Prif >> Lles >> Popeth sydd angen i chi ei wybod am roi gwaed

Popeth sydd angen i chi ei wybod am roi gwaed

Popeth sydd angen i chi ei wybod am roi gwaedLles

Bob dydd, mae angen tua 36,000 o unedau o gelloedd gwaed coch ar gleifion yn yr Unol Daleithiau, yn ôl y Croes Goch America . Mae'n driniaeth achub bywyd y mae galw mawr amdani bob amser. Yn rhannol oherwydd nad yw rhoddion gwaed yn para am byth. Yn wahanol i driniaethau achub bywyd eraill, mae cynhyrchion gwaed yn darfodus ac ni ellir eu pentyrru na'u cynhyrchu, meddai Yvette Miller, MD, swyddog meddygol gweithredol Croes Goch America. Mae gan gelloedd gwaed coch oes silff o 42 diwrnod, tra bod yn rhaid defnyddio platennau o fewn pum niwrnod.

Tra bod pobl yn bell yn gymdeithasol gartref i atal COVID-19 rhag lledaenu, canslwyd llawer o yriannau gwaed. Mae COVID-19 wedi effeithio ar filoedd o yriannau gwaed y Groes Goch Americanaidd ac mae canslo ledled y wlad wedi arwain at gannoedd o filoedd o lai o roddion gwaed, eglura Dr. Miller. Fodd bynnag, mae'r angen am waed yn gyson ac wedi parhau trwy gydol y pandemig hwn. Nid yw trallwysiadau gwaed cyfan yn driniaeth ar gyfer y coronafirws newydd, ond mae plasma ymadfer (rhan o'r gwaed gan bobl a oedd wedi gwella o'r firws) wedi'i ddefnyddio i drin rhai cleifion critigol. Hynny yw, cynyddodd y pandemig byd-eang yr angen sydd eisoes yn bodoli.Dim ond tua 3% o bobl gymwys sy'n rhoi gwaed bob blwyddyn. Os ydych chi'n chwilio am ffordd hawdd o helpu rhywun, ac yn rhoi am y tro cyntaf, dechreuwch yma i ddysgu'r pethau sylfaenol.Cofrestru a chymhwyster

Y cam cyntaf yw darganfod a ydych chi'n gymwys i roi gwaed, a ble i roi.

Pwy all roi gwaed?

Y prif ofynion cymhwysedd yw yn ôl oedran a phwysau. Mae'n rhaid i chi fod yn 17 oed o leiaf, pwyso dros 110 pwys, a bod mewn iechyd da yn gyffredinol.Os ydych chi'n berson iach, gallwch chi fynd i mewn, a byddan nhw'n sgrinio pobl nad ydyn nhw yn y lle gorau i roi, meddai.Joyce Mikal-Flynn, EdD, FNP, sylfaenydd a cychwynnwr MetaHab .Mae yna rai cyflyrau iechyd, cyrchfannau teithio, a ffactorau risg eraill sy'n eich gwneud chi'n anghymwys i roi, gan gynnwys anemia, beichiogrwydd, canser, HIV, hepatitis, a chael tat neu dyllu newydd. Yn flaenorol, roedd cyfyngiadau a oedd yn atal llawer o ddynion hoyw a deurywiol rhag rhoi. Yn ddiweddar, mewn ymateb i’r galw cynyddol oherwydd COVID-19, llaciodd Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) y rheini canllawiau . Yn ôl Kim Langdon, MD, cyfrannwr arbenigol i Pod Rhianta , mae hynny'n cynnwys yyn dilyn newidiadau, i'w gweithredu ar unwaith, i ganllaw Rhagfyr 2015:

  • Ar gyfer rhoddwyr gwrywaidd a fyddai wedi cael eu gohirio am gael rhyw gyda dyn arall: Y newid yw bod y cyfnod gohirio a argymhellir yn mynd o 12 mis i 3 mis.
  • Ar gyfer rhoddwyr benywaidd a fyddai wedi cael eu gohirio am gael rhyw gyda dyn a gafodd ryw gyda dyn arall: Newid y cyfnod gohirio o 12 mis i 3 mis.
  • I'r rhai sydd â thatŵs a thylliadau diweddar: Mae'r asiantaeth yn newid y cyfnod gohirio a argymhellir o 12 mis i 3 mis.

CYSYLLTIEDIG: Pwy all roi gwaed - a phwy na all wneud hynny

Sut mae cofrestru i gyfrannu?

Chwiliwch y Safle Croes Goch America , yr Safle Canolfannau Gwaed America , neu AABB.org i ddod o hyd i yriant gwaed neu ganolfan rhoi yn agos atoch chi. Efallai y gofynnir i chi lenwi holiadur byr ar-lein gyda gwybodaeth sylfaenol, fel eich enw, dyddiad geni, a gwybodaeth gyswllt. Bydd llawer o ganolfannau rhoi lleol yn caniatáu ichi ddewis slot amser ar-lein. Yna, does ond angen i chi gyrraedd y ganolfan ar ddyddiad ac amser eich apwyntiad.Os yw'n well gennych, gallwch hefyd ffonio 1-800-RED-CROSS. Os ydych chi'n rhoddwr aml, yn aml gallwch chi greu enw defnyddiwr a chyfrinair gyda'ch canolfan leol i'w gwneud hi'n haws i chi arwyddo yn y dyfodol.

Y broses rhoi gwaed

Mae rhoi gwaed yn ddiogel, yn gyflym, ac nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn profi unrhyw sgîl-effeithiau. Fodd bynnag, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i sicrhau bod eich rhodd gwaed gyntaf yn brofiad cadarnhaol, a'ch bod yn teimlo'ch gorau ar ôl rhoi.

Cyn i chi fynd

Dylai paratoi ar gyfer rhoi gwaed ddechrau o leiaf ddiwrnod cyn i roddwyr fynd i mewn i gyriant gwaed neu ganolfan rhoi gwaed. Argymhellir bod unigolion yn bwyta pryd maethlon y noson gynt, yn cael noson dda o orffwys ac yn yfed hylifau ychwanegol, meddai Dr. Miller. Bydd pob un o'r camau hynny yn helpu i sicrhau eich bod yn y cyflwr corfforol gorau posibl ar gyfer y rhodd. Gall dadhydradiad gynyddu'r siawns o deimlo'n lewygu, ar ôl rhoi neu ei gwneud hi'n anoddach dod o hyd i wythïen.Ar ddiwrnod rhoi gwaed dylai unigolion yfed 16 owns ychwanegol o ddŵr, bwyta pryd iach a gwisgo crys sy'n rholio i fyny uwchben y penelin i sicrhau bod fflebotomyddion yn gallu cwblhau'r rhodd gwaed yn hawdd, eglura Dr. Miller. Cyn gadael cartref, dylai unigolion sicrhau bod ganddyn nhw eu llun adnabod a bod ganddyn nhw fasg wyneb neu orchudd wyneb i'w wisgo wrth fynd i mewn i'r gyriant gwaed.

Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn wasanaeth hanfodol yn y rhan fwyaf o feysydd, felly hyd yn oed os yw'ch gwladwriaeth wedi aros archebion gartref, mae'n debygol y byddwch chi'n gallu rhoi.Mae'r staff yn glir ac yn gydwybodol iawn ynglŷn â chadw pobl yn ddiogel rhag COVID-19, meddai Mikal-Flynn.Mae'n bwysig nodi nad yw gyriannau gwaed yn cael eu hystyried yn grynhoadau torfol, yn lle hynny maent yn ddigwyddiadau dan reolaeth gyda staff hyfforddedig ac yn fesurau diogelwch priodol i amddiffyn rhoddwyr gwaed a derbynwyr, eglura Dr. Miller.

Wrth eich rhodd gwaed

Ar ôl cyrraedd y gyriant gwaed, cymerir tymheredd unigolion i sicrhau eu bod yn ddigon da i fynd i mewn, meddai Dr. Miller. Ar ôl mynd i mewn i'r gyriant, gofynnir iddynt ddarparu eu henw, cyfeiriad, rhif ffôn ac ID llun.Yr ail gam yw hanes iechyd lle gofynnir cwestiynau i ddarpar roddwyr yn ystod cyfweliad preifat a chyfrinachol am eu hanes iechyd personol a'r lleoedd a deithiwyd, meddai Dr. Miller. Fe'i defnyddir fel offeryn sgrinio i sicrhau bod eich gwaed yn ddiogel i'w roi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb y cwestiynau yn onest. Bydd hefyd yn cynnwys mini-gorfforol lle mae staff yn gwirio tymheredd, haemoglobin, pwysedd gwaed a phwls.

Cyn belled nad ydych chi'n anemig a'ch bod yn negyddol am y cyflyrau eraill, gallwch chi roi gwaed, meddai Langdon.Mae'r trydydd cam yn mynd â rhoddwyr i'r gadair rhoi, lle rydyn ni'n casglu'r rhodd gwaed, meddai Dr. Miller. Byddwch yn eistedd mewn lleoliad cyfforddus naill ai'n eistedd neu'n gorwedd. Bydd staff yn glanhau braich y rhoddwr, ac yn dilyn pinsiad cyflym, bydd y bag yn dechrau llenwi… Pan fydd oddeutu peint o waed wedi'i gasglu, mae'r rhodd wedi'i chwblhau, a bydd aelod o staff yn gosod rhwymyn ar y fraich, eglura Dr. Miller .

Mae rhoi gwaed cyfan yn cymryd tua 10 munud. Os ydych chi'n rhoi plasma neu blatennau, gallai gymryd mwy o amser. Mae'r mathau hynny o roddion yn defnyddio proses o'r enw afferesis, sy'n golygu yn syml bod eich gwaed yn cael ei hidlo trwy beiriant sydd ynghlwm wrth y ddwy fraich wrth i chi roi. Mae'r peiriant yn cymryd y rhan o'r gwaed sydd ei angen ar y ganolfan, ac yn disodli'r gweddill yn eich corff. Gall y broses hon gymryd hyd at ddwy awr ar gyfer rhoi plasma a rhoi platennau.

Ar ôl rhoi gwaed

Pan fydd eich rhodd wedi'i gorffen, byddwch chi'n cael diod a byrbryd, ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i ofalu amdanoch chi'ch hun ar ôl rhoi. Mae'n ymwneud â disodli'r hylifau a golloch trwy roi gwaed, yn ôl Mikhal-Flynn.

Mae rhai pobl yn profi sgîl-effeithiau o roi gwaed, fel teimlo'n wangalon, pen ysgafn, pendro, cyfoglyd neu chwyslyd. Fel arfer dim ond ychydig funudau y mae'r teimladau hynny'n para, ac maen nhw'n gwella gyda bwyd a hydradiad.

Efallai y bydd gennych gleis hefyd lle gosodwyd y nodwydd. Os ydych chi'n profi cyfog parhaus neu ben ysgafn, poen neu fferdod yn eich braich, twmpath uwch neu waedu parhaus, dylech gysylltu â'ch darparwr gofal iechyd neu ganolfan rhoddwyr.

Yn nodweddiadol, mae cyfarwyddiadau ôl-roi yn cynnwys bwyta pryd cytbwys, aros yn hydradol, ac osgoi ysmygu neu yfed alcohol am o leiaf 24 awr. Arhoswch wyth wythnos cyn rhoi gwaed eto.

Effaith eich rhodd

Ar ôl eich rhodd, anfonir eich gwaed rhoddedig i ganolfan brosesu. Yn fwyaf aml, mae gwaed yn cael ei wahanu i'w dair cydran, plasma, platennau a chelloedd coch - gellir defnyddio pob rhan i drin gwahanol anghenion. Mae wedi'i becynnu i mewn i unedau, sy'n symiau safonol a ddefnyddir i roi trallwysiadau. Dosberthir rhoddion gwaed i fanciau gwaed ysbytai.

Y rheswm amlycaf i roi yw helpu pobl, meddai Mikal-Flynn. Hyd yn oed yn ystod yr amser hwn, mae trawma'n digwydd. Mae angen gwaed i helpu gyda gofal cleifion. Efallai y bydd angen trallwysiadau ar gleifion os oeddent yn gwaedu llawer yn ystod argyfwng, fel damwain car neu feddygfa. Gallant hefyd fod yn rhan o driniaeth ar gyfer rhai cyflyrau iechyd, fel canser neu anemia cryman-gell .

Gall rhoddwyr gwaed Americanaidd Affricanaidd helpu cleifion sy'n brwydro yn erbyn clefyd cryman-gell. Mae cleifion celloedd cryman yn dod o dras Affricanaidd yn bennaf ac mae angen trallwysiadau gwaed aml arnynt gan unigolion sydd o hil ac ethnigrwydd tebyg i atal cymhlethdodau yn ystod therapïau trallwysiad, meddai Dr. Miller. Yn anffodus, ers canol mis Mawrth rydym wedi gweld nifer y rhoddwyr gwaed Americanaidd Affricanaidd yn gostwng mwy na hanner. Yn ddealladwy, credwn fod y nifer hwn wedi gostwng i raddau helaeth oherwydd canslo gyriant gwaed mewn busnesau, eglwysi ac ysgolion, yn ogystal â chyfraddau heintiau COVID-19 anghymesur ar gyfer Americanwyr Affricanaidd o gymharu â grwpiau eraill, meddai Dr. Miller. Er ein bod yn cydnabod yr her hon, mae angen help rhoddwyr gwaed Americanaidd Affricanaidd ar y Groes Goch i sicrhau cyflenwad gwaed amrywiol.

Pan fydd eich gwaed yn barod i helpu eraill, caiff ei brofi am y math o waed a chyflyrau penodol. Dyna un cyfran o roddion, ar wahân i helpu pobl: Mae'n sgrinio iechyd am ddim. Fe'ch hysbysir am unrhyw brofion cadarnhaol, a gallwch ddarganfod am amodau sylfaenol, fel haearn isel.

Byddwch hefyd yn dysgu eich math gwaed: A, B, AB, neu O. Mae yna ffyrdd penodol y mae gwaed yn cael ei baru ar gyfer trallwysiad gwaed diogel, ac mae'r math o waed yn rhan o hynny. Math O- yw'r math gwaed cyffredinol, sy'n golygu, gellir ei roi i gleifion ag unrhyw fath o waed. Plasma math AB + yw'r rhoddwr plasma cyffredinol. Os oes gennych un o'r mathau hyn o waed, mae'ch rhodd hyd yn oed yn fwy gwerthfawr, gan mai hwn yw'r mwyaf y gofynnir amdano, ac yn aml yn brin.

Gall rhodd gwaed sengl arbed hyd at dri bywyd, yn ôl Croes Goch America. Ni ellir ei gynhyrchu, mae'n rhaid ei roi gan bobl iach. Mae angen gwaed ar rywun yn yr Unol Daleithiau bob 2 eiliad. Mae hynny'n ychwanegu hyd at 7,000 o unedau platennau a 10,000 o unedau plasma. Mae tri deg wyth y cant o'r boblogaeth yn gymwys i roi. Gallai eich apwyntiad helpu i fod yn rhan o'r ateb i rywun mewn angen.