirio'ch gwiriadau camweithrediad thyroid arferol, profion swyddogaeth thyroid (profion TSH) , neu feddygfeydd thyroid oherwydd y pandemig, oni bai bod capasiti'r ysbyty yn bryder yn eich ardal chi.

Myfyrio ar gymhlethdod annisgwyl

O ran Deborah, nid yw’n beio ei meddygon am beidio â’i rhybuddio am y potensial ar gyfer TAS ar ôl COVID-19, gan ddweud ei fod yn gynnar iawn yn y pandemig, a bod llai o ddata nag sydd gennym ni nawr. Roeddwn yn gwerthfawrogi eu bod i gyd yn clywed nad oedd rhywbeth yn normal i mi ac yn barod i brofi i'w ddatrys ymhellach. Roedd [am] imi ofyn cwestiynau a chael trafodaethau, meddai. Nawr, mae mwy o bobl â'r cyflwr hwn a mwy o ymwybyddiaeth ohono.