Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Percocet vs Norco: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Percocet vs Norco: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Percocet vs Norco: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin





Mae Percocet a Norco yn ddau leddfu poen presgripsiwn a ddefnyddir i drin difrifol poen . Fe'u dosbarthir mewn grŵp o feddyginiaethau o'r enw poenliniarwyr opioid (narcotig). Maent yn gweithio trwy rwymo i dderbynyddion mu yn yr ymennydd, gwanhau a rhwystro signalau poen. Trwy wneud hynny, maen nhw'n lleddfu poen. Mae'r ddau feddyginiaeth yn wedi'u dosbarthu gan y DEA fel cyffuriau Atodlen II. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw botensial uchel i gam-drin cyffuriau a gallant arwain at ddibyniaeth seicolegol neu gorfforol. Gelwir Percocet a Norco yn poenliniarwyr opioid ac mae ganddynt lawer o debygrwydd, ond mae ganddynt hefyd rai gwahaniaethau nodedig.



Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Percocet a Norco?

Mae Percocet a Norco yn gyffuriau cyfuniad, a ddefnyddir i drin poen difrifol, acíwt. Mae percocet (cwponau Percocet | Beth yw Percocet?) Yn cynnwys ocsitodon ac asetaminophen. Mae acetaminophen yn Dylenol generig ac fe'i gelwir hefyd yn APAP, felly gall enw'r cyffur ar eich label ymddangos fel ocsitodon / APAP.

Mae Norco yn cynnwys hydrocodone ac APAP. Mae'r ddau feddyginiaeth ar gael mewn enw brand a generig. Bwriedir i'r ddau gyffur gael eu defnyddio i leddfu poen yn y tymor byr, fodd bynnag, mae rhai cleifion yn parhau i gymryd Percocet neu Norco am gyfnod hirach, yn dibynnu ar gyfarwyddyd y meddyg. Dylid monitro pob claf ar Percocet neu Norco yn agos.

Prif wahaniaethau rhwng Percocet a Norco
Percocet Norco
Dosbarth cyffuriau Analgesig opioid (narcotig) Analgesig opioid (narcotig)
Statws brand / generig Brand a generig Brand a generig
Beth yw'r enw generig? Oxycodone / APAP Hydrocodone / APAP
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled Tabled
Beth yw'r dos safonol? Enghraifft: Oxycodone 5 mg / APAP 325 mg: 1 tabled bob 4 i 6 awr yn ôl yr angen ar gyfer poen Enghraifft: Hydrocodone 5 mg / APAP 325 mg: 1 dabled bob 4 i 6 awr yn ôl yr angen ar gyfer poen
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Yn y tymor byr, mae rhai cleifion yn parhau'n hirach o dan gyfarwyddyd meddyg Yn y tymor byr, mae rhai cleifion yn parhau'n hirach o dan gyfarwyddyd meddyg
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion Oedolion

Amodau wedi'u trin gan Percocet vs Norco

Nodir bod percocet a Norco yn rheoli poen sy'n ddigon difrifol i ofyn am gyffur lladd poen opioid. Dim ond pan na ellir goddef cyffuriau eraill, nad ydynt yn opioid, neu pan nad ydynt yn trin y boen yn ddigonol y dylid defnyddio percocet neu Norco.



Cyflwr Percocet Norco
Rheoli poen yn ddigon difrifol i ofyn am analgesig opioid ac y mae triniaethau amgen yn annigonol ar ei gyfer Ydw Ydw

A yw Percocet neu Norco yn fwy effeithiol?

Mewn astudiaeth o gleifion ystafell argyfwng gyda thorri esgyrn acíwt a dderbyniodd Percocet neu Norco, roedd lleddfu poen yr un peth ar 30 a 60 munud gyda'r naill gyffur neu'r llall. Daeth yr awduron i'r casgliad bod y ddau gyffur yn darparu effeithiau tebyg i leddfu poen. Un arall astudio daeth i'r un casgliadau; roedd lleddfu poen yr un peth â Percocet neu Norco - roedd y ddau gyffur yn lleihau poen tua 50%. Un bach iawn astudio daeth 20 o gleifion i'r casgliad bod Percocet 1.5 gwaith yn gryfach na Norco.

Dim ond eich darparwr gofal iechyd ddylai benderfynu ar y feddyginiaeth fwyaf effeithiol ar gyfer poen, a all edrych ar y darlun llawn o'ch cyflwr (au) meddygol a'ch hanes, a meddyginiaethau eraill a gymerwch.

Am gael y pris gorau ar Percocet?

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion prisiau Percocet a darganfod pryd mae'r pris yn newid!



Sicrhewch rybuddion prisiau

Cwmpas a chymhariaeth cost Percocet yn erbyn Norco

Mae Percocet a Norco yn dod o dan y mwyafrif o gynlluniau yswiriant a Medicare Rhan D yn y ffurfiau generig. Ar gyfer brandiau, efallai y byddwch chi'n talu copay uwch neu efallai na fydd y cyffur yn cael ei orchuddio. Byddai presgripsiwn nodweddiadol ar gyfer Percocet generig ar gyfer 20 tabled o 5/325 mg ac yn costio tua $ 25- $ 50 allan o boced. Byddai presgripsiwn nodweddiadol ar gyfer Norco generig ar gyfer 20 tabled o 5/325 mg yn gallu costio dros $ 100 allan o boced. Gallwch brynu Percocet generig am oddeutu $ 14 a Norco generig o $ 27- $ 42 gyda chwpon SingleCare.

Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare



Percocet Norco
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D. Ydw Ydw
Dos safonol # 20, tabledi oxycodone / APAP 5/325 mg # 20, tabledi hydrocodone / APAP 5/325 mg
Copay Medicare nodweddiadol $ 0- $ 25 $ 0- $ 100
Cost Gofal Sengl $ 14 $ 10- $ 16

Sgîl-effeithiau cyffredin Percocet a Norco

Effeithiau andwyol difrifol a all ddigwydd gyda Percocet neu Norco yw iselder anadlol (anadlu araf / dim digon o ocsigen), apnoea, arestiad anadlol, isbwysedd (pwysedd gwaed isel), a sioc.

Y mwyaf cyffredin sgîl-effeithiau Percocet yw pen ysgafn, pendro, cysgadrwydd / tawelydd, cyfog, a chwydu; ac yna ewfforia, dysfforia, rhwymedd, a pruritus (cosi).



Y mwyaf cyffredin sgîl-effeithiau Norco yw lightheadedness, pendro, tawelydd, cyfog, a chwydu.

Syndrom serotonin yn adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd a allai ddigwydd gyda Percocet neu Norco, yn enwedig o'i gymryd gyda chyffuriau eraill sy'n cynyddu serotonin.



Gall sgîl-effeithiau eraill ddigwydd. Ymgynghorwch â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael rhestr lawn o sgîl-effeithiau.

Am gael y pris gorau ar Norco?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Norco a darganfod pryd mae'r pris yn newid!



Sicrhewch rybuddion prisiau

Rhyngweithiadau cyffuriau Percocet vs Norco

Gall cymryd Percocet neu Norco gyda rhai meddyginiaethau sy'n cael eu metaboli gan yr ensym CYP3A4 neu CYP2D6 arwain at ryngweithio cyffuriau. Gelwir y cyffuriau hyn hefyd yn atalyddion ensymau ac maent yn cynnwys cyffuriau fel gwrthfiotigau macrolid, gwrthffyngolion azole, ac atalyddion proteas. Gall eu defnyddio gyda Percocet neu Norco arwain at adeiladwaith o'r opioid yn eich corff, a all fod yn beryglus iawn.

Mae cyffuriau eraill, a elwir yn gymellyddion ensymau, yn cael yr effaith groes fel atalyddion, gan ostwng y lefel opioid fel nad yw'n effeithiol neu hyd yn oed achosi symptomau diddyfnu.

Gall defnyddio bensodiasepinau neu iselyddion CNS eraill (gan gynnwys opioidau eraill) mewn cyfuniad â Percocet neu Norco arwain at isbwysedd (pwysedd gwaed isel), iselder anadlol, tawelydd dwys, coma, neu hyd yn oed farwolaeth.

Mae cymryd Percocet neu Norco gyda chyffuriau sy'n cynyddu serotonin yn cynyddu'r risg o syndrom serotonin, a all fod yn ddifrifol iawn neu hyd yn oed yn peryglu bywyd. Mae'r cyffuriau hyn yn cynnwys rhai cyffuriau gwrthiselder fel SSRI, SNRI, a gwrthiselyddion tricyclic, ymlacwyr cyhyrau, atalyddion MAO (ni ddylid defnyddio atalyddion MAO cyn pen 14 diwrnod ar ôl Percocet neu Norco), a triptans ar gyfer meigryn.

Os ydych chi'n cymryd Percocet neu Norco, cofiwch fod y feddyginiaeth yn cynnwys APAP, ac mae llawer o feddyginiaethau peswch neu oer dros y cownter a lleddfu poen yn cynnwys APAP hefyd. Gwiriwch â'ch fferyllydd, a all eich helpu i ddewis meddyginiaeth OTC nad yw'n cynnwys APAP.

Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau.

Cyffur Dosbarth Cyffuriau Percocet Norco
Erythromycin
Biaxin (clarithromycin)
Gwrthfiotigau macrolide Ydw Ydw
Diflucan (fluconazole)
Nizoral (ketoconazole)
Gwrthffyngolion Azole Ydw Ydw
Norvir (ritonavir) Atalyddion protein Ydw Ydw
Rifampin
Tegretol (carbamazepine)
Dilantin (phenytoin)
Cymellwyr CYP3A4 Ydw Ydw
Xanax (alprazolam)
Valium (diazepam)
Ativan (lorazepam)
Klonopin (clonazepam)
Bensodiasepinau Ydw Ydw
Methadon
Ultram (tramadol)
Tylenol gyda chodin
(APAP / codeine)
Duragesic (fentanyl)
Morffin
Opioidau Ydw Ydw
Alcohol Alcohol Ydw Ydw
Flexeril (cyclobenzaprine)
Skelaxin (metaxalone)
Lioresal (baclofen)
Ymlacwyr cyhyrau Ydw Ydw
Imitrex (sumatriptan)
Maxalt (rizatriptan)
Triptans Ydw Ydw
Prozac (fluoxetine)
Paxil (paroxetine)
Zoloft (sertraline)
Celexa (citalopram)
Lexapro (escitalopram)
Gwrthiselyddion SSRI Ydw Ydw
Pamelor (nortriptyline)
Elavil (amitriptyline)
Gwrthiselyddion triogyclic Ydw Ydw
Cymbalta (duloxetine)
Effexor (venlafaxine)
Pristiq (desvenlafaxine)
Gwrthiselyddion SNRI Ydw Ydw
Hydrochlorothiazide
Lasix (furosemide)
Diuretig Ydw Ydw
Azilect (rasagiline)
Eldepryl (selegiline)
Parnate (tranylcypromine)
Atalyddion MAO Ydw Ydw
Inderal (propranolol)
Lopressor, Toprol XL (metoprolol)
Atalyddion beta Ydw Ydw
Cogentin (benstropine)
Benadryl (diphenhydramine)
Ditropan (oxybutynin)
Detrol (tolterodine)
Cyffuriau gwrthicholinergig Ydw Ydw

Rhybuddion Percocet a Norco

Daw rhybudd mewn bocs i'r ddau gyffur, sef y rhybudd cryfaf fel sy'n ofynnol gan yr FDA. Dyma rybuddion ychwanegol:

 • Mae potensial ar gyfer cam-drin, camddefnyddio, a dibyniaeth, a allai arwain at orddos a marwolaeth. Cymerwch eich meddyginiaeth fel y'i rhagnodir ; peidiwch â chymryd dosau ychwanegol na defnyddio'r feddyginiaeth ar gyfer cyflyrau eraill.
 • Gall iselder anadlol difrifol sy'n peryglu bywyd ddigwydd. Dylid monitro cleifion, yn enwedig yn ystod dechrau'r driniaeth a chydag unrhyw newid dos. Mae risg uwch i gleifion oedrannus a chleifion â chlefyd yr ysgyfaint.
 • Gall amlyncu damweiniol gan unrhyw un, yn enwedig plant, arwain at orddos angheuol.
 • Gall defnydd hir o opioidau yn ystod beichiogrwydd arwain at syndrom tynnu'n ôl opioid newyddenedigol.
 • Mae asetaminophen wedi bod yn gysylltiedig â niwed neu fethiant yr afu, a allai arwain at yr angen am drawsblaniad iau neu farwolaeth. Dylai cleifion fod yn ymwybodol o'r dos dyddiol uchaf o acetaminophen (gofynnwch i'ch meddyg) a dylent osgoi defnyddio cynhyrchion eraill sy'n cynnwys acetaminophen.
 • Gall defnyddio opioidau â bensodiasepinau eraill neu iselderyddion CNS eraill (system nerfol ganolog) arwain at iselder anadlol difrifol, tawelydd dwys, coma neu farwolaeth. Os na ellir osgoi'r cyfuniad, dylid defnyddio'r dos isaf, am y cyfnod byrraf, a dylid monitro'r claf yn agos.

Mae rhybuddion eraill yn cynnwys:

 • Dylid monitro pwysedd gwaed, oherwydd gall pwysedd gwaed isel ddigwydd.
 • Anaml y gall acetaminophen achosi adweithiau croen difrifol, gan gynnwys pustwlosis exanthemategol cyffredinol acíwt (AGEP), Syndrom Stevens-Johnson (SJS), a necrolysis epidermig gwenwynig (TEN), a all fod yn angheuol. Os bydd adwaith croen yn digwydd, dylid atal y cyffur ar unwaith a dylech geisio triniaeth frys. Gall asetaminophen hefyd achosi adweithiau gorsensitifrwydd, a allai gynnwys chwyddo o amgylch y gwefusau a'r wyneb, neu adweithiau croen. Os bydd hyn yn digwydd, dylech geisio triniaeth frys.
 • Ni ddylid defnyddio opioidau mewn cleifion ag anaf i'r pen, neu glaf ag ymwybyddiaeth ddiffygiol. Ni ddylai cleifion â rhwystr gastroberfeddol ddefnyddio opioidau.
 • Mae risg uwch o drawiadau mewn cleifion ag anhwylderau trawiad.
 • Wrth roi'r gorau i opioid, meinhau'n raddol (yn unol â chyfarwyddyd eich meddyg) i osgoi symptomau diddyfnu. Peidiwch â stopio'n sydyn.
 • Peidiwch â gyrru na gweithredu peiriannau nes eich bod yn gwybod sut y byddwch yn ymateb i'r feddyginiaeth.
 • Peidiwch ag yfed alcohol wrth gymryd Percocet neu Norco.
 • Storiwch eich meddyginiaeth y tu hwnt i gyrraedd plant ac eraill, yn ddelfrydol mewn cabinet neu ddrôr sydd wedi'i gloi. Pan fyddwch wedi gorffen gyda'ch cwrs triniaeth, peidiwch ag arbed y feddyginiaeth. Dysgu sut i cael gwared arno yn ddiogel o'ch meddyginiaeth opioid.
 • Ni ddylid cymryd opioidau yn ystod beichiogrwydd. Gallant achosi niwed i'r ffetws.

Cwestiynau cyffredin am Percocet vs Norco

Beth yw Percocet?

Mae percocet yn gyffur lladd poen opioid, a ddefnyddir ar gyfer poen difrifol pan nad yw pobl nad ydynt yn opioidau yn ddigonol neu heb eu goddef. Mae'n cynnwys ocsitodon ac asetaminophen.

Beth yw Norco?

Mae Norco hefyd yn gyffur lladd poen opioid, a ddefnyddir ar gyfer poen difrifol pan nad yw pobl nad ydynt yn opioidau yn ddigonol neu heb eu goddef. Mae'n cynnwys hydrocodone ac acetaminophen.

A yw Percocet a Norco yr un peth?

Mae Percocet a Norco yn debyg; mae'r ddau ohonyn nhw'n gyffuriau lladd poen opioid a ddefnyddir i drin poen difrifol. Mae percocet yn cynnwys ocsitodon ac APAP, tra bod Norco yn cynnwys hydrocodone ac APAP. Mae ganddyn nhw wahaniaethau eraill hefyd, a amlinellir uchod. Mae'n bwysig nodi bod Percocet a Norco yn dabledi rhyddhau ar unwaith (mae Vicodin, Lortab, Ultram, a Tylenol gyda chodin yn gyffuriau eraill sydd hefyd yn cael eu rhyddhau ar unwaith).

Mae Oxycontin yn gyffur hir-weithredol a ddefnyddir ar gyfer poen cronig ac mae'n cynnwys dim ond ocsitodon (dim APAP). Mae Zohydro ER hefyd yn gweithredu'n hir ac yn cynnwys hydrocodone yn unig. Yn aml, rhagnodir y cyffuriau hyn gan feddyg rheoli poen.

A yw Percocet neu Norco yn well?

Mae astudiaethau'n dangos bod Percocet a Norco yn darparu lleddfu poen tebyg mewn cleifion. Daeth un astudiaeth fach iawn (gweler uchod) i'r casgliad bod Percocet 1.5 gwaith yn gryfach na Norco, fodd bynnag, dim ond 20 o gleifion a edrychodd yr astudiaeth. Ymgynghorwch â'ch meddyg i gael mwy o wybodaeth.

A allaf ddefnyddio Percocet neu Norco wrth feichiog?

Gall opioidau achosi niwed i'r ffetws os cânt eu cymryd yn ystod beichiogrwydd. Gall defnydd hirfaith o opioidau yn ystod beichiogrwydd achosi cyflwr sy'n peryglu bywyd yn y babi o'r enw syndrom tynnu'n ôl opioid newyddenedigol. Os ydych chi eisoes yn cymryd Percocet neu Norco ac yn darganfod eich bod chi'n feichiog, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith i gael arweiniad ar atal y cyffur.

A allaf ddefnyddio Percocet neu Norco gydag alcohol?

Na. Mae defnyddio Percocet neu Norco gydag alcohol yn cynyddu'r risg o sgîl-effeithiau ac mae'n beryglus iawn. Gall achosi iselder anadlol difrifol, tawelydd mawr, neu hyd yn oed coma neu farwolaeth.

A yw ocsitodon yn gryfach na hydrocodone?

Canfu un astudiaeth fach iawn a edrychodd ar 20 o gleifion fod ocsitodon (gydag APAP) 1.5 gwaith yn gryfach na hydrocodone. Fodd bynnag, mae astudiaethau eraill yn dangos bod y ddau gyffur yn darparu'r un faint o leddfu poen.

A ellir cymryd ibuprofen gyda hydrocodone-acetaminophen?

Gall y cyfuniad o ibuprofen ag acetaminophen, yn enwedig tymor hir, achosi niwed i'r arennau. Weithiau, gellir eu defnyddio gyda'i gilydd ar sail tymor byr, yn dibynnu ar yr achos. Ymgynghorwch â'ch meddyg cyn defnyddio unrhyw feddyginiaethau presgripsiwn neu dros y cownter eraill mewn cyfuniad â Percocet neu Norco.