Prif >> Cwmni >> Beth sy'n gwneud i bresgripsiynau gostio cymaint?

Beth sy'n gwneud i bresgripsiynau gostio cymaint?

Beth syCwmni Gofynnwch i Gofal Sengl

Mae cyffuriau presgripsiwn yn rhan annatod o ofal iechyd; maen nhw'n helpu i reoli symptomau, trin afiechydon, ac achub bywydau. Fodd bynnag, gall cost uchel cyffuriau presgripsiwn dynnu darn mawr allan o'r gyllideb fisol i'r rhan fwyaf o bobl yn yr Unol Daleithiau. Gall hyd yn oed brifo'r rhai sy'n gallu fforddio cynlluniau yswiriant iechyd da - heb sôn am bobl sy'n dewis Medicare. Mae'r copayau $ 30 hynny yn adio i fyny. Pan fyddwch chi'n ffactorio mewn triniaethau na allaf eu colli sydd ond ar gael fel cyffuriau enw brand, does ryfedd mae cwsmeriaid yn mynd i ddyled i gael eu meds.

Y newyddion drwg yw nad yw’n edrych fel y bydd gwariant ar ofal iechyd yn gostwng unrhyw amser yn fuan. Pris mwy na 3,400 o gyffuriau presgripsiwn skyrocketed yn 2019 , gyda chynnydd o 10.5% ar gyfartaledd. Mae'r cyfartaledd hwnnw'n cynnwys 41 o gyffuriau gyda phrisiau uchel a saethodd i fyny mwy na 100%, gan gynnwys Prozac , sydd aeth i fyny 879% . Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod rhai cleifion yn ei chael hi'n anodd talu am bresgripsiynau mawr eu hangen neu, mewn achosion gwaeth, eu sgipio yn gyfan gwbl .A hyd yn oed heb yr heiciau prisiau blynyddol, mae rhai cyffuriau presgripsiwn yn ên-ddrud iawn. Cymerwch, er enghraifft, y Humira pen, a ddefnyddir i drin bevy o gyflyrau hunanimiwn fel arthritis, Clefyd Crohn, a colitis briwiol. Mae'n costio bron i $ 7,000 am gyflenwad 28 diwrnod, gan ei wneud un o'r cyffuriau drutaf sydd ar gael yn yr Unol Daleithiau yn 2019 . Fodd bynnag, y mwyaf syfrdanol yw Afinitor , cyffur canser sy'n costio tua $ 19,000 am gyflenwad 28 diwrnod os nad yw'ch yswiriant yn ei gwmpasu. A dim ond y cyffuriau enw brand yw'r rheini heb unrhyw generig ar gael. Y fersiwn generig o Copaxone , a ddefnyddir i drin sglerosis ymledol, bron i $ 6,300 ar gyfer cyflenwad 30 diwrnod.

Er gwaethaf sut mae costau cyffuriau yn effeithio ar ein hiechyd o ddydd i ddydd, ychydig ohonom sy'n ymwybodol o sut yn union mae'r farchnad fferyllol yn gweithio, beth sy'n codi prisiau cyffuriau sydd eisoes yn uchel, a sut i arbed arian ar gostau presgripsiwn. Gadewch inni edrych ar pam mae cyffuriau'n costio cymaint, sut mae'ch dewisiadau o bwys, a sut y gall SingleCare helpu.

Pam mae cyffuriau presgripsiwn mor ddrud?

1. Diffyg rheoleiddio prisiau

Ar lefel sylfaenol, mae gweithgynhyrchwyr cyffuriau yn galw'r ergydion o ran faint mae cleifion Americanaidd yn ei dalu am eu presgripsiynau. Tra bod y Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn rheoleiddio sut mae cyffuriau newydd yn cael eu profi, eu marchnata a'u rhyddhau ar y farchnad, nid oes ganddynt unrhyw reolaeth prisiau dros feddyginiaethau. Yn golygu, mae cwsmeriaid yn ddarostyngedig i fympwyon yr hyn y mae llawer yn ei alw'n Big Pharma.Ym mis Mai 2019 , cwblhaodd gweinyddiaeth Trump ofyniad newydd i weithgynhyrchwyr gynnwys pris rhestr cyffuriau yn eu hysbysebion teledu. Gallai hyn wella tryloywder trwy helpu cwsmeriaid i gymharu pris rhestr cyffuriau (a osodir gan wneuthurwyr) â'u copay (wedi'i osod gan yswirwyr). Un Astudiaeth 2013 wedi canfod bod costau allan o boced gyda roedd yswiriant yn uwch na phris arian parod y cyffur heb yswiriant 23% o'r amser.

2. Amddiffyn detholusrwydd cyffuriau

Pan fydd cyffur newydd yn taro'r farchnad, caiff ei roi ar unwaith patent a detholusrwydd cyffuriau amddiffyniad, gyda patentau yn para 20 mlynedd ar hyn o bryd. Mae detholusrwydd cyffuriau yn golygu na all cwmnïau fferyllol eraill gystadlu trwy ddatblygu cyffuriau generig ag effeithiau tebyg.

Mewn theori, patentio a detholusrwydd cyffuriau ysbrydoli ymchwil a datblygu pellach o driniaethau gwell a mwy effeithiol ar gyfer clefydau gwanychol fel canser a gall hyd yn oed gynorthwyo'r ras gyfredol i ddod o hyd i driniaethau effeithiol a brechlyn ar gyfer y coronafirws. Mae'n debyg eu bod yn amddiffyn ymchwil haeddiannol rhag cael ei ddwyn gan gystadleuydd. Fodd bynnag, mae hyn yn aml yn gadael talwyr yn sownd â phrisiau cyffuriau syfrdanol o uchel. Un o'r problemau mwyaf, yn ôl Peter B. Bach , meddyg a chyfarwyddwr y Ganolfan Polisi Iechyd a Chanlyniadau yng Nghanolfan Ganser Coffa Sloan Kettering, yw bod y gyfraith yn ei hanfod yn gorfodi yswirwyr i gynnwys pob cyffur drud yn eu polisïau, waeth beth yw eu heffeithiolrwydd neu eu pris.3. Prisiau cerdded yn y gadwyn gyflenwi

Yn y cyfamser, mae cwmnïau yswiriant yn rhoi'r wasgfa ar ddefnyddwyr gyda phremiymau misol cynyddol a cynlluniau iechyd nad ydyn nhw bob amser yn cynnwys cyffuriau enw brand . Ac yna mae'r rheolwyr budd fferyllol (PBMs) sy'n rheoli trafodaethau prisiau gyda fferyllfeydd, cwmnïau yswiriant, cwmnïau cyffuriau, a hyd yn oed eich cyflogwyr i lunio rhestr o gyffuriau cymeradwy a fydd yn cael eu cynnwys o dan eich cynllun. Mae'n gadwyn gyflenwi droellog sydd, yn y diwedd, yn effeithio ar eich llinell waelod.

4. Costau gweinyddol uchel

Mae gan yr Unol Daleithiau yr hawliau bragio anffodus hynny mae ei ddinasyddion yn talu sawl gwaith yn fwy am ofal iechyd na phobl mewn gwledydd incwm uchel eraill , fel Sweden, Ffrainc, yr U.K., a Chanada, ymhlith eraill. Mae'r Cylchgrawn Cymdeithas Feddygol America a adroddwyd, Yn wahanol i rai esboniadau am wariant uchel, gwariant cymdeithasol a defnyddio gofal iechyd yn yr Unol Daleithiau nid oedd yn sylweddol wahanol i genhedloedd incwm uchel eraill. Ymddengys mai prisiau llafur a nwyddau, gan gynnwys fferyllol a dyfeisiau, a chostau gweinyddol oedd prif ysgogwyr y gwahaniaethau mewn gwariant.

5. Cystadleuaeth gyfyngedig yn y farchnad

Mewn cyferbyniad, mae llai o gwmnïau yswiriant yn Ewrop a Chanada, sy'n rhoi trosoledd iddynt dros y diwydiant fferyllol. Maent yn rhydd i wrthod cyffuriau am bris uchel, felly mae'n rhaid i gwmnïau fferyllol gystadlu mewn marchnad rydd mewn gwirionedd. O ganlyniad, mae prisiau cyffuriau yn fwy rhesymol ar y cyfan, ac er gwaethaf yr hyn y mae'r diwydiant fferyllol yn honni, nid yw'n ymddangos bod prisiau is yn effeithio ar ymchwil a datblygu cyffuriau.Dewisiadau amgen cyffuriau presgripsiwn generig

Er gwaethaf yr holl newyddion drwg hynny, peidiwch â digalonni - mae gennych fwy o opsiynau nag yr ymddengys ei fod yn cael y presgripsiynau sydd eu hangen arnoch ar bwynt pris nad ydynt yn eich gwneud (mwy) yn sâl. Gallwch ddewis cyffuriau generig pan fyddant ar gael; gallant gostio hyd at 85% yn llai ar gyfartaledd, ac maent yn cynnig yr un buddion â chyffur enw brand. Efallai eich bod yn amheugar o ostyngiad mor ddifrifol mewn prisiau, ond mae esboniad syml, ac mae'n ymwneud â rheoliadau FDA (neu'r diffyg hynny).

Ar ôl i eithriad patent a / neu gyffur ar gyfer cyffur penodol ddod i ben, mae cwmnïau fferyllol eraill yn rhydd i ddatblygu eu fersiwn eu hunain o'r driniaeth, sy'n golygu bod yn rhaid i brisio cyffuriau fod yn fwy cystadleuol. Yn ogystal, yr FDA yn gwneud rheoleiddio sut mae cyffuriau generig yn cael eu cynhyrchu, eu pecynnu a'u profi, felly er y gallai'ch presgripsiwn edrych ychydig yn wahanol, bydd yn gweithio yn yr un ffordd.Er enghraifft, y feddyginiaeth ADHD Ritalin gellir eu prynu hefyd o dan yr enw generig methylphenidate, ac yn aml am bris rhatach. Metformin , a ddefnyddir i drin diabetes Math 2 a syndrom ofari polycystig, ar gael o dan yr enwau brand Glwcophage , Joke , a Riomet; gallwch gael glwcophage generig am $ 30 i $ 40 gyda chwpon SingleCare, tra bod Glumetza yn $ 1,000, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Ac, wrth gwrs, cost inswlin yn seryddol. Yn 2019, rhyddhaodd y gwneuthurwr cyffuriau Eli Lilly and Company Inswlin Lispro , fersiwn rhatach, generig o Humalog.

Yn ôl y Swyddfa Gyllideb Congressional , mae cyffuriau generig yn arbed $ 8 i $ 10 biliwn y flwyddyn i ddefnyddwyr ar gyfartaledd. Felly y tro nesaf y bydd eich meddyg yn ysgrifennu presgripsiwn atoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn feddyginiaeth newydd, ac a oes fersiwn generig ar gael.Offer arbed presgripsiwn: Ad-daliadau, fferyllwyr a chardiau cyffuriau

Gall mynd yn generig eich helpu i arbed costau presgripsiwn. Mae yna hefyd amrywiaeth o ddulliau amgen, mwy amgen i ddod o hyd i'r prisiau cyffuriau gorau. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o wybodaeth a dyfalbarhad, a gallwch o leiaf wneud tolc o ran faint rydych chi'n ei wario ar bresgripsiynau.

Y syndod mwyaf yw efallai na fyddai talu am bresgripsiynau gan ddefnyddio'ch yswiriant yn arbed arian i chi o gwbl. Mae copay $ 10 traddodiadol ar gyffuriau generig yn swnio'n rhesymol ar y dechrau, ond efallai na fydd yr un cyffuriau hynny ond yn costio tua $ 3 i chi os ydych chi'n talu allan o'ch poced heb yswiriant.Ac a oes gennych yswiriant ai peidio, dylech bob amser wirio cost eich presgripsiwn yn erbyn cerdyn cynilo fferyllfa, fel SingleCare. Gallech arbed hyd at 80% ar eich meddyginiaeth ar bresgripsiwn - ac nid oes unrhyw ffioedd na dalfeydd cudd.

Gallwch hefyd ofyn i'ch fferyllydd am raglenni cymorth i gleifion, y mae llawer o gwmnïau fferyllol yn eu cynnig ar gyfer presgripsiynau a hyd yn oed brechlynnau, yn dibynnu ar gymwysterau cymwys amrywiol.

Ffordd wych arall o arbed arian yw cymharu prisiau cyffuriau Rx mewn gwahanol fferyllfeydd - bydd rhai yn codi llai am feddyginiaethau penodol, a gall eraill gynnig ffioedd dosbarthu is. Ewch i singlecare.com a phlygiwch eich meddyginiaeth i mewn, yna dewiswch eich cod zip i gymharu pris cyffuriau mewn cadwyni lleol a siopau bocs mawr.

Mae pobl yn yr Unol Daleithiau yn teimlo fel nad oes ganddyn nhw ddewis o ran llenwi eu presgripsiynau, ond mae SingleCare yn darparu ffordd fwy tryloyw a fforddiadwy i gael y meddyginiaethau sydd eu hangen arnoch chi.