Beth mae eich poer yn ei ddweud am eich iechyd

Mae swyddogaethau poer yn amrywio o dreuliad i ddiagnosteg a llinach. Dysgwch beth all poer - boed yn ewynnog, yn drwchus neu'n wyn - ddweud wrthym am ein hiechyd.

Allwch chi yfed alcohol â gwrthfiotigau?

A ddylech chi aros nes bod eich gwrthfiotigau wedi rhedeg allan i gael diod alcoholig? Mae ein harbenigwyr yn esbonio'r hyn y dylech chi ei wybod am wrthfiotigau ac alcohol.

Sut i gadw anifeiliaid anwes yn ddigynnwrf yn ystod y 4ydd o Orffennaf

Mae'n hawdd i dân gwyllt gŵn a chathod fel ei gilydd. Cadwch eich anifeiliaid anwes yn ddigynnwrf y Pedwerydd o Orffennaf trwy eu paratoi gyda'r awgrymiadau hyn yn iawn.

Beth yw yswiriant iechyd tymor byr?

Mae yswiriant iechyd tymor byr yn syniad da os oes angen sylw iechyd arnoch ar unwaith. Mae premiymau yn rhatach nag yswiriant safonol ond mae'r cwmpas yn gyfyngedig.

Dos, ffurflenni a chryfderau dynwared

Y dos safonol Imitrex ar gyfer meigryn yw tabled dos 25–100 mg ac yna eiliad heb fod yn gynt na dwy awr yn ddiweddarach, os oes angen.

9 cwestiwn i'w gofyn i feddyg a ydych chi'n Ddu, Cynhenid, neu'n berson o liw

Mae gan bobl dduon, frodorol a phobl o liw (BIPOC) risg uwch o broblemau iechyd ond eto mae gofal iechyd lleiafrifol yn llai hygyrch ac yn aml o ansawdd israddol.

A yw'n ddiogel ymarfer corff wrth gymryd Xanax?

Os ydych chi'n cymryd Xanax ac ymarfer corff, gallai effeithio ar eich egni a'ch cydsymud, ond yn y tymor byr yn bennaf. Siaradwch â'ch meddyg am yr hyn sydd orau i chi.

Sut beth yw byw gyda glawcoma

Pan gefais ddiagnosis cyntaf o glawcoma, dathlais - doedd gen i ddim canser! Ond yna dysgais y peryglon, a sut beth yw byw gyda glawcoma.

Beth yw G4 (ac a ddylem ni boeni)?

Cododd astudiaeth ddiweddar bryder ynghylch firws â photensial pandemig. Fodd bynnag, nid yw ffliw moch G4 yn hollol newydd a dywed arbenigwyr fod y risg o bandemig yn isel.

Alergedd Rx 101: Atebwyd eich cwestiynau meddyginiaeth alergedd tymhorol

Mae alergeddau tymhorol yn effeithio ar fwy na 50 miliwn o bobl yn yr Unol Daleithiau bob blwyddyn. Gallwch drin eich symptomau gyda chyngor y fferyllydd hwn.

11 cwestiwn rheoli genedigaeth - atebwyd

Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi clywed gwybodaeth negyddol am y bilsen - mae rheoli genedigaeth yn gwneud ichi fagu pwysau. Dyma'r gwir ar fuddion a risgiau atal cenhedlu.

Wellbutrin vs Lexapro: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Mae Wellbutrin a Lexapro yn trin iselder, ond maen nhw'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Cymharwch sgîl-effeithiau a chost y cyffuriau hyn i ddarganfod pa un sy'n well.

Gall 5 ffordd y gall arbed amser yng ngolau dydd effeithio ar eich iechyd

Gall newidiadau amser - p'un ai o deithio, cwympo yn ôl, neu'r gwanwyn o'n blaenau - ddryllio llanast ar eich cloc mewnol. Dysgwch effeithiau arbed golau dydd ar eich iechyd.

Pantoprazole vs omeprazole: Gwahaniaethau, tebygrwydd, ac sy'n well i chi

Mae pantoprazole ac Omeprazole yn trin GERD ond maen nhw'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Cymharwch sgîl-effeithiau a chost y cyffuriau hyn i ddarganfod pa un sy'n well.

Pecynnau Cymorth Cyntaf Gorau: Eich Canllaw Prynu Hawdd

Pan fydd anaf yn digwydd, mae'n hawdd cael eich gorlethu neu golli'ch pen yn yr anhrefn. Mae'r citiau cymorth cyntaf gorau sydd ar gael wedi'u cynllunio i atal hynny.

Ryseitiau Paleo: Rholiau Gwanwyn Gwlad Thai

Daw'r rysáit Paleo hyfryd hon atom gan Sarah Fragoso, awdur llyfr coginio poblogaidd. Mae'n hawdd, blasus, hyblyg defnydd cyw iâr, cig eidion, porc, neu hyd yn oed tofu.

A all finegr seidr afal helpu gyda cholli pwysau?

A yw yfed finegr seidr afal ar gyfer colli pwysau yn gweithio mewn gwirionedd? Dysgwch beth mae ACV yn ei wneud i'ch corff a sut y gallai cyffuriau colli pwysau eraill fod yn fwy buddiol.

Osgoi symptomau ‘aler Spike’ alergedd ac asthma

Mae cynnydd sydyn mewn ymosodiadau alergedd ac asthma pan fydd plant yn dychwelyd i'r ysgol. Osgoi pigyn mis Medi mewn symptomau gyda'r rhagofalon hyn.

Dos, ffurflenni a chryfderau cyclobenzaprine

Y dos safonol cyclobenzaprine ar gyfer sbasmau cyhyrau yw 5–10 mg a gymerir hyd at dair gwaith y dydd. Edrychwch ar ein siart dosau cyclobenzaprine i gael mwy o fanylion.

Beth yw sgîl-effeithiau Xarelto yn yr henoed?

Mae gwaedu a chleisio yn sgîl-effeithiau cyffredin Xarelto yn yr henoed, ond mae sgîl-effeithiau difrifol y dylai pobl hŷn eu gwybod cyn cymryd teneuwyr gwaed.

Cystitis vs UTI: Cymharwch achosion, symptomau, triniaethau a mwy

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cystitis yn erbyn UTI? Cymharwch y gwahaniaethau mewn diagnosis, triniaethau ac atal cystitis ac UTI.

Medicare vs Medicaid: Beth yw'r gwahaniaethau?

Mae Medicaid a Medicare yn rhaglenni yswiriant iechyd a ariennir gan y llywodraeth ond maent wedi'u cynllunio ar gyfer gwahanol bobl. Cymharwch Medicaid vs Medicare yma.

FIDEO: Y Gweithfan Orau Ar Gyfer Abs

Bydd y Workout Abs 8-Munud Dwys hwn yn tynhau ac yn cryfhau'ch craidd. Dilynwch ymlaen am ymarferion abs a brofwyd yn wyddonol a fydd yn tynhau ac yn tocio'ch canol.

A yw iselder ysbryd a chlefyd y galon yn gysylltiedig?

Mae mwy a mwy o astudiaethau'n dod o hyd i gysylltiad rhwng iselder ysbryd a chlefyd y galon. Dyma sut i leihau eich risg o'r ddau gyflwr.

Y tro cyntaf yn cymryd pils ED? Dysgwch sut i gymryd Viagra i gael y canlyniadau gorau

Y tro cyntaf yn cymryd Viagra? Dysgwch sut i gymryd Viagra a gwybod beth i'w ddisgwyl am y tro cyntaf, gan gynnwys sgîl-effeithiau a pha mor hir mae Viagra yn para.

Y Cyswllt rhwng Magnesiwm a Cholli Pwysau: 5 Ffaith y mae angen i chi eu Gwybod

Mae atchwanegiadau magnesiwm a buddion magnesiwm wedi bod yn y penawdau iechyd yn ddiweddar. Beth yw diffyg magnesiwm a sut mae'n effeithio ar ein pwysau?

4 ffordd y gall fferyllwyr wella llythrennedd iechyd

Mae gan fwyafrif y cleifion lythrennedd iechyd isel, sy'n golygu efallai na fyddant yn gallu darllen na deall eu presgripsiynau yn llawn. Gall fferyllwyr helpu.

Ativan vs Xanax: Gwahaniaethau, tebygrwydd, ac sy'n well i chi

Mae Ativan a Xanax ill dau yn trin pryder ond nid ydyn nhw'r un peth yn union. Cymharwch sgîl-effeithiau a chost y cyffuriau hyn i ddarganfod pa un sy'n well.