Prif >> Lles >> 12 meddyginiaeth cartref ar gyfer heintiau burum

12 meddyginiaeth cartref ar gyfer heintiau burum

12 meddyginiaeth cartref ar gyfer heintiau burumLles

Er y gall heintiau burum fod yn ddigwyddiad cyffredin, gallant hefyd fod yn annifyrrwch, ac yn waeth byth, yn embaras i fenywod. Er y gallai heintiau difrifol ofyn am daith i swyddfa'r meddyg a phresgripsiwn, mae yna opsiynau dros y cownter a sawl meddyginiaeth gartref ar gyfer heintiau burum. Dysgwch sut i adnabod haint burum, pryd i fynd at y meddyg, sut i drin haint burum gartref, a sut i'w hatal rhag digwydd eto.

Mathau o heintiau burum

Mae yna wahanol fathau o heintiau burum, ond mae pob un yn digwydd pan fydd rhan o'r corff yn cael ei heintio â ffyngau tebyg i furum o'r enw candida (ynghylch heintiau burum). Mae'r ffwng hwn yn ffynnu mewn rhannau llaith, cynnes, wedi'u plygu o'r croen, fel y afl, o dan y fron, neu'r ceseiliau. Candidiasis yw'r prif fath o haint ffwngaidd yn y corff: Mae'n cael ei achosi gan furum a gall ddigwydd yn y geg, perfedd, gwddf a'r fagina, eglura Niket sonpal , MD, internist a gastroenterolegydd yn Efrog Newydd. Os na chaiff ei drin yn gywir â meddyginiaeth, mae'n debygol y gall dyfu allan o reolaeth a heintio'ch arennau a'ch calon.Mae llawer o wahanol fathau o heintiau yn cael eu hachosi gan ffwng candida, yn dibynnu ar y lleoliad ar y corff y mae'n digwydd a'r math o candida sy'n bresennol. Er bod ganddynt rai gorgyffwrdd mewn symptomau, gallant hefyd gael symptomau gwahanol. Yr heintiau candida mwyaf cyffredin yw: • Ymgeisydd Torfol yn digwydd pan fydd y croen ar y corff wedi'i heintio. Y lleoedd mwyaf nodweddiadol y bydd y candida yn tyfu yw croen rhwng y bysedd neu'r bysedd traed, ewinedd, ceseiliau, o dan y bronnau, neu o amgylch y afl. Y brif symptom yw brech goch, coslyd.
 • Brech diaper weithiau gall gordyfiant candida achosi babanod, sy'n digwydd pan fydd amgylchedd llaith gan diapers gwlyb yn helpu candida i ffynnu. Mae brech goch yn ymddangos rhwng crychion y croen ac mae dotiau coch bach yn cynrychioli'r ardal heintiedig.
 • Y fronfraith yn digwydd pan fydd ymgeisiasis yn effeithio ar leinin y geg neu'r gwddf. Mae llindag y geg yn cyflwyno fel briwiau gwyn ar du mewn y bochau neu ar y tafod. Gall symptomau hefyd gynnwys anadl ddrwg, poen wrth lyncu, annormaleddau mewn blas, a sychder y geg (mwy am fronfraith trwy'r geg).
 • Heintiau burum y fagina , a elwir hefyd yn ymgeisiasis vulvovaginal, yn digwydd pan fydd gordyfiant o'r candida yn y fagina. Mae Candida albicans yn straen ffwngaidd cyffredin mewn heintiau burum. Symptomau haint burum wain yw llid, cosi, llid, a gollyngiad fagina gwyn trwchus.

Mae heintiau burum yn gyffredin ac yn digwydd mewn tair o bob pedair merch o leiaf unwaith yn eu bywyd, meddai Dr. Sonpal. Oherwydd bod heintiau burum wain yn digwydd i'r mwyafrif o ferched, bydd yr erthygl hon yn benodol i drin ac atal heintiau burum wain yn unig.

A all haint burum fynd i ffwrdd ar ei ben ei hun?

Mae gan fersiynau ysgafn o heintiau burum y siawns o fynd i ffwrdd ar eu pennau eu hunain, eglura Dr. Sonpal. Fodd bynnag, ni argymhellir anwybyddu haint burum oherwydd ei fod yn fwyaf tebygol o ddychwelyd os na chaiff ei drin yn feddygol.Er y gall rhai unigolion ddewis rhoi cynnig ar feddyginiaethau cartref ar gyfer haint burum neu driniaethau dros y cownter, mae rhai pobl a ddylai ymweld â'r meddyg pan fydd ganddynt symptomau haint burum. Mae'r cleifion hyn yn cynnwys:

 • Y rhai sydd â heintiau burum cylchol (bedair gwaith neu fwy mewn blwyddyn)
 • Merched beichiog
 • Y rhai a allai fod yn agored i glefyd a drosglwyddir yn rhywiol (STD)
 • Merched sy'n ansicr a yw eu symptomau yn dod o haint burum
 • Unigolion nad ydynt yn llwyddo gyda meddyginiaethau cartref neu feddyginiaethau dros y cownter
 • Cleifion â diabetes heb ei reoli neu system imiwnedd wan oherwydd rhai meddyginiaethau neu gyflyrau fel HIV

Beth all meddyg ei ragnodi ar gyfer heintiau burum?

Mae meddyginiaethau gwrthffyngol dros y cownter yn trin heintiau burum ac maent ar gael mewn hufenau neu suppositories i'w rhoi yn fewnol. Gall heintiau burum bara dri diwrnod i bythefnos, felly mae triniaethau undydd, tri diwrnod neu wythnos o hyd ar gael.

Mae yna hefyd hufenau gwrthffyngol gwrth-cosi sy'n dod ynghyd â'r mwyafrif o driniaethau i helpu cosi allanol. Y brandiau mwyaf poblogaidd o hufenau gwrthffyngol i drin heintiau burum wain ywMonistat(mynnwch gwpon Monistat | Beth yw Monistat?) neu Vagistat. Mae'r triniaethau hyn hefyd ar gael ar-lein i'r rhai sy'n anghyfforddus yn eu prynu yn y siop.Gall darparwr gofal iechyd ragnodiDiflucan (cwponau Diflucan | Manylion Dlulucan)fluconazole ( cwponau fluconazole |manylion fluconazole)tabled a fydd yn trin heintiau fagina ffwngaidd, neu wrthffyngol presgripsiwn fel terconazole (Cwponau Tersonazole |manylion terponazole), sy'n cael ei fewnosod yn fewnol amser gwely.

Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare

Meddyginiaethau cartref ar gyfer heintiau burum

Mae yna ffyrdd naturiol o drin heintiau burum. Mae'r meddyginiaethau cartref hyn ar gyfer heintiau burum yn gyfleus i'r rhai sydd am fynd ar drywydd mwy naturiol, synhwyrol.1. Finegr seidr afal

Finegr seidr afal Canfuwyd ei fod yn rhwystro twf candida albicans, y straen o ffyngau sydd fel rheol yn achosi heintiau burum.

I ddefnyddio'r rhwymedi naturiol hwn, rhedeg bath ac ychwanegu hanner cwpan o finegr seidr afal a socian yn y baddon am o leiaf 20 munud.Peidiwch byth â defnyddio finegr seidr afal yn llawn. Oherwydd gallu seidr afal i ladd bacteria a ffyngau, gallai hefyd ladd y bacteria iach yn y corff. Gwanhau finegr seidr afal cyn ei ddefnyddio.

2. Asid borig

Mae suppositories wain asid borig yn cywiro heintiau burum oherwydd priodweddau antiseptig asid boric. Tra ymchwil yn cefnogi wrth ddefnyddio'r suppositories hyn, mae'n dod i'r casgliad mai dim ond ar gyfer heintiau burum rheolaidd ac anodd eu trin y dylid defnyddio hyn. Oherwydd bod asid borig mor gryf, dylid defnyddio triniaethau mwynach yn gyntaf.3. Olew cnau coco

Mae gan olew cnau coco, wedi'i dynnu o gnawd cnau coco, briodweddau gwrthffyngol sy'n digwydd yn naturiol. A. Gwyddonol astudio gall dod o hyd i olew cnau coco helpu i atal y bacteria candida sy'n achosi heintiau burum. I ddefnyddio'r driniaeth hon, rhowch olew cnau coco yn yr ardal yr effeithir arni.

4. Sudd llugaeron neu bilsen

Sudd llugaeron canfuwyd ei fod yn helpu gyda heintiau'r llwybr wrinol trwy atal ffurfio'r candida albicans (y ffwng sy'n achosi heintiau burum). Er nad yw astudiaethau wedi dangos ei allu i helpu i wella candida albicans yn y fagina, mae rhai menywod yn honni eu bod yn cael canlyniadau. Mae sudd llugaeron a phils hefyd yn cynnwys llawer o fitamin C, a all hefyd helpu i atal haint.5. Dyblu

Gall douches dros y cownter frwydro yn erbyn heintiau burum a lleddfu llid a llid. Fodd bynnag, mwyafrif yr astudiaethau dangos effeithiau andwyol dyblu, ac ychydig o astudiaethau sy'n rhoi canlyniadau cadarnhaol. Yn ôl y Swyddfa Iechyd Menywod , mae meddygon yn argymell na ddylai menywod douche oherwydd gall douching arwain at broblemau beichiogi, heintiau yn y fagina, a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs).

6. Garlleg

Mae olew garlleg a garlleg yn gyfryngau gwrthffyngol adnabyddus. Astudiaethau hyd yn oed wedi canfod bod ganddo weithgaredd gwrthffyngol yn erbyn candida albicans. Er y gallai dulliau mwy traddodiadol argymell mewnosod yr ewin garlleg yn uniongyrchol yn y fagina, dull llai ymledol yw ychwanegu mwy o garlleg ffres at fwyd a'i ymgorffori mewn mwy o brydau bwyd.

7. Perocsid hydrogen

Mae hydrogen perocsid yn a antiseptig cryf canfuwyd bod hynny'n lladd burum. Nid yw wedi cael ei astudio'n benodol ar fathau o furum haint yn y fagina. Cyn gwneud cais i'r fagina, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwanhau'r hydrogen perocsid yn gyntaf.

8. Olew Oregano

Dangoswyd i olew oregano, neu olew origanum atal y twf o candida albicans. I ddefnyddio olew oregano, defnyddiwch gwpl o ddiferion mewn asiant cludo, fel olew cnau coco neu olew olewydd, a'i roi yn yr ardal yr effeithir arni.

9. Probiotics

Probiotics cynnwys bacteria byw, fel y bacteria Lactobacillus acidophilus , sy'n helpu i feithrin cydbwysedd iach o facteria yn y fagina.Gallant drin neu atal vaginosis bacteriol a heintiau'r llwybr wrinol yn ychwanegol at heintiau burum.

Prynu atchwanegiadau probiotig ar-lein neu mewn siopau. Gall yr atchwanegiadau llafar hyn gymryd hyd at 10 diwrnod i ddangos canlyniadau. Er mwyn lleihau hyd yr amser ar gyfer canlyniadau, mae rhai menywod wedi defnyddio probiotegau fel suppositories wain. Mae bwyta iogwrt (gyda diwylliannau byw ac egnïol) yn ffordd dda arall o gynyddu cymeriant probiotig.

Fodd bynnag, fel llawer o feddyginiaethau naturiol, mae diffyg tystiolaeth bod probiotegau yn gwella heintiau burum. Mae ymchwilwyr yn dal i astudio probiotegau ar gyfer heintiau burum, ond mae llawer o feddygon yn argymell cymryd un pryd bynnag y rhagnodir gwrthfiotig, fel Mae heintiau burum yn sgil-effaith bosibl gwrthfiotigau .

CYSYLLTIEDIG: Dysgwch pa probiotegau sydd orau

10. Olew coeden de

Mae olew coeden de yn olew hanfodol sydd ag eiddo gwrthffyngol, y mae rhai pobl yn honni ei fod yn gwella heintiau burum. Mae'n gweithio gan lladd y waliau celloedd a philenni'r burum. Er bod angen mwy o astudiaethau ar hyn o bryd, astudiaeth yn 2015 canfu fod suppositories wain sy'n cynnwys olew coeden de yn gallu gweithio fel asiant ffwngladdol a thrwy hynny ladd y candida albicans.

Fel gyda phob olew hanfodol, defnyddiwch ychydig ddiferion o olew coeden de gydag olew cludwr wrth ei ddefnyddio ar y corff. Gall menywod brynu suppositories wain gydag olew coeden de ar-lein.

11. Fitamin C.

Mae fitamin C (cwponau Fitamin C | Beth yw Fitamin C?) Yn rhoi hwb i imiwnedd y corff a, gyda system imiwnedd gryfach, mae'r corff yn gallu ymladd yn erbyn haint burum yn well. Ychwanegwch fwy o fitamin C trwy gymryd ychwanegiad neu fwyta ffrwythau a llysiau sy'n llawn fitamin C fel orennau a brocoli.

12. Iogwrt

Mae iogwrt (gyda diwylliannau byw a gweithredol) yn ffordd dda o drin heintiau burum oherwydd ei ddwysfwyd probiotig uchel. Fel y soniwyd uchod, gall probiotegau helpu i ymladd yn erbyn candida albicans. A. astudiaeth ddiweddar canfu fod amlyncu iogwrt sy'n cynnwys probiotegau gyda Lactobacillus acidophilus yn helpu i atal tyfiant burum. Er y gall bwyta iogwrt â probiotegau wella heintiau burum, mae rhai menywod hyd yn oed yn dod o hyd i ryddhad wrth socian tampon mewn iogwrt a'i fewnosod yn y fagina, gan gofio ei newid yn aml. Gyda'r dechneg hon, defnyddiwch iogwrt plaen, heb ei felysu neu iogwrt Groegaidd heb ei felysu. Byddai iogwrt sy'n cynnwys siwgr yn helpu'r candida i dyfu a ffynnu.

Sut i atal heintiau burum

Mae yna nifer o ffyrdd i atal haint burum.

 1. Osgoi defnydd gwrthfiotig diangen. Gall gwrthfiotigau ladd y bacteria iach yn y fagina, gan achosi gordyfiant o furum, gan arwain at haint burum.
 2. Gwisgwch ddillad isaf cotwm. Mae dillad isaf cotwm sy'n ffitio'n rhydd yn fwyaf ffafriol i ficrobiome iach. Osgoi dillad sy'n dynn ac nad ydyn nhw mor anadlu, fel coesau. Gall y dillad hyn greu man llaith, llaith, sef yr amgylchedd delfrydol ar gyfer gordyfiant candida. Oherwydd hyn, mae hefyd yn bwysig newid allan o ddillad llaith neu chwyslyd, fel dillad ymarfer corff neu ddillad nofio, yn gyflym.
 3. Osgoi tybiau poeth a sgaldio baddonau poeth,sy'n meithrin twf candida, oherwydd yr amgylcheddau cynnes, llaith.
 4. Cymerwch probiotegauneu fwyta iogwrtgyda probiotegau gan eu bod yn helpu i gydbwyso microflora'r fagina. Yn ogystal â thriniaeth ar gyfer heintiau burum, mae probiotegau yn ddefnyddiol wrth atal heintiau burum. Y probiotig gorau i'w gymryd fydd gyda'r rhai sy'n cynnwys y Lactobacillus rhamnosus GR-1 bacteria .
 5. Osgoi ymddygiadau a allai arwain at heintiau burum, fel hylendid gwael. Wrth berfformio arferion hylendid personol, ceisiwch osgoi douching, golchiadau fagina persawrus neu golchdrwythau persawrus, yn ogystal â chynhyrchion misglwyf persawrus ger yr organau cenhedlu, a all daflu cydbwysedd microflora'r fagina.
 6. Osgoi bwydydd llawn siwgr a bwydydd wedi'u prosesu . Mae burum yn tyfu o siwgr, felly gall hyn achosi gwarged o dyfiant burum.

Achosion heintiau burum cylchol

Mae rhai menywod yn fwy agored i heintiau burum nag eraill a bydd ganddynt heintiau burum cylchol neu heintiau burum cronig. Mae yna ychydig o resymau posibl y gall rhywun ddelio â heintiau burum rheolaidd:

 • Gweithgaredd rhywiol . Er nad yw heintiau burum yn haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI), mae'n bosibl i bartneriaid drosglwyddo'r candida i'w gilydd. Er mwyn atal hyn, defnyddiwch gondomau neu argaeau deintyddol ac ymarfer hylendid da ar ôl cyfathrach rywiol, fel cawod. Ceisiwch osgoi cael cyfathrach rywiol pan fydd haint burum ar un partner.
 • Ni chafodd yr haint burum gwreiddiol ei drin yn llwyr neu mae'r haint burum yn cael ei achosi gan a straen sy'n gwrthsefyll cyffuriau . Gall symptomau ddiflannu cyn i'r haint gael ei drin yn llawn. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd yr haint burum yn dod yn ôl. Mae yna hefyd fathau o furum sy'n gallu gwrthsefyll mwy o gyffuriau, sy'n ei gwneud hi'n anoddach cael gwared nag eraill.
 • Nid yw'n haint burum. Mae heintiau eraill, fel vaginosis bacteriol, neu STIs, a allai fod â symptomau tebyg. Dyma un o'r rhesymau pwysicaf dros ymweld â meddyg, fel gynaecolegydd neu feddyg gofal sylfaenol, pan nad yw haint burum yn clirio.
 • Y rhai sydd â chyflyrau penodol, megis systemau imiwnedd â nam arnynt , beichiogrwydd ,neu diabetes heb ei reoli ,yn fwy agored i heintiau burum.

Er y gallent helpu, nid yw meddyginiaethau cartref ar gyfer heintiau burum yn cael eu rheoleiddio gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau. Mae'r canlyniadau'n amrywio. Os na fydd symptomau'n datrys o fewn ychydig ddyddiau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweld darparwr gofal iechyd.