Prif >> Addysg Iechyd >> Canllaw diogelwch meddyginiaeth gartref - sut i gadw plant ac anifeiliaid anwes yn ddiogel

Canllaw diogelwch meddyginiaeth gartref - sut i gadw plant ac anifeiliaid anwes yn ddiogel

Canllaw diogelwch meddyginiaeth gartref - sut i gadw plant ac anifeiliaid anwes yn ddiogelAddysg Iechyd

Mae meddyginiaethau yn sylweddau pwerus a all wella ein hiechyd yn sylweddol. Mae ganddyn nhw hefyd y pŵer i frifo pan gânt eu defnyddio'n anghywir neu yn y dwylo anghywir.

Fel rhiant, mae'n rhaid i chi gofio bob amser bod plant yn fforwyr chwilfrydig a naturiol, meddai Mary Sweeney, RN, ymgynghorydd meddygol ar gyfer gwefan magu plant Mam yn Caru Gorau . Byddant yn edrych mewn unrhyw ddrôr neu gabinet y gallant. Mae'r un peth yn wir am anifeiliaid anwes. Gallant fod yn chwilfrydig hefyd ac yn rhyfeddol o glyfar ynglŷn â mynd i leoedd rydych chi'n meddwl nad ydyn nhw'n gwybod amdanyn nhw neu nad ydyn nhw'n gallu eu cyrraedd.Nid yw plant ac anifeiliaid anwes yn deall beth sy'n iawn i'w fwyta a beth sydd ddim. Maen nhw'n eich gweld chi'n cymryd pils ac yn eu llyncu, felly pam na ddylen nhw?Ac os yw'ch plant neu'ch anifeiliaid anwes mewn gwirionedd wneud angen meddyginiaeth, mae'n rhaid i chi ymgymryd â rôl nyrs a'i rhoi iddyn nhw. Mae angen dosages gwahanol ar wahanol feddyginiaethau, ac mae angen eu rhoi ar wahanol adegau. Hyd yn oed mewn ysbytai, mae camgymeriadau'n digwydd.

Boed o'u chwilfrydedd eu hunain neu gamgymeriad gan yr oedolyn yn ei fywyd, oddeutu 60,000 o blant, ac anifeiliaid anwes dirifedi, yn cyrraedd ystafelloedd brys bob blwyddyn oherwydd eu bod yn llyncu meddyginiaeth ar ddamwain.Gall ymarfer diogelwch meddyginiaeth cartref da sicrhau na fydd yn rhaid i chi brofi taith frawychus, a allai newid bywyd, i'r ysbyty.

atal rhestr wirio digwyddiadau cyffuriau niweidiol i rieni

Beth yw diogelwch meddyginiaeth gartref?

Diogelwch meddyginiaeth gartref yw'r arfer o sicrhau: 1. Y dynol / anifail y rhagnodir meddyginiaeth iddo yw'r unig un sy'n ei gymryd.
 2. Mae'r dynol / anifail yn cymryd y feddyginiaeth yn union fel y mae ei weithiwr proffesiynol meddygol yn bwriadu.

Mae diogelwch meddyginiaeth gartref yn eich amddiffyn chi, eich plant a'ch anifeiliaid anwes rhag niwed.

Pam mae diogelwch meddyginiaeth yn bwysig?

Yn ôl y Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau , mae digwyddiadau cyffuriau niweidiol (ADEs) yn achosi mwy na 1.3 miliwn o ymweliadau ag ystafelloedd brys y flwyddyn. O'r rheini, mae 350,000 o bobl y flwyddyn yn yr ysbyty. Amcangyfrifir bod ADEs yn costio $ 3.5 biliwn ychwanegol y flwyddyn i'n system gofal iechyd.

effaith digwyddiadau cyffuriau niweidiolPam mae'r digwyddiadau hyn mor aml? Yn syml, mae cyflwyno meddyginiaethau newydd, defnyddiol yn golygu ein bod yn cymryd mwy o bils. Pan fydd gennym fwy o feddyginiaethau i'w cymryd (neu eu rhoi i blentyn neu anifail anwes), mae siawns uwch y byddwn yn defnyddio'r feddyginiaeth anghywir neu'r dos anghywir ar ddamwain.

Beth yw'r 5 R ar gyfer diogelwch meddyginiaeth?

Dilyn y 5 R ar gyfer diogelwch meddyginiaeth yw’r ffordd orau o sicrhau nad ydych yn niweidio eich plentyn neu anifail anwes yn ddamweiniol wrth roi meddyginiaeth iddynt.Y 5 Rs o Ddiogelwch Meddyginiaeth

 1. Cyffur iawn
 2. Dos iawn
 3. Amser iawn
 4. Llwybr iawn
 5. Person iawn

Mae ysbytai yn dilyn yr union gamau hyn pan fyddant yn rhoi meddyginiaeth i gleifion.Cyffur iawn

Hyd yn oed os ydych chi'n siŵr eich bod chi'n cydio yn y botel bilsen sy'n iawn lle gwnaethoch chi ei gadael, efallai bod rhywun arall yn y tŷ wedi symud y poteli o gwmpas. Gwnewch bwynt i edrych ar y botel bilsen, yna darllenwch enw'r cyffur yn uchel.

Dos iawn

Daw un o achosion mwyaf cyffredin digwyddiadau niweidiol i gyffuriau o roi dosau amhriodol - fel arfer pan fydd pobl yn camddarllen neu'n cam-fesur swm y feddyginiaeth.Dylai pils dosio fod yn ddigon syml: Gwiriwch y swm yn ddwbl. Weithiau rhagnodir hanner pils yn enwedig pan fydd y feddyginiaeth yn cael ei rhoi i blant neu anifeiliaid anwes. Dylai hyn gael ei farcio'n glir ar y botel.

Gall meddyginiaethau hylif fod yn fwy heriol oherwydd mae'n rhaid i chi fesur y swm eich hun. Weithiau daw'r presgripsiynau hyn â mesurau metrig llai cyfarwydd (fel mililitr).

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r ddyfais fesur a ddaeth gyda'r feddyginiaeth, meddai Tori Hamilton, RN, sylfaenydd y wefan gwybodaeth rhianta Mothericity.com . Os na ddaw'r feddyginiaeth gyda dyfais fesur, dylid defnyddio chwistrell neu gwpan wedi'i labelu i sicrhau cywirdeb, meddai. Dylai rhieni osgoi defnyddio llwyau i fesur gan nad ydyn nhw'n ddibynadwy.

Amser iawn

Oherwydd bod gwahanol feddyginiaethau'n cael eu defnyddio i drin gwahanol bethau, mae'n gwneud synnwyr y byddent yn gweithio orau ar amleddau gwahanol. Ond gall hyn wneud rhoi meddyginiaethau yn ddryslyd.

Cymerir rhai meddyginiaethau unwaith y dydd, eraill yn gynnar yn y bore ac yn hwyr yn y nos, ac eraill o hyd, yn gyson trwy gydol y dydd. Bydd dilyn y cyfarwyddiadau hyn yn helpu'ch plentyn neu'ch anifail anwes i ddod yn llawer cyflymach. Gallai llanastio amseriad yn ddamweiniol eu gwneud yn waeth.

Yr ateb gorau yw amserlen feddyginiaeth ysgrifenedig. Bydd cael popeth wedi'i ysgrifennu i lawr yn gronolegol yn eich helpu i osgoi camgymeriadau. Os oes sawl person yn rhoi meddyginiaethau, bydd amserlen wedi'i hargraffu yn sicrhau bod pawb yn gweithio gyda'r un wybodaeth.

Os oes angen help arnoch i gofio pryd i roi meddyginiaethau, gosodwch larymau ar eich ffôn symudol ynghlwm wrth yr amseroedd a restrir ar yr amserlen. Gall ychydig funudau o setup eich arbed rhag colli dos o feddyginiaeth sydd ei hangen ar eich plentyn neu anifail anwes.

Llwybr iawn

Gwiriwch ddwywaith a dywedwch yn uchel i ble mae'n rhaid i'r feddyginiaeth fynd, yn enwedig ar gyfer diferion llygaid neu ddiferion clust.

Rhoddir y mwyafrif o bils ar lafar - a all fod yn ddioddefaint gyda phlant ffyslyd. Mae'r ateb syml o gymysgu'r feddyginiaeth â bwyd yn syniad drwg. Fel arfer mae'n well peidio â chymysgu meddyginiaeth â bwyd neu ddiod oherwydd gallai ymyrryd ag effeithiolrwydd y feddyginiaeth neu wanhau'r dos, yn ôl Academi Bediatreg America . Gofynnwch i feddyg neu fferyllydd eich plentyn cyn cymysgu meddyginiaeth â bwyd neu hylif.

Er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y llwybr cywir, byddwch yn gadarn. Cyfarwyddwch nhw i lyncu'r bilsen gyfan yn ôl y bwriad, ac aros nes iddyn nhw wneud. Os ydyn nhw'n parhau i wrthod, ffoniwch eich meddyg neu fferyllydd i gael cyngor sy'n briodol ar gyfer y feddyginiaeth benodol rydych chi'n ceisio ei rhoi.

Gydag anifeiliaid anwes, efallai mai paru meddyginiaeth â bwyd yw'r unig ffordd i'w cael i'w gymryd. Pan fydd eich milfeddyg yn rhagnodi pils neu feddyginiaeth hylif, gofynnwch am gyngor am y ffordd orau i sicrhau bod eich anifail anwes yn cael y dos cywir.

Person iawn

Pan fydd gennych chi lawer o bobl neu anifeiliaid anwes yn cymryd meddyginiaeth, mae'n haws nag y byddech chi'n meddwl rhoi cyffur i'r person anghywir. Fel cam olaf cyn rhoi'r feddyginiaeth, edrychwch eto ar y feddyginiaeth rydych chi'n ei dal i sicrhau eich bod chi'n ei rhoi i'r claf iawn.

Sut ydych chi'n cadw meddyginiaethau'n ddiogel?

Mae yna ychydig o ffyrdd i storio meddyginiaethau yn ddiogel:

 • Cadwch feddyginiaethau mewn blwch sydd wedi'i gloi.
 • Cadwch y blwch sydd wedi'i gloi ar y silff uchaf y gallwch.
 • Sicrhewch fod y silff mewn ystafell gyffredin fel y gegin, nid un y gellir ei chloi fel ystafell ymolchi.

Oes angen blwch clo meddyginiaeth arnoch chi?

Mae angen blwch clo meddyginiaeth arnoch os oes gennych blant neu anifeiliaid anwes yn eich cartref, ac nid oes gennych unrhyw ffordd arall o gloi meddyginiaethau. Os oes gan eich cartref gabinet y gellir ei gloi sydd y tu hwnt i'ch plant, byddai hynny'n gweithio hefyd.

Mae yna eithriadau, nodiadau Sweeney. Os oes angen mynediad aml neu hawdd ar eich meddyginiaeth, fel EpiPen ar gyfer alergeddau sy'n peryglu bywyd, efallai na fydd yn ddiogel i'ch meddyginiaethau fod o dan glo, meddai. Yn yr achos hwnnw, rhowch y meddyginiaethau i fyny mor uchel â phosib.

meddyginiaeth ar silff uchel
Mae Sweeney hefyd yn nodi nad yw cypyrddau meddygaeth mewn ystafelloedd ymolchi yn uchel iawn, a gall plant gyrraedd atynt yn hawdd ar gadair neu o ben cownter. Gall plant hefyd gloi eu hunain yn yr ystafell ymolchi, felly ni allwch weld beth maen nhw'n ei wneud. Ystyriwch roi'r feddyginiaeth ar y silff uchaf sydd gennych yn eich cwpwrdd ystafell wely neu gabinet cegin yn lle, meddai.

A yw'n iawn cadw meddyginiaeth yn yr oergell?

Peidiwch â chadw meddyginiaethau presgripsiwn yn yr oergell oni bai bod y fferyllfa'n ei argymell. Os oes gennych blant, prynwch flwch clo yn arbennig ar gyfer y meddyginiaethau hyn, a'i storio yn yr oergell. Mae'r gost ychwanegol yn werth osgoi'r risg o orddos damweiniol gan blant sy'n chwilio am fwyd.

Ble allwch chi gael cabinet meddygaeth amddiffyn plant?

Mae cabinet meddygaeth amddiffyn plant yn un sy'n dod â chlo ac allwedd. Gofynnwch am un yn eich siop gwella cartrefi leol.

Nid yw'r cloeon amddiffyn plant sydd ar gael ar gyfer cypyrddau meddygaeth yn ddigonol i amddiffyn rhag peryglon gorddosau cyffuriau damweiniol. Wrth i'ch plant heneiddio, byddant yn dysgu agor y cloeon hyn.

Fel y soniwyd uchod, gallwch hefyd brynu blwch clo meddyginiaeth i storio meddyginiaethau yn ddiogel.

Beth allwn ei wneud i wneud cartref yn ddiogel i blant mewn perthynas â meddyginiaeth?

Mae dau beth pwysig y gallwch chi eu gwneud i gadw'ch cartref yn ddiogel i blant o ran meddyginiaeth :

 • Sicrhewch na all eich plant gyrraedd unrhyw feddyginiaethau - gan gynnwys fitaminau ac eli.
 • Siaradwch am feddyginiaethau gyda'ch plant - y ffordd iawn.

Cadwch bob meddyginiaeth yn ddiogel. Os nad oes gennych flwch clo, prynwch un - ac yn y cyfamser, storiwch y meddyginiaethau ar y silff uchaf yn eich cartref. Hefyd, gofynnwch i'ch fferyllydd ddarparu capiau sy'n gwrthsefyll plant. Gallwch hefyd gael caeadau sy'n cael eu gwneud i gloi pils, ond mae'n rhaid i chi dynnu'r pils allan o'u potel wreiddiol gyda'r wybodaeth bresgripsiwn arni. Gall hyn arwain at ddryswch wrth weinyddu pils, felly cadw'r poteli gwreiddiol yn ddiogel yw'r opsiwn gorau.

Os ydych chi'n cadw meddyginiaeth yn eich pwrs, dylech chi roi'ch pwrs ar silff uchel pan nad ydych chi'n ei gario, meddai Sweeney. Os yw'ch plentyn yn hoffi edrych o gwmpas yn eich pwrs, mae angen i chi ddysgu iddyn nhw mai eich pwrs yw eich eiddo preifat ac nid ydyn nhw am edrych i mewn yno.

Cofiwch: Nid yw'r ffaith nad yw potel, ffiol neu gas yn cael ei gwerthu dros y cownter yn golygu nad yw'n beryglus. Amddiffyn eich plant rhag eu chwilfrydedd eu hunain trwy gadw'r eitemau hyn allan o'u cyrraedd bob amser.

Hefyd, cael gwared ar feddyginiaethau ychwanegol neu heb eu defnyddio yn ddiogel . Nid yw'r siawns y byddant yn dod i mewn 'n hylaw rywbryd yn werth y risg y bydd plentyn neu anifail anwes yn eu hamlyncu ar ddamwain.

Ac, ni waeth faint o ragofalon diogelwch a gymerwch, cadwch y Rheoli Gwenwyn rhif llinell gymorth wedi'i harddangos yn amlwg yn eich cartref. Y rhif yw 800-222-1222, ac mae'n eich cysylltu â chanolfan rheoli gwenwyn leol rhag ofn gorddos damweiniol. Byddant yn eich helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf.

Siarad â phlant am feddyginiaeth

Gadewch i ni ddechrau gyda beth ddim i ddweud wrth eich plant am feddyginiaeth. Peidiwch byth â dweud wrth blentyn bod meddyginiaeth yn candy neu y byddwch chi'n ei hoffi mewn ymdrech i'w cael i'w gymryd.

Os ydyn nhw'n credu bod meddyginiaeth yn candy (neu os ydyn nhw'n cymryd cyffuriau sy'n edrych fel candy), byddan nhw eisiau mwy, a gallen nhw gymryd rhywbeth sy'n eu gwneud yn sâl yn y pen draw.
Esboniwch fod meddyginiaethau yn beth da wrth eu cymryd yn iawn. Ond os cymerir gormod neu os cymerir ef pan nad oes ei angen, gall fod canlyniadau niweidiol.

Dywedwch y gwir wrth blant am feddyginiaethau. Esboniwch fod meddyginiaethau yn beth da wrth eu cymryd yn iawn, meddai Sweeney. Ond os cymerir gormod neu os cymerir ef pan nad oes ei angen, gall fod canlyniadau niweidiol. Hyn llyfr lliwio diogelwch meddyginiaeth yn gallu eich helpu i ddechrau'r sgwrs.

Mae plant wrth eu bodd yn dynwared eu rhieni, felly os ydyn nhw'n eich gweld chi'n cymryd meddyginiaeth, efallai y byddan nhw am roi cynnig arni. Weithiau, bydd plant yn dweud bod ganddyn nhw gur pen neu stomachache fel y gallant gael blas ar y pils y mae eu rhieni'n eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweld symptomau gwirioneddol salwch cyn rhoi meddyginiaeth i'ch plant i'w drin. Hefyd, ymgynghorwch â meddyg neu fferyllydd i sicrhau bod y feddyginiaeth yn briodol ar gyfer eu hoedran.

Beth allwn ei wneud i wneud cartref yn ddiogel i anifeiliaid anwes mewn perthynas â meddyginiaeth?

Y peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud i gadw'ch cartref yn ddiogel i anifeiliaid anwes o ran meddyginiaeth? Peidiwch â'i roi iddynt oni bai bod milfeddyg yn cyfarwyddo.

Nid yw anifeiliaid anwes yn blant bach, meddai Sara Ochoa, DVM, milfeddyg anifail bach a egsotig yn Texas ac ymgynghorydd milfeddygol ar gyfer doglab.com . Peidiwch â rhoi meddyginiaeth ddynol iddynt heb siarad â'ch milfeddyg. Gallai hyn fod yn beryglus a hyd yn oed yn farwol.

Ydy, mae rhai meddyginiaethau presgripsiwn a thros y cownter yn ddiogel i anifeiliaid. Rhagnodir Prozac i rai cŵn , er enghraifft, a gall meddyginiaethau pryder tymor byr fod datrysiad da ar gyfer ofn tân gwyllt eich anifail anwes . Ond peidiwch â gwneud yr alwad hon ar eich pen eich hun. Nid oes unrhyw faint o ymchwil ar-lein yn cymryd lle blynyddoedd hyfforddi eich milfeddyg. Ffoniwch a gofynnwch iddyn nhw cyn i chi wneud rhywbeth sy'n gwaethygu problem eich anifail anwes.

Cadwch anifeiliaid anwes i ffwrdd o bopeth y gallent ei fwyta

Y peth pwysicaf arall? Cadwch feddyginiaeth ac offer meddygol yn ddiogel rhag chwilota'n ddiwahân y mae anifeiliaid anwes yn ei wneud yn aml. Gydag anifeiliaid anwes, gall unrhyw beth ddigwydd, ac yn aml mae'n gwneud hynny.

Mae Kassandra Nielsen, DVM, milfeddyg yng Ngwasanaethau Milfeddygol Hydref Hydref yn Woodstock, Connecticut, wedi tynnu Legos, heddychwyr babanod, dartiau Nerf, a hyd yn oed babi Iesu o stumogau anifeiliaid anwes. Mae un stori arswyd ddiweddar y mae hi’n ei rhannu yn disgrifio perchennog anifail anwes yn clywed pop uchel ac yn swnian, ac yn edrych i fyny i weld ei chi gwartheg o Awstralia yn cribo ar anadlydd albuterol ei mab.

Gall hyd yn oed ychydig bach o albuterol achosi sgîl-effeithiau sy'n peryglu bywyd, meddai Dr. Nielsen. O rai ysgafn fel cynnwrf a chryndod, i rai mwy difrifol fel cyfraddau calon peryglus o uchel, pwysedd gwaed uchel, a ffitiau. Treuliodd y ci 24 awr yn yr ysbyty nes bod cyfradd ei chalon a'i bwysedd gwaed wedi sefydlogi.

milfeddyg a chi bach

Sicrhewch fod eich holl feddyginiaethau ar y silff uchaf sydd gennych, ac allan o gyrraedd eich anifeiliaid anwes chwilfrydig. Unwaith eto, mae blwch clo yn rhagofal rhagorol sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi boeni byth am orddos damweiniol gan eich anifail anwes.

Mae rhagofalon syml yn rhoi amddiffyniad rhagorol i chi rhag digwyddiadau cyffuriau niweidiol

Mae amddiffyn eich plant a'ch anifeiliaid anwes rhag gorddosau damweiniol yn bwysig ac yn hawdd. Dilynwch y 5 R’s pan fyddwch yn rhoi meddyginiaeth, a phan fyddwch wedi gwneud, clowch y feddyginiaeth honno i ffwrdd. Mae'n fuddsoddiad bach o amser, sylw ac arian a fydd yn rhoi digon o dawelwch meddwl i chi.