Prif >> Addysg Iechyd >> Marchogaeth coaster rholer emosiynol beichiogrwydd mewn pandemig: Traethawd

Marchogaeth coaster rholer emosiynol beichiogrwydd mewn pandemig: Traethawd

Marchogaeth coaster rholer emosiynol beichiogrwydd mewn pandemig: TraethawdMaterion Mamau Addysg Iechyd

Pan welwch y ddwy linell binc gyntaf ar brawf beichiogrwydd, rydych chi'n teimlo ystod o emosiwn, o ymdaflu i derfysgaeth, i gyd ar yr un pryd. Dim ond oherwydd bod y pandemig byd-eang yn digwydd ar yr un pryd wedi gwaethygu'r teimladau panigaidd hynny. Nawr yn ychwanegol at y pryderon nodweddiadol (fel ei wneud trwy'r trimis cyntaf ac ofnau'r enedigaeth wirioneddol ei hun), mae yna ffactorau ychwanegol i'w hystyried. Mae pryderon beichiogrwydd a coronafirws yn ddilys (ac yn dipyn o weithred jyglo), ond gellir delio â nhw.

Yr hyn a ddysgais am fod yn feichiog yn ystod coronafirws

Yn ystod y pandemig, rwyf wedi bod trwy gamesgoriad, taith hir yn ceisio beichiogi eto, ac yn ddiweddar feichiogrwydd newydd. Ar ôl beichiogi eto o'r diwedd, sylweddolais nad beichiogrwydd nodweddiadol oedd hwn. Mae bod yn feichiog yn ystod coronafirws a'r normau newydd sy'n dod gydag ef yn ychwanegu amrywiaeth o straenwyr ychwanegol.Peryglon menywod beichiog a coronafirws

Y straen newydd cyntaf yw a yw cleifion beichiog mewn mwy o berygl o ddal COVID-19 ac a fyddai cael haint COVID-19 yn ystod beichiogrwydd yn peri cymhlethdodau ychwanegol. Mae gwyddonwyr a darparwyr gofal iechyd wedi bod yn ymchwilio i'r pwnc hwn ers dechrau 2020, ond prin yw'r wybodaeth o hyd am y gwir effeithiau ar fenyw feichiog a ffetws.Yn seiliedig ar a Astudiaeth Ionawr i Fehefin , mae Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau (CDC) yn dod i'r casgliad: Ymhlith menywod oed atgenhedlu â haint SARS-CoV-2, roedd beichiogrwydd yn gysylltiedig â'r ysbyty a risg uwch ar gyfer derbyn uned gofal dwys, a derbyn awyru mecanyddol, ond nid gyda marwolaeth. Canfu'r astudiaeth hefyd fod haint SARS-CoV-2 yn effeithio'n anghymesur ar ferched beichiog Sbaenaidd ac an-Sbaenaidd Du yn ystod beichiogrwydd.

Felly, er ei bod yn dal i fod yn ddychrynllyd meddwl am feichiogi â coronafirws, o leiaf nid yw'n fwy marwol na'r arfer.CYSYLLTIEDIG: A allaf gael y ffliw i saethu pan yn feichiog?

Perygl o haint i'r babi sy'n datblygu

Yn ogystal, pwysleisiais a fyddai'r haint coronafirws yn cael ei drosglwyddo i'm babi. Wedi'r cyfan, sut y gall babi sydd â system imiwnedd rhannol ddatblygedig yn erbyn afiechyd sy'n lladd oedolion?

Y newyddion da yw Denise Jamieson , MD,dywedodd cadeirydd yr Adran Gynaecoleg ac Obstetreg yn Emory Healthcare ac aelod o dasglu COVID-19 yng Ngholeg Obstetregwyr a Gynaecolegwyr America NPR ar Bopeth a Ystyriwyd er bod COVID yn gallu croesi'r brych ac effeithio ar y babi, nid yw'n digwydd yn aml iawn. Esboniodd hefyd, pan fydd yn digwydd, nad oes cymaint o bryder â namau geni ag oedd gyda Zika a salwch difrifol eraill.Ond mae'n fwy y canlyniadau tymor hir ein bod ni'n gwybod llai am, meddai Erika Munch , MD, aendocrinolegydd atgenhedlu ac arbenigwr anffrwythlondeb yng Nghanolfan Ffrwythlondeb Texas, meddai. Dim ond ers naw mis y mae'r pandemig wedi bod o gwmpas, felly dim ond yn ystod y flwyddyn nesaf y mae gennym ddata ar gael i ddangos i ni unrhyw ganlyniadau beichiogrwydd niweidiol sy'n gysylltiedig â [COVID-19], meddai.

Am y tro, byddaf yn dilyn canllawiau'r CDC er mwyn helpu i wneud fy meddwl yn gartrefol ychydig. Mae bod yn feichiog wedi cynyddu fy ymwybyddiaeth o bellhau cymdeithasol, gorchuddion wyneb a rhagofalon eraill hyd yn oed yn fwy.

CYSYLLTIEDIG: Beth i'w wneud os cewch y ffliw wrth feichiogCyfyngiadau mewn apwyntiadau cyn-geni

Pryder arall - sydd wedi fy mhoeni o’r apwyntiad gofal cynenedigol cyntaf - yw’r rheolau ynghylch ymwelwyr yn swyddfeydd darparwyr. Mae gan bartneriaid rôl annatod mewn beichiogrwydd mewn llawer o achosion. Er bod swyddfa fy narparwr yn dilyn arfer gorau ar gyfer pellhau cymdeithasol i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19, mae peidio â chael fy ngŵr yn bresennol ar gyfer apwyntiadau meddyg wedi arwain at straen ychwanegol.

Digwyddodd hyn pan aeth y meddyg dros fanylion a ceulad gwaed gweld yn y groth yn gynnar, a allai yn y bôn fod wedi bod yn ddiniwed neu a allai droi’n broblem fawr. Fel rheol yn y sefyllfa hon, lle rydw i eisoes yn eithaf pryderus, rydw i wedi cael ymennydd fy ngŵr i ddewis yn nes ymlaen. Rwyf wedi gofyn iddo pa mor ddifrifol yr oedd y meddyg wedi gwneud i'r sefyllfa swnio, ac rwyf wedi egluro'r hyn yr wyf wedi'i glywed yn ei ddweud mewn gwirionedd. Ond ni chaniatawyd iddo. Doeddwn i ddim yn ymddiried yn fy atgof fy hun o'r sgwrs oherwydd y naws straen uchel dan bwysau yn yr apwyntiad (ar ôl camesgoriad) ac ni allwn ofyn iddo.Gall fod yn ddryslyd weithiau. Ymhell trwy fy beichiogrwydd cynnar, dechreuon nhw ganiatáu partneriaid i uwchsain ond nid apwyntiadau. Nid oedd fy ngŵr yno ym mis Ionawr pan na allai’r dechnoleg ddod o hyd i guriad calon, felly roedd yn wirioneddol bwysig y gallai fod yno ar gyfer pob ymweliad.

Cyfyngiadau yn ystod y cludo

Mae cyfyngiadau hefyd ar faint o bobl o'ch system gymorth all fod yn bresennol yn yr ysbyty ac yn y ffrâm amser postpartum.Mae gan lawer o ysbytai bolisïau cyfyngol iawn ar gyfer esgor a danfon, gan gyfyngu cefnogaeth i un person, sy'n golygu nad yw chwiorydd, mamau a ffrindiau annwyl wedi gallu bod yno trwy'r profiad trawsnewidiol hwn, ac yn debygol o gael gwared ar yr opsiwn o gefnogaeth broffesiynol ar ffurf doulas, eglura Amy Lewis , doula, cynghorydd llaetha, ac addysgwr genedigaeth yn Florida, sydd wedi gweld profiadau geni gwahanol iawn yn 2020.Mae hyd yn oed dewisiadau ar gyfer cysur wrth esgor wedi newid - fel y mae opsiynau meddygol yn hoffi ocsid nitraidd ddim yn cael eu cynnig yn ystod yr amser hwn.

Nid wyf wedi caniatáu i mi fy hun wir lunio'r dasg gorfforol wirioneddol o lafurio gyda mwgwd wyneb arno, rhagofal rwy'n bwriadu ei gymryd ac y gwn ei fod yn angenrheidiol.Cyfyngiadau ac arwahanrwydd ym mywyd postpartum

Mae llawer o rieni newydd yn rhoi cwarantin ar ôl gadael yr ysbyty, sy'n trawsnewid yr hyn fyddai'r wythnosau gwerthfawr cyntaf gartref gydag ymwelwyr yn dod â myffins, cofleidiau, a chefnogaeth i mewn i amser ynysig. Mae pobl yn cysylltu drwodd Chwyddo a mathau eraill o gyfryngau ... ond nid yw'n disodli rhyngweithio wyneb yn wyneb [yn ystod y beichiogrwydd a'r cyfnod postpartum], meddai Dr. Munch.

Unwaith y byddaf wedi ei wneud trwy eni plentyn mewn pandemig ac yn ôl adref gyda babi, rwy'n rhagweld y bydd y beunyddiol yn edrych yn wahanol iawn i'm profiadau postpartum blaenorol. Yn nodweddiadol, mae'r tŷ wedi'i lenwi ag aelodau'r teulu sydd eisiau dal y babi, nad yw'n debygol o ddigwydd. Ac, ysywaeth, mae'n effeithio ar lawer o'r profiad postpartum.

Mae grwpiau ‘moms’ wedi’u hatal [neu wedi mynd yn rhithwir], eglura Lewis. Mae cefnogaeth bwydo ar y fron yn aml yn rhithwir. Ni all rhieni ddod i helpu na gorfod cwarantin yn gyntaf. Mae'r rhai sy'n disgwyl eu hail, neu drydydd, neu fwy, yn ei chael hi'n anodd cael gofal am eu plant hŷn.

Er efallai nad yw'r atebion rhithwir yn ddelfrydol, maen nhw'n ffordd ddiogel o gyflwyno'ch un bach i'r ffrindiau a'r anwyliaid sydd wedi bod yn eich cefnogi trwy gydol eich beichiogrwydd. Y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau darparu arweiniad ar gadw babanod newydd-anedig yn ddiogel rhag COVID-19.

CYSYLLTIEDIG: Iselder postpartum a bwydo ar y fron: Sut i ddod o hyd i system gymorth

Mwynhau'r pethau bach a pharhau beth bynnag

Er gwaethaf popeth, gall fod yn rhesymol beichiogi yn ystod y pandemig - dim ond cael sgwrs agored, onest am eich iechyd a'ch risgiau gyda'ch darparwr yn gyntaf. Mae menywod wedi birthed babanod iach trwy lawer o argyfyngau mewn hanes - a byddant yn parhau i wneud hynny. Byddaf i ynghyd â'r rhai sy'n ceisio beichiogi, y rhai sy'n feichiog, a moms postpartum yn ceisio achub llawenydd a gobaith babi yng nghanol yr ansicrwydd a'r pryder.

Er gwaethaf y cyfyngiadau, yr ofnau a'r ffactorau ychwanegol i'w hystyried, rwy'n falch o fod yn feichiog, hyd yn oed mewn pandemig. Gwn nad oes unrhyw beth mwy cadarnhaol a phwerus na genedigaeth babi newydd hyd yn oed mewn byd sy'n ei chael hi'n anodd.