Prif >> Addysg Iechyd >> A yw statinau ac yfed alcohol yn cymysgu?

A yw statinau ac yfed alcohol yn cymysgu?

A yw statinau ac yfed alcohol yn cymysgu?Addysg Iechyd Y Cymysgu

Rydych chi eisoes wedi rhoi’r gorau i fyrgyrs, pizza, toesenni a hufen iâ mewn ymgais i ostwng lefelau colesterol. Nawr mae eich meddyg yn argymell eich bod chi'n ymuno â'r 25% o bobl dros 40 oed sydd ar therapi statin i gael eich Colesterol LDL i'r parth diogel . A yw hyn yn golygu y bydd angen i chi roi'r gorau i'ch hoff ddiodydd oedolion hefyd?

Mae gennym ni newyddion da! Yn ôl pob tebyg ddim - o leiaf nid er mwyn eich Presgripsiwn Lipitor neu Crestor .A yw'n ddiogel cymysgu statinau ac alcohol?

Mae statinau yn gyffredinol yn ddiogel o ran yfed alcohol, meddai Dr. Eugene Yang, MD , aelod o'r Coleg Cardioleg America Cyngor Atal a chyfarwyddwr meddygol y Canolfan Arbenigedd Eastside Meddygaeth Prifysgol Washington yn Bellevue, Washington.Wrth gwrs, yn yr un modd â llawer o reolau, mae yna eithriadau i'r un hon.

Llid yr afu

Mewn rhai achosion, gall statinau arwain at lid ysgafn ar yr afu fel sgil-effaith bosibl, felly os yw pobl yn yfed gormod o alcohol a bod y statinau yn achosi rhywfaint o lid ysgafn ar yr afu, yna gallai hynny ei waethygu, meddai Dr. Yang.Fodd bynnag, mae'r risg o lid yr afu fel sgil-effaith statin mor isel fel bod y Nid yw Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn argymell mwyach monitro arferol swyddogaeth yr afu ar gyfer cleifion sy'n cymryd statinau, nododd Dr. Yang (arferai monitro arferol fod yn safonol).

Siart yn dangos y risg o gymysgu alcohol a meds

Clefyd yr afu

Mae'r pryder, meddai arbenigwyr, yn fwyaf cymwys i'r rhai sydd â rhyw fath o broblem sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r afu, fel clefyd yr afu brasterog di-alcohol .Mae statinau yn cael eu prosesu yn yr afu, felly os oes nam ar eich afu mewn unrhyw ffordd efallai na fydd yn gallu prosesu'r feddyginiaeth yn yr un modd ag y gallai iau iach, meddai Jennifer Bacci, Pharm.D., athro cynorthwyol yn Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Washington.

Am y rheswm hwn, mae hi'n argymell bod unrhyw un sydd â chlefyd cronig yr afu yn ymatal yn llwyr rhag alcohol wrth gymryd statinau ( argymhellir ymatal rhag alcohol i bawb sydd â chlefyd cronig yr afu , statinau ai peidio).

Defnydd gormodol o alcohol

Ac os nad oes gennych chi broblemau afu? Chi o hyd mae angen i chi gael sgwrs onest am ddefnyddio alcohol gyda'ch meddyg cyn dechrau therapi statin, meddai, ac mae angen i chi hefyd sicrhau nad ydych chi'n rhagori ar y canllawiau dyddiol a argymhellir ar gyfer defnyddio alcohol (un ddiod y dydd i ferched; dau ddiod y dydd i ddynion) oherwydd ei bod gormodedd yfed alcohol a all arwain at broblemau yn y boblogaeth yn gyffredinol.Gwaelodlin: mae statinau ac alcohol (yn bennaf) yn ddiogel

Er gwaethaf y newyddion calonogol am statinau ac yfed alcohol, dywed Dr. Yang nad yw'n anarferol i gleifion deimlo'n bryderus ynghylch cymysgu'r ddau.Os ydych chi'n poeni, siaradwch â'ch meddyg am brawf swyddogaeth sylfaenol ar gyfer yr afu, y mae Dr. Yang yn ei ddarparu i gleifion pan fydd pryderon.

Os daw'r profion yn ôl yn annormal, dywed Dr. Bacci y byddai hynny'n arwydd i gasglu rhywfaint o wybodaeth yn ychwanegol.