Prif >> Addysg Iechyd >> 8 gwrthfiotig sy'n achosi C.Diff

8 gwrthfiotig sy'n achosi C.Diff

8 gwrthfiotig syAddysg Iechyd

Heb os, fe wnaeth cyflwyno gwrthfiotigau i wella heintiau chwyldroi meddygaeth dros y ganrif ddiwethaf. Ond gall rhai o'r cyffuriau rhyfeddod hyn, fel y cawsant eu galw ar un adeg, hefyd adael y corff yn agored i glefyd heintus o'r enw C.Difficile.

Beth yw C.Diff?

Clostridioides difficile , a elwid gynt Clostridium difficile , neu C.Diff, yn a bacteria heintus gall hynny achosi dolur rhydd difrifol. Mae symptomau C.Diff cyffredin eraill yn cynnwys twymyn, cyfog, colli archwaeth a phoen yn yr abdomen.Amcangyfrifir ei fod yn achosi bron i 500,000 salwch yn yr Unol Daleithiau a 15,000 o farwolaethau bob blwyddyn, yn ôl y Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau . Ar hyn o bryd mae'n cael ei ddosbarthu gan y CDC fel Bygythiad Brys - Lefel bygythiad uchaf y ‘Canolfannau’ - i iechyd pobl o bathogen heintus yn yr Unol Daleithiau (Mae'r CDC yn bwriadu rhyddhau adroddiad wedi'i ddiweddaru ynghylch y data hwn yn cwymp 2019.)Pa wrthfiotigau sy'n achosi C.Diff?

Felly sut yn union y mae defnyddio gwrthfiotigau yn gwneud un yn agored i glefyd sy'n peryglu bywyd fel C.Diff? Pan gymerwch wrthfiotig, mae'n gweithio i ladd haint bacteriol yn eich corff. Yn y broses, gall y cyffuriau hyn hefyd ddinistrio'r bacteria iach sy'n cadw llygad ar oresgynwyr fel C.Diff. Mae'n bwysig nodi, nid yw pob gwrthfiotig yn achosi C.Diff, ac nid oes gan bawb yr un risg. Er y gall bron unrhyw wrthfiotig ei achosi, y tramgwyddwr gwaethaf, yn yr achos hwn, yn aml yw gwrthfiotigau sbectrwm eang. Y rhai sydd fwyaf mewn perygl yw cleifion 65 neu hŷn sydd wedi bod mewn lleoliad gofal iechyd, fel ysbyty neu gartref nyrsio.

Mae gan wrthfiotigau sbectrwm eang weithgaredd yn erbyn ystod [fawr] o facteria sy'n byw yn y perfedd, eglura Dr. Hana Axelrod , athro cynorthwyol meddygaeth yn yr Is-adran Clefyd Heintus yn y Ysgol Meddygaeth a Gwyddorau Iechyd George Washington . Mae'n bwysig iawn cael poblogaeth iach ac amrywiol o'r bacteria hyn. Pan roddir gwrthfiotigau sbectrwm eang i bobl, mae eu bacteria perfedd yn cael ei ddisbyddu, a thrwy hynny ganiatáu i rywogaeth pathogenig, fel C.Diff, greu gordyfiant o facteria ymosodol sy'n cynhyrchu tocsinau sy'n niweidio'r coluddyn ac yn creu salwch difrifol iawn.Erika Prouty, Pharm.D., Cyn-athro atodol yn Coleg Fferylliaeth Prifysgol Gorllewin Lloegr Newydd yn Springfield, Massachusetts, yn ei ddadelfennu ymhellach: Gall gwrthfiotigau sbectrwm eang fod yn fygythiol o bosibl i gleifion oherwydd eu bod nid yn unig yn targedu'r bacteria drwg rydyn ni'n ceisio eu dileu, ond maen nhw hefyd yn lladd llawer o'r bacteria da sydd yn ein system dreulio. .

Mae Dr. Akselrod a Dr. Prouty yn nodi clindamycin a fluoroquinolones fel rhai o'r troseddwyr gwaethaf. Y rhestr o wrthfiotigau hynny gallai achosi C.Diff yn cynnwys:

 • cephalosporinau
 • clindamycin ( Cleocin )
 • ciprofloxacin ( Cyprus )
 • levofloxacin ( Levaquin )
 • moxifloxacin ( Avalox , Vigamox )
 • amoxicillin (Amoxil)

Mae'n anffodus, meddai Dr. Akselrod, oherwydd bod y gwrthfiotigau hynny'n cael eu defnyddio'n helaeth ar gyfer popeth o niwmonia i heintiau'r llwybr wrinol. Y mater arall yw rheidrwydd rhai gwrthfiotigau IV a ddefnyddir yn rheolaidd gan feddygon yn ystafelloedd brys ysbytai, sydd hefyd yn dod o dan ymbarél sbectrwm eang. Mae'r cyffuriau hyn yn cynnwys: • piperacillin / tazobactam (Zosyn)
 • meropenem (Rydw i'n cymryd)

Mae gwrthfiotigau IV yn arferol mewn lleoliad ER oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio fel therapi rheng flaen pan fydd cleifion yn dod i mewn yn sâl ac nad ydyn nhw'n siŵr beth sy'n achosi'r haint, eglura Dr. Akselrod. Ond fel gweithiwr meddygol proffesiynol sydd wedi ymgolli yn y maes hwn, mae'n ymwybodol iawn o'r meddygon dirwy y mae'n rhaid i feddygon gerdded o ran trin y salwch wrth law, heb gyflwyno haint ychwanegol. Dros amser rydym wedi dod yn ymwybodol o'r risgiau yn erbyn buddion y math hwn o therapi safon eang, meddai. Gall fod yn alwad galed p'un ai i ddechrau gwrthfiotigau IV ai peidio. Yr hyn sy'n ein helpu i wneud y penderfyniad cywir yw dull doeth a cheisio cael rheswm penodol dros roi gwrthfiotigau.

Pa wrthfiotigau sy'n llai tebygol o achosi C.Diff?

Os ydych mewn risg uchel i C.Diff, mae'n werth siarad â'ch meddyg am ddewis triniaeth risg is. Y gwrthfiotigau sydd yn llai tebygol o achosi C.Diff cynnwys:

 • azithromycin ( Zithromax , Z-Pak )
 • clarithromycin (Biaxin)
 • doxycycline ( Oracea , Vibramycin )
 • erythromycin ( Eryped )
 • fidaxomicin ( Anhawster )
 • minocycline (Minocin, Solodyn )
 • metronidazole (Flagyl)

Pa wrthfiotigau sy'n trin C.Diff?

Er bod meds sbectrwm eang ar frig y rhestr o achosion C.Diff, dim ond ychydig o fathau o wrthfiotigau C.Diff sydd yn gallu gwella'r haint penodol hwn. Vancomycin yw’r gwrthfiotig a ddefnyddir amlaf ar gyfer C.Diff, meddai Dr. Prouty, gan nodi pwysigrwydd triniaeth lafar, yn hytrach na IV: Nid yw’r IV mewn gwirionedd yn treiddio i’r system gastroberfeddol, felly mae’n ddiwerth fwy neu lai. A chan fod pob heintiad yn cael ei achosi gan wahanol ficrobau (bacteriwm sy'n achosi afiechyd), nid yw pob gwrthfiotig yn mynd i dargedu'r microbau hynny a'u lladd, meddai. Felly, rhaid defnyddio cyffuriau penodol wrth drin C.Diff.Awgrymwyd bod mae cyfraddau C.diff wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf o leiaf yn rhannol oherwydd rhaglenni stiwardiaeth wrthfiotig mewn ysbytai, sy'n ceisio lleihau rhagnodi gwrthfiotigau diangen. Ond o ran cleifion yn rhagweithiol dros atal C.Diff, dywed Dr. Akselrod mai'r prif beth y gallant ei wneud yw cael sgwrs onest â'u darparwr meddygol ynghylch a oes gwir angen y gwrthfiotig hwnnw arnynt ai peidio, a lleihau'r amser a dreulir. arno.