Prif >> Lles >> Y diet diverticulitis gorau: 5 bwyd i'w fwyta a 5 i'w osgoi

Y diet diverticulitis gorau: 5 bwyd i'w fwyta a 5 i'w osgoi

Y diet diverticulitis gorau: 5 bwyd iLles Mae'n wahanol i bawb, ond mae'r bwydydd hyn yn gyffredinol yn sbarduno symptomau

Pocedi yw'r holl gynddaredd mewn ffasiwn y dyddiau hyn, ond pocedi yn eich colon gall achosi rhai problemau difrifol - sef diverticulitis, cyflwr meddygol poenus sy'n digwydd pan fydd y pocedi bach hyn, o'r enw diverticula, yn llidus neu'n heintiedig.

I fod yn glir, mae llawer o bobl (yn enwedig y rhai dros 40 oed) yn datblygu'r pocedi hyn yn eu colon; gelwir hyn yn diverticulosis, ac nid yw'n broblem yn awtomatig. Gallwch chi gael diverticula a byth yn profi llid neu haint, mewn gwirionedd, ni fydd y rhan fwyaf o bobl â diverticulosis yn profi problemau. Fodd bynnag, os gwnewch chi ei fod yn diverticulitis - ac mae'r ymosodiadau acíwt hyn, neu'r fflamychiadau, nid yn unig yn boenus ond gallant fod yn beryglus os na chânt eu trin.Gan ddarganfod beth sy'n achosi diverticulitis i chi, yn bersonol, yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud i reoli'ch cyflwr ac osgoi fflamychiadau ... ond efallai na fyddwch yn ymwybodol eto o beth yw eich sbardunau. Dyma'r bwydydd a ystyrir yn gyffredinol yn ddiogel ac yn anniogel i'w bwyta - yn ogystal â sut arall y gallwch reoli eich diverticulitis.

Sut i reoli diverticulitis gyda diet

Er bod pobl sydd newydd gael eu diagnosio yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu gorlethu gan gyfyngiadau diet diverticulitis, y newyddion da yw nad oes angen i chi fod yn or-gyfyngol â'r hyn rydych chi'n ei fwyta. Mae yna ychydig o reolau euraidd o ran dewis bwydydd diogel ar gyfer diverticulitis a all ei gwneud hi'n hawdd cadw'ch stumog yn hapus.

Gwybod eich sbardunau

Mae angen i bob unigolyn â diverticulitis seilio ei ddeiet o amgylch ei amgylchiadau penodol ei hun, yn ôl Kathryn A. Boling, MD , darparwr gofal sylfaenol gyda Mercy Personal Physicians yn Lutherville yn Maryland. Yr hyn sy'n poeni na fyddech chi'n trafferthu rhywun arall â diverticulitis; ar yr ochr fflip, efallai y gallwch chi fwyta bwydydd na all llawer o bobl eraill eu gwneud.Ar draws poblogaethau, dywed astudiaethau nad oes raid i chi boeni am yr hyn rydych chi'n ei fwyta [fel arfer], ond mae cleifion yn aml yn dweud wrthyf, 'Rwy'n gwybod y gallwn ni fwyta beth bynnag rydyn ni ei eisiau, ond rydw i wedi sylwi ar bethau fel cnau neu popgorn yn achosi problemau i fi, 'meddai Dr. Boling.

FYI, mae Dr. Boling yn dioddef o ddiverticulitis ei hun ... a'i sbardun mwyaf yw mwyar duon. Os yw rhywbeth yn sbarduno'ch symptomau, ceisiwch osgoi ei fwyta hyd yn oed os nad yw'n mynd yn groes i'r rheolau.

Cymerwch hi'n araf

Os ydych chi wedi cael pwl o ddiverticulitis yn ddiweddar ac yn dychwelyd i fwyta fel arfer eto, mae'n bwysig hwyluso'ch diet arferol. Mae hyn yn arbennig o bwysig os nad ydych chi'n gwybod beth achosodd eich fflam; fel arall, rydych chi'n rhedeg y risg o fwyta llawer o'r union beth a wnaeth eich sbarduno a gorfod dechrau popeth eto. Argymhellir hefyd i fwyta diet ffibr isel i ddechrau yn ystod ac yn syth ar ôl pwl o diverticulitis. Yn y tymor hwy, argymhellir diet ffibr uchel.Deall sut i reoli ymosodiadau

Mae'r hyn rydych chi'n ei fwyta pan fyddwch chi'n cael pwl acíwt yn wahanol i'r hyn rydych chi'n ei fwyta pan fyddwch chi'n well, eglura Dr. Boling, sy'n ychwanegu y dylech chi gadw draw oddi wrth unrhyw fwydydd a bwydydd anodd eu treulio sy'n pasio trwy'ch ymosodiad System GI yn gyflym (fel llysiau amrwd a garw).

Os nad ydych chi'n cael ymosodiad, ar y llaw arall, mae'n iawn i chi fwyta unrhyw fwydydd rydych chi'n gwybod yn sicr nad ydyn nhw'n sbardun i chi.

5 bwyd (fel arfer yn ddiogel) i'w bwyta

Unwaith eto, mae'r rhestr hon yn oddrychol ac efallai y bydd rhywbeth yma yn sbardun i chi. Ond yn gyffredinol, mae'r bwydydd hyn yn tueddu i fod yn hawdd ar goluddion pobl â diverticulitis. 1. Carbohydradau grawn cyflawn: Os yw grawnfwydydd a reis yn anodd i chi eu treulio, rhowch gynnig ar flawd ceirch ar unwaith, pasta neu nwdls, a bara gwenith cyflawn, myffins, neu lapiadau.
 2. Protein heb lawer o fraster: Mae wyau a thoriadau cig yn dyner (meddyliwch gyw iâr wedi'i falu, pysgod wedi'u pobi, a chig eidion daear) fel arfer yn hawdd eu treulio.
 3. Ffrwythau a llysiau wedi'u coginio: Efallai y bydd angen i chi dynnu'r croen os yw'n achosi llid.
 4. Bwydydd â starts , fel tatws: Pan fydd llawer o startsh yn eich diet, mae'n gyfeillgar i'ch colon (fodd bynnag, efallai y byddwch chi'n ystyried plicio'r tatws yn gyntaf).
 5. Sudd, te a dŵr: Cadwch sudd heb fwydion fel nad yw'n llidro'ch colon (fel afal, grawnwin, neu llugaeron yn lle oren).

5 bwyd i'w hosgoi

Yn y gorffennol, arferai meddygon argymell bod cleifion â diverticulitis yn osgoi pob cnau, hadau a chynhyrchion corn, ond mae darparwyr gofal iechyd yn gwybod nawr nad oes angen cymhwyso'r cyfyngiadau hynny i bob claf. Mae llawer o bobl yn gallu bwyta'r bwydydd hyn heb fater.

Bwydydd anniogel o bosibl i'w bwyta

Efallai y gallwch chi fwyta'r bwydydd hyn, eu bwyta'n ofalus neu'n anaml, neu eu bwyta mewn symiau bach - neu gallant beri gormod o sbardun i'ch colon. Os yw hynny'n wir, rydych chi mewn cwmni da; dyma'r bwydydd sydd fwyaf tebygol o achosi fflêr diverticulitis. 1. Bwydydd anodd eu cnoi: Mae bwydydd caled sy'n anodd eu chwalu yn fwy tebygol o gael eu trapio ym mhocedi eich colon.
 2. Hadau neu gnau maint canolig: Gall hadau blodyn yr haul, er enghraifft, fod yn anodd wrth eich treuliad; nid yw hadau mefus fel arfer (er y gallent ddal i drafferthu!).
 3. Popcorn ac ŷd ar y cob: Oherwydd eich bod yn tueddu i fwyta'r bwydydd hyn yn gyflym - yn hytrach na chymryd amser i'w cnoi yn llawn - maent yn fwy tebygol o achosi problemau.
 4. Cig coch: Mae rhai astudiaethau'n awgrymu y gall cig coch gyfrannu at fflerau diverticulitis; un o 2018, a gyhoeddwyd yn Wel , yn dangos cynnydd mewn ymosodiadau ar ddynion a bwyta mwy o gig coch na mathau eraill o brotein , fel dofednod a physgod.
 5. Bwydydd Uchel-FODMAP: Mae rhai arbenigwyr yn meddwl gall dilyn diet FODMAP isel leihau maint y pwysau yn y colon a chyfyngu ar nifer yr ymosodiadau acíwt a allai fod gan berson â diverticulitis.

A yw alcohol a choffi yn ddrwg i ddiverticulitis?

Ddim o reidrwydd, er eich bod yn bendant eisiau osgoi alcohol a chaffein os ydych chi'n profi ymosodiad diverticulitis.

Mae coffi yn symbylydd coluddyn, felly os ydych chi'n cael ymosodiad efallai yr hoffech chi gadw draw a gorffwyso'ch coluddyn, meddai Dr. Boling, ond yn y tymor hir, gall pobl sydd wedi gwella ei yfed.Mae'r un peth yn wir am alcohol, er bod Dr. Boling yn rhybuddio bod alcohol yn galed ar eich stumog yn gyffredinol - a symptomau cyflyrau iechyd eraill, fel pancreatitis , gall fod yn debyg i symptomau fflêr diverticulitis (gan ei gwneud hi'n anodd gwybod a ydych chi'n trin eich symptomau yn briodol).

Deiet ar gyfer fflamychiadau diverticulitis

Os ydych chi'n profi ymosodiad diverticulitis acíwt ac eisiau gorffwys eich coluddyn fel y gall wella'n gyflymach, efallai yr hoffech chi fynd ar ddeiet hylif clir am ddiwrnod i ddau ddiwrnod, yn cynghori Dr. Boling. Mae hyn yn golygu y gallwch chi yfed hylifau clir o bob math, gan gynnwys cawl cyw iâr, sglodion dŵr neu rew, Gatorade, sudd dim mwydion, te llysieuol, neu hyd yn oed Jell-O (gan ei fod wedi treulio fel hylif).Hynny yw, os gallwch chi weld drwyddo, gallwch chi ei fwyta neu ei yfed, meddai Dr. Boling - a gellir defnyddio'r math hwn o ddeiet tymor byr i wella ar ôl ymosodiad acíwt, i beri ymosodiad sy'n dod tuag atoch (pan fyddwch chi'n dechrau i deimlo symptomau), a hyd yn oed ochr yn ochr â gwrthfiotigau, pe bai'ch darparwr gofal iechyd yn eu rhagnodi.

Mae symptomau fflêr diverticulitis yn cynnwys:

 • Poen, yn aml ar eich ochr chwith isaf
 • Cyfog a chwydu
 • Cramping a chwyddedig
 • Twymyn
 • Dolur rhydd neu rwymedd

Unwaith y bydd y fflêr dan reolaeth, gallwch ddychwelyd i arferion bwyta arferol.

Ffyrdd eraill o gadw rheolaeth ar diverticulitis

Os ydych chi wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i adnabod eich sbardunau a chadw'ch symptomau dan reolaeth ond yn dal i fyw gyda fflamychiadau, efallai y gallwch chi fabwysiadu ychydig o newidiadau i'ch ffordd o fyw i reoli'ch diverticulitis. Gellir gwneud y rhain yn ychwanegol at addasu eich diet ar gyfer diverticulitis.

Cymryd probiotegau

Mae arbenigwyr yn dal i ymchwilio i effaith probiotegau ar ddiverticulitis, ond mae'r hyn maen nhw wedi'i weld hyd yn hyn yn awgrymu y gall fod o gymorth i lawer o gleifion. A. Astudiaeth 2019 o'r Adolygiad Ewropeaidd ar gyfer Gwyddorau Meddygol a Ffarmacolegol yn awgrymu, pan gânt eu defnyddio gyda gwrthfiotigau, y gallai probiotegau helpu i leihau faint o boen yn yr abdomen yn ystod pyliau acíwt.

Adolygiad arall o astudiaethau, a gyhoeddwyd yn 2013 yn Datblygiadau Therapiwtig mewn Gastroenteroleg , yn llai sicr y gall probiotegau helpu. Fodd bynnag, mae'r erthygl yn awgrymu y gallent helpu, ac nad yw - o leiaf - yn brifo ceisio.

Ymarfer

Mae'n hysbys ers tro y gall gweithgaredd corfforol aml atal symptomau diverticulitis. Yn dod o ffynonellau aml astudiaeth o 2009 , a gyhoeddwyd yn y American Journal of Gastroenterology , canfu fod gweithgaredd egnïol yn lleihau'r risg o ddiverticulitis a gwaedu GI.

Fodd bynnag, nododd yr astudiaeth honno ymarfer corff egnïol, felly efallai na fydd cerdded yn ddigon i fedi'r buddion iechyd. Ni ddangosodd ffurfiau ysgafn a chymedrol o ymarfer corff yr un canlyniadau.

Cymryd fitaminau neu atchwanegiadau

Mae atchwanegiadau ffibr yn bwerus ar gyfer rheoli symptomau diverticulitis, yn bennaf oherwydd ei fod yn cadw'r stôl i symud trwy'r colon. Os ydych chi'n cadw'r stôl yn feddal, gallwch chi atal clogio'r diverticula, eglura Ashkan Farhadi, MD , gastroenterolegydd yng Nghanolfan Feddygol MemorialCare Orange Coast yng Nghaliffornia. Yn gyffredinol, os gallwch chi lwyddo i osgoi rhwymedd, fe allai atal fflamychiadau. Gall diet ffibr-uchel - cyhyd â'i fod yn cynnwys bwydydd ffibr-uchel nad ydynt yn llidro'ch system - fod yn fuddiol hefyd.

Mae hefyd yn awgrymu cymryd magnesiwm , a all gryfhau'r cyhyrau berfeddol a chadw carthion yn feddal ac yn rheolaidd. Dangoswyd, meddai Dr. Farhadi, y gall bwydydd sy'n llawn magnesiwm atal dilyniant diverticulosis - ond byddwch yn ymwybodol bod rhai o'r bwydydd hyn yn gnau, ac efallai y byddwch yn gyfyngedig i'w bwyta os ydyn nhw'n fwyd sbarduno i chi.

Cyn belled â fitaminau eraill, mae rhai cleifion â diverticulitis yn pendroni am fitamin D. Mae rhai astudiaethau wedi dangos hynny mae pobl â lefelau fitamin D uwch yn llai tebygol o ddatblygu diverticulitis . Fodd bynnag, does dim llawer o ymchwil yma, ac a Treial dan reolaeth 2020 wrth edrych ar y cyswllt, ni chanfuwyd unrhyw wahaniaeth ymhlith ysbytai diverticulitis rhwng pobl a ategodd â fitamin D a'r rhai na wnaethant.

Cymryd meddyginiaethau

Mewn achosion mwy cymedrol i ddifrifol, gall eich meddyg ragnodi gwrthfiotig i glirio'r haint. Mae rhai cleifion hefyd yn rhagnodi'r gwrthfiotigau hyn ar ddechrau fflêr, er mwyn atal symptomau rhag gwaethygu.

Mae p'un ai dyma'r dewis iawn i chi rhyngoch chi a'ch darparwr gofal iechyd. Bydd llawer o feddygon yn rhagnodi rhywbeth fel ciprofloxacin neu amoxicillin-clavulanic , ond gwnewch yn siŵr, beth bynnag rydych chi wedi'i ragnodi, eich bod chi'n dweud wrth eich darparwr am feddyginiaeth arall rydych chi'n ei chymryd er mwyn i chi osgoi unrhyw ryngweithio.

CYSYLLTIEDIG: Triniaeth a meddyginiaethau dargyfeiriol

Allwch chi wyrdroi diverticulitis?

Gallwch wella'n llwyr ar ôl diverticulitis a pheidio â dioddef pyliau acíwt yn y dyfodol gyda'r cyfuniad cywir o ddewisiadau diet a ffordd o fyw. Efallai y bydd yn cymryd cyn lleied ag ychydig ddyddiau neu gyhyd ag ychydig wythnosau i wella a mynd yn ôl i normal.

Yn y cyfamser, dilynwch ddeiet hylif clir pan fo angen i orffwys eich coluddyn. Yn anecdotaidd, mae rhai pobl yn argymell gorwedd ar eich ochr chwith yn ystod fflêr, gan y gallai'r swydd hon gynorthwyo treuliad.

Mae cael un ymosodiad diverticulitis ond yn cynyddu eich siawns o gael ail ymosodiad 20%, meddai Dr. Farhadi - ond ar ôl ail ymosodiad, mae eich risg yn cynyddu i 50%. Fodd bynnag, ychwanega fod darparwyr bellach fel arfer yn aros i drafod perfformio unrhyw fath o lawdriniaeth tan ar ôl i glaf gael o leiaf dri ymosodiad. Fodd bynnag, efallai y bydd angen ymyrraeth lawfeddygol ar un pwl difrifol o diverticulitis (fel gyda chrawniad cysylltiedig)

Pryd i weld eich meddyg

Os ydych chi'n profi ymosodiad acíwt, gallwch geisio gorffwyso'ch coluddyn â diet hylif clir am ddiwrnod i ddau, meddai Dr. Boling, ond os ydych chi'n dal i gael poen ar ôl hynny dylech chi ffonio'ch darparwr gofal iechyd.

Peidiwch ag anwybyddu'ch symptomau na'u brwsio i ffwrdd fel diverticulitis yn unig, mae hi'n nodi. Efallai y bydd angen gwrthfiotigau, hydradiad IV, neu hyd yn oed yn yr ysbyty arnoch i deimlo'n well. Yn y senarios gwaethaf, gall diverticulitis ddod yn angheuol os na chaiff ei drin (diolch i'r risg o goluddyn tyllog a sepsis).