Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> A yw'n ddiogel cymryd Effexor yn ystod beichiogrwydd?

A yw'n ddiogel cymryd Effexor yn ystod beichiogrwydd?

A ywGwybodaeth am Gyffuriau Materion Mamau

Pan fyddwch chi'n feichiog, rydych chi am wneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau bod y babi yn ddiogel ac yn iach. Ar yr un pryd, rydych chi am gadw'ch hun yn iach hefyd. Mae llawer o ferched yn cymryd meddyginiaethau yn ystod beichiogrwydd i drin cyflyrau iechyd parhaus, ond sut ydych chi'n gwybod a ydyn nhw'n ddiogel?

Yn ôl adroddiad CDC , mae nifer yr oedolion Americanaidd sy'n cymryd cyffuriau gwrthiselder ar gynnydd, yn enwedig ymhlith menywod. Dywed bron i 18% o ferched eu bod wedi cymryd gwrthiselydd yn ystod y mis diwethaf o gymharu ag ychydig dros 8% o ddynion.Effexor Mae (venlafaxine) yn gyffur gwrth-iselder sy'n rhan o grŵp o gyffuriau o'r enw atalyddion ailgychwyn serotonin ac norepinephrine (SNRIs). Mae'n newid cemegolion ymennydd a allai fod yn anghytbwys mewn pobl ag iselder. Mae hefyd wedi'i ragnodi'n gyffredin wrth lunio rhyddhau estynedig, o'r enw Effexor XR. Ar wahân i iselder, cymerir Effexor i drin hefyd pryder a pyliau o banig dro ar ôl tro. Os ydych chi'n cymryd Effexor a'ch bod chi'n feichiog neu'n bwriadu beichiogi, efallai eich bod chi'n pendroni a yw'n ddiogel cymryd Effexor, neu Effexor XR, yn ystod beichiogrwydd.A all cymryd Effexor ei gwneud hi'n anoddach beichiogi neu aros yn feichiog?

Mae yna dim astudiaethau ar hyn o bryd yn archwilio a all Effexor achosi anffrwythlondeb ymysg dynion neu fenywod neu'n cynyddu'r amser y mae'n ei gymryd i feichiogi. Nid yw'r rhan fwyaf o astudiaethau ymchwil wedi dangos cysylltiad rhwng Effexor a siawns uwch o gamesgoriad, ond un astudiaeth canfu fod menywod sy'n cymryd Effexor yn fwy tebygol o gamesgor. Mae risg uwch o gamesgoriad ymhlith menywod ag iselder heb ei drin.

A yw Effexor yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd cynnar?

Fel seiciatrydd, rwy'n gwerthuso llawer o ferched isel eu hysbryd a phryderus sy'n feichiog ac yn bwydo ar y fron,meddai Leela Magavi, MD, seiciatrydd a chyfarwyddwr meddygol rhanbarthol Seiciatreg Cymunedol ynDe California.Gall Venlafaxine neu Effexor fod yn gyffur gwrth-iselder diogel i dargedu symptomau hwyliau a phryder yn ystod beichiogrwydd.Mae ymchwil yn gymysg ynghylch a yw Effexor yn codi'r siawns o ddiffygion geni neu faterion iechyd eraill. Dywed Dr. Magavi, yn gyffredinol, mae gan bob merch feichiog siawns 3% i 5% o gael babi â nam geni. Mae ymchwil ar fwy na 700 o ferched a gymerodd Effexor tra’n feichiog yn dangos bod eu risg oddeutu’r un ystod: 3% i 5%.

Mae peth ymchwil yn dangos bod Effexor yn ddiogel i'w gymryd yn ystod y tymor cyntaf. Ond, astudiaeth a gyhoeddwyd yn Seiciatreg JAMA cysylltiadau yn cymryd Effexor yn ystod beichiogrwydd cynnar â mwy o ddiffygion geni na gwrthiselyddion eraill, gan gynnwys diffygion yn y:

 • Calon
 • Ymenydd
 • Sbin
 • Pidyn (hypospadias)
 • Wal yr abdomen (gastroschisis)
 • Gwefus a tho'r geg (gwefus hollt a thaflod hollt)

Mae awduron yr astudiaeth yn cydnabod bod angen mwy o ymchwil.A yw Effexor yn ddiogel yn hwyr yn ystod beichiogrwydd ac wrth fwydo ar y fron?

Gall menywod sy'n cymryd Effexor trwy gydol eu beichiogrwydd, gan gynnwys y trydydd trimis, ac wrth fwydo ar y fron gael babanod â symptomau gwenwynig, tynnu'n ôl, a hyd yn oed syndrom serotonin, fel:

 • Jitteriness
 • Anniddigrwydd
 • Cyflyrau tôn cyhyrau (hypotonia neu hypertonia)
 • Cryndod
 • Atafaeliadau
 • Trafferth anadlu a chroen glas oherwydd diffyg ocsigen
 • Chwydu
 • Siwgr gwaed isel
 • Trafferth bwyta a chysgu
 • Llefain cyson
 • Patrymau cysgu annormal

Efallai y bydd y symptomau hyn yn gofyn am fynd i'r ysbyty am gyfnod hir, a mesurau eraill fel bwydo tiwb a chymorth anadlu.

Pa gyffuriau gwrthiselder sy'n ddiogel i'w cymryd wrth feichiog a nyrsio?

Gall menywod beichiog ddefnyddio y rhan fwyaf o gyffuriau gwrth-iselder yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd . Ond, Effexor yn gyffredinol nid dyma'r dewis cyntaf wrth gychwyn therapi gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd,meddai Leslie Southard, Pharm.D., sylfaenydd Y Fferyllydd Lactation .Mae Dr. Southard a Dr. Magavi yn cytuno hynny Zoloft (sertraline) yn cael ei ffafrio. Mae wedi ei ystyried yn un o’r cyffuriau gwrthiselder mwyaf diogel i ferched beichiog ers iddo fod ar y farchnad ers 30 mlynedd ac mae ganddo’r mwyaf o ddata y tu ôl iddo. Er hynny, gall Zoloft ddod â chymhlethdodau hefyd. Gwnewch yn siŵr ei drafod â'ch darparwr gofal iechyd.

CYSYLLTIEDIG: A yw'n ddiogel cymryd Zoloft yn ystod beichiogrwydd?Gall eich darparwr gofal iechyd eich helpu i benderfynu pa feddyginiaeth a dos a fydd yn gweithio orau yn seiliedig ar eich anghenion ac iechyd corfforol a meddyliol cyffredinol.

Peidiwch â chychwyn neu atal cyffur gwrth-iselder cyn siarad â'ch darparwr gofal iechyd yn gyntaf. Yn sydyn, gall stopio cyffur gwrth-iselder achosi mwy o niwed na'i gymryd. Gallai hyn arwain at symptomau hwyliau a phryder yn gwaethygu, a allai effeithio'n andwyol ar y fam a'r babi, meddai Dr. Magavi.Os penderfynwch roi'r gorau i gymryd eich cyffur gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd, bydd eich darparwr gofal iechyd yn gostwng y dos yn raddol dros amser. Byddant hefyd yn trafod ffyrdd eraill o reoli eich cyflyrau iechyd meddwl.