Prif >> Newyddion >> Ystadegau OCD 2021

Ystadegau OCD 2021

Ystadegau OCD 2021Newyddion

Beth yw OCD? | Pa mor gyffredin yw OCD? | Ystadegau OCD yn ôl difrifoldeb | Ystadegau OCD yn ôl oedran | Amodau sy'n cyd-ddigwydd ag OCD | Achosion OCD | Triniaeth OCD | Ymchwil

Nid yw'n anghyffredin cael trefn foreol benodol neu ddefod gyda'r nos - rhywbeth rydych chi'n ei wneud bron bob dydd. Ac nid yw'n annormal bod eisiau mwynhau cartref taclus neu le gwaith glân. Fodd bynnag, os ydych chi'n teimlo'n bryderus pan nad yw rhywbeth yn cael ei wneud yn union neu os oes rhaid i chi frwydro yn annog afresymol neu ddiangen i ailadrodd y tasgau hyn, efallai y gwelwch fod y rhain yn symptomau OCD. Er bod OCD ar un adeg yn y 10 salwch mwyaf analluog yn ôl incwm coll a llai o ansawdd bywyd ac mae'n effeithio 1 o bob 40 oedolyn yn yr Unol Daleithiau, nid yw'n hawdd dod o hyd i ystadegau OCD ac mae llawer o astudiaethau wedi dyddio. Gwnaethom lunio'r ystadegau OCD mwyaf diweddar a defnyddiol i ddangos ei gyffredinrwydd yn yr Unol Daleithiau.Beth yw anhwylder obsesiynol-orfodol?

Mae anhwylder obsesiynol-gymhellol (OCD) yn anhwylder pryder cronig lle mae person yn profi meddyliau afresymol, afreolus neu gylchol ac yna ymateb ymddygiadol. Mae arsylwadau yn feddyliau, ysfaoedd neu ddelweddau meddyliol sy'n achosi pryder. Mae gorfodaethau yn ymddygiadau ailadroddus y mae person ag OCD yn teimlo'r awydd i'w gwneud mewn ymateb i feddwl obsesiynol.Mae'r canlynol yn bedwar categori o ymddygiadau OCD (a elwir yn orfodaeth) ac enghreifftiau o bob un, yn ôl Bwydlenni Boduryan-Turner , Psy.D., seicolegydd wedi'i leoli yng Nghaliffornia:

 1. Yn gweithredu cymhellol fel gwirio, golchi dwylo, cloi, symud gwrthrychau, syllu, gweddïo, neu geisio cymesuredd.
 2. Ceisio sicrwydd gan anwyliaid, teipio chwiliad yn Google, neu ofyn i Siri.
 3. Osgoi sbardunau fel rhyngweithio cymdeithasol, gwrthrychau, neu gerdded o gwmpas pethau.
 4. Gorfodaethau meddyliol fel ailadrodd geiriau, cyfrif, gwirio meddwl,sïon, delweddu, atal meddwl, niwtraleiddio (disodli meddwl annymunol gydag un dymunol), ac adolygu meddyliol (adolygu gweithredoedd y gorffennol).

Mae cylch OCD yn parhau trwy gyflyru gweithredol, lle mae gorfodaethau yn ymatebion ymddygiadol sy'n lleihau pryder. Effeithiolrwydd yr orfodaeth yw'r hyn sy'n atgyfnerthu'r ymddygiad hwnnw'n negyddol mewn ymateb i obsesiynau, yn ôl Dr. Boduryan-Turner.Mae'n egluro bod cael OCD yn effeithio'n fawr ar fywyd rhywun oherwydd meddyliau ymwthiol, pryder ac ansicrwydd. Mae obsesiynau OCD yn ymwthiol a gellir eu sbarduno ar unrhyw adeg. Mae rhai pobl ag OCD yn ei chael hi'n anodd gadael y tŷ oherwydd gall ymddygiad defodol yn gyhoeddus beri embaras.

Pa mor gyffredin yw OCD?

 • Mae gan oddeutu 2.3% o'r boblogaeth OCD, sef tua 1 o bob 40 o oedolion ac 1 o bob 100 o blant yn yr Unol Daleithiau (Cymdeithas Pryder ac Iselder America)
 • Mae mynychder OCD mewn cyfnod o 12 mis yn uwch ymhlith menywod (1.8%) na dynion (0.5%). (Harvard, 2007)
 • Canfu un astudiaeth ym 1992 fod gan bron i ddwy ran o dair o bobl ag OCD symptomau mawr cyn 25 oed (Meddygaeth Stanford)
 • Mewn teuluoedd sydd â hanes o OCD, mae siawns o 25% y bydd aelod uniongyrchol arall o'r teulu yn datblygu symptomau. ( American Journal of Geneteg Feddygol , 2005)

Ystadegau OCD yn ôl difrifoldeb:

 • Roedd gan hanner yr oedolion ag OCD (50.6%) nam difrifol yn 2001-2003.
 • Roedd gan draean yr oedolion ag OCD (34.8%) nam cymedrol ar 2001-2003.
 • Dim ond 15% o oedolion ag OCD oedd â nam ysgafn yn 2001-2003.

(Ysgol Feddygol Harvard, 2007)

Ystadegau OCD yn ôl oedran:

 • Oed cyfartalog cychwyn OCD yw 19.5 mlwydd oed. ( Seiciatreg Foleciwlaidd, 2008)
 • Gwrywod yw'r mwyafrif o achosion sy'n cychwyn yn gynnar iawn. Mae gan bron i chwarter y gwrywod safleoedd cyn 10 oed. Mae'r rhan fwyaf o ferched yn cael diagnosis o OCD yn ystod eu glasoed (ar ôl 10 oed). ( Seiciatreg Foleciwlaidd, 2008)
 • Mae gan bobl ag oedran cynnar cychwyn symptomau mwy difrifol OCD a chyfraddau uwch o ADHD ac anhwylder deubegynol. ( Meddygaeth Seicolegol, 2014)

OCD a chyflyrau iechyd meddwl sy'n cyd-ddigwydd

Roedd gan fwyafrif (90%) yr oedolion a gafodd OCD ar ryw adeg yn eu bywydau o leiaf un anhwylder meddwl arall. Ymhlith yr amodau sy'n aml yn gyffyrddus ag OCD mae: • Anhwylderau pryder, gan gynnwys anhwylder panig, ffobiâu, a PTSD (75.8%)
 • Anhwylderau hwyliau, gan gynnwys anhwylder iselder mawr ac anhwylder deubegynol (63.3%)
 • Anhwylderau rheoli impulse, gan gynnwys ADHD (55.9%)
 • Anhwylderau defnyddio sylweddau (38.6%)

(Seiciatreg Moleciwlaidd, 2008)

Achosion OCD

Gall cyfuniad o ffactorau risg genetig, amgylcheddol a niwrobiolegol achosi OCD.Mae ymchwil yn awgrymu bod symptomau OCD yn gysylltiedig ag ardaloedd cyfathrebu ymhlith rhannau o'r ymennydd.

Mae annormaleddau mewn systemau niwrodrosglwyddydd - cemegolion fel serotonin, dopamin, glwtamad sy'n anfon negeseuon rhwng celloedd yr ymennydd - hefyd yn rhan o'r anhwylder, meddai Dr. Boduryan-Turner. Nodwedd allweddol o'r rhai ag OCD yw nad oes ganddynt serotonin ar gael yn rhwydd mewn rhannau o'r ymennydd er mwyn i gyfathrebu pwysig ddigwydd.Yn anffodus, mae derbyn diagnosis cywir o OCD yn cymryd naw mlynedd ar gyfartaledd. Gall gymryd 17 mlynedd arall i dderbyn gofal digonol. Yn dal i fod, gyda'r driniaeth gywir, dim ond 10% o bobl ag OCD sy'n gwella'n llwyr. Fodd bynnag, mae 50% yn profi gwelliant mewn symptomau OCD, yn ôl The Recovery Village.

Trin OCD

Ni ellir gwella OCD, ond gall reoli'n effeithiol gyda meddyginiaeth a seicotherapi. Atalyddion ailgychwyn serotonin dethol (SSRIs) fel Prozac a Lexapro yn cael eu rhagnodi'n gyffredin i gleifion ag OCD. Mae'n bwysig cymryd y meddyginiaethau hyn bob dydd fel y'u rhagnodir, oherwydd gall gymryd 10 i 12 wythnos i sylwi ar newid mewn symptomau OCD. Er ei bod yn cymryd cryn amser cyn i SSRIs gael effaith amlwg ar OCD, cyfradd llwyddiant therapi cyffuriau gydag SSRIs yw 40% i 60%. Bydd dod â meddyginiaeth i ben yn sydyn heb dapro graddol a heb therapi ymddygiad gwybyddol yn debygol o achosi ailwaelu yn OCD, yn ôl The Recovery Village.Yn ogystal, gall therapi amlygiad ac ymatebol a therapi ymddygiad gwybyddol helpu pobl ag OCD i reoli eu pryder a rheoli eu gorfodaethau.

Atal amlygiad ac ymateb (ERP) yw'r therapi mwyaf effeithiol i drin OCD, yn ôl Dr. Boduryan-Turner. Mae'n egluro mai'r syniad o ERP yw dysgu'r ymennydd sut i ymateb yn wahanol i obsesiynau trwy oddef y pryder a'r anghysur sy'n dod gyda nhw.Mae therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) ac ymwybyddiaeth ofalgar yn opsiynau triniaeth effeithiol eraill ar gyfer OCD, yn ôl Dr. Boduryan-Turner. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn eich dysgu i arsylwi'ch teimladau a'ch meddyliau mewn modd gwrthrychol tra bod CBT yn eich dysgu i nodi, labelu ac ail-lunio'ch meddyliau.

CYSYLLTIEDIG: Triniaeth a meddyginiaethau OCDYmchwil anhwylder obsesiynol-gymhellol