Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Zyrtec vs Claritin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Zyrtec vs Claritin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Zyrtec vs Claritin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Mae Zyrtec a Claritin yn feddyginiaethau alergedd a ragnodir yn nodweddiadol i drin symptomau clefyd y gwair ac alergeddau'r llwybr anadlol uchaf. Mae'r ddau gyffur hyn yn wrth-histaminau sy'n lleddfu tisian, trwyn yn rhedeg, cosi a llygaid dyfrllyd dros dro. Mae gwrth-histaminau yn gweithio trwy leihau cynhyrchiad cemegyn o'r enw histamin yn y corff. Mae histamin yn sylwedd sy'n gyfrifol am achosi symptomau pan fydd y corff yn canfod cysylltiad ag alergen.Nid oes angen presgripsiwn ffurfiol gan feddyg ar y meddyginiaethau alergedd hyn. Gallwch eu cael o'ch fferyllfa leol fel cyffur dros y cownter. Mae Zyrtec a Claritin ar gael yn eu ffurfiau generig. Er bod Zyrtec a Claritin yn perthyn i ddosbarth cyffuriau union yr un fath, mae gwahaniaethau rhyngddynt yn yr amser cychwyn ac yn eu proffil sgîl-effeithiau.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Zyrtec a Claritin?

Y cynhwysyn gweithredol yn Zyrtec yw hydroclorid cetirizine. Fe'i defnyddir i drin symptomau alergedd mewn oedolion a phlant dros 6 oed. Fel rheol fe'i cymerir fel tabled trwy'r geg a gellir ei ddefnyddio ar gyfer alergeddau sy'n para trwy gydol y flwyddyn (lluosflwydd) neu yn ystod rhai tymhorau (tymhorol). Mae Zyrtec (manylion Zyrtec) yn cychwyn yn gyflym gyda rhyddhad fel arfer yn cael ei deimlo o fewn 1 awr. Fodd bynnag, mae gan y feddyginiaeth hon y potensial i achosi hefyd tawelydd .

Ar y llaw arall, mae Claritin yn cael ei adnabod wrth yr enw generig loratadine. Fe'i defnyddir hefyd i drin symptomau alergedd ond mae ganddo gamau gweithredu arafach o lawer na Zyrtec - tua 3 awr. Mae'n llai tebygol o achosi tawelydd a gellir ei gymryd ar gyfer alergeddau tymhorol neu lluosflwydd. Mae Claritin (manylion Claritin) yn addas ar gyfer oedolion a phlant sy'n hŷn na 6 oed. Mae ar gael fel llechen lafar.Prif wahaniaethau rhwng Zyrtec a Claritin
Zyrtec Claritin
Dosbarth cyffuriau Gwrth-histamin ail genhedlaeth Gwrth-histamin ail genhedlaeth
Statws Brand / Generig Ffurflen generig ar gael Ffurflen generig ar gael
Enw generig Cetirizine HCL Loratadine
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Capsiwl llafar 10 mg unwaith y dydd Tabled llafar 10 mg unwaith y dydd
Beth yw'r dos safonol? Gyda neu heb fwyd, unwaith y dydd. Gyda neu heb fwyd, unwaith y dydd.
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Dod i ben pan fydd symptomau alergedd wedi'u datrys Dod i ben pan fydd symptomau alergedd wedi'u datrys
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion a phlant 6 oed a hŷn Oedolion a phlant 2 oed a hŷn

Am gael y pris gorau ar Claritin?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Claritin a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiau

Amodau a gafodd eu trin gan Zyrtec a Claritin

Defnyddiwyd pob gwrth-histamin wrth drin alergeddau. Gwrth-histaminau OTC gellir defnyddio Zyrtec a Claritin i drin rhinitis alergaidd (chwyddo'r leinin trwynol), llid yr amrannau alergaidd (llid o amgylch y llygaid), a chychod gwenyn (wrticaria).Dangoswyd bod Zyrtec a Claritin yn llawer mwy effeithiol na chyffuriau plasebo i reoli symptomau rhinitis fel tisian, trwyn yn rhedeg, a thagfeydd. Gall y ddau gyffur hefyd drin cosi a llygaid dyfrllyd. Gellir defnyddio Zyrtec a Claritin hefyd i drin diferu postnasal o alergeddau hefyd. Mae effaith y ddau gyffur hyn yn para am oddeutu 24 awr. Gellir defnyddio'r ddau feddyginiaeth ar gyfer alergeddau tymhorol neu lluosflwydd.

Dangoswyd bod y gwrth-histaminau hyn yn llai effeithiol mewn cyflyrau nad ydynt yn alergaidd. Nid ydynt fel arfer yn cael eu hargymell i drin symptomau'r heintiau annwyd neu facteria cyffredin. Gellir defnyddio'r ddau gyffur oddi ar y label i drin asthma sy'n cael ei sbarduno gan alergeddau. Fodd bynnag, cyffuriau eraill gall fod yn fwy defnyddiol yn yr achosion hyn.

Cyflwr Zyrtec Claritin
Rhinitis alergaidd tymhorol Ydw Ydw
Rhinitis alergaidd lluosflwydd Ydw Ydw
Urticaria cronig Ydw Ydw
Llid yr ymennydd alergaidd Ydw Ydw
Asma alergaidd Oddi ar y label Oddi ar y label

A yw Zyrtec neu Claritin yn fwy effeithiol?

Mae treialon clinigol wedi dangos bod Zyrtec a Claritin yn fwy effeithiol wrth leddfu symptomau alergedd o gymharu ag a bilsen plasebo . Fodd bynnag, mae yna ychydig o astudiaethau sy'n cymharu effeithiolrwydd rhwng Claritin a Zyrtec.Mae Zyrtec yn cychwyn yn gyflymach o gymharu â Claritin a gallai fod yn fwy effeithiol na Claritin wrth leihau symptomau alergedd, yn ôl un treial clinigol. Fodd bynnag, dangoswyd bod cetirizine, cynhwysyn gweithredol Zyrtec, yn cynhyrchu mwy o gysgadrwydd na loratadine. Mewn hap, clinigol treial , profodd y rhai sy'n cymryd cetirizine ar gyfer rhinitis alergaidd fwy o somnolence yn ystod y diwrnod gwaith o'i gymharu â loratadine.

Mae'r dewis o feddyginiaeth gwrth-alergedd i'w ddefnyddio yn y pen draw yn dibynnu ar eich cyflwr a'ch symptomau penodol. Bydd eich meddyg yn gallu awgrymu'r feddyginiaeth orau i chi ar ôl gwerthuso'ch symptomau.Cwmpas a chymhariaeth cost Zyrtec vs Claritin

Mae Zyrtec ar gael fel meddyginiaeth generig. Gan nad oes angen ymweliad neu bresgripsiwn meddyg arno, gellir ei brynu dros y cownter (OTC). Am y rheswm hwn, nid yw'n cael ei gwmpasu'n nodweddiadol gan gynlluniau Medicare nac yswiriant. Mae cost manwerthu Zyrtec generig ar gyfartaledd oddeutu $ 25. Gyda cherdyn cwpon SingleCare, gellir gostwng y pris hwn yn sylweddol.

Mynnwch y cardiau cwpon presgripsiwn SingleCareMae Claritin yn cael ei gymryd fel gwrth-histamin unwaith y dydd y gellir ei brynu fel cyffur OTC generig. Nid yw fel arfer yn dod o dan gynlluniau Medicare nac yswiriant. Y pris arian parod ar gyfartaledd ar gyfer tabledi generig Claritin yw tua $ 30. Gellir gostwng y pris hwn gyda cherdyn cwpon SingleCare a gallwch dalu mor isel â $ 4 yn dibynnu ar y fferyllfa rydych chi'n mynd iddi.

Zyrtec Claritin
Yswiriant yn nodweddiadol? Ddim Ddim
Medicare a gwmpesir yn nodweddiadol? Ddim Ddim
Dos safonol Tabledi 10 mg Tabledi 10 mg
Copay Medicare nodweddiadol $ 2 $ 18- $ 446
Cost Gofal Sengl $ 13 + $ 4- $ 11

Sgîl-effeithiau cyffredin Zyrtec a Claritin

Mae gwrth-histaminau ail genhedlaeth fel Zyrtec a Claritin yn llai tebygol o achosi sgîl-effeithiau tawelu; fodd bynnag, o'r ddau, adroddwyd bod Zyrtec yn achosi mynychder uwch o gysgadrwydd.Mae effeithiau andwyol eraill Zyrtec yn cynnwys blinder, syrthni, pendro, ceg sych, cur pen, rhwymedd, peswch a chyfog.

Mae sgîl-effeithiau cyffredin Claritin yn cynnwys cur pen, blinder, ceg sych, poen stumog, nerfusrwydd, dolur rhydd, brech ar y croen, gwaedu trwyn, a golwg aneglur.

Gall sgîl-effeithiau difrifol eraill gynnwys curiad y galon annormal, crychguriadau'r croen, llewygu difrifol, neu drawiadau. Mae'n bwysig cysylltu â'ch darparwr gofal iechyd a cheisio gofal ar unwaith os byddwch chi'n profi unrhyw un o'r sgîl-effeithiau difrifol hyn.

Zyrtec Claritin
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Syrthni Ydw <17% Ydw <5%
Cur pen Ydw * heb ei adrodd Ydw * heb ei adrodd
Syrthni Ydw * Ydw *
Blinder Ydw * Ydw *
Ceg sych Ydw * Ydw *
Gwddf tost Ydw * Ydw *
Peswch Ydw * Ydw *
Brech ar y croen Ydw * Ydw *
Dolur rhydd Ydw * Ydw *

Efallai na fydd hon yn rhestr gyflawn o effeithiau andwyol a all ddigwydd. Cyfeiriwch at eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd i ddysgu mwy.
Ffynhonnell: DailyMed ( Zyrtec ), DailyMed ( Claritin)

Rhyngweithiadau cyffuriau Zyrtec vs Claritin

Mae'r rhan fwyaf o wrth-histaminau, gan gynnwys Zyrtec a Claritin, yn cael eu metaboli gan yr afu a'u carthu yn yr aren. Mae'r cyffuriau hyn yn cael eu dadansoddi gan yr ensym cytocrom P450 yn yr afu sy'n ymwneud â metaboledd nifer o gyffuriau eraill. Am y rheswm hwn, mae gan Claritin a Zyrtec nifer o ryngweithio cyffuriau.

Dylid osgoi Zyrtec a Claritin gyda gwrth-histamin tawelu arall fel Benadryl (diphenhydramine). Gall cymryd y ddau feddyginiaeth hyn gyda'i gilydd gynyddu sgîl-effeithiau CNS fel tawelydd a nam mewn barn, crynodiad a'r cof. Dylech hefyd osgoi defnyddio Zyrtec neu Claritin gydag alcohol a all hefyd gynyddu cysgadrwydd.

Mae meddyginiaethau llonyddu eraill y mae Zyrtec yn debygol o ryngweithio â nhw yn cynnwys bensodiasepinau, rhai cyffuriau gwrth-fylsant, ymlacwyr cyhyrau, a rhai cyffuriau gwrthiselder ymhlith cyffuriau eraill.

Efallai y bydd gan Claritin lai o ryngweithio cyffuriau o'i gymharu â Zyrtec.

Cyffur Dosbarth Cyffuriau Zyrtec Claritin
Diphenhydramine
Chlorpheniramine
Gwrth-histamin cenhedlaeth gyntaf Ydw Ydw
Gabapentin Gwrth-ddisylwedd Ydw Ddim
Escitalopram
Duloxetine
Gwrthiselyddion Ydw Ddim
Carisoprodol
Cyclobenzaprine
Ymlaciwr cyhyrau Ydw Ddim
Alprazolam
Lorazepam
Benzodiazepine Ydw Ddim
Tramadol
Codeine
Hydrocodone
Opioid Ydw Ddim

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o ryngweithio cyffuriau. Os gwelwch yn dda ymgynghori â'ch meddyg cyn cymryd y meddyginiaethau hyn.

Rhybuddion Zyrtec vs Claritin

Ni ddylid cymryd gwrth-histaminau os oes hanes o adwaith alergaidd i unrhyw un o'r cynhwysion yn y feddyginiaeth. Cyn cymryd naill ai Zyrtec neu Claritin, dylech ymgynghori â'ch meddyg os oes gennych glefyd yr afu neu'r arennau. Mae hyn oherwydd bod y cyffuriau hyn yn cael eu prosesu a'u carthu yn yr arennau.

Dylai plant dan 6 oed, ac oedolion dros 65 oed, hefyd ymgynghori â'u darparwr gofal iechyd cyn cymryd Zyrtec neu Claritin.

Yn ogystal, mae Zyrtec yn cael ei wrthgymeradwyo â defnyddio alcohol, tawelyddion neu fathau eraill o dawelyddion ar yr un pryd oherwydd gallant gynyddu sgîl-effeithiau tawelach y cyffur hwn.

Mae astudiaethau wedi dangos nad yw'r mwyafrif o wrth-histaminau yn achosi namau geni wrth eu cymryd yn ystod beichiogrwydd. Fodd bynnag, mae gan rai o'r cyffuriau hyn y potensial i achosi rhai namau geni. Cyn cymryd Zyrtec neu Claritin yn ystod beichiogrwydd, dylech siarad â'ch meddyg am y risgiau posibl.

Efallai na fydd argymell gwrth-histaminau wrth fwydo ar y fron oherwydd gall y cyffuriau hyn drosglwyddo o laeth y fron i'r babi. Gellir ystyried Zyrtec a Claritin ar gyfer menywod sy'n bwydo ar y fron os yw'r buddion yn gorbwyso'r risgiau.

Cwestiynau cyffredin am Zyrtec vs Claritin

Beth yw Zyrtec?

Mae Zyrtec yn wrth-histamin dros y cownter a ddefnyddir i drin alergeddau. Mae'n dechrau lleddfu symptomau alergedd o fewn awr ac yn para am oddeutu 24 awr. Gellir defnyddio Zyrtec mewn oedolion a phlant dros 6 oed.

Beth yw Claritin?

Mae Claritin yn wrth-histamin ail genhedlaeth sydd ar gael dros y cownter. Fe'i nodir wrth drin alergeddau ac mae'n cynhyrchu'r effeithiau mwyaf mewn tua 3 awr. Mae rhyddhad alergedd fel arfer yn para am 24 awr. Mae Claritin yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros 2 oed.

A yw Zyrtec a Claritin yr un peth?

Mae Zyrtec a Claritin yn perthyn i'r un dosbarth cyffuriau ond mae eu ffurfiau generig yn wahanol. Mae gan Zyrtec yr hydroclorid cetirizine cyfansawdd gweithredol tra bod gan Claritin y loratadine cyfansawdd gweithredol. Mae gan Zyrtec fwy o eiddo tawelu o'i gymharu â Claritin.

A yw Zyrtec neu Claritin yn well?

Ychydig o astudiaethau sydd wedi'u cynnal sy'n cymharu effeithiolrwydd Zyrtec a Claritin. Un clinigol treial wedi dangos y gallai Zyrtec fod yn well ar gyfer rhinitis alergaidd er nad oedd unrhyw wahaniaethau sylweddol rhwng y ddau. Yn dal i fod, mae Zyrtec yn cynhyrchu mwy o gysgadrwydd a somnolence o'i gymharu â Claritin.

A allaf ddefnyddio Zyrtec neu Claritin wrth feichiog?

Dangoswyd bod rhai gwrth-histaminau yn gysylltiedig â namau geni. Er y gallai fod risg beichiogrwydd isel gan Zyrtec a Claritin, mae'n well ymgynghori â'ch meddyg cyn dechrau'r naill neu'r llall o'r meddyginiaethau hyn.

A allaf ddefnyddio Zyrtec neu Claritin gydag alcohol?

Ni ddylid cymryd Zyrtec neu Claritin gydag alcohol. Gall alcohol gynyddu sgîl-effeithiau tawelydd wrth ei yfed â gwrth-histaminau.

Allwch chi fynd â Zyrtec a Claritin ar yr un pryd?

Ni ddylid cymryd gwrth-histaminau ar yr un pryd oherwydd gall gynyddu'r risg o effeithiau andwyol.

A yw Zyrtec neu Claritin yn ddiogel i'w cymryd bob dydd trwy gydol y flwyddyn?

Gellir defnyddio Zyrtec a Claritin yn y tymor hir. Fodd bynnag, mae'r meddyginiaethau hyn fel arfer yn cael eu rhagnodi yn ystod y tymor alergedd. Ar ôl i symptomau alergedd ymsuddo, gellir dod â'r cyffuriau hyn i ben.

Pa un sy'n well - loratadine neu cetirizine?

Mae gan Loratadine lai o briodweddau tawelydd o'i gymharu â cetirizine. Mae effeithiolrwydd y ddau fwy neu lai yn gyfartal. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd cetirizine yn cychwyn yn gyflymach.