10 rheswm pam nad yw cleifion yn dilyn gorchmynion meddygon

Mae ymlyniad meddyginiaeth yn bwysig a hyd yn oed yn hollbwysig os ydych chi ar feddyginiaeth achub bywyd. Ond mae rhai cleifion yn dal i beidio â chymryd eu meds. Dyma 10 rheswm pam.

5 cwestiwn y dylech chi eu gofyn i'ch fferyllydd bob amser

P'un a oes gennych bryderon ai peidio, dylech bob amser ofyn y cwestiynau hawdd hyn i fferyllydd pan fyddwch chi'n dechrau presgripsiwn newydd.

5 ffordd syndod y gall straen effeithio ar eich corff

O golli gwallt i gonfylsiynau, mae straen yn effeithio ar fwy na'r meddwl - mae hyd yn oed yn achosi poen corfforol. Rhowch gynnig ar y mecanweithiau ymdopi hyn cyn i straen effeithio ar eich corff.

5 awgrym ar gyfer teithio gyda chyffuriau presgripsiwn

Beth yw polisi meddyginiaeth TSA? A allaf bacio meds mewn cario ymlaen? Bydd ein cynghorion ar gyfer hedfan gyda chyffuriau presgripsiwn yn eich paratoi ar gyfer gwyliau hapus, iach.

Buddion siarcol wedi'i actifadu a sut i'w ddefnyddio'n ddiogel

A yw siarcol yn dda i chi? A yw'n ddiogel? Dysgwch sut i ddefnyddio siarcol wedi'i actifadu ar gyfer treuliad a dadwenwyno, a gweld pa sgîl-effeithiau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Sut i dorri’n ôl ar ‘quaran-tinis’

Ar ôl blwyddyn o COVID-19, mae'n ymddangos bod coronafirws ac alcohol yn mynd law yn llaw. Os yw'ch yfed yn broblem, dyma sut i dorri'n ôl.

A oes gan finegr seidr afal fuddion iechyd?

Fe wnaethon ni sgwrio astudiaethau ac ymgynghori â meddygon ynghylch gwir fuddion finegr seidr afal, ac fe wnaethon ni bwyso a mesur y rheini yn erbyn ei sgîl-effeithiau - dyma beth wnaethon ni ei ddarganfod.

A all finegr seidr afal helpu gyda cholli pwysau?

A yw yfed finegr seidr afal ar gyfer colli pwysau yn gweithio mewn gwirionedd? Dysgwch beth mae ACV yn ei wneud i'ch corff a sut y gallai cyffuriau colli pwysau eraill fod yn fwy buddiol.

7 rheswm y dylech chi gael corff corfforol blynyddol

Yn ansicr a oes angen corff corfforol blynyddol? Dysgwch beth sydd wedi'i gynnwys mewn arholiad corfforol blynyddol, pwy ddylai gael un, a sut i arbed arian ar ofal iechyd.

Y dietau gorau ar gyfer 15 o gyflyrau iechyd cyffredin

Dysgwch am newidiadau dietegol y gallwch eu gwneud i reoli eich symptomau cyflyrau iechyd cyffredin fel diabetes, pwysedd gwaed uchel, ac IBS.

14 iachâd pen mawr sy'n gweithio

Nid oes unrhyw un eisiau treulio eu dyddiau’n sâl yn y gwely (yn difaru dewisiadau neithiwr). Os byddwch yn byrlymu, efallai y bydd angen y meddyginiaethau pen mawr hyn arnoch sy'n gweithio mewn gwirionedd.

Y 7 ap ac offer atgoffa presgripsiwn gorau

Ydych chi'n anghofio cymryd eich cyffuriau presgripsiwn? Bydd yr apiau atgoffa presgripsiwn defnyddiol hyn yn anfon rhybuddion penodol atoch ar gyfer meds, ail-lenwi, a mwy.

Yr apiau gorau i helpu gyda rheoli iechyd meddwl

Ni ddylai apiau therapi ddisodli ymweliadau meddyg, ond gall yr apiau iechyd meddwl o'r radd flaenaf hyn ddarparu rhywfaint o gefnogaeth i ddefnyddwyr â phryder neu iselder.

Yr hyn y dylai pobl hŷn ei wybod am fitaminau

Mae anghenion maethol yn newid wrth i chi heneiddio. Gall yr awgrymiadau hyn ar fitaminau ar gyfer pobl hŷn helpu i sicrhau eich bod yn cael digon o'r hyn a argymhellir ar gyfer 50, 60 a 70 oed.

Popeth sydd angen i chi ei wybod am roi gwaed

Mae angen gwaed ar rywun yn yr Unol Daleithiau bob dwy eiliad. Yr unig ffordd i ddarparu hynny yw rhoi gwaed. Dyma sut mae'n gweithio, a phwy mae'n helpu.

Pwy all roi gwaed - a phwy na all wneud hynny

Mae gofynion rhoi gwaed yn amddiffyn rhoddwyr a derbynwyr. Efallai y bydd rhai meds a chyflyrau iechyd yn eich atal rhag rhoi gwaed. Darganfyddwch pwy all roi gwaed.

Sut i osgoi llosgi rhoddwyr gofal

Gall fod yn werth chweil helpu rhywun annwyl, ond gall hefyd fod yn flinedig. Cyn i chi daro burnout caregiver, rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn.

Canllaw Caregiver i hunanofal ac osgoi llosgi rhoddwyr gofal

Mae rhoddwyr gofal mewn perygl o flinder emosiynol a chorfforol. Dysgwch ffactorau risg, arwyddion llosgi allan, a syniadau penodol ar gyfer lleihau'r perygl o losgi.

Arolwg CBD 2020

Canfu ein harolwg CBD fod traean o Americanwyr wedi rhoi cynnig ar CBD, a chynyddodd 45% o ddefnyddwyr CBD eu defnydd oherwydd coronafirws. Dysgu am ddefnydd CBD yn America.

9 diffyg maetholion cyffredin yn yr Unol Daleithiau.

Mae gan bron i 10% o boblogaeth yr Unol Daleithiau ddiffyg maetholion. Gall achosi problemau iechyd go iawn, pan na chaiff ei drin, ond gellir ei gofnodi gyda'r strategaethau hyn.