Prif >> Cwmni >> Gofal brys yn erbyn ymweliadau ag ystafelloedd brys: Beth yw'r gwahaniaeth?

Gofal brys yn erbyn ymweliadau ag ystafelloedd brys: Beth yw'r gwahaniaeth?

Gofal brys yn erbyn ymweliadau ag ystafelloedd brys: Beth ywCwmni

Os ydych chi erioed wedi cael problem iechyd gymedrol i ddifrifol, mae'n debyg eich bod chi wedi bod i ystafell argyfwng neu ganolfan gofal brys. Un rhan arbennig o anodd o ddelio â phroblem iechyd yw penderfynu ble y dylech fynd am driniaeth. Gadewch inni edrych ar y gwahaniaeth rhwng canolfannau gofal brys ac ystafelloedd brys - a'u costau - fel eich bod yn fwy gwybodus am ble i fynd pe bai'r angen yn codi yn y dyfodol.

Gofal brys yn erbyn ystafell argyfwng

Ac eithrio canolfannau ysbytai mawr yn unig, anaml y mae clinigau cerdded i mewn, canolfannau gofal brys, ac ystafelloedd brys yn cael eu gosod gyda'i gilydd yn yr un adeilad neu leoliad. Weithiau, gellir lleoli canolfan gofal brys ger ystafell argyfwng, ond nid yw hyn yn wir bob amser. Bydd ble rydych chi'n mynd i fynd yn y pen draw yn dibynnu ar y math o driniaeth sydd ei hangen arnoch chi, ac mae gwahanol glinigau wedi'u cynllunio i drin gwahanol broblemau iechyd.Clinigau cerdded i mewn darparu gwasanaethau meddygol sylfaenol fel brechiadau. Yn nodweddiadol, gall pobl ag anafiadau a salwch ysgafn fynd i glinig cerdded i mewn heb apwyntiad a chael gofal gan nyrs neu gynorthwyydd meddyg. Weithiau bydd ymarferwyr nyrsio a MDs ar gael hefyd.

Canolfannau gofal brys wedi'u cynllunio i drin pobl sy'n profi achosion nad ydynt yn rhai brys, mân afiechydon ac anafiadau. Maent yn darparu gofal meddygol ar unwaith a gwasanaethau cleifion allanol i bobl y gallai eu cyflyrau waethygu heb ofal ar unwaith. Mae llawer o ganolfannau gofal brys ar agor 24/7 ac yn opsiynau gwych i bobl nad ydyn nhw'n gallu gwneud apwyntiad yr un diwrnod â'u meddyg gofal sylfaenol. Nid yw canolfannau gofal brys wedi'u cynllunio i ddarparu triniaeth barhaus i gleifion allanol y tu hwnt i un ymweliad neu driniaeth tymor byr gyfyngedig.

Ystafelloedd brys Mae (ERs) ar gyfer pobl sy'n profi salwch neu anafiadau sy'n peryglu bywyd. Eu bwriad yw trin pobl â chyflyrau meddygol a allai fygwth bywyd os na chânt eu trin o fewn 24 awr. ERs hefyd yw'r pwynt mynediad arferol i'r ysbyty ar gyfer pobl sydd angen ysbyty cleifion mewnol acíwt ar gyfer salwch neu anaf. Mae amseroedd aros mewn ystafelloedd brys yn tueddu i fod yn llawer hirach nag mewn canolfannau gofal brys.Dyma rai o'r prif wahaniaethau rhwng clinigau cerdded i mewn, canolfannau gofal brys, ac ystafelloedd brys.

Clinigau cerdded i mewn

 • Yn gallu trin anafiadau ysgafn a salwch
 • Nid oes angen apwyntiad
 • Gwelir cleifion ar sail y cyntaf i'r felin
 • Oni allai fod ag offer fel peiriannau pelydr-X
 • Efallai na fydd MDs ar gael bob dydd, ac yn lle hynny gallant ddefnyddio NPs neu gynorthwywyr meddyg
 • Yn fwy fforddiadwy nag ystafelloedd gofal brys neu frys

Brys hynny

 • Yn gallu trin anafiadau a salwch ysgafn neu gymedrol ddifrifol
 • Fel arfer nid oes angen apwyntiad - yn aml ar agor saith diwrnod yr wythnos, ond dylech ffonio'ch lleoliad gofal brys i gadarnhau'r oriau gweithredu
 • Gwelir cleifion ar sail y cyntaf i'r felin
 • Meddu ar offer meddygol fel peiriannau pelydr-X a gallant drin esgyrn wedi torri
 • Fel arfer, mae meddyg meddygol ar y safle bob amser
 • Yn gyffredinol, mae copay uwch nag ymweliadau gofal sylfaenol

Ystafelloedd brys

 • Yn gallu trin anafiadau a salwch difrifol sy'n peryglu bywyd gyda'r lefel uchaf o ofal
 • Nid oes angen apwyntiad - ar agor 24/7, fodd bynnag, mae amseroedd aros fel arfer yn llawer hirach na chanolfannau gofal i mewn neu ofal brys
 • Meddu ar systemau brysbennu sy'n blaenoriaethu cleifion â chyflyrau mwy difrifol na'r rhai â chyflyrau llai difrifol
 • Meddu ar yr offer meddygol angenrheidiol i drin cyflyrau sy'n peryglu bywyd
 • Sicrhewch fod nyrsys, meddygon a llawfeddygon ar gael bob amser, neu'r gallu i gael y gofal brys sydd ei angen arnoch yn gyflym
 • Gall fod yn ddrud o'i gymharu â chanolfannau gofal i mewn a brys ar gyfer rhai cynlluniau gofal iechyd

A ddylwn i fynd i ofal brys neu'r ystafell argyfwng?

Gallai gwybod pryd i fynd i ofal brys yn erbyn ystafell argyfwng arbed amser ac arian i chi o bosibl. Mae'n dibynnu ar gwmpas y cynllun gofal iechyd penodol ar gyfer claf ond ni fyddech chi eisiau treulio mwy o amser ac arian yn yr ystafell argyfwng pan allai eich cyflwr fod wedi cael ei drin yn fwy fforddiadwy mewn gofal brys.

Gwasanaethau gofal brys

Dyma restr o gyflyrau, symptomau ac anafiadau y gellir eu trin mewn canolfan gofal brys: • Symptomau annwyd a ffliw cyffredin
 • Peswch a dolur gwddf
 • Mân losgiadau
 • Esgyrn wedi torri
 • Heintiau ar y glust
 • Twymynau uchel
 • Mân ysigiadau neu gyhyrau wedi'u tynnu
 • Mân lacerations a thoriadau

Dyma ychydig o'r nifer o gyflyrau y mae clinigau gofal brys yn eu trin yn ddyddiol, meddai Jay Woody, MD,yn gyd-sylfaenydd Etifeddiaeth ER a Gofal Brys . Ond cofiwch: Er bod y cyfleusterau hyn can rhedeg gwasanaethau diagnostig a labordy datblygedig, nid yw hynny'n golygu y gellir trin cyflwr sy'n peryglu bywyd yma. Yn ogystal, mae'r meddyg gofal brys ar gyfartaledd yn gweld 4.5 claf yr awr, sy'n golygu y bydd eich amser aros yn fyr yn y pen draw.

Gwasanaethau ystafell argyfwng

Dylid trin cyflyrau mwy difrifol mewn adran achosion brys. Dyma restr o gyflyrau, symptomau ac anafiadau sy'n cael eu hystyried yn argyfwng meddygol:

 • Poen yn y frest
 • Gwaedu difrifol
 • Clwyfau dwfn
 • Poen difrifol yn yr abdomen
 • Adweithiau alergaidd difrifol
 • Toriadau cyfansawdd
 • Anafiadau i'r pen
 • Diffyg anadl difrifol
 • Crychguriadau difrifol y galon
 • Anhawster sydyn siarad neu ddeall lleferydd
 • Newidiadau gweledigaeth sydyn
 • Gwaedu trwy'r wain yn ystod beichiogrwydd
 • Twymynau uchel (yn enwedig ar gyfer babanod newydd-anedig)
 • Delfryd hunanladdol ac argyfyngau seiciatryddol eraill

Ni ddylid byth anwybyddu'r symptomau a'r amodau hyn oherwydd gallent fod yn fygythiad difrifol i'ch bywyd. Mae staff y gwasanaethau brys i gyd wedi'u hyfforddi a'u cyfarparu i ddelio â'r amodau hyn mewn ystafell argyfwng, eglura Dr. Woody.Gwasanaethau gofal sylfaenol

Er bod ystafelloedd brys a chanolfannau gofal brys yn wych, weithiau nid oes angen mynd i'r naill na'r llall. Gall rhieni osgoi teithiau diangen i swyddfa'r meddyg ac arbed llawer o arian erbyn dysgu trin toriadau ysgafn a chrafiadau eu plant gartref.

Dylai oedolion a phlant weld darparwr gofal sylfaenol ar gyfer pethau fel: • Gwiriadau blynyddol
 • Rheoli salwch cronig
 • Triniaeth annwyd a ffliw cyffredin
 • Gofal ataliol
 • Clustdlysau
 • Presgripsiynau
 • Brechiadau
 • Heintiau'r llwybr wrinol (UTI’s)

Mae mynd i weld eich meddyg gofal sylfaenol am y mathau hyn o bethau bob amser yn syniad da oherwydd bod eich meddyg yn eich adnabod chi a'ch hanes meddygol. Os ceisiwch wneud apwyntiad gyda'ch meddyg a'u bod wedi archebu allan neu ar wyliau, yna taith i glinig cerdded i mewn neu ganolfan gofal brys yw'r peth gorau nesaf.

Os ydych chi neu symptomau eich plentyn gwaethygu'n ddramatig neu os byddwch chi'n dechrau profi poen yn y frest, anhawster anadlu, gwaedu na ellir ei reoli, neu symptomau difrifol eraill, yna mae'n bryd ffonio 911 neu ymweld ag ystafell argyfwng.A yw gofal brys yn rhatach na'r ystafell argyfwng?

Bydd ble rydych chi'n mynd am driniaeth feddygol yn rhannol benderfynu faint rydych chi'n ei dalu yn y pen draw. Bydd gweld meddyg gofal sylfaenol fel arfer yn rhatach na mynd i ganolfan gofal brys, ac mae mynd i ganolfan gofal brys yn nodweddiadol yn rhatach na thaith i'r ER. Os oes gennych yswiriant iechyd ac yn mynd i rywle am driniaeth feddygol, yn aml bydd gennych gopay neu arian parod y mae'n rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar eich gofynion y gellir eu tynnu.

I copay yn gyfradd unffurf y bydd meddyg, canolfan gofal brys, neu ystafell argyfwng yn ei godi am eu gwasanaethau gofal. Mae'r gyfradd yn cael ei phennu gan eich cynllun gofal iechyd. Mae gofal brys ac ymweliadau ystafell argyfwng fel arfer yn cael copayau uwch nag ymweliadau rheolaidd â swyddfeydd meddygon.Yn gyffredinol, mae'n well (a mwyaf cost-effeithiol) mynd i gyfleusterau gofal brys o fewn y rhwydwaith os yn bosibl. Fodd bynnag, mae ystafelloedd brys yn eithriad. Ni all cwmnïau yswiriant gosbi deiliaid polisi â chopay uwch os ydych chi'n ceisio gofal brys mewn ysbyty y tu allan i'r rhwydwaith. Nodyn: Hyd yn oed os oes gennych yswiriant, efallai na fydd rhai rhwydwaith a darparwyr yn dod o dan eich rhwydwaith yswiriant, felly fe allech chi gael bil am rai gwasanaethau. Mae cynllun yswiriant iechyd pawb yn wahanol, felly mae'n well bob amser gwirio gyda'ch cwmni yswiriant i gael amcangyfrif o'r hyn y gallech ei dalu yn y pen draw os bydd yn rhaid i chi fynd i ganolfan gofal brys neu ystafell argyfwng.

Bydd y mwyafrif o ganolfannau gofal brys yn gweld pobl hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw yswiriant iechyd, ond mae ganddyn nhw'r hawl i wrthod rhywun os nad ydyn nhw'n gallu ei fforddio. Y Ddeddf Triniaeth Feddygol Brys a Llafur Gweithredol a basiwyd i mewn 1986 yn ei gwneud yn ofynnol i bob ystafell argyfwng drin a sefydlogi unrhyw un sy'n dod i mewn, waeth beth fo'i allu i dalu neu statws yswiriant.

Heb yswiriant, gall ymweliad â chanolfan gofal brys gostio unrhyw le rhwng $ 100 a $ 200. Os oes angen pelydrau-X neu brofion eraill wedi'u gwneud, gallai hyn gostio mwy. Er y gall taith i'r ystafell argyfwng gostio cannoedd neu filoedd o ddoleri heb yswiriant yn dibynnu ar y gwasanaeth sydd ei angen arnoch chi.

Nid oes amheuaeth y gall mynd i'r ystafell argyfwng neu glinig gofal brys fod yn ddrud, yn enwedig os nad oes gennych yswiriant iechyd da. Y swm y gellir ei ddidynnu ar gyfartaledd yn yr Unol Daleithiau yw $ 4,544, a bron 61% o ddyled feddygol yn yr Unol Daleithiau. yn dod o ymweliadau brys ag ystafelloedd.

Gwaelod llinell: Blaenoriaethwch eich iechyd dros filiau meddygol

Ni ddylai'r agwedd ariannol eich atal rhag ceisio sylw meddygol pan fydd ei angen arnoch, serch hynny. Un i mewn tri Dywed Americanwyr eu bod wedi osgoi ceisio sylw meddygol pan oedd ei angen arnynt oherwydd eu bod yn poeni am y gost. Mae hyn yn golygu bod miloedd o Americanwyr yn peryglu eu hiechyd hyd yn oed pan fydd angen sylw meddygol arnynt.

Os ydych chi wedi bod i ganolfan gofal brys neu ystafell argyfwng a bod gennych fil meddygol mawr, mae yna ffyrdd i ddod o hyd i help. Mae llawer o ysbytai yn cynnig cynlluniau talu a gallant eich cyfeirio at raglenni cymorth ariannol yn eich ardal. Mae llawer o ysbytai hefyd yn cynnig gofal elusennol hael neu gallant eich cynorthwyo i wneud cais am yswiriant iechyd. Ac wrth gwrs, gallwch chi bob amser defnyddio SingleCare i arbed ar eich meddyginiaethau presgripsiwn.

O ran cadw'n iach, ni ddylai meddwl am filiau meddygol fynd ar y ffordd. Mae bob amser yn syniad da bod yn ddiogel a gofalu amdanoch eich hun.