Beth mae eich poer yn ei ddweud am eich iechyd

Mae swyddogaethau poer yn amrywio o dreuliad i ddiagnosteg a llinach. Dysgwch beth all poer - boed yn ewynnog, yn drwchus neu'n wyn - ddweud wrthym am ein hiechyd.

Ystadegau anhwylderau bwyta 2021

Cynyddodd ystadegau anhwylderau bwyta byd-eang o 3.4% i 7.8%. Mae gan bron i 4% o ferched y glasoed anhwylder bwyta. Dewch o hyd i ffeithiau anhwylder bwyta yma.

Mae'r hyn y dylech chi ei wybod am newidiadau Medicare eleni

Mae newidiadau Medicare 2020 yn cynnwys premiymau uwch ar gyfer Rhan A a B ond premiymau Rhan C is, cau'r bwlch darpariaeth Rhan D, a chynllun Medigap newydd.

Sut i drin trawiadau twymyn

Er eu bod yn frawychus, nid yw trawiadau twymyn yn beryglus. Bydd hyd at 5% o blant dan 6 oed yn profi un. Dyma sut i atal a thrin trawiadau twymyn.

Ystadegau OCD 2021

Mae gan oddeutu 2.3% o'r boblogaeth OCD. Mae OCD yn fwy cyffredin ymhlith menywod na dynion. Er eu bod yn wanychol, mae ystadegau OCD yn dangos bod triniaeth yn effeithiol.

Beth yw premiwm yswiriant iechyd?

Mae pum ffactor yn effeithio ar eich cost fisol am yswiriant iechyd. Dysgwch sut mae premiymau'n cael eu cyfrif a sut i gynilo os ydych chi ar gynllun iechyd premiwm uchel.

A yw'n ddiogel cymryd Effexor yn ystod beichiogrwydd?

Fel unrhyw feddyginiaeth, mae risg o gymryd Effexor tra’n feichiog. Darllenwch i ddysgu manteision ac anfanteision Effexor a beichiogrwydd.

Strattera vs Adderall: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Mae Strattera ac Adderall yn trin ADHD, ond maen nhw'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Cymharwch sgîl-effeithiau a chost y cyffuriau hyn i ddarganfod pa un sy'n well.

CrossFit Workout: WOD 10-Munud gan Hyfforddwr Jessica Alba

Dim ond 10 munud yw'r CrossFit WOD (ymarfer corff) hwn gyda hyfforddwr Jessica Alba, Yumi Lee, ond bydd yn gweithio'ch corff cyfan ac yn cael eich calon i bwmpio.

Sut i fynd i mewn i'r maes fferyllfa

Mae fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol yn aelodau pwysig o'u cymuned. Dyma sut i wybod ai dyma'r maes iawn i chi.

Beth yw angioma ceirios?

Mae angiomas ceirios yn friwiau croen coch afreolus. Yn yr erthygl hon, dysgwch sut i adnabod angiomas ceirios, beth sy'n eu hachosi, a sut i'w trin.

Canllaw'r rhiant i chwilod stumog

Mae chwilod stumog mewn plant yn gros, ond maen nhw'n gyffredin ac fel arfer mae plant yn gwella'n gyflym ac yn llawn. Gall y triniaethau hyn leddfu anghysur.

Y cyffuriau mwyaf poblogaidd ar SingleCare ym mis Ionawr

Gwrthfiotigau a suropau peswch yw'r cyffuriau mwyaf rhagnodedig ym mis Ionawr. Dysgwch fwy am y meddyginiaethau cyffredin yma ac arhoswch am y newyddion diweddaraf.

Sgîl-effeithiau NuvaRing a sut i'w hosgoi

Mae cyfnodau afreolaidd a heintiau burum yn sgîl-effeithiau NuvaRing cyffredin. Dysgwch pa mor hir y mae sgîl-effeithiau NuvaRing yn para a sut i'w hosgoi.

Sgîl-effeithiau Zoloft: Beth i'w ddisgwyl yn ystod wythnos gyntaf cymryd Zoloft

Mae Zoloft yn gyffur gwrth-iselder eithaf diogel, ond mae ganddo sgîl-effeithiau. Dysgwch am sgîl-effeithiau cyffredin Zoloft, ac o bosibl difrifol, yn ystod yr wythnos gyntaf.

Siarad â phlant am eu hiechyd meddwl

Sefydlu deialog ddyddiol gyda'ch plant am eu teimladau. Gweler y risgiau ar gyfer materion iechyd meddwl, sampl o gwestiynau i'w gofyn, ac awgrymiadau ar gyfer sgyrsiau gwell.

Allwch chi gymryd atalyddion beta ac ymarfer corff?

Gall cymysgu atalyddion beta ac ymarfer corff fod yn ddiogel os ydych chi'n monitro cyfradd curiad eich calon, yn osgoi gor-ymdrech, ac yn dweud wrth eich meddyg cyn rhoi cynnig ar ymarfer corff newydd.

Ydych chi'n barod am argyfwng meddygol wrth hedfan?

Mae 1 o bob 604 hediad yn cynnwys argyfwng meddygol. Paratowch ar gyfer argyfyngau wrth hedfan trwy ddysgu pa gyflenwadau meddygol sydd ar fwrdd y llong a'r hyn sydd angen i chi ei bacio.

Rhyw ar gyffuriau gwrth-iselder: Archwilio sgîl-effeithiau rhywiol SSRIs

Mae libido gostyngol yn sgil-effaith gwrthiselyddion. Gwnaethom arolwg o 1,000 o bobl i ddeall cydberthynas gwrthiselyddion a rhyw yn well.

Mae pam mynd i weithio'n sâl yn syniad drwg

A yw'n iawn mynd i'r gwaith os oes gennych annwyd? Beth am y ffliw? Neu dwymyn? Dyma 4 risg o fynd i weithio'n sâl yn lle aros adref.

Meddyginiaethau sy'n trin pryder ac iselder

Mae gan bron i hanner pawb ag iselder bryder hefyd. Yn ffodus, mae yna feddyginiaethau i drin iselder a phryder - fel SSRIs a SNRIs.

Arolwg CBD 2020

Canfu ein harolwg CBD fod traean o Americanwyr wedi rhoi cynnig ar CBD, a chynyddodd 45% o ddefnyddwyr CBD eu defnydd oherwydd coronafirws. Dysgu am ddefnydd CBD yn America.

A allwch chi gael y ffliw o'r ffliw wedi'i saethu?

Yn fyr, na - ni allwch ddal y ffliw o'r brechlyn, ac mae cael adwaith saethu ffliw difrifol yn brin. Dyma beth i'w wybod am sgîl-effeithiau saethu ffliw.

Sut i reoli symptomau IBS yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd

Os oes gennych IBS, gallai waethygu pan fyddwch yn feichiog, ac nid yw pob meddyginiaeth yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd. Mae arbenigwyr yn egluro triniaethau ar gyfer IBS a beichiogrwydd.

5 Probiotics Gorau i Blant

Efallai y bydd y cynnydd diweddar mewn cynhyrchion probiotig yn ei gwneud hi'n anodd dewis pa un sydd orau i'ch plentyn. Dyma ein 5 probioteg gorau i blant.

Beth yw inswlin? Brandiau cyffredin a sut maen nhw'n gweithio

Math o hormon yw inswlinau. Maent yn gweithio i reoleiddio lefelau siwgr yn y gwaed. Dysgwch fwy o ddefnyddiau inswlin a diogelwch yma.

Tamiflu vs Xofluza: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Mae Tamiflu a Xofluza ill dau yn trin y ffliw, ond maen nhw'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Cymharwch sgîl-effeithiau a chost y cyffuriau hyn i ddarganfod pa un sy'n well.

9 Diod Collagen Gorau: Eich Canllaw Prynu Hawdd (2021)

Yn barod i godi gormod ar eich lles? Mae colagen o fudd i'ch cymalau, eich croen a mwy. (Ac mae yfed colagen yn hawdd.) Darganfyddwch y ddiod colagen orau i chi.