Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Lexapro vs Prozac: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Lexapro vs Prozac: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Lexapro vs Prozac: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Os ydych chi'n profi iselder, pryder, neu gyflyrau seicolegol eraill sy'n effeithio ar eich iechyd meddwl, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Yn fwy na 17 miliwn o oedolion Americanaidd ag anhwylder iselder mawr, ac mae gan bron i 7 miliwn o oedolion anhwylder pryder cyffredinol. Mae hyd yn oed delio â straen coronafirws (COVID-19) yn destun pryder mawr i lawer o bobl.Mae Lexapro (escitalopram) a Prozac (fluoxetine) yn ddau feddyginiaeth a ddefnyddir ar gyfer iselder ac anhwylderau seicolegol eraill. Mae'r ddau feddyginiaeth gwrth-iselder yn cael eu cymeradwyo gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA). Maent yn rhan o grŵp o feddyginiaethau o'r enw SSRIs (atalyddion ailgychwyn serotonin dethol). Mae SSRIs yn gweithio trwy gynyddu lefelau serotonin yn yr ymennydd, a thrwy hynny helpu i wella symptomau iselder. Er bod y ddau feddyginiaeth yn gyffuriau gwrth-iselder SSRI, mae ganddyn nhw rai gwahaniaethau, rydyn ni'n eu trafod isod.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Lexapro a Prozac?

Mae Lexapro (escitalopram) yn SSRI (atalydd ailgychwyn serotonin dethol). Mae ar gael ar ffurf brand a generig ac fel tabled neu doddiant llafar. Y dos nodweddiadol yw 10 mg neu 20 mg unwaith y dydd.

Mae Prozac (fluoxetine) yn SSRI ac mae ar gael mewn brand a generig. Mae Prozac ar gael ar ffurf tabled a chapsiwl yn ogystal â datrysiad llafar. Mae'r dos yn amrywio, ond dos cyffredin yw 20 mg unwaith y dydd.Prif wahaniaethau rhwng Lexapro a Prozac
Lexapro Prozac
Dosbarth cyffuriau SSRI (atalydd ailgychwyn serotonin dethol) SSRI (atalydd ailgychwyn serotonin dethol)
Statws brand / generig Brand a generig Brand a generig
Beth yw'r enw generig? Escitalopram Fluoxetine
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled, datrysiad Tabled, capsiwl, toddiant
Hefyd mewn cyfuniad ag olanzapine fel Symbyax
Beth yw'r dos safonol? 10 mg neu 20 mg unwaith y dydd (mae'r dos yn amrywio) 20 mg unwaith y dydd (mae'r dos yn amrywio)
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Yn amrywio Yn amrywio
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion a phobl ifanc (12 oed a hŷn) Plant, glasoed, oedolion

Am gael y pris gorau ar Prozac?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Prozac a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiau

Amodau wedi'u trin gan Lexapro a Prozac

Nodir bod Lexapro yn trin MDD, neu anhwylder iselder mawr (mewn oedolion a phobl ifanc 12-17 oed). Mae Lexapro hefyd wedi'i nodi ar gyfer trin anhwylder pryder cyffredinol mewn oedolion.Dynodir Prozac ar gyfer anhwylder iselder mawr ac anhwylder gorfodaeth obsesiynol mewn plant, pobl ifanc ac oedolion. Nid yw Prozac wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio mewn plant dan 7 oed. Defnyddir Prozac hefyd i drin bwlimia nerfosa, anhwylder dysfforig cyn-mislif, ac anhwylder panig. Defnyddir Symbyax (sy'n gyffur cyfuniad sy'n cynnwys y cynhwysyn yn Prozac, fluoxetine, ynghyd â chyffur arall o'r enw olanzapine) i drin penodau iselder sy'n gysylltiedig ag anhwylder deubegwn I ac fe'i defnyddir hefyd ar gyfer iselder sy'n gwrthsefyll triniaeth.

Cyflwr Lexapro Prozac
Anhwylder iselder mawr (MDD) Ydw Ydw
Anhwylder pryder cyffredinol Ydw Oddi ar y label
Anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD) Oddi ar y label Ydw
Bulimia nerfosa Ddim Ydw
Anhwylder panig Oddi ar y label Ydw
Anhwylder dysfforig premenstrual Ddim Ydw
Fe'i defnyddir mewn cyfuniad ag olanzapine (Symbyax) i drin penodau iselder sy'n gysylltiedig ag anhwylder deubegwn I. Ddim Ydw
Fe'i defnyddir mewn cyfuniad ag olanzapine (Symbyax) ar gyfer iselder sy'n gwrthsefyll triniaeth Ddim Ydw

A yw Lexapro neu Prozac yn fwy effeithiol?

Un astudiaeth edrych ar Lexapro mewn cyfuniad â llawer o gyffuriau gwrth-iselder eraill. Wrth gymharu Lexapro â Prozac, canfu'r awduron fod y ddau gyffur yr un mor effeithiol.

Astudiaeth arall , a oedd yn adolygiad o lawer o astudiaethau, yn cymharu cyffuriau gwrthiselder ac i ddechrau canfuwyd bod Lexapro o bosibl yn fwy effeithiol ac yn cael ei oddef yn well na chyffuriau gwrthiselder eraill. Fodd bynnag, pan edrychodd yr awduron ar astudiaethau pen wrth ben ac ystyried yr holl ddata, ychydig o wahaniaethau a ganfuwyd rhwng gwrthiselyddion.Mae cyffuriau gwrthiselder yn cymryd ychydig wythnosau i gyrraedd eu heffaith lawn, felly wrth gymryd cyffur gwrth-iselder, mae'n bwysig rhoi peth amser iddo weithio. Dim ond eich darparwr gofal iechyd all benderfynu ar y cyffur mwyaf effeithiol i chi, a all edrych ar eich hanes a'ch cyflwr (au) meddygol, yn ogystal ag unrhyw feddyginiaethau eraill a gymerwch a allai o bosibl ryngweithio â Lexapro neu Prozac. Weithiau mae'n cymryd ychydig o dreial a chamgymeriad i ddod o hyd i'r cyffur sy'n gweithio orau i chi.

Am gael y pris gorau ar Lexapro?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Lexapro a darganfod pryd mae'r pris yn newid!Sicrhewch rybuddion prisiau

Cwmpas a chymhariaeth cost Lexapro vs Prozac

Yn gyffredinol, mae yswiriant Lexapro wedi'i orchuddio a Medicare Rhan D. Fel rheol mae copay llawer is yn y fersiwn generig, ond fel rheol mae copay llawer uwch yn y fersiwn enw brand neu efallai na fydd yn cael ei gwmpasu o gwbl. Mae Lexapro yn costio tua $ 379 ar gyfer tabledi enw brand 30, 10 mg neu $ 70 ar gyfer tabledi generig 30, 10 mg. Gallwch gael Lexapro generig am gyn lleied â $ 15 gyda cherdyn SingleCare yn y fferyllfeydd sy'n cymryd rhan.Mae Prozac hefyd wedi'i gwmpasu'n gyffredinol gan yswiriant a Medicare Rhan D; bydd dewis generig yn arbed llawer iawn o arian. Yn gyffredinol, mae gan y brand gopay llawer uwch neu efallai na fydd yn cael ei orchuddio. Mae Prozac yn costio tua $ 600 ar gyfer capsiwlau enw brand 30, 20 mg, neu dros $ 30 ar gyfer capsiwlau generig 30, 20 mg. Gallwch brynu Prozac generig gan ddechrau ar $ 4 mewn rhai fferyllfeydd sy'n derbyn cwponau SingleCare.

Lexapro Prozac
Yswiriant yn nodweddiadol? Oes (generig) Oes (generig)
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D? Oes (generig) Oes (generig)
Dos safonol # 30, tabledi 10 mg # 30, capsiwlau 20 mg
Copay nodweddiadol Medicare Rhan D. $ 0- $ 30 $ 0- $ 12
Cost Gofal Sengl $ 15- $ 50 $ 4- $ 20

Sgîl-effeithiau cyffredin Lexapro vs Prozac

Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Lexapro yw cur pen, cyfog, problemau rhywiol, cysgadrwydd ac anhunedd.Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Prozac yw cur pen, cyfog, cysgadrwydd, anhunedd, colli archwaeth bwyd, a nerfusrwydd / pryder.

Gyda phob presgripsiwn newydd neu wedi'i ail-lenwi o Lexapro neu Prozac, byddwch yn derbyn canllaw meddyginiaeth sy'n trafod sgîl-effeithiau, rhybuddion a gwybodaeth bwysig arall.

Nid yw hon yn rhestr lawn o sgîl-effeithiau. Gall effeithiau andwyol eraill ddigwydd. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o sgîl-effeithiau.

Lexapro Prozac
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Cur pen Ydw 24% Ydw dau ddeg un%
Cyfog Ydw 18% Ydw dau ddeg un%
Dolur rhydd Ydw 8% Ydw 12%
Anhwylder alldaflu / camweithrediad rhywiol Ydw 14% Ydw % heb ei adrodd
Ceg sych Ydw 9% Ydw 10%
Syrthni Ydw 13% Ydw 13%
Insomnia Ydw 12% Ydw 16%
Colli archwaeth Ydw % heb ei adrodd Ydw un ar ddeg%
Nerfusrwydd / pryder Ddim - Ydw 12-13%

Ffynhonnell: DailyMed ( Lexapro ), DailyMed ( Prozac )

Rhyngweithiadau cyffuriau Lexapro vs Prozac

Oherwydd bod y ddau gyffur yn yr un categori, mae ganddyn nhw ryngweithio cyffuriau tebyg.

Ni ddylid defnyddio MAOIs (atalyddion monoamin ocsidase) cyn pen 14 diwrnod ar ôl Lexapro neu Prozac. Gall y cyfuniad gynyddu'r risg o syndrom serotonin , argyfwng meddygol sy'n peryglu bywyd oherwydd lluniad o serotonin. Ni ddylid defnyddio triptans a ddefnyddir i drin meigryn, fel Imitrex (sumatriptan), yn ogystal â chyffuriau gwrthiselder eraill, fel Elavil neu Cymbalta, mewn cyfuniad â Lexapro neu Prozac oherwydd y risg o syndrom serotonin. Hefyd, dylid osgoi'r dextromethorphan suppressant peswch - sydd i'w gael yn Robitussin-DM yn ogystal â nifer o gynhyrchion peswch ac oer eraill - oherwydd gall hefyd achosi syndrom serotonin wrth ei gyfuno â Lexapro neu Prozac.

Mae cyffuriau eraill a allai ryngweithio â Lexapro neu Prozac yn cynnwys gwrthfiotigau macrolid fel Zithromax, NSAIDs (cyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd) fel ibuprofen, neu gyffuriau lladd poen fel Ultram (tramadol). Dylid osgoi alcohol wrth gymryd Lexapro neu Prozac.

Nid yw hon yn rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau.

Cyffur Dosbarth Cyffuriau Lexapro Prozac
Rasagiline
Selegiline
Tranylcypromine
MAOIs Oes (defnydd ar wahân erbyn o leiaf 14 diwrnod) Oes (defnydd ar wahân erbyn o leiaf 14 diwrnod)
Alcohol Alcohol Ydw Ydw
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
Triptans Ydw Ydw
St John's Wort Atodiad Ydw Ydw
Warfarin Gwrthgeulydd Ydw Ydw
Codeine
Hydrocodone
Morffin
Oxycodone
Tramadol
Lleddfu poen opioid Ydw Ydw
Dextromethorphan (mewn llawer o beswch ac o gynhyrchion oer) Suppressant peswch Ydw Ydw
Azithromycin
Clarithromycin
Erythromycin
Gwrthfiotigau macrolide Ydw Ydw
Aspirin
Ibuprofen
Meloxicam
Nabumetone
Naproxen
NSAIDs Ydw Ydw
Desvenlafaxine
Duloxetine
Venlafaxine
Gwrthiselyddion SNRI Ydw Ydw
Amitriptyline
Desipramine
Imipramine
Nortriptyline
Gwrthiselyddion triogyclic Ydw Ydw
Flecainide
Propafenone
Thioridazine
Vinblastine
Cyffuriau wedi'u metaboli gan ensym CYP2D6 Oes (defnydd ar wahân erbyn o leiaf bum wythnos) Oes (defnydd ar wahân erbyn o leiaf bum wythnos)
Alprazolam
Clonazepam
Diazepam
Bensodiasepinau Ydw Ydw

Rhybuddion Lexapro a Prozac

Mae gan bob SSRI, gan gynnwys Lexapro a Prozac, rybudd mewn bocs o hunanladdiad. Mae gan blant, pobl ifanc, ac oedolion ifanc (hyd at 24 oed) sy'n cymryd cyffuriau gwrthiselder risg uwch o feddyliau ac ymddygiad hunanladdol. Dylid monitro pob claf ar gyffuriau gwrth-iselder yn ofalus.

Mae rhybuddion eraill yn cynnwys:

 • Syndrom serotonin yn argyfwng difrifol sy'n peryglu bywyd ac a achosir gan adeiladu gormod o serotonin. Dylai cleifion sy'n cymryd Lexapro neu Prozac gael eu monitro'n ofalus am arwyddion a symptomau syndrom serotonin fel rhithwelediadau, trawiadau a chynhyrfu. Dylai cleifion geisio triniaeth feddygol frys os bydd unrhyw un o'r symptomau hyn yn digwydd. Mae cleifion sy'n cymryd cyffuriau eraill sy'n cynyddu lefelau serotonin (triptans, cyffuriau gwrthiselder tricyclic, fentanyl, lithiwm, tramadol, tryptoffan, buspirone, dextromethorphan, amffetaminau, wort Sant Ioan, a MAOIs) mewn risg uwch ar gyfer syndrom serotonin.
 • Wrth ddod â Lexapro neu Prozac i ben, gall symptomau tynnu'n ôl fel cynnwrf ddigwydd. Dylai cleifion dapro'r cyffur yn araf iawn a pheidio byth â stopio'n sydyn. Gall eich darparwr gofal iechyd eich cynghori ar y ffordd orau i ddod â Lexapro neu Prozac i ben.
 • Mewn cleifion sy'n cael ffitiau, dylid defnyddio Lexapro neu Prozac yn ofalus.
 • Efallai y bydd hyponatremia (sodiwm isel) oherwydd syndrom secretion hormonau gwrthwenwyn amhriodol (SIADH) yn digwydd. Gall cleifion brofi cur pen, anhawster canolbwyntio, nam ar y cof, dryswch, gwendid ac ansefydlogrwydd, a allai arwain at gwympo. Gall achosion mwy difrifol ddigwydd. Dylai cleifion geisio triniaeth frys os bydd symptomau'n digwydd, a dylid atal yr SSRI.
 • Dylid osgoi SSRIs mewn cleifion ag onglau cul anatomegol heb eu trin (glawcoma cau ongl).
 • Gall SSRIs gynyddu'r risg o waedu. Mae'r risg yn cynyddu gyda defnydd cydamserol o aspirin, NSAIDs, neu warfarin.
 • Gall actifadu mania neu hypomania ddigwydd. Mewn cleifion ag anhwylder deubegwn, gall cyffur gwrth-iselder wahardd pwl cymysg / manig.
 • Peidiwch â gyrru na gweithredu peiriannau nes eich bod chi'n gwybod sut mae Lexapro neu Prozac yn effeithio arnoch chi.
 • Defnyddiwch yn ofalus mewn cleifion â phroblemau arennau.
 • Mewn achosion prin, cafwyd adroddiadau o frech ac adweithiau alergaidd / adweithiau anaffylacsis systemig, a all fod yn angheuol. Os ydych chi'n profi brech neu symptomau alergaidd, stopiwch gymryd Lexapro neu Prozac a cheisiwch driniaeth feddygol ar unwaith.
 • Gall SSRIs achosi colli pwysau yn sylweddol, yn enwedig mewn cleifion isel eu pwysau neu gleifion bwlimig, yn fwy cyffredin gyda Prozac. Dylid monitro newidiadau mewn pwysau yn ystod y driniaeth.
 • Gall Lexapro neu Prozac achosi estyn QT ac arrhythmia fentriglaidd. Mae rhai cleifion mewn mwy o berygl oherwydd cyflyrau meddygol neu feddyginiaethau eraill. Gofynnwch i'ch darparwr gofal iechyd a yw Lexapro neu Prozac yn ddiogel i chi.
 • Gall Prozac achosi pryder, nerfusrwydd neu anhunedd.

Dim ond os yw'r budd i'r fam yn fwy na'r risg i'r babi y dylid defnyddio Lexapro neu Prozac yn ystod beichiogrwydd. Gall atal y feddyginiaeth achosi ailwaeliad iselder neu bryder. Felly, dylid gwerthuso cleifion fesul achos. Gall eich darparwr gofal iechyd bwyso a mesur y risg yn erbyn y buddion o ddefnyddio SSRI yn ystod beichiogrwydd. Mae babanod newydd-anedig sy'n agored i SSRIs yn y trydydd trimester wedi datblygu cymhlethdodau sy'n gofyn am fynd i'r ysbyty am gyfnod hir, cefnogaeth anadlol a bwydo tiwb. Os ydych chi eisoes ar Lexapro neu Prozac ac yn darganfod eich bod chi'n feichiog, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith.

Cwestiynau cyffredin am Lexapro vs Prozac

Beth yw Lexapro?

Mae Lexapro yn SSRI (atalydd ailgychwyn serotonin dethol) a ddefnyddir ar gyfer iselder a phryder. Mae ar gael mewn brand a generig (escitalopram).

Beth yw Prozac?

Mae Prozac yn SSRI sy'n trin iselder ysbryd, anhwylder gorfodaeth obsesiynol, bwlimia nerfosa, anhwylder dysfforig cyn-mislif, ac anhwylder panig. Ei enw generig yw fluoxetine. Mae Prozac ar gael mewn brand a generig.

A yw Lexapro a Prozac yr un peth?

Mae Lexapro a Prozac ill dau yn y categori SSRI o gyffuriau presgripsiwn. Maent yn debyg, ond nid yr un peth yn union. Mae ganddynt rai gwahaniaethau, fel yr amlinellwyd uchod. Ymhlith y cyffuriau SSRI eraill y gallech fod wedi clywed amdanynt mae Celexa (citalopram), Luvox (fluvoxamine), Paxil (paroxetine), a Zoloft (sertraline).

Dosbarth arall o gyffuriau y gallech fod wedi clywed amdanynt yw dosbarth cyffuriau SNRI, sy'n cynnwys Cymbalta (duloxetine), Effexor (venlafaxine), a Pristiq (desvenlafaxine).

A yw Lexapro neu Prozac yn well?

Mae astudiaethau (gweler uchod) yn dangos bod Lexapro a Prozac yr un mor effeithiol. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd, a all eich helpu i benderfynu a allai Lexapro neu Prozac fod yn well dewis i chi.

A allaf ddefnyddio Lexapro neu Prozac wrth feichiog?

Mae'n yn dibynnu - ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor. Bydd ef neu hi'n pwyso a mesur buddion cymryd cyffur gwrth-iselder yn erbyn y risg i'r babi. Mae babanod newydd-anedig sy'n agored i rai cyffuriau gwrthiselder, gan gynnwys SSRIs, yn nhrydydd trimis y beichiogrwydd, wedi datblygu cymhlethdodau.

Os ydych chi eisoes ar Lexapro neu Prozac ac yn darganfod eich bod chi'n feichiog, ymgynghorwch â'ch OB-GYN ar unwaith i gael cyngor. Os ydych chi bwydo ar y fron , ymgynghorwch â'ch OB-GYN hefyd.

A allaf ddefnyddio Lexapro neu Prozac gydag alcohol?

Ni ddylid cymryd Lexapro na Prozac gydag alcohol, oherwydd gall y cyfuniad gynyddu'r risg o iselder anadlol (arafu anadlu, peidio â chael digon o ocsigen) a chynyddu tawelydd a syrthni a amharu ar fod yn effro. Gall y cyfuniad hefyd waethygu pryder a / neu iselder.

Pa un yw'r SSRI gorau ar gyfer pryder?

Er bod bensodiasepinau fel Xanax (alprazolam) yn aml yn cael eu defnyddio i drin pryder yn y tymor byr, mae SSRIs yn aml yn cael eu rhagnodi fel triniaeth tymor hwy ar gyfer pryder. Yr SSRI gorau ar gyfer pryder, serch hynny, yw'r un sy'n gweithio orau i chi. Gofynnwch i'ch darparwr gofal iechyd a fydd SSRI yn helpu i drin eich pryder.

A yw Prozac yn dda ar gyfer pryder?

Wedi'i nodi ar gyfer iselder ysbryd a chyflyrau eraill, mae Prozac weithiau'n cael ei ragnodi oddi ar y label ar gyfer pryder. Mewn astudiaethau clinigol, profodd 12% i 13% o gleifion a gymerodd Prozac nerfusrwydd neu bryder. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor meddygol.

A all Prozac eich gwneud chi'n jittery?

Gall Prozac gael rhai sgîl-effeithiau ar y system nerfol fel anhunedd, cryndod, pryder, neu nerfusrwydd, a allai wneud i chi deimlo'n jittery. Fodd bynnag, gallai teimlo symptomau cryndod, curiad calon cyflym, neu gynnwrf fod yn arwyddion o syndrom serotonin (gweler uchod am rybuddion). Os byddwch chi'n sylwi ar newidiadau mewn statws meddyliol neu gydsymud, newidiadau yng nghyfradd y galon neu bwysedd gwaed, a / neu symptomau GI (gastroberfeddol) fel dolur rhydd, gallai hyn fod yn syndrom serotonin. Gall fygwth bywyd, felly ceisiwch sylw meddygol brys.

Adnoddau Cysylltiedig: