Prif >> Cwmni >> Beth yw'r gost? Pris eich cyffuriau presgripsiwn yn erbyn beth arall y gallech ei brynu

Beth yw'r gost? Pris eich cyffuriau presgripsiwn yn erbyn beth arall y gallech ei brynu

Beth ywCwmni

Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd fforddio'u meddyginiaethau.

Fel fferyllydd, mae hyn yn rhywbeth rydw i'n dod ar ei draws bron yn ddyddiol, meddai Kristi Torres, Pharm.D., Fferyllydd â gofal gyda Fferyllfa Clinig Diagnostig Austin ac yn aelod o Fwrdd Adolygu Meddygol SingleCare. Yn nodweddiadol mae golwg o siom yn wyneb y claf ac yna datganiad fel ‘Faint ddywedoch chi?’ Neu ‘Ni allaf wneud hynny.’Mae un o bob pedwar o bobl sy’n cymryd cyffuriau presgripsiwn yn dweud ei bod yn anodd iddyn nhw dalu am y meddyginiaethau hynny, yn ôl canlyniadau’r arolwg barn gan y Sefydliad Teulu Kaiser (KFF). Y bobl sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn cael trafferth rhoi eu meddyginiaethau yw pobl sy'n gwario $ 100 neu fwy y mis ar bresgripsiynau, ac yna pobl sydd mewn iechyd gweddol neu wael.

Mae cyffuriau enw brand heb unrhyw ddewis arall generig yn aml yn ddrud, yn nodi Dr. Torres. Mae hyn yn aml yn cynnwys inswlin a thriniaethau diabetes chwistrelladwy eraill, ymhlith eraill.

Y cyffuriau drutaf

Efallai y bydd eich llygaid yn ehangu ar gost rhai o’r cyffuriau presgripsiwn priciest ar y farchnad ar hyn o bryd, yn ôl data presgripsiwn SingleCare. Mae tagiau prisiau ar rai cyffuriau newydd yn y pum ffigur. Gall hyd yn oed meddyginiaethau sy'n rhatach o lawer na'r cyffuriau ar frig y rhestr fod yn gostus os nad yw'ch yswiriant iechyd yn talu'r pris - neu os nad oes gennych yswiriant.Cymerwch Humira . Mae llawer o bobl yn dibynnu arno i'w helpu i reoli poen o amrywiaeth o gyflyrau iechyd. Mae Humira yn gyffur gwrthimiwnedd a ragnodir yn aml i drin cyflyrau fel arthritis gwynegol a spondylitis ankylosing, yn ogystal â colitis briwiol a chlefyd Crohn. Mae'n dod o fewn categori o feddyginiaethau a elwir yn atalyddion ffactor necrosis tiwmor (TNF) oherwydd ei fod yn blocio gweithred ffactor necrosis tiwmor, sylwedd a gynhyrchir yn eich corff a all achosi poen a llid.

Ac nid yw'n rhad. Un math o'r ffurf chwistrelladwy o Humira yn gosod $ 9,829 yn ôl ichi am gyflenwad mis. Na, nid typo mo hynny. Am yr un pris, fe allech chi brynu dau setiau teledu uwch-ddiffiniad uchel byddai hynny'n cymryd hanner wal yn eich ystafell fyw. Neu fe allech chi brynu 14 o'r model diweddaraf o iPhone . Mae fersiynau eraill o Humira chwistrelladwy yn costio cymaint â $ 8,817 (12 iPhones) a $ 7,037 (10 iPhones) am 30 diwrnod.

Y cyffuriau drutaf aOs yw meddyg yn rhagnodi Rexulti i chi neu aelod o'r teulu, byddwch yn edrych ar fil mor uchel â $ 2,700 ar gyfer cyflenwad 30 diwrnod o dabledi 0.5 mg o'r gwrth-iselder hwn. Fe allech chi ddisodli'ch set golchwr a sychwr sy'n heneiddio gyda phâr uwch-dechnoleg newydd sbon am tua'r un gost. Ystyriwch newydd blaen-lwytho peiriant golchi LG 14-cylch am $ 1,170 ac an Sychwr stêm trydan LG am $ 1,620.

Prolia yn trin osteoporosis mewn menywod ôl-esgusodol, ond gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â risg uchel o dorri esgyrn. Efallai y bydd y tag pris oddeutu $ 1,400 yn faen tramgwydd i rai pobl. Mae hynny tua'r un gost â dyddiol ugain o goffi llaeth o Starbucks am flwyddyn gyfan, neu gost pâr o bum niwrnod tocynnau mordaith yn y Caribî.

Viberzi , gall meddyginiaeth a ddefnyddir i drin syndrom coluddyn llidus, gostio oddeutu $ 1,176 am gyflenwad 30 diwrnod o dabledi 100 mg. Mae hynny tua'r un gost â newydd fain, sgleiniog Gliniadur Microsoft Surface 3 cyfrifiadur. Neu fe allech chi brynu tri aelod o'ch cartref bob un eu set eu hunain o curiadau canol-pris gan glustffonau Dre .Sut i arbed ar bresgripsiynau

Yn ffodus, mae gennych ychydig o opsiynau. Siaradwch â'ch meddyg os nad yw'ch yswiriant iechyd yn talu cost eich cyffuriau. Efallai y bydd ef neu hi'n gallu rhagnodi dewis arall generig neu gost is.

Rwyf wedi cael cleifion yn stopio meddyginiaethau neu'n galw ac yn gofyn am wahanol feddyginiaethau, meddai Nikki Hill, MD , dermatolegydd gyda Chanolfan SOCAH yn Atlanta, Georgia. Mae'n anodd os nad oes dewisiadau eraill. Rhaid i ni gofio beth sy'n cael ei ystyried yn ddrud i gleifion.Gallwch hefyd siarad â'ch fferyllydd, a allai esbonio sut mae'ch yswiriant yn ddidynadwy yn effeithio ar y gost neu eich helpu i ddod o hyd i raglenni cymorth a allai wneud iawn am rywfaint o'r gost. Fy mhrif nod [fel fferyllydd] yw rhoi gwybod i gleifion fy mod i yma i'w helpu, meddai Dr. Torres.

Mae rhai o'r rhaglenni hynny a allai helpu i dalu costau meddyginiaeth yn cynnwys rhaglenni cymorth fferyllol a gynigir gan wneuthurwyr cyffuriau, rhaglenni cymorth fferyllol a noddir gan y wladwriaeth, a rhaglenni elusennol fel y National Advocate Advocate Foundation.Mae llawer o fferyllfeydd yn cynnig cynlluniau disgownt arian parod ar gyfer y rhai heb yswiriant, ac mae yna lawer o opsiynau hefyd ar gyfer cardiau disgownt fferyllfa, sy'n tynnu canran i ffwrdd o'r pris cyffuriau manwerthu, ychwanegodd Dr. Torres.

Un o'r opsiynau hynny yw'r cerdyn cynilo SingleCare. Gallwch wirio pris eich presgripsiwn o'ch cartref; neu gallwch ofyn i'r fferyllydd edrych i fyny'r gwahaniaeth pris. Gallwch ddefnyddio'r cerdyn p'un a oes gennych yswiriant (gan gynnwys Medicare Rhan D) neu heb yswiriant.Fodd bynnag, ni ellir defnyddio SingleCare ar y cyd â'ch yswiriant neu Medicare Rhan D - dim ond un neu'r llall y gallwch ei ddefnyddio. Mewn llawer o achosion, gallwn guro'r pris arian parod - neu hyd yn oed eich pris copay.Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymharu'ch opsiynau bob amser i gael yr arbedion gorau posibl - fel y gallwch chi fforddio'r teledu sgrin flats neu'r iPhone newydd hwnnw .... ynghyd â'ch meddyginiaethau.

* Mae'r prisiau'n seiliedig ar ddata o fis Rhagfyr 2019. Mae prisiau presgripsiwn yn amrywio yn ôl lleoliad y fferyllfa, a gallant newid.