Prif >> Addysg Iechyd >> Beth yw lefelau glwcos gwaed arferol?

Beth yw lefelau glwcos gwaed arferol?

Beth yw lefelau glwcos gwaed arferol?Addysg Iechyd

Lefelau glwcos yn y gwaed yw faint o glwcos sydd gan rywun yn ei waed ar unrhyw adeg benodol. Gallai bod â lefelau siwgr gwaed uchel neu isel nodi cyflwr iechyd sylfaenol a allai fod angen sylw meddygol. Defnyddiwch y trosolwg hwn o lefelau glwcos gwaed arferol i ddeall ystyr eich lefelau siwgr yn y gwaed.

Beth yw lefelau glwcos gwaed arferol mewn unigolion iach?

Gall lefelau siwgr yn y gwaed fod yn normal, yn uchel neu'n isel, yn dibynnu ar faint o glwcos sydd gan rywun yn ei lif gwaed. Mae glwcos yn siwgr syml sydd yn y llif gwaed bob amser. Gellir mesur lefelau glwcos gwaed arferol pan fydd rhywun yn ymprydio, yn bwyta, neu ar ôl iddyn nhw fwyta. Lefel glwcos gwaed arferol i oedolion, heb ddiabetes, nad ydyn nhw wedi bwyta am o leiaf wyth awr (ymprydio) yw llai na 100 mg / dL . Lefel glwcos gwaed arferol i oedolion, heb ddiabetes, ddwy awr ar ôl bwyta yw 90 i 110 mg / dL.Mae llawer o ffactorau'n effeithio ar lefelau siwgr yn y gwaed trwy gydol y dydd:

 • Math o fwyd sy'n cael ei fwyta, faint, a phryd
 • Gweithgaredd Corfforol
 • Meddyginiaethau
 • Cyflyrau meddygol
 • Oedran
 • Straen
 • Dadhydradiad
 • Salwch
 • Cyfnodau mislif
 • Alcohol

Dylai lefel siwgr gwaed ddelfrydol ar gyfer unrhyw un heb ddiabetes neu prediabetes, waeth beth fo'u hoedran, yn y bore fod yn llai na 100 mg / dL. Cofiwch, gall lefelau siwgr yn y gwaed amrywio trwy gydol y dydd o ganlyniad i'r ffactorau a grybwyllwyd o'r blaen.

Siartiau lefel siwgr gwaed ar gyfer y rhai sydd â diabetes

Bydd lefelau siwgr gwaed arferol, ar gyfer y rhai sydd â diabetes, yn amrywio yn dibynnu ar oedran rhywun ac amser y dydd. Gadewch inni edrych ar ba lefelau siwgr gwaed ddylai fod, yn y rhai â diabetes, yn seiliedig ar eu hoedran.Lefelau siwgr gwaed arferol mewn plant

Yn iau na 6 oed mg / dL
Ymprydio 80-180
Cyn pryd bwyd 100-180
1-2 awr ar ôl bwyta ~ 180
Amser Gwely 110-200

Dylai plant o dan 6 oed fod â lefelau glwcos yn y gwaed sy'n amrywio o tua 80 i 200 mg / dL bob dydd. Mae'r ystod hon yn cael ei hystyried yn iach, a bydd faint o glwcos yng nghorff plentyn yn amrywio o'r amser y mae'n deffro hyd ar ôl iddo fwyta prydau bwyd ac eto cyn amser gwely. Am y rheswm hwn, efallai y bydd yn rhaid i blant â diabetes neu benodau hypoglycemig gael eu lefelau siwgr gwaed wedi'u profi yng nghanol y nos gan eu rhieni.

Lefelau siwgr gwaed arferol ar gyfer pobl ifanc

Oed 6-12 mg / dL
Ymprydio 80-180
Cyn pryd bwyd 90-180
1-2 awr ar ôl bwyta Hyd at 140
Amser Gwely 100-180

Dylai plant rhwng 6 a 12 oed fod â lefelau siwgr yn y gwaed sy'n amrywio rhwng 80 a 180 mg / dL yn ystod diwrnod. Mae lefelau siwgr yn y gwaed yn codi ar ôl bwyta pryd o fwyd oherwydd bod y corff yn dadelfennu carbohydradau yn glwcos, sydd wedyn yn cael ei ddosbarthu trwy'r llif gwaed. Er mwyn cadw siwgr gwaed plentyn rhag codi gormod cyn amser gwely, yn enwedig os oes ganddo ddiabetes, ceisiwch gyfyngu ar fyrbrydau cyn iddynt fynd i gysgu.

CYSYLLTIEDIG: Awgrymiadau cysgu ar gyfer plant â diabetes

Lefelau siwgr gwaed arferol ar gyfer pobl ifanc

Oed 13-19 mg / dL
Ymprydio 70-150
Cyn pryd bwyd 90-130
1-2 awr ar ôl bwyta Hyd at 140
Amser Gwely 90-150

Dylai pobl ifanc yn eu harddegau fod â lefelau siwgr yn y gwaed ar gyfartaledd sy'n amrywio rhwng 70 a 150 mg / dL yn ystod eu dydd. Yn aml, gall blynyddoedd yn eu harddegau fod yr anoddaf i bobl ifanc â diabetes eu rheoli oherwydd bod rheoli cyfrifoldeb yn gofyn am gyfrifoldeb a rheolaeth ymddygiad nad yw'n nodweddiadol i'r mwyafrif o bobl ifanc yn eu harddegau. Dylai pobl ifanc yn eu harddegau anelu at gadw eu lefelau siwgr yn y gwaed rhwng 70 a 150 mg / dL trwy gydol y dydd trwy wylio'r hyn maen nhw'n ei fwyta, ymarfer corff, a chymryd eu meddyginiaethau diabetes os oes ganddyn nhw rai.

Lefelau siwgr gwaed arferol i oedolion

20+ oed mg / dL
Ymprydio Llai na 100
Cyn pryd bwyd 70-130
1-2 awr ar ôl bwyta Llai na 180
Amser Gwely 100-140

Bydd gan oedolion sy'n 20 oed neu'n hŷn lefelau siwgr yn y gwaed sy'n amrywio rhwng llai na 100-180 mg / dL yn ystod diwrnod. Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, dylai eich siwgr gwaed ymprydio fod ar ei isaf oherwydd nad ydych chi wedi bwyta bwyd am oddeutu wyth awr. Os ydych chi'n oedolyn ac yn cael trafferth gyda rheoli glwcos, gall eich darparwr gofal iechyd eich helpu i ddatblygu cynllun triniaeth i reoli'ch siwgr gwaed yn well.

Mae lefelau glwcos yn y gwaed y tu allan i'r ystodau a restrir uchod yn cael eu categoreiddio fel siwgr gwaed uchel neu isel. Mae lefelau siwgr yn y gwaed yn cael eu hystyried yn uchel os ydyn nhw dros 130 mg / dL cyn pryd bwyd neu 180 mg / dL o fewn awr i ddwy ar ôl pryd bwyd. Nid yw llawer o bobl yn dechrau profi symptomau o siwgr gwaed uchel nes bod eu lefelau 250 mg / dL neu uwch . Bydd y lefel siwgr gwaed uchaf a ystyrir yn ddiogel yn dibynnu ar yr unigolyn ac a oes ganddo ddiabetes, ond fel rheol bydd rhwng 160 a 240 mg / dL.

Symptomau siwgr gwaed isel

Hypoglycemia yn digwydd pan fydd lefelau glwcos yn y gwaed yn gostwng yn rhy isel. Gall siwgr gwaed isel gael ei achosi gan lawer o bethau gan gynnwys y ddau fath gwahanol o ddiabetes, meddyginiaethau penodol, alcohol, anhwylderau endocrin, anhwylderau bwyta, beichiogrwydd (diabetes yn ystod beichiogrwydd), ac anhwylderau'r afu, yr arennau neu'r galon.

Dyma rai o'r symptomau mwyaf cyffredin y gallai rhywun â siwgr gwaed isel eu profi:

 • Lightheadedness
 • Pendro
 • Dryswch
 • Anniddigrwydd
 • Shakiness
 • Nerfusrwydd
 • Pryder
 • Oeri
 • Chwysu
 • Clamminess
 • Cael cyfradd curiad y galon cyflym
 • Croen gwelw
 • Newyn
 • Cwsg
 • Fainting
 • Gwefusau goglais

Os yw'ch siwgr gwaed yn isel efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo rhai o'r arwyddion cyntaf o hypoglycemia fel pendro, pen ysgafn, neu chwysu. Yr unig ffordd i wybod yn sicr a yw'ch siwgr gwaed yn isel yw ei brofi ag a mesurydd glwcos neu arall dyfais monitro glwcos.

Os nad oes gennych fynediad at yr offer hyn ac yn dechrau teimlo symptomau siwgr gwaed isel, defnyddiwch nhw 15 gram o garbs neu gymryd a toddi tabled glwcos yn gyflym i godi eich lefelau siwgr yn y gwaed ac osgoi symptomau pellach, yn ôl Cymdeithas Diabetes America (ADA). Unwaith y bydd eich siwgr gwaed yn ôl yn ei ystod darged, gallwch gael byrbryd neu bryd o fwyd i sicrhau nad yw'n gollwng eto.

Dyma rai triniaethau ffordd o fyw a meddyginiaethol eraill a all helpu i drin hypoglycemia:

 • Bwyta diet iach yn llawn o bwydydd cyfan sy'n cael eu prosesu cyn lleied â phosibl.
 • Cymerwch prediabetes neu meddyginiaethau diabetes fel yr argymhellir gan eich darparwr gofal iechyd.
 • Defnyddiwch becyn glwcagon mewn argyfyngau. Mae glwcagon yn hormon sy'n codi lefelau siwgr yn y gwaed yn gyflym.

Symptomau siwgr gwaed uchel

Hyperglycemia yw'r term meddygol am siwgr gwaed uchel. Mae hyperglycemia yn digwydd pan nad oes gan y corff ddigon o inswlin neu pan na all ddefnyddio inswlin yn gywir. Gall llawer o bethau achosi lefelau glwcos gwaed uchel fel Diabetes math 1 , Diabetes math 2, straen, salwch, neu'r ffenomen y wawr . Os oes gennych hyperglycemia neu os ydych yn amau ​​y gallai fod gennych, mae siarad â darparwr gofal iechyd bob amser yn syniad da. Gall meddyg eich helpu i benderfynu beth sy'n achosi eich lefelau siwgr gwaed uchel a'i ostwng i ystod iach.

Dyma rai o'r symptomau mwyaf cyffredin a allai ddynodi hyperglycemia:

 • Blinder
 • Troethi mynych
 • Cur pen
 • Gweledigaeth aneglur
 • Anhawster canolbwyntio
 • Mwy o syched
 • Colli pwysau

Gall hyperglycemia heb ei drin arwain at gyflwr o'r enw cetoasidosis diabetig. Cetoacidosis yw lle mae'r corff yn creu cynhyrchion gwastraff o'r enw cetonau a all gronni yn y gwaed a bygwth bywyd. Mae symptomau cetoasidosis yn cynnwys:

 • Poen abdomen
 • Presenoldeb cetonau
 • Chwydu
 • Blinder
 • Colli golwg (mewn achosion prin)

Dylech geisio sylw meddygol ar unwaith os yw'ch siwgr gwaed yn cyrraedd 400 mg / dL neu'n uwch.

Pan fydd cleifion yn profi unrhyw un o'r rhain ynghyd â lefelau siwgr gwaed uchel, cynghorir cleifion diabetig i fynd yn uniongyrchol i'r ER i osgoi coma a achosir gan ddiabetes, meddai Vikram Tarugu, MD, gastroenterolegydd a Phrif Swyddog Gweithredol Dadwenwyno De Florida . Gall cleifion sydd â siwgr gwaed uchel hefyd fod ag anadl arogli gwlyb, tebyg i ceton.

Dyma rai newidiadau i'ch ffordd o fyw a thriniaethau meddygol a all helpu i drin hyperglycemia:

 • Bwytabwydydd cyflawn, siwgr iselsy'n cael eu prosesu cyn lleied â phosibl i gadw faint o glwcos yn y corff ar lefel is.
 • Ymarfer corff dim ond os nad oes cetonau yn y llif gwaed. Gallwch wirio a oes gennych getonau gyda phrawf wrin neu fesurydd glwcos yn y gwaed.
 • Yfed llawer o ddŵr i helpu'ch corff i gael gwared â siwgr yn eich wrin.
 • Addaswch eich inswlin . Gall eich darparwr gofal iechyd eich helpu i bennu'r dosau inswlin cywir pan fydd eich siwgr gwaed yn mynd i fyny neu i lawr.
 • Cymerwch feddyginiaethau yn unol ag argymhellion eich darparwr gofal iechyd. Mae rhai o'r meddyginiaethau a ragnodir amlaf ar gyfer siwgr gwaed uchel yn Metformin HCl , Glipizide , a Glyburide .

Pryd i weld darparwr gofal iechyd

Cael cyngor meddygol proffesiynol gan ddarparwr gofal iechyd fel endocrinolegydd yw'r ffordd orau i ddysgu mwy ynghylch a yw eich lefelau siwgr yn y gwaed lle dylent fod. Gall peidio â chael triniaeth briodol ar gyfer lefelau siwgr gwaed isel neu uchel fod yn ddifrifol ac arwain at gymhlethdodau iechyd, yn enwedig i'r rheini â diabetes. Mae cymhlethdodau diabetes yn cynnwys niwed i'r nerfau, clefyd yr arennau, clefyd y galon neu drawiadau ar y galon.

Os ydych chi'n gweld darparwr gofal iechyd am eich lefelau siwgr yn y gwaed, byddwch yn barod i ateb cwestiynau am ffactorau risg fel yr hyn rydych chi'n ei fwyta, faint rydych chi'n ymarfer corff, ac am hanes eich teulu. Efallai y bydd rhai darparwyr gofal iechyd eisiau cymryd sampl gwaed i brofi eich lefelau siwgr yn y gwaed. Gallant hefyd archebu a Prawf A1C , sy'n brawf gwaed sy'n mesur lefelau siwgr yn y gwaed dros sawl mis. Efallai y bydd yn rhaid i chi ymprydio wyth awr ymlaen llaw i gael canlyniadau profion cywir, felly mae bob amser yn syniad da gwirio cyn eich apwyntiad.

Os yw lefel eich siwgr gwaed yn mynd yn uwch na 250 mg / dL, dylech fynd i'r ER i gael sylw meddygol ar unwaith, meddai Dr. Tarugu. Mae ystafelloedd brys wedi'u cyfarparu i drin lefelau siwgr gwaed uchel a gallant roi triniaethau fel therapi inswlin ac amnewid hylif neu electrolyt.