Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Dexamethasone vs prednisone: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Dexamethasone vs prednisone: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Dexamethasone vs prednisone: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Gyda COVID-19 yn y newyddion bob dydd, mae'n debygol eich bod wedi clywed am driniaeth steroid. Neu, os buoch erioed yn glaf ystafell argyfwng, mae'n bosibl eich bod wedi cael eich trin â steroidau. Defnyddir meddyginiaethau steroid mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd meddygol brys yn ogystal ag ar gyfer llawer o gyflyrau llidiol acíwt a chronig eraill. Mae Dexamethasone a prednisone yn ddau gyffur presgripsiwn sy'n cael eu cymeradwyo gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r Unol Daleithiau (FDA).Mae'r ddau gyffur yn corticosteroidau, a elwir hefyd yn glucocorticoidau neu steroidau. Fe'u defnyddir ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau llidiol mewn llawer o systemau organau. Mae corticosteroidau yn gweithio trwy achosi effeithiau metabolaidd ac addasu ymateb imiwn y corff i ysgogiadau. Er bod dexamethasone a prednisone ill dau yn steroidau, mae ganddyn nhw rai gwahaniaethau, y byddwn ni'n eu disgrifio isod.Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng dexamethasone a prednisone?

Mae Dexamethasone (cwponau Dexamethasone | Beth yw Dexamethasone?) Yn feddyginiaeth corticosteroid, neu steroid. Er mai Decadron oedd enw'r enw brand, nid yw'r cynnyrch enw brand bellach ar gael yn fasnachol. Mae Dexamethasone ar gael fel cynnyrch generig, fel tabled, pigiad, toddiant llafar, ac mewn cynhyrchion offthalmig. Gelwir Dexamethasone yn gyffur hir-weithredol. Ei hanner oes yw 36-72 awr.

Mae Prednisone (cwponau Prednisone | Beth yw Prednisone?) Hefyd yn feddyginiaeth steroid. Gellir cyfeirio at enw brand prednisone fel Deltasone, ond nid yw'r enw brand ar gael mwyach. Mae Prednisone ar gael fel cynnyrch generig, fel tabled, ac fel datrysiad llafar. Gelwir Prednisone yn gyffur sy'n gweithredu'n ganolradd. Mae ei hanner oes tua thair i bedair awr. Mae prednisone llafar yn cael ei ragnodi amlaf fel tabled rhyddhau ar unwaith, ond mae yna hefyd dabled prednisone wedi'i ryddhau o'r enw Rayos.Prif wahaniaethau rhwng dexamethasone a prednisone
Dexamethasone Prednisone
Dosbarth cyffuriau Corticosteroid (steroid), a elwir hefyd yn glucocorticoid Corticosteroid (steroid), a elwir hefyd yn glucocorticoid
Statws brand / generig Generig Generig, brand (Rayos— tabledi oedi cyn rhyddhau)
Beth yw'r enw brand? Decadron (ddim ar gael yn fasnachol bellach) Deltasone (ddim ar gael yn fasnachol bellach),
Rays (tabledi oedi-rhyddhau)
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled, pigiad, toddiant llafar, diferion offthalmig (ar eu pennau eu hunain ac mewn cyfuniad â chynhwysion eraill), eli offthalmig (mewn cyfuniad â chynhwysion eraill) Tabled, datrysiad llafar
Beth yw'r dos safonol? Yn amrywio trwy arwydd ac ymateb i driniaeth Yn amrywio trwy arwydd ac ymateb i driniaeth
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Tymor byr; yn amrywio Tymor byr; mae rhai cleifion yn cymryd gofal tymor hir yn y tymor hir
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion, weithiau mewn plant Oedolion, weithiau mewn plant

Am gael y pris gorau ar dexamethasone?

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion prisiau dexamethasone a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiau

Amodau sy'n cael eu trin gan dexamethasone a prednisone

Mae gan Dexamethasone a prednisone arwyddion tebyg. Nodir y ddau feddyginiaeth i'w defnyddio mewn amrywiaeth eang o gyflyrau llidiol ar gyfer gwahanol systemau. Er enghraifft, gellir defnyddio'r ddau feddyginiaeth ar gyfer cyflyrau alergaidd, pan nad yw triniaeth gonfensiynol yn effeithiol. Mae'r cyflyrau alergaidd a dermatologig y gall dexamethasone a prednisone eu trin yn cynnwys gwaethygu acíwt asthma, dermatitis atopig neu gyswllt, adweithiau gorsensitifrwydd cyffuriau, rhinitis alergaidd lluosflwydd neu dymhorol, syndrom Stevens-Johnson, a salwch serwm.Oherwydd bod gan bob categori lawer o arwyddion, mae gormod i'w rhestru. Yn y siart isod, byddwn yn rhestru sawl enghraifft ar gyfer pob categori. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael mwy o wybodaeth.

Cyflwr Dexamethasone Prednisone
Cyflyrau alergaidd a dermatologig (gwaethygu asthma acíwt, dermatitis, rhinitis) Ydw Ydw
Anhwylderau endocrin (annigonolrwydd adrenocortical - ar y cyd â chyffur mwynocorticoid fel fludrocortisone, hyperplasia adrenal cynhenid) Ydw Ydw
Clefydau gastroberfeddol (enteritis, colitis briwiol) Ydw Ydw
Anhwylderau haematoleg (rhai mathau o anemia, purpura thrombocytopenig idiopathig) Ydw Ydw
Clefydau neoplastig (lewcemia, lymffoma) Ydw Ydw
System nerfol (gwaethygu acíwt sglerosis ymledol, oedema ymennydd yn gysylltiedig â thiwmor ymennydd sylfaenol neu fetastatig, craniotomi, neu anaf i'r pen) Ydw Ydw
Clefydau offthalmig (arteritis amserol, uveitis) Ydw Ydw
Clefydau arennol (syndrom nephrotic idiopathig, lupus) Ydw Ydw
Clefydau anadlol (rhai mathau o dwbercwlosis neu niwmonia) Ydw Ydw
Anhwylderau gwynegol (rhai mathau o arthritis, lupus) Ydw Ydw

A yw dexamethasone neu prednisone yn fwy effeithiol?

Roedd astudiaethau sy'n cymharu'r ddau gyffur benben yn edrych yn bennaf ar ddexamethasone vs prednisone mewn plant ifanc ag asthma acíwt. Un adolygiad o astudiaethau edrych ar ddexamethasone vs prednisone mewn plant sy'n gwaethygu acíwt asthma. Daeth i'r casgliad bod tystiolaeth yn cefnogi'r defnydd o'r naill gyffur neu'r llall. Soniodd yr adolygiad y gallai dexamethasone gael ei oddef yn well, ond bod angen mwy o ymchwil.

Oherwydd y gellir defnyddio pob cyffur i drin amrywiaeth eang o gyflyrau meddygol, mae'n anodd dweud pa gyffur sy'n fwy effeithiol. Efallai y bydd eich darparwr gofal iechyd yn dewis dexamethasone os oes angen rhywbeth sy'n gweithredu'n hirach ac yn fwy grymus, neu'n prednisone os oes angen rhywbeth sy'n gweithredu'n fyrrach arnoch chi. Dim ond eich darparwr gofal iechyd all benderfynu ar y cyffur gorau i chi, a all ystyried eich hanes a'ch cyflyrau meddygol, a meddyginiaethau eraill a gymerwch a allai o bosibl ryngweithio â dexamethasone neu prednisone.Am gael y pris gorau ar prednisone?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau prednisone a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiauCwmpas a chymhariaeth cost dexamethasone vs prednisone

Yn nodweddiadol mae Dexamethasone wedi'i gwmpasu gan yswiriant preifat a Medicare. Gall y pris allan o boced o 30 4 mg tabledi fod yn $ 40 neu fwy. Gyda chwpon SingleCare, mae'n llai na $ 10 yn y fferyllfeydd sy'n cymryd rhan (cwponau Decadron | manylion Decadron).

Mae Prednisone hefyd fel arfer yn dod o dan yswiriant preifat a Medicare. Mae'r pris allan o boced o 10 tabledi 20 20 mg tua $ 20. Defnyddiwch gwpon SingleCare i gael presgripsiwn am lai na $ 5.Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare

Nodyn: Yn dibynnu ar y diagnosis, gall cwmpas Medicare ddod o dan Ran B neu Ran D.Dexamethasone Prednisone
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Medicare a gwmpesir yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Dos safonol 4 mg 30 tabledi 20 mg 10 tabledi
Copay Medicare nodweddiadol $ 0- $ 1 $ 0- $ 1
Cost Gofal Sengl $ 10 $ 5

Sgîl-effeithiau cyffredin dexamethasone vs prednisone

Pan ragnodir meddyginiaeth steroid i chi, mae'n bwysig cymryd y feddyginiaeth yn ôl y cyfarwyddyd, a tapro'r dos yn unol â chyfarwyddyd eich darparwr gofal iechyd pan gyfarwyddir i chi wneud hynny. Isod mae rhestr o sgîl-effeithiau posibl a allai ddigwydd gyda naill ai dexamethasone neu prednisone. Nid yw hon yn rhestr lawn o sgîl-effeithiau. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o effeithiau andwyol.

System Sgîl-effeithiau posibl dexamethasone neu prednisone
Alergaidd Adwaith alergaidd, anaffylacsis, angioedema
Cardiofasgwlaidd Arestio / arrhythmia cardiaidd, ehangu cardiaidd, newidiadau yng nghyfradd y galon, cwymp cylchrediad y gwaed, methiant y galon, gorbwysedd, edema, syncope, tachycardia, thromboemboledd
dermatologig Acne, dermatitis alergaidd, croen sych / cennog, erythema (cochni), iachâd clwyfau â nam, mwy o chwysu, brech
Endocrin Llai o oddefgarwch carbohydrad / glwcos, datblygu cyflwr cushingoid, hyperglycemia (siwgr gwaed uchel), hirsutism (tyfiant gwallt gormodol), afreoleidd-dra menstruol, atal twf mewn cleifion pediatreg
Aflonyddwch hylif / electrolyt Methiant cynhenid ​​y galon, cadw hylif, colli potasiwm, cadw sodiwm
Gastroberfeddol Mwy o archwaeth, cyfog, pancreatitis, wlser peptig, tyllu'r coluddyn bach a mawr, esophagitis briwiol
Cyhyrysgerbydol Colli màs cyhyrau, gwendid cyhyrau, osteoporosis, torri esgyrn hir, torri'r tendon, toriadau cywasgiad asgwrn cefn
Niwrolegol / seiciatryddol Convulsions, iselder ysbryd, ansefydlogrwydd emosiynol, ewfforia, cur pen, pwysau cynyddol mewngreuanol gyda papilledema (pseudotumor cerebri) fel arfer yn dilyn terfynu triniaeth, anhunedd, hwyliau ansad, niwroopathi, paresthesia, newidiadau personoliaeth, fertigo
Offthalmig Glawcoma, cataractau, golwg aneglur
Arall Dyddodion braster annormal, mwy o dueddiad i afiechydon heintus , hiccups, wyneb lleuad, magu pwysau

Ffynhonnell: DailyMed ( dexamethasone ), DailyMed ( prednisone )

Rhyngweithiadau cyffuriau dexamethasone vs prednisone

Dylid monitro cleifion sy'n cymryd gwrthgeulydd, fel warfarin, wrth gymryd meddyginiaeth steroid. Efallai y bydd angen addasu meddyginiaethau a ddefnyddir ar gyfer diabetes oherwydd gall steroidau effeithio ar lefelau glwcos yn y gwaed. Gall rhai meddyginiaethau sy'n cael eu metaboli gan ensym o'r enw CYP3A4 effeithio ar metaboledd y steroid, sy'n gofyn am addasiad dos. Nid yw hon yn rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau.

Cyffur Dosbarth cyffuriau Dexamethasone Prednisone
Warfarin Gwrthgeulydd Ydw Ydw
Digoxin Glycosid cardiaidd Ydw Ydw
Glipizide
Glyburide
Inswlin
Metformin
Pioglitazone
Asiantau gwrthwenidiol Ydw Ydw
Carbamazepine
Phenobarbital
Phenytoin
Rifampin
Anwythyddion ensymau CYP3A4 Ydw Ydw
Azithromycin
Erythromycin
Cetoconazole
Atalyddion ensymau CYP3A4 Ydw Ydw
Aspirin
Ibuprofen
Meloxicam
Naproxen
NSAIDs Ydw Ydw

Rhybuddion dexamethasone a prednisone

Mae rhybuddion o driniaeth corticosteroid gyda dexamethasone neu prednisone yn cynnwys:

 • Yn anaml, gall adwaith alergaidd neu anaffylactig ddigwydd. Ceisiwch driniaeth feddygol frys os bydd hyn yn digwydd.
 • Gall defnyddio dexamethasone neu prednisone gynyddu pwysedd gwaed, gan achosi cadw sodiwm a dŵr, a cholli potasiwm. Dylid defnyddio steroidau yn ofalus mewn cleifion â methiant y galon, pwysedd gwaed uchel, a / neu broblemau arennau.
 • Gall steroidau achosi colli calsiwm. Gall hyn arwain at dwf arafach mewn plant ac osteoporosis ar unrhyw oedran. Defnyddiwch yn ofalus.
 • Mae cysylltiad rhwng defnyddio steroid a rhwygo wal rydd fentriglaidd chwith ar ôl cnawdnychiant myocardaidd diweddar. Dylid osgoi neu ddefnyddio steroidau gyda gofal eithafol yn y cleifion hyn.
 • Gall steroidau achosi ataliad echel hypothalamig-bitwidol-adrenal (HPA) cildroadwy, neu annigonolrwydd adrenal, ynghyd ag annigonolrwydd glucocorticosteroid posibl, ar ôl triniaeth. Gall annigonolrwydd adrenocortical, a all barhau am fisoedd ar ôl i'r steroid ddod i ben, ddigwydd os bydd steroidau'n cael eu stopio'n rhy gyflym. Gellir lleihau'r risg trwy dapro'r feddyginiaeth steroid yn araf. Hefyd, dylid defnyddio'r dos isaf posibl.
 • Oherwydd bod steroidau yn atal y system imiwnedd, mae cleifion sy'n cael eu trin â steroidau yn fwy agored i heintiau, yn enwedig gyda dosau uwch o steroidau. Gall steroidau waethygu heintiau ffwngaidd systemig ac ni ddylid eu defnyddio yn yr achosion hyn oni bai bod eu hangen i reoli adwaith cyffuriau sy'n peryglu bywyd.
 • Gall brech yr ieir a'r frech goch fod yn fwy difrifol neu hyd yn oed yn angheuol mewn cleifion sy'n cymryd steroidau, oherwydd system imiwnedd sydd wedi'i hatal. Osgoi dod i gysylltiad â brech yr ieir a'r frech goch. Os ydych chi'n agored, ceisiwch sylw meddygol ar unwaith.
 • Ni ddylai cleifion sy'n derbyn dosau gwrthimiwnedd o steroidau dderbyn brechlyn byw.
 • Gall steroidau achosi mwy o bwysau intraocwlaidd, cataractau, glawcoma a / neu heintiau llygaid. Dylai cleifion sy'n datblygu symptomau llygaid, neu sy'n defnyddio steroidau am fwy na chwe wythnos, weld offthalmolegydd. Ni ddylid defnyddio steroidau geneuol i drin niwritis optig na herpes simplex ocwlar gweithredol.
 • Dylid defnyddio steroidau yn ofalus mewn cleifion â chyflyrau gastroberfeddol a / neu broblemau afu.
 • Gall steroidau achosi newidiadau mewn hwyliau, newidiadau personoliaeth, anhunedd, neu amlygiadau seicotig. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw newidiadau mewn hwyliau neu ymddygiad.
 • Dilynwch yr amserlen dosio a meinhau ar gyfer eich therapi corticosteroid. Peidiwch â rhoi'r gorau i steroidau yn sydyn neu heb oruchwyliaeth gan eich darparwr gofal iechyd.
 • Gall defnyddio steroid yn ystod beichiogrwydd beri i'r daflod gael taflod hollt neu broblemau gyda thwf / magu pwysau. Dim ond os yw buddion yn gorbwyso'r risgiau y dylid defnyddio steroidau yn ystod beichiogrwydd. Os ydych chi eisoes yn cymryd meddyginiaeth steroid ac yn darganfod eich bod chi'n feichiog, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith.

Cwestiynau cyffredin am ddexamethasone vs prednisone

Beth yw dexamethasone?

Mae Dexamethasone yn gyffur steroid a ddefnyddir wrth drin amrywiaeth eang o gyflyrau llidiol.

Beth yw prednisone?

Fel dexamethasone, mae prednisone yn gyffur steroid a ddefnyddir mewn llawer o wahanol gyflyrau llidiol ar gyfer ei effeithiau gwrthlidiol.

A yw dexamethasone a prednisone yr un peth?

Er eu bod yn debyg, nid ydyn nhw'n union yr un peth. Mae'r wybodaeth uchod yn gymhariaeth ddefnyddiol rhwng y ddau gyffur. Mae cyffuriau steroid eraill y gallech fod wedi clywed amdanynt yn cynnwys Medrol (methylprednisolone), prednisolone , a hydrocortisone.

A yw dexamethasone neu prednisone yn well? / A yw dexamethasone yn fwy diogel na prednisone?

Nid oes llawer o ddata yn cymharu'r ddau gyffur yn uniongyrchol. Un adolygiad o astudiaethau daeth i'r casgliad bod y naill gyffur neu'r llall yn dderbyniol ar gyfer trin plant sy'n gwaethygu asthma yn ddifrifol. Oherwydd bod cymaint o wahanol arwyddion ar gyfer defnyddio meddyginiaeth steroid, bydd eich darparwr gofal iechyd yn ystyried y cyflwr sy'n cael ei drin ynghyd â'ch hanes meddygol a meddyginiaethau eraill rydych chi'n eu cymryd, wrth benderfynu pa feddyginiaeth sy'n well i chi.

O ran diogelwch, mae gan bob steroid y potensial i gael sgîl-effeithiau (gweler yr adran Rhybuddion), a gall rhai fod yn ddifrifol iawn. Bydd eich darparwr gofal iechyd yn penderfynu pa feddyginiaeth sy'n fwy diogel i chi ac yn rhagnodi'r cwrs byrraf o driniaeth bosibl. Yn aml, byddwch chi'n lleihau'r steroid fel na fyddwch chi'n stopio'n sydyn. Mae hyn yn helpu'ch chwarennau adrenal i ddychwelyd i swyddogaeth arferol.

A allaf ddefnyddio dexamethasone neu prednisone wrth feichiog?

Dangoswyd bod corticosteroidau fel dexamethasone neu prednisone yn niweidio'r ffetws mewn llawer o rywogaethau pan gânt eu rhoi mewn dosau sy'n cyfateb i'r dos y byddai dynol yn ei gymryd, gan achosi mwy o daflod hollt yn yr epil anifeiliaid. Gall steroidau hefyd achosi cyfyngiad twf a gostwng pwysau geni. Ni fu unrhyw astudiaethau digonol, wedi'u rheoli'n dda o ddexamethasone neu prednisone mewn menywod beichiog. Felly, dylid defnyddio dexamethasone neu prednisone yn ystod beichiogrwydd dim ond os yw'r budd yn gorbwyso'r risg i'r ffetws. Dylid arsylwi babanod a anwyd i famau sydd wedi derbyn dosau uchel o steroidau yn ystod beichiogrwydd am arwyddion o hypoadrenaliaeth.

A allaf ddefnyddio dexamethasone neu prednisone gydag alcohol?

Yn gyffredinol, ni ddylid cymysgu alcohol â steroidau. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor meddygol.

A yw dexamethasone yn steroid cryf?

Mae Dexamethasone yn gweithredu'n hir ac yn yn cael ei ystyried yn steroid grymus, neu gryf . Mae 25 gwaith yn fwy grymus na hydrocortisone. Gall dos cychwynnol dexamethasone amrywio o 0.75 i 9 mg y dydd, yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin. Mae gofynion dosio yn amrywio a rhaid eu personoli ar sail y cyflwr sy'n cael ei drin a'r ymateb i driniaeth.

A yw prednisone a Decadron yr un peth?

Mae Prednisone a Decadron (dexamethasone) yn steroidau, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o gyflyrau llidiol a / neu hunanimiwn, ond mae ganddynt rai gwahaniaethau, fel yr amlinellwyd uchod. Er enghraifft, mae Decadron (dexamethasone) yn fwy grymus ac yn gweithredu'n hirach na prednisone.

Pa mor gyflym mae dexamethasone yn gweithio?

Mae'n dibynnu ar sut mae'r feddyginiaeth yn cael ei rhoi. O'i roi trwy bigiad, bydd dexamethasone yn dechrau gweithio'n gyflym. O'u cymryd trwy'r geg fel tabled, gall yr effeithiau gymryd rhwng awr a sawl awr.