Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> A yw Tylenol yn NSAID?

A yw Tylenol yn NSAID?

A yw Tylenol yn NSAID?Gwybodaeth am Gyffuriau

Meddyginiaeth dros y cownter (OTC) yn aml yw'r llinell amddiffyn gyntaf yn erbyn cur pen, anghysur ar y cyd, a mân anhwylderau eraill. Mae tylenol (acetaminophen) a chyffuriau gwrthlidiol anlliwol (NSAIDs) yn feddyginiaethau OTC a ddefnyddir i drin poenau a phoenau ysgafn i gymedrol.

Mae NSAIDs nid yn unig yn lleihau neu'n dileu'r teimlad o boen, ond maent hefyd yn lleihau llid hefyd. Mae llawer o unigolion yn aneglur a yw Tylenol, yr enw brand ar gyfer acetaminophen, yn NSAID. Mae Tylenol yn analgesig (lleddfu poen) ond nid yw'n wrthlidiol, felly nid yw Tylenol yn cael ei ystyried yn NSAID.Dysgu mwy am y gwahaniaethau rhwng Tylenol a NSAIDs, eu sgîl-effeithiau, ac sy'n well ar gyfer y gwahanol fathau o boen y gallech eu profi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng acetaminophen a NSAIDs?

Yn dechnegol, mae acetaminophen yn blocio'r ymennydd rhag anfon signalau poen i rannau o'r corff yr effeithir arnynt. Mae hefyd yn lleihäwr twymyn. Yn ogystal â bod y cynhwysyn gweithredol yn Nhylenol, mae acetaminophen mewn nifer o gynhyrchion enw brand fel NyQuil Cold and Flu, DayQuil, Alka-Seltzer Plus, ac Excedrin.

Gall tylenol fod yn ddefnyddiol ar gyfer lleddfu poen ysgafn i gymedrol sy'n gysylltiedig â chur pen, crampiau mislif, ddannoedd, ac ati. Gall NSAID, fel ibuprofen, fod yn fwy addas os oes llid neu chwydd yn gysylltiedig â'r boen. Efallai y bydd rhai poen arthritis, poen yn y cymalau, poenau cyhyrau, poen cefn, a ysigiadau yn elwa o briodweddau gwrthlidiol NSAID.Sut i ddewis y lliniarydd poen cywir dros y cownter

Wrth ddewis lliniarydd poen OTC, mae'n ddefnyddiol gwybod enw generig y feddyginiaeth ac a yw'n NSAID. Bydd sawl ffactor yn eich helpu i benderfynu pa leddfu poen yw'r dewis gorau i chi. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyngor meddygol eich meddyg neu hunanasesiad o'ch anhwylder penodol
 • Eich oedran, pwysau, cyflwr meddygol, ac ati.
 • Os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau eraill ac a allent achosi rhyngweithio negyddol rhwng cyffuriau a chyffuriau
 • Sgîl-effeithiau posibl y feddyginiaeth

Mae'r siart isod yn amlinellu'r amrywiol gyffuriau OTC enw brand, eu henwau generig, ac a ydyn nhw'n NSAIDs. Rhestrir yr argymhellion dos cyffredinol ar gyfer oedolion hefyd. Mae llawer o'r meddyginiaethau hyn ar gael mewn dosau amgen a chryfder ychwanegol. Mae cyffuriau presgripsiwn, fel Tylenol # 3, ar gael ar gyfer rheoli poen ar gyfer poen difrifol a chronig.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw'r cyffur lladd poen gorau?Enw cwmni Enw generig NSAID? Gwybodaeth gyffredinol am ddos ​​oedolion
Tylenol acetaminophen Ddim 325 mg y dabled
2 dabled bob 4-6 awr
Peidio â bod yn fwy na 3000 mg y dydd
Advil, Motrin ibuprofen Ydw 200 mg y dabled
1 dabled bob 4-6 awr
Peidio â bod yn fwy na 6 tabled y dydd
Aleve naproxen Ydw 220 mg y dabled
1 dabled bob 8-12 awr
Peidio â bod yn fwy na 2 dabled mewn cyfnod 8-12 awr neu 3 tabled y dydd
Bufferin aspirin / antacid Ydw 325 mg y dabled
2 dabled bob 4 awr
Peidio â bod yn fwy na 12 tabled bob 24 awr
Bayer aspirin Ydw 325 mg y dabled
1-2 tabledi bob 4 awr
Peidio â bod yn fwy na 12 tabled mewn 24 awr
Anacin aspirin / caffein Ydw Asbirin 400 mg a chaffein 32 mg fesul tabled
2 dabled bob 6 awr
Peidio â bod yn fwy na 8 tabledi y dydd

Ni ddylid cymryd y rhan fwyaf o'r cyffuriau OTC uchod ar stumog wag. Argymhellir yfed gwydraid llawn o ddŵr gyda phob dos. At hynny, mae'r rhan fwyaf o'r cyffuriau OTC hyn yn rhybuddio rhag defnyddio unrhyw feddyginiaeth poen OTC am fwy na 10 diwrnod yn olynol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllaw meddyginiaeth oherwydd gall cyfarwyddiadau dos amrywio.

Manteision ac anfanteision acetaminophen yn erbyn NSAID

Dylech bob amser bwyso a mesur y buddion a'r risgiau iechyd sy'n gysylltiedig â phob math o gyffur cyn ei gymryd. Ystyriwch eich cyflwr iechyd a'r meddyginiaethau eraill rydych chi'n eu cymryd ar hyn o bryd. Mae'r sgîl-effeithiau a rhyngweithio cyffuriau-cyffuriau yn ffactorau pwysig wrth benderfynu pa un sy'n well: acetaminophen neu NSAIDs.

Er enghraifft, gall eich meddyg neu fferyllydd argymell acetaminophen yn lle ibuprofen os ydych chi'n dueddol o friwiau stumog. Os ydych mewn perygl o gael trawiad ar y galon, gallai cymryd aspirin fod y dewis iawn i chi. Fodd bynnag, os ydych chi eisoes yn cymryd teneuwr gwaed, yna gallai cymryd aspirin fod yn beryglus. Mae cyffur arall, Anacin, yn cynnwys caffein, a allai fod o gymorth i gyflwr rhywun.Cymharwch fanteision ac anfanteision y mathau hyn o leddfu poen isod a gofynnwch i weithiwr gofal iechyd proffesiynol am gyngor os nad ydych yn siŵr pa un sydd orau i chi.

Manteision acetaminophen

Mae asetaminophen yn llai tebygol na gwrthlidiol anghenfil i achosi stumog wedi cynhyrfu . Gall unigolion sydd â stumogau sensitif, wlserau stumog, neu adlif asid elwa o gymryd Tylenol yn erbyn NSAID.Yn ogystal, nid yw acetaminophen yn deneuach gwaed. Gallai asetaminophen fod yn opsiwn mwy diogel nag aspirin i bobl ag anhwylderau gwaedu neu'r rhai sydd eisoes yn cymryd teneuwyr gwaed.

Sgîl-effeithiau acetaminophen

Adroddodd rhai unigolion sgîl-effeithiau acetaminophen, gan gynnwys: • Chwysu mwy na'r arfer
 • Cyfog
 • Bruising
 • Paent neu ben ysgafn
 • Trafferth troethi
 • Stôl dywyll
 • Clefyd melyn (croen melyn a llygaid)

Gofynnwch i'ch meddyg a allwch chi ddefnyddio Tylenol a chynhyrchion sy'n cynnwys acetaminophen wrth feichiog neu fwydo ar y fron oherwydd efallai y bydd peth o'r cyffur yn cael ei drosglwyddo i'r babi.

Ni ddylech gymryd Tylenol os oes gennych glefyd yr afu neu sirosis yr afu. Gall asetaminophen niweidio'ch afu ymhellach ac effeithio ar eich gallu i droethi'n iawn. Yn ogystal, gall cyfuno alcohol ag acetaminophen achosi niwed neu fethiant i'r afu.Mae rhyngweithio cyffuriau-cyffuriau sylfaenol Acetaminophen ag ef ei hun. Gall gormod o acetaminophen achosi gwenwyn Tylenol. Mae rhai sgîl-effeithiau yn cynnwys chwydu, colli archwaeth bwyd, blinder eithafol, a phoen stumog. Byddwch yn ofalus pryd cymysgu meddyginiaeth sy'n cynnwys acetaminophen, fel Tylenol gyda DayQuil neu NyQuil, Alka-Seltzer, ac Excedrin.

Gall adweithiau alergaidd i acetaminophen ddigwydd. Stopiwch gymryd y feddyginiaeth a cheisiwch sylw meddygol os ydych chi'n cael anhawster anadlu neu ddatblygu cychod gwenyn neu bothelli. Gall gorddos o Dylenol fod yn wenwynig, felly peidiwch â chymryd mwy na'r swm a argymhellir.

Manteision NSAIDs

Mae gan gyffur gwrthlidiol ansteroidol y budd ychwanegol o leihau llid. Os oes gennych chwydd, efallai y bydd NSAID yn fwy priodol i drin eich anhwylder.

Gall NSAIDs hefyd fod yn ddewisiadau mwy diogel, llai caethiwus yn lle cyffuriau lleddfu poen cryfder presgripsiwn, fel OxyContin, Percocet, a Vicodin. Efallai y bydd eich meddyg yn argymell NSAIDs ar gyfer adferiad ar ôl mân anaf neu yn ystod therapi corfforol.

Roedd Naproxen hyd yn oed yn cael ei ystyried yn NSAID mwyaf effeithiol ar gyfer osteoarthritis pen-glin yn 2018 gan y Academi Llawfeddygon Orthopedig America . Ac, yn dibynnu ar eich cyflwr iechyd, gall meddyg argymell therapi aspirin dos isel i atal ceuladau gwaed a lleihau eich risg o drawiad ar y galon neu strôc.

Fodd bynnag, ni argymhellir defnyddio NSAIDs yn y tymor hir yn aml. Gall achosi sgîl-effeithiau difrifol, y gallwch ddysgu mwy amdanynt isod.

Sgîl-effeithiau NSAIDs

Gall cyffuriau gwrthlidiol ansteroidol achosi sgîl-effeithiau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Pen ysgafn neu bendro
 • Nwy a chwyddedig
 • Cyfog
 • Dolur rhydd neu rwymedd
 • Poen stumog a llosg calon

Mae poen stumog a llosg calon sy'n gysylltiedig â NSAIDs fel ibuprofen yn tueddu i fod yn fwy difrifol nag wrth ddefnyddio Tylenol. Gall briwiau ddigwydd hyd yn oed. Mae risg uwch ar gyfer gwaedu gastroberfeddol hefyd yn sgil-effaith bosibl NSAIDs, yn enwedig wrth ddefnyddio aspirin.

Dylai'r rhai sydd â chyflyrau meddygol fel clefyd yr arennau neu glefyd yr afu osgoi defnyddio NSAIDs. Yn ogystal, cyfuno alcohol â NSAIDs yn gallu cynyddu eich risg o waedu gastroberfeddol.

Gall NSAIDs hefyd godi pwysedd gwaed. Siaradwch â'ch meddyg cyn cymryd cyffuriau gwrthlidiol OTC os oes gennych bwysedd gwaed uchel neu os ydych mewn perygl o gael trawiad ar y galon neu strôc. Aspirin yw'r unig NSAID sy'n lleihau'r risg o drawiad ar y galon, strôc a cheuladau gwaed.

Yn ogystal, gall NSAIDs achosi effeithiau andwyol yn ystod beichiogrwydd, fel risg uwch o gamesgoriad, yn ôl y Llyfrgell Feddygaeth Genedlaethol yr Unol Daleithiau . Mae yna lawer o risgiau ynghlwm â cymryd meddyginiaeth yn ystod beichiogrwydd , felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgynghori â'ch meddyg cyn cymryd meddyginiaeth poen wrth feichiog.

Efallai eich bod yn profi adwaith alergaidd i NSAID os ydych chi'n cael anhawster anadlu, gwichian, tyndra'r frest, neu frech ar y croen. Stopiwch gymryd y cyffur ar unwaith a cheisiwch gymorth meddygol proffesiynol.