Prif >> Addysg Iechyd >> Beth yw anoddefiad i lactos? Achosion a symptomau, eglurwyd

Beth yw anoddefiad i lactos? Achosion a symptomau, eglurwyd

Beth yw anoddefiad i lactos? Achosion a symptomau, eglurwydAddysg Iechyd

Os ydych chi erioed wedi cael stumog ofidus ar ôl bwyta caws neu hufen iâ, efallai y byddwch chi'n anoddefgar i lactos. Mae'n siwgr sydd i'w gael mewn llaeth a chynhyrchion llaeth eraill. Mae'r FDA yn amcangyfrif na all 30 i 50 miliwn o bobl yn yr Unol Daleithiau ei dreulio’n iawn. Dyma beth mae hynny'n ei olygu i chi.

Beth yw lactos?

Mae lactos yn foleciwl siwgr llaeth mawr a geir mewn cynhyrchion llaeth. Mae'n ffurfio 2% i 8% o laeth - ac mae hyd yn oed i'w gael mewn rhai meddyginiaethau.Mae lactos yn disacarid (siwgr dwbl) y mae'r corff yn ei ddadelfennu i'r glwcos siwgrau syml a galactos. Gall y corff ddefnyddio'r egni o'r siwgrau hyn ar gyfer llawer o bethau fel atgyweirio celloedd, adeiladu cyhyrau, a thanio gweithgareddau bob dydd.Beth yw anoddefiad i lactos?

Anoddefiad lactos (a elwir hefyd yn lactos malabsorption) yw'r anallu i dreulio lactos. Nid oes gan bobl ag anoddefiad i lactos ddigon o ensym lactase yn eu corff, a dyna sydd ei angen i dreulio lactos. Heb lactase, ni all lactos ddadelfennu yn ei unedau llai, sy'n golygu na all y corff gyrchu'r moleciwlau siwgr pwysig hynny.

Mae'r anhwylder treulio hwn yn effeithio ar oddeutu 36% o boblogaeth yr Unol Daleithiau. Ffactorau risg ar gyfer datblygu anoddefiad i lactos yn cynnwys bod o dras Americanaidd Affricanaidd, Americanaidd Americanaidd, Asiaidd neu Sbaenaidd; bod yn hŷn; neu gael eich geni'n gynamserol.

Mae'n gyflwr cronig nad oes ganddo wellhad ar hyn o bryd. Mae'n bosibl dod yn anoddefiad i lactos yn sydyn os yw cyflwr meddygol arall - fel gastroenteritis - neu ymatal hirfaith o laeth yn sbarduno'r corff. Mae'n arferol colli goddefgarwch am lactos wrth i chi heneiddio.Achosion anoddefiad i lactos

Mae gwyddonwyr yn cydnabod dau fath o anoddefiad i lactos: anoddefiad i lactos cynradd ac eilaidd. Mae anoddefiad i lactos cynradd yn cael ei achosi naill ai gan ddiffyg lactase neu lai o gynhyrchu lactas sy'n dod yn fwy cyffredin gydag oedran.

Mae problemau yn y coluddyn bach, sy'n arwain at lai o gynhyrchu lactas, yn achosi anoddefiad i lactos eilaidd. Gall salwch, anaf, haint, neu glefyd coeliag achosi'r problemau hyn.

Mae'n rhaid i'r ddau fath o anoddefiad ymwneud ag anallu i dreulio lactos oherwydd lefelau lactase isel. Mae anoddefiad i lactos cynradd yn llawer mwy cyffredin nag anoddefiad lactos eilaidd. Yng Ngogledd America, mae gan 79% o Americanwyr Brodorol, 75% o Americanwyr Affricanaidd, 51% o Sbaenaidd, a 21% o Gawcasiaid anoddefiad i lactos cynradd .Diffyg lactase a gafwyd hefyd yn bosibl. Yn yr achosion hyn, mae unigolion yn caffael anoddefiad i lactos wrth iddynt heneiddio.

Symptomau anoddefiad i lactos

Mae anoddefiad lactos yn achosi rhai symptomau hawdd eu hadnabod. Os ydych chi newydd fwyta cynhyrchion llaeth a bod gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol o fewn 30 munud i ddwy awr ar ôl bwyta, efallai eich bod yn anoddefiad i lactos.

 1. Blodeuo
 2. Fflatrwydd
 3. Dolur rhydd
 4. Cyfog
 5. Chwydu
 6. Cramp yr abdomen
 7. Diffyg traul
 8. Belching

Mae'r symptomau hyn i gyd yn digwydd oherwydd ni all y coluddyn bach dreulio'r siwgr mewn cynhyrchion llaeth yn iawn. O ganlyniad, mae bacteria yn y colon yn eplesu'r lactos heb ei drin, gan achosi crynhoad o nwy a dŵr. Oedolion a plant yn profi llawer o'r un symptomau os ydyn nhw'n anoddefiad i lactos. Mae'n anghyffredin iawn ond yn dal yn bosibl i fabanod gael anoddefiad i lactos.Ar gyfer babanod a phlant, mae llaeth y fron a fformwlâu wedi'u seilio ar laeth yn cynnwys lactos. Os yw rhieni'n credu y gallai fod gan faban anoddefiad i lactos, dylent ymgynghori â'u pediatregydd ac ystyried dileu llaeth o ddeiet (os yw'n bwydo ar y fron) neu newid i fformiwla fabanod nad yw'n llaeth. Dylai rhieni drafod eu pryderon â'u pediatregydd o'r blaen dileu bwydydd o ddeiet eu plant er mwyn sicrhau maeth a thwf digonol.

Weithiau mae anoddefiad i lactos yn cael ei ddrysu am alergedd llaeth mewn plant ifanc, ond mae bod ag alergedd i laeth yn beth gwahanol iawn. Gall plant ag alergeddau llaeth ddatblygu cychod gwenyn, gwichian, trwyn yn rhedeg, dolur rhydd, neu gyfyng ar yr abdomen.Sut mae diagnosis o anoddefiad i lactos?

Mae anoddefiad lactos fel arfer yn hunan-ddiagnostig, ond mae llawer o symptomau anoddefiad i lactos yr un fath â syndrom coluddyn llidus ac alergedd llaeth. Fellyos ydych yn amau ​​eich bod yn anoddefgar, mae'n bwysig ei drafod â'ch darparwr gofal sylfaenol i sicrhau nad oes unrhyw bryderon meddygol na maethol eraill.

Gall rhai profion meddygol helpu i wneud diagnosis cywir o'r cyflwr fel y gall pobl drin eu symptomau yn briodol. A. prawf anadl hydrogen , sy'n cael ei weinyddu gan arbenigwr gastroenteroleg, yn mesur faint o hydrogen sydd yn yr anadl ar ôl bwyta cynhyrchion llaeth. Mae'n profi am hydrogen oherwydd bod y corff yn troi lactos heb ei drin yn nwy hydrogen.Mae profion gwaed yn fath arall o brawf labordy a all helpu i ddarganfod anoddefiad i lactos. Mae prawf gwaed yn edrych am lefelau glwcos gwaed uchel ar ôl i'r claf yfed swm safonol o lactos. Os na fydd lefelau glwcos yn y gwaed yn codi, mae hyn yn golygu nad yw'r corff yn torri lactos i lawr i mewn i glwcos.

Os oes gan rywun anoddefiad lactos genetig, bydd yn parhau i fod â symptomau oni bai ei fod yn cadw draw oddi wrth gynhyrchion llaeth. Gall anoddefiad lactos eilaidd fynd i ffwrdd ar ôl i'r llwybr berfeddol wella ac mae'n dechrau gweithredu fel arfer eto, a allai gymryd wythnosau neu fisoedd. Fodd bynnag, unwaith y bydd lactos yn cael ei ddileu o ddeiet, mae gallu'r corff i gynhyrchu'r ensym lactase yn lleihau, gan arwain at lai o allu i dreulio lactos.Triniaethau anoddefiad lactos

Mae rheoli'r anoddefgarwch hwn fel arfer yn fater o wneud newidiadau i ddeiet, ond gallai rhai meddyginiaethau fod yn ddefnyddiol.

Newidiadau diet

Mae llawer o feddygon yn cytuno mai'r ffordd orau o drin anoddefiad yw osgoi bwyta lactos i ddechrau. Mae lactos mewn cynhyrchion llaeth a cynhyrchion heblaw llaeth, felly mae'n bwysig darllen labeli bwyd a meddyginiaeth.

Ymhlith y bwydydd sy'n cynnwys llawer o lactos mae:

 • Llaeth buwch
 • Llaeth gafr
 • Llaeth y fron a fformiwla wedi'i seilio ar laeth
 • Hufen ia
 • Hanner a hanner
 • Rhai iogwrt (mae gan iogwrt Groegaidd lai o lactos)
 • Powdr llaeth sych, solidau llaeth, a sgil-gynhyrchion llaeth
 • Mae gan gaws, yn enwedig cawsiau meddal (Parmesan, y Swistir, a cheddar lai o lactos)
 • Caws hufen
 • Caws bwthyn
 • Hufen trwm
 • Llaeth enwyn
 • Llaeth tew
 • Sherbert
 • Hufenwyr coffi
 • Menyn
 • Ghee
 • Maidd

Ffynonellau lactos heb laeth:

 • Meddyginiaethau
 • Bwydydd ar unwaith
 • Margarîn
 • Dresin salad
 • Grawn wedi'i brosesu

Gwirio labeli bwyd yw'r ffordd orau o weld a oes gan eitem bwyd wedi'i becynnu neu feddyginiaeth lactos ynddo ai peidio - bydd y label yn darllen heb laeth neu heb lactos. Gall hyd yn oed symiau bach fod yn anodd eu treulio, a gallai rhai bwydydd achosi mwy o symptomau nag eraill.

Barry Sears, Ph.D., awdur Mae'r Parth yn marw t cyfres yn dweud bod gan rai bwydydd lai o lactos ynddynt nag eraill. I bobl na allant oddef unrhyw lactos yn eu diet, mae Dr. Sears yn argymell cynhyrchion llaeth heb lactos fel ffynhonnell protein o ansawdd uchel. Yn nodweddiadol, bydd siopau bwyd iechyd yn cario'r mathau hyn o fwydydd, ac mae siopau groser rheolaidd yn dechrau stocio ar bethau fel llaeth heb lactos wrth i ofynion defnyddwyr gynyddu. Mae eilyddion wedi dod eithaf ffasiynol . Yn yr eil laeth, efallai y byddwch yn dod o hyd i ddewisiadau amgen soi, reis, almon, cnau coco, macadamia a llaeth ceirch.

Os ydych chi'n poeni y bydd cymryd cynhyrchion llaeth allan o'ch diet yn golygu nad ydych chi'n cael digon o fitamin D neu galsiwm, gallwch geisio ychwanegu bwydydd eraill yn eich diet. Nid oes angen llaeth y tu allan i fabandod, felly mae'n bosibl iawn ychwanegu at gynhyrchion eraill. Mae pysgod brasterog, wyau, madarch, llysiau deiliog gwyrdd, a chnau i gyd yn ffynonellau gwych o galsiwm a fitamin D.

I rai, mae bwyta iogwrt yn ddigon isel mewn lactos i beidio ag achosi problemau, meddai Sears. Mae caws caled yn llawer is mewn lactos, ac nid oes gan gynhyrchion llaeth heb lactos lactos o gwbl. Y ffordd orau o benderfynu pa fwydydd sy'n achosi'r drafferth fwyaf i chi yw dileu pob ffynhonnell lactos am wythnos neu ddwy, ac yna eu hychwanegu mewn un ar y tro.

Meddyginiaethau

Mae rhai meddyginiaethau yn helpu'r system dreulio i brosesu lactos. Gall diferion a thabledi dros y cownter sy'n cynnwys y lactase helpu gyda threuliad. Gall ychwanegu diferion o lactase i laeth cyn ei yfed, neu gymryd tabled cyn bwyta cynhyrchion llaeth wneud gwahaniaeth mawr.

Lactase yw'r cynhwysyn gweithredol mewn cynhyrchion fel Lactaid a Dos Lac a'u generics. Mae'n ychwanegiad ensym y dylai claf ag anoddefiad ei gymryd cyn bwyta unrhyw beth â lactos ynddo. Mae'r math hwn o feddyginiaeth yn gweithio'n dda i rai pobl, ond nid yw'n iachâd.

Ni fydd anoddefiad lactos byth yn diflannu yn llwyr i rywun sy'n dueddol yn enetig iddo. Mae'n bosibl rheoli symptomau, ac mae llawer o bobl yn canfod bod eu symptomau'n diflannu o fewn cwpl o ddiwrnodau ar ôl dileu cynhyrchion llaeth o'u diet. Y ffordd orau i ddysgu mwy am anoddefiad i lactos a sut i'w drin yw siarad â'ch dietegydd neu'ch darparwr gofal iechyd.