Prif >> Lles >> A oes gan finegr seidr afal fuddion iechyd?

A oes gan finegr seidr afal fuddion iechyd?

A oes gan finegr seidr afal fuddion iechyd?Lles

Mae finegr seidr afal (ACV) yn cael llawer o hype fel meddyginiaeth gartref naturiol gyda buddion iechyd. Dywed cefnogwyr ei fod yn iachâd ar gyfer rhestr hir o anhwylderau, o ddiabetes i ddandruff. Mae beirniaid yn dadlau ei fod yn wych fel dresin salad, ond dim llawer arall.

Mae'n wir bod gan finegr rai buddion. Mae ymchwil yn dangos bod gan yr hylif asidig hwn (ac nid yr amrywiaeth seidr afal yn unig) effeithiau gwrthficrobaidd yn erbyn norofeirws a E. coli . Y fam mewn finegr seidr afal heb ei hidlo - y mae'r Prifysgol Chicago Meddygaeth yn disgrifio fel y cyfuniad o furum a bacteria a ffurfiwyd yn ystod eplesiad - yn llawn dop o probiotegau.Dyna, ynghyd â'r asid asetig, yw'r hyn y mae llawer yn canu ei glodydd. Ac mewn rhai achosion, mae'r wyddoniaeth yn eu cefnogi.

6 budd iechyd finegr seidr afal

Yn hanesyddol, roedd pobl yn defnyddio finegr ar gyfer dibenion meddyginiaethol fel ymladd haint, gwella clwyfau, a rheoli siwgr gwaed. Nid yw wedi bod yn effeithiol ar gyfer I gyd o'r defnyddiau hynny, ond mae ychydig o fuddion iechyd finegr seidr afal (cwponau finegr seidr afal) sy'n nodedig. Dyma'r chwech uchaf.

1. Colli pwysau

Mae rhai yn credu y bydd yfed ychydig bach o ACV cyn bwyta yn arwain at golli pwysau, ac mae peth tystiolaeth y gallai helpu.I Astudiaeth Japaneaidd cymharu colli pwysau rhwng pobl na wnaeth yfed finegr, 15 ml o finegr, neu 30 ml o finegr dros 12 wythnos. Canfu'r ymchwilwyr fod y grwpiau a oedd yn bwyta finegr bob dydd yn colli mwy o bwysau o gymharu â'r grŵp plasebo erbyn diwedd yr astudiaeth. Roeddent hefyd wedi lleihau braster visceral, BMI, triglyseridau, a chylchedd y waist.Mae hwn yn fudd sylweddol, meddai Becky Gillaspy, DC, ceiropractydd a sylfaenydd Ffitrwydd Dr. Becky , oherwydd bod braster bol (braster visceral) yn gysylltiedig â syndrom metabolig, sy'n ddrwg i'ch calon.

Un arall astudiaeth fach wedi cael canlyniadau tebyg. Defnydd finegr seidr afal, ochr yn ochr â diet calorïau cyfyngedig, llai o bwysau corff, BMI, cylchedd y glun, a chrynodiad triglyserid plasma ar gyfer y 39 o bobl a astudiwyd. Nododd cyfranogwyr hefyd fudd lleihau archwaeth.

Tueddiadau diet yw'r hyn ydyn nhw ( rhain , unrhyw un?) yn anochel arweiniodd y newyddion hyn at ddeiet finegr seidr afal, sydd yn ei hanfod yn galw am fwyta 1 i 2 lwy de o ACV cyn prydau bwyd. Robert H. Schmerling o Cyhoeddi Iechyd Harvard meddai y dylai pobl ddal yn dynn cyn cofleidio'r chwiw, serch hynny. Hyd yn hyn, nid yw'r ymchwil yn arbennig o gymhellol bod ACV yn opsiwn dibynadwy, hirdymor ar gyfer colli pwysau. Mae Dr. Schmerling yn awgrymu dos iach o amheuaeth ynghyd â'ch llwy de yn llawn ACV.CYSYLLTIEDIG: A all finegr seidr afal helpu gyda cholli pwysau?

2. Lefelau colesterol is

Dwy astudiaeth fach iawn - yn 2018 a 2012 —Yn sail y gallai bwyta finegr seidr afal leihau cyfanswm colesterol, triglyseridau a cholesterol LDL. An astudiaeth anifeiliaid adleisiodd y canfyddiad hwn. Roedd gan ACV eiddo tebyg i leihau colesterol mewn llygod mawr. Ac nid yw'n ymddangos ei bod hyd yn oed yn cymryd cymaint o amser i ddod i rym - cynhaliwyd y rhan fwyaf o'r ymchwil dros ychydig fisoedd yn unig.

Er bod angen mwy o ymchwil i weld a yw'r canlyniadau hyn yn gyffredin i boblogaeth fwy, mae'n deg dweud y gallai ACV fod yn opsiwn cyflenwol da i'r rhai sy'n trin colesterol uchel. Nid yw hynny'n golygu y gallwch hepgor eich rhagnodedig statinau . Gwiriwch â'ch darparwr gofal iechyd bob amser am y cwrs triniaeth gorau, ac a allai ACV fod yn iawn i chi.3. Gwell siwgr gwaed

Un budd eithaf anhysbys, ond pwysig o finegr seidr afal yw y gall leihau lefelau siwgr yn y gwaed yn fawr yn dilyn prydau bwyd sy'n achosi pigyn yn lefelau glwcos yn y gwaed, meddai Lynell Ross, hyfforddwr maeth a ffitrwydd a sylfaenydd Zivadream . Mae hi'n dyfynnu a Astudiaeth 1995 o bum pwnc a'u hymatebion i chwe phryd prawf i ategu hyn. Gall hyd yn oed dos bach, fel cwpl llwy de o finegr seidr afal, ddylanwadu'n sylweddol ar yr ymateb glycemig, eglura Ross, a allai fod yn arbennig o bwysig i bobl â diabetes Math 2, sy'n gyflwr a nodweddir gan lefelau siwgr gwaed uchel.

Mae astudiaethau eraill wedi cynhyrchu canlyniadau tebyg, gan gynnwys a Astudiaeth 2005 o lefelau inswlin 12 gwirfoddolwr, a Ymchwil 2008 i effaith ACV ar lygod mawr iach a llygod mawr â diabetes.Mae ymchwil i gefnogi y gall ACV ostwng siwgr gwaed, mae Gillaspy yn cytuno. Dangosodd un astudiaeth fod cleifion diabetig a oedd yn bwyta dwy lwy fwrdd o ACV amser gwely wedi gostwng yn eu darlleniadau glwcos yn y gwaed yn y bore, meddai, gan nodi ymchwil o 2007 .

Mae hyd yn oed y Cymdeithas Diabetes America wedi pwyso a mesur effaith bosibl ACV ar lefelau siwgr yn y gwaed , adolygu'r ymchwil a chasglu y gall finegr wella sensitifrwydd inswlin yn sylweddol ar ôl prydau bwyd mewn pobl sy'n gwrthsefyll inswlin.CYSYLLTIEDIG: Gwrthdroi prediabetes â diet a thriniaethau

4. Llai o risgiau i'r galon

Gall ACV helpu lleihau lefelau colesterol a thriglyserid , syddgwyddys eu bod yn cynyddu'r risg o glefyd y galon pan fyddant yn rhy uchel. Yn ogystal, canfuwyd bod asid alffa-linolenig (y mae ACV yn uchel ynddo) lleihau'r risg o glefyd y galon mewn menywod. Ac mae finegr wedi cael ei ddangos i lleihau pwysedd gwaed mewn llygod mawr hypertensive - newyddion da, gweld fel gwasgedd gwaed uchel yn gysylltiedig â chlefyd cardiofasgwlaidd a chyfraddau marwolaeth uwch.Felly os yw iechyd y galon yn bryder i chi, gallai ychwanegu ACV at eich diet fod yn rhywbeth i'w ystyried.

5. Gwell iechyd gwallt

Mae finegr seidr afal yn gynhwysyn cyffredin a geir mewn siampŵau naturiol. Gall hyn fod oherwydd ei fod yn cynnwys asid asetig, sy'n helpu i ostwng pH yn naturiol. Ymchwil wedi dod o hyd i fanteision pH is ar gyfer iechyd gwallt, ac mae'r buddion gwrthficrobaidd o ACV wedi'u dogfennu'n dda. A hynny i gyd i'w ddweud, gallai ACV helpu i gydbwyso ac egluro'ch gwallt - a gallai hefyd helpu gwallt i wneud hynny ymladd yn erbyn bacteria , a allai fod yn niweidio iechyd ac ymddangosiad eich cloeon.

6. Ffynhonnell probiotegau

Mae cynhyrchion llaeth fel iogwrt, kefir, a llaeth enwyn yn adnabyddus am eu nodweddion probiotig, ond maent hefyd yn achosion adnabyddus o lid, ac ni all llawer ohonom hyd yn oed eu treulio o gwbl, eglura Jay Goodbinder, DC, sylfaenydd Y Ganolfan Iachau Epigenetics .

Yr ateb? ACV. Mae'n darparu probiotegau heb y risg o lid ychwanegol.

Gallwch chi feddwl am probiotegau fel y bacteria diwylliedig y mae angen i'ch corff reoleiddio'ch llwybr treulio ac organau eraill, meddai Dr. Goodbinder. Gall newidiadau diet sy'n canolbwyntio ar probiotig, waeth pa mor fach, eich helpu i gael mwy o egni, cadw'ch system GI yn rheolaidd, a gwella ansawdd eich bywyd yn gyffredinol.

Mae'n hawliad yr ymchwil yn bendant wrth gefn.

Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare

Sgîl-effeithiau finegr seidr afal

Wrth drafod buddion iechyd posibl finegr seidr afal, mae'n bwysig cydnabod y risgiau posib - yn enwedig y rhai a allai ddod gyda defnydd dyddiol.

Mae finegr seidr afal yn asidig, a all fod yn niweidiol i enamel dannedd, Dr.Meddai Gillaspy.Mae'n helpu i'w yfed trwy welltyn, ei wanhau â dŵr, neu rinsiwch eich ceg â dŵr ar ôl ei gymryd.

Erydiad dannedd wedi'i ganfod o ganlyniad i fwyta finegr seidr afal bob dydd. Ond mae sgîl-effeithiau posibl eraill finegr seidr afal i'w hystyried hefyd, gan gynnwys

  • Anaf esophageal
  • Oedi gwagio stumog (a all arwain at ddiffyg traul, llosg y galon, chwyddedig a chyfog)
  • Hypokalemia (lefelau potasiwm yn gostwng yn rhy isel - pan welwyd hyn yn y gorffennol, mae ymchwilwyr wedi dyfalu ei fod o ganlyniad i aflonyddwch yng nghydbwysedd electrolyt a sylfaen asid y corff o lawer iawn o ACV dros amser)
  • Colli asgwrn (a allai gael ei ddylanwadu gan lefelau potasiwm )
  • Llosgiadau cemegol
  • Rhyngweithiadau cyffuriau (fel gyda phob meddyginiaeth naturiol, mae potensial bob amser ar gyfer rhyngweithio cyffuriau - a dyna pam y dylech chi drafod unrhyw beth rydych chi'n ei gymryd yn rheolaidd gyda'ch meddyg yn gyntaf)

Gwaelod llinell

Aeth Meddygaeth Prifysgol Chicago ati datgymalu rhywfaint o'r hype finegr seidr afal o amgylch yn 2018, gan gynnwys yr honiad bod ACV yn lladd celloedd canser (mae'r ymchwil yma yn gyfyngedig iawn, heb lawer o botensial yn y byd go iawn, yn anffodus). Daeth yr astudiaeth i’r casgliad, ni waeth beth y gall Google ei ddweud wrthych fel arall, nid llwch pixie yw ACV, ond nid olew neidr mohono chwaith.

Hynny yw, mae rhai buddion profadwy i fwyta finegr seidr afal yn rheolaidd. Ond fel gyda'r mwyafrif o bylchau, mae'n debygol bod y buddion wedi cael eu gorgymell ers cryn amser. Felly p'un a ydych chi'n yfed finegr seidr afal yn syth neu'n gwanhau rhywfaint o Bragg ACV gydag olew olewydd yn eich holl orchuddion salad cartref, mae'n debyg na ddylech chi ddisgwyl canlyniadau dros nos.

Os ydych chi'n ystyried rhoi cynnig ar ACV, dechreuwch yn araf i fesur sut mae'ch stumog yn ei drin. Ac ystyriwch siarad â meddyg rydych chi'n ymddiried ynddo am y risgiau posib - yn enwedig rhyngweithio â'ch meddyginiaethau cyfredol - a'r buddion cyn mynd i gyd i mewn.