Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Cefdinir vs amoxicillin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Cefdinir vs amoxicillin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Cefdinir vs amoxicillin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Mae Cefdinir (Omnicef) ac amoxicillin (Amoxil) yn ddau wrthfiotig a ddefnyddir i drin heintiau bacteriol. Mae'r ddau gyffur yn rhan o grŵp o wrthfiotigau o'r enw beta-lactams. Gallant drin ystod o wahanol heintiau fel heintiau'r llwybr anadlol, heintiau ar y glust, a heintiau ar y croen.Fel y rhan fwyaf o wrthfiotigau beta-lactam, mae cefdinir ac amoxicillin yn gweithio trwy atal gallu bacteria i gynnal ei walfur . Trwy ymosod ar y broses hon, gall y gwrthfiotigau hyn chwalu prif amddiffyniad a dull atgenhedlu'r bacteria.

Er eu bod yn gweithio mewn ffyrdd tebyg, mae cefdinir ac amoxicillin yn rhan o wahanol is-ddosbarthiadau o wrthfiotigau beta-lactam. Maent hefyd yn amrywio o ran sut y cânt eu defnyddio a pha facteria y maent fwyaf effeithiol yn eu herbyn.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng cefdinir ac amoxicillin?

Cefdinir

Mae Cefdinir yn wrthfiotig sy'n cael ei ddosbarthu ymhellach fel a cephalosporin . Yn fwy penodol, mae'n seffalosporin trydydd cenhedlaeth sy'n cynnwys gwahanol fathau o facteria gram-positif a gram-negyddol. O'i gymharu â gwrthfiotigau cephalosporin cynharach (e.e., cephalexin, cefuroxime, a cefaclor), mae gan cefdinir sylw ehangach i facteria gram-negyddol.Gall Cefdinir (Beth yw Cefdinir?) Drin heintiau fel niwmonia a gafwyd yn y gymuned, cyfryngau otitis acíwt (AOM), broncitis, a pharyngitis. Mae ar gael fel capsiwl llafar ac ataliad hylif y gellir ei roi unwaith neu ddwywaith y dydd yn dibynnu ar y dos.

Am gael y pris gorau ar Cefdinir?

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion prisiau Cefdinir a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiauAmoxicillin

Mae amoxicillin yn wrthfiotig tebyg i benisilin sydd â strwythur sydd â chysylltiad agos â strwythur penisilin ; fodd bynnag, yn wahanol i benisilin, mae amoxicillin yn gorchuddio mwy o straen bacteriol. Mae amoxicillin yn aml yn cael ei gyfuno ag asid clavulanig, atalydd beta-lactamase, sy'n ei gwneud yn wrthfiotig cryfach yn erbyn rhai bacteria.

Gall Amoxicillin (Beth yw Amoxicillin?) Ei drin H. pylori heintiau, heintiau'r llwybr anadlol is, a gonorrhoea ymhlith heintiau eraill. Mae ar gael fel capsiwl llafar, llechen, tabled chewable, ac ataliad llafar hylifol. Yn nodweddiadol cymerir amoxicillin ddwy neu dair gwaith y dydd yn dibynnu ar y dos a'r haint sy'n cael ei drin.

Prif wahaniaethau rhwng cefdinir ac amoxicillin
Cefdinir Amoxicillin
Dosbarth cyffuriau Gwrthfiotig
Beta-lactam
Cephalosporin
Gwrthfiotig
Beta-lactam
Math penisilin
Statws brand / generig Dim ond ar gael fel cyffur generig (daeth yr enw brand i ben) Fersiynau brand a generig ar gael
Beth yw'r enw brand? Omnicef Moxatag, Amoxil
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Capsiwlau geneuol
Powdr geneuol i'w atal
Capsiwlau geneuol
Powdr geneuol i'w atal
Tabled llafar
Tabled chewable
Beth yw'r dos safonol? 300 mg bob 12 awr neu 600 mg unwaith y dyddMae dosio yn dibynnu ar yr haint sy'n cael ei drin

500 mg bob 12 awr neu 250 mg bob 8 awr

Mae dosio yn dibynnu ar yr haint sy'n cael ei drin

Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? 5–10 diwrnodMae'r cyfnod yn dibynnu ar yr haint sy'n cael ei drin

7–10 diwrnod

Mae'r cyfnod yn dibynnu ar yr haint sy'n cael ei drin

Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion, plant a babanod 6 mis oed a hŷn Oedolion, plant a babanod 3 mis oed a hŷn

Am gael y pris gorau ar amoxicillin?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau amoxicillin a darganfod pryd mae'r pris yn newid!Sicrhewch rybuddion prisiau

Amodau wedi'u trin gan cefdinir ac amoxicillin

Mae Cefdinir wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin cyfryngau otitis acíwt, neu haint y glust ganol, yn ogystal â heintiau croen a meinwe meddal. Mae Cefdinir hefyd wedi'i gymeradwyo i drin heintiau'r llwybr anadlol uchaf ac isaf. Mae heintiau'r llwybr anadlol uchaf yn cynnwys sinwsitis, pharyngitis, a tonsilitis. Mae heintiau'r llwybr anadlol is yn cynnwys niwmonia a gafwyd yn y gymuned, y gall cefdinir ei drin mewn oedolion a phlant 13 oed a hŷn.Mae amoxicillin wedi'i gymeradwyo i drin heintiau'r glust, y trwyn a'r gwddf fel sinwsitis, pharyngitis, a tonsilitis. Mae Amoxicillin hefyd wedi'i gymeradwyo i drin heintiau'r llwybr anadlol is fel niwmonia a gafwyd yn y gymuned a achosir gan niwmonia streptococcus . Yn wahanol i cefdinir, mae amoxicillin hefyd yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin i drin gonorrhoea a H. pylori heintiau .

Cyflwr Cefdinir Amoxicillin
Cyfryngau otitis acíwt Ydw Ydw
Broncitis cronig Ydw Ydw
Sinwsitis Ydw Ydw
Pharyngitis / Tonsillitis Ydw Ydw
Niwmonia a gafwyd yn y gymuned Ydw Ydw
Heintiau croen a meinwe meddal Ydw Ydw
Gonorrhea Ddim Ydw
Haint H. Pylori Ddim Ydw

A yw cefdinir neu amoxicillin yn fwy effeithiol?

Mae cefdinir yn effeithiol yn erbyn heintiau a achosir gan facteria gram-bositif gan gynnwys Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumoniae (straen sy'n dueddol i gael penisilin yn unig), a Streptococcus pyogenes . Mae cefdinir hefyd yn effeithiol yn erbyn bacteria gram-negyddol fel Haemophilus influenzae , Haemophilus parainfluenzae , a Moraxella catarrhalis .

Mae amoxicillin yn effeithiol yn erbyn heintiau a achosir gan facteria gram-bositif fel rhywogaethau Streptococcus a Staphylococcus. Mae Amoxicillin hefyd yn weithredol yn erbyn bacteria gram-negyddol gan gynnwys Haemophilus influenzae , Escherichia coli , Helicobacter pylori , a Neisseria gonorrhoeae .

Treialon Clinigol

Nid oes llawer o astudiaethau cryf wedi'u perfformio i ddangos cymhariaeth uniongyrchol o cefdinir ac amoxicillin. Fodd bynnag, rhywfaint o aml-fenter treialon clinigol yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop wedi dangos bod cefdinir ac amoxicillin / clavulanate yn debyg o ran effeithiolrwydd. Wrth drin sinwsitis bacteriol, roedd cefdinir yr un mor effeithiol ag amoxicillin / clavulanate ar ôl 10 diwrnod o driniaeth.

Mewn un arall astudio , cymharwyd goddefgarwch ataliadau hylif cefdinir ac amoxicillin / clavulanate mewn cleifion pediatreg. Mewn sampl o 715 o blant ifanc pedair i wyth oed, roedd 85% ohonynt o'r farn bod blas cefdinir yn dda neu'n dda iawn o'i gymharu â 63% ohonynt a nododd amoxicillin / clavulanate, cefprozil, ac azithromycin yr un peth.

Bydd effeithiolrwydd y gwrthfiotigau hyn yn dibynnu ar ba facteria sy'n achosi'r haint. Siaradwch â'ch meddyg neu'ch darparwr gofal iechyd ynghylch pa wrthfiotig fydd yn gweithio orau i chi. Oherwydd tyfu ymwrthedd gwrthfiotig , mae'n bwysig bod gwrthfiotig yn cael ei ddefnyddio dim ond ar ôl pennu'r bacteria sy'n dueddol o gael yr haint.

Cwmpas a chymhariaeth cost cefdinir vs amoxicillin

Gan fod gwrthfiotigau generig, cefdinir ac amoxicillin ar gael yn eang. Bydd bron pob cynllun Medicare Rhan D ac yswiriant yn cynnwys cefdinir ac amoxicillin. Cost manwerthu nodweddiadol cefdinir generig yn fwy na $ 100. Gyda chwpon SingleCare, gellir gostwng y gost hon i lai na $ 25 am gyflenwad 10 diwrnod o gapsiwlau 300 mg.

Mae Amoxicillin ar gael mewn fersiynau generig ac enw brand. Mae cost gyfartalog capsiwlau amoxicillin generig oddeutu $ 24. Gall defnyddio cerdyn disgownt SingleCare ostwng y pris i oddeutu $ 5 am gyflenwad 10 diwrnod o gapsiwlau 500 mg.

Cefdinir Amoxicillin
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Medicare a gwmpesir yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Dos safonol Tabledi 300 mg (maint o 20) Tabledi 500 mg (maint o 20)
Copay Medicare nodweddiadol $ 0– $ 49 $ 0– $ 10
Cost Gofal Sengl $ 24- $ 63 $ 5 +
Mynnwch y cerdyn disgownt fferyllfa

Sgîl-effeithiau cyffredin cefdinir vs amoxicillin

Y sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â cefdinir ac amoxicillin yw dolur rhydd, cyfog, a chwydu.

Mae amoxicillin yn fwy tebygol o achosi cur pen wrth ei gymryd gyda clarithromycin a lansoprazole ar gyfer H. pylori heintiau. Efallai y bydd amoxicillin hefyd â mwy o frech ar ôl ei gymryd.

Mae sgîl-effeithiau mwy difrifol cefdinir ac amoxicillin yn cynnwys adweithiau alergaidd neu gorsensitifrwydd. Os ydych chi'n profi digwyddiadau niweidiol fel trafferth anadlu neu frech ddifrifol, ceisiwch sylw meddygol ar unwaith.

Cefdinir Amoxicillin
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Dolur rhydd Ydw pymtheg% Ydw > 1%
Cyfog Ydw 3% Ydw > 1%
Chwydu Ydw 0.7% Ydw > 1%
Cur pen Ydw dau% Ydw 6%
Rash Ydw 0.9% Ydw > 1%

Efallai nad yw hon yn rhestr gyflawn. Ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd i gael sgîl-effeithiau posibl.
Ffynhonnell: DailyMed ( Cefdinir ), DailyMed ( amoxicillin )

Rhyngweithiadau cyffuriau cefdinir vs amoxicillin

Mae Cefdinir yn rhyngweithio ag antacidau yn ogystal ag atchwanegiadau haearn. Gall gwrthocsidau ac atchwanegiadau haearn leihau amsugno cefdinir a lleihau ei effeithiolrwydd. Dylid cymryd cefdinir o leiaf ddwy awr cyn neu ar ôl rhoi'r meddyginiaethau eraill hyn.

Gall cefdinir ac amoxicillin ryngweithio â meddyginiaethau gwrth-gowt fel probenecid ac allopurinol. Gall asiantau gwrth-gowt gynyddu lefelau gwaed cefdinir ac amoxicillin, a all arwain at fwy o sgîl-effeithiau.

Gwyddys bod cefdinir ac amoxicillin yn achosi hirfaith amser prochrombin yn y rhai sydd hefyd yn cymryd warfarin. Gall y rhyngweithio cyffuriau hwn achosi risg uwch o waedu.

Gwyddys bod gwrthfiotigau yn lleihau effeithiolrwydd dulliau atal cenhedlu geneuol. Efallai y bydd angen dulliau rheoli genedigaeth bob yn ail i leihau'r risg o feichiogrwydd.

Cyffur Dosbarth Cyffuriau Cefdinir Amoxicillin
Alwminiwm hydrocsid
Magnesiwm hydrocsid
Antacidau Ydw Ddim
Sylffad fferrus
Gluconate fferrus
Fumarate fferrus
Atchwanegiadau haearn Ydw Ddim
Probenecid
Allopurinol
Antigout Ydw Ydw
Warfarin Gwrthgeulydd Ydw Ydw
Ethinyl estradiol
Levonorgestrel
Norethindrone
Atal cenhedlu geneuol Ydw Ydw

Efallai na fydd hon yn rhestr gyflawn o'r holl ryngweithiadau cyffuriau posibl. Ymgynghorwch â meddyg gyda'r holl feddyginiaethau y gallech fod yn eu cymryd.

Rhybuddion cefdinir ac amoxicillin

Dylid osgoi cefdinir ac amoxicillin os oes gennych chi alergedd penisilin . Oherwydd bod y cyffuriau hyn yn debyg yn gemegol i benisilin, gallant achosi adwaith alergaidd difrifol os oes gennych alergedd penisilin sefydledig.

Mae dolur rhydd yn un o sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin gwrthfiotigau fel cefdinir ac amoxicillin. Gall y gwrthfiotigau hyn hefyd gynyddu'r risg o ddolur rhydd math mwy difrifol a achosir gan Clostridium difficile . Os oes gennych hanes meddygol o C. diff heintiau, efallai y bydd angen monitro neu roi'r gorau i'r defnydd o'r gwrthfiotigau hyn.

Dim ond ar gyfer heintiau a achosir gan facteria y dylid rhagnodi'r gwrthfiotigau hyn. Nid ydynt yn effeithiol yn erbyn heintiau firaol fel COVID-19 . Mae cefdinir ac amoxicillin ar eu mwyaf effeithiol pan fyddant yn targedu bacteria sy'n dueddol i gael y clefyd. Os cânt eu defnyddio'n amhriodol, gall y bacteria gael ymwrthedd gwrthfiotig ac achosi haint mwy difrifol.

Cwestiynau cyffredin am cefdinir vs amoxicillin

Beth yw cefdinir?

Ceffalosporin trydydd cenhedlaeth yw Cefdinir a ddefnyddir i drin heintiau bacteriol fel cyfryngau otitis acíwt a pharyngitis. Mae hefyd wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin heintiau croen penodol a heintiau'r llwybr anadlol is. Mae Cefdinir hefyd yn cael ei adnabod wrth ei enw brand Omnicef.

Beth yw amoxicillin?

Mae amoxicillin yn wrthfiotig tebyg i benisilin a ddefnyddir i drin heintiau bacteriol amrywiol yn y glust, y trwyn a'r gwddf. Gall hefyd drin heintiau'r llwybr anadlol is, H. pylori heintiau, a gonorrhoea. Mae amoxicillin yn aml yn cael ei gyfuno ag asid clavulanate, neu asid clavulanig, o dan yr enw brand Augmentin.

A yw cefdinir ac amoxicillin yr un peth?

Nid yw cefdinir ac amoxicillin yr un peth. Er eu bod ill dau yn rhan o grŵp ymbarél o wrthfiotigau o'r enw beta-lactams, mae ganddyn nhw wahanol naws o ran sut maen nhw'n cael eu defnyddio a'u dosio.

A yw cefdinir neu amoxicillin yn well?

Y gwrthfiotig mwy effeithiol yw'r un sy'n gweithio orau yn erbyn y straen bacteriol sy'n achosi'r haint. Er enghraifft, mae amoxicillin yn well ar gyfer H. pylori heintiau. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gan rai pobl cefdinir mewn a opsiwn unwaith y dydd ar gyfer heintiau eraill.

A allaf ddefnyddio cefdinir neu amoxicillin wrth feichiog?

Ni fu unrhyw astudiaethau clinigol digonol i ddangos bod cefdinir neu amoxicillin yn ddiogel wrth feichiog. Mae'r ddau ohonyn nhw'n cael eu hystyried yn gyffuriau Categori B Beichiogrwydd, sy'n dynodi risg isel am ddiffygion geni. Yn dal i fod, dim ond os oes angen y dylid eu defnyddio. Ymgynghorwch â darparwr gofal iechyd i gael cyngor meddygol ar yr opsiwn gorau yn ystod beichiogrwydd.

A allaf ddefnyddio cefdinir neu amoxicillin gydag alcohol?

Nid yw alcohol yn rhyngweithio'n uniongyrchol â cefdinir neu amoxicillin. Fodd bynnag, ni argymhellir yn gyffredinol yfed alcohol â gwrthfiotigau. Gall yfed gormod o alcohol gynyddu'r risg o sgîl-effeithiau niweidiol fel cyfog a chwydu. Gall alcohol hefyd gwanhau'r system imiwnedd a'i gwneud hi'n anoddach i'r corff ymladd heintiau.