Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Effexor vs Lexapro: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Effexor vs Lexapro: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Effexor vs Lexapro: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Mae Effexor a Lexapro yn ddau feddyginiaeth a ddefnyddir wrth drin anhwylder iselder mawr (MDD) ac anhwylder pryder cyffredinol (GAD). Gall symptomau iselder gynnwys hwyliau isel am o leiaf pythefnos a cholli diddordeb mewn gweithgareddau arferol.Nodweddir pryder cyffredinol gan boeni gormodol am amrywiaeth o faterion gan gynnwys arian, iechyd, teulu a gwaith sy'n digwydd fwy o ddiwrnodau na pheidio am y chwe mis diwethaf. Y ddau MDD a GAD effeithio ar filiynau o Americanwyr, ac mae triniaeth ddigonol yn bwysig ar gyfer ansawdd bywyd. Gall triniaeth iselder neu bryder gynnwys mwy o weithgaredd corfforol, myfyrdod, neu seicotherapi. Bydd angen meddyginiaeth ar gyfer rhai achosion ar gyfer triniaeth effeithiol.Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Effexor a Lexapro?

Mae Effexor (venlafaxine) yn feddyginiaeth bresgripsiwn a nodir wrth drin MDD a GAD. Mae Effexor yn perthyn i grŵp o gyffuriau gwrth-iselder a elwir yn atalyddion ailgychwyn serotonin-norepinephrine dethol (SNRIs). Mae Effexor yn blocio ailgychwyn norepinephrine a serotonin yn synapse y niwron, gan adael mwy o serotonin a norepinephrine am ddim ar gael. Mae'r niwrodrosglwyddyddion hyn yn chwarae rhan gadarnhaol ar hwyliau ac yn effeithio. SNRIs eraill y gallech fod yn gyfarwydd â hwy yw Cymbalta (duloxetine) a Pristiq (desvenlafaxine).

Mae Effexor (Beth yw Effexor?) Ar gael mewn tabledi sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith mewn cryfderau o 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg, a 100mg. Mae hefyd ar gael mewn tabledi a chapsiwlau rhyddhau estynedig mewn cryfderau o 37.5 mg, 75 mg, a 150 mg. Mae'r dabled rhyddhau estynedig hefyd yn dod mewn cryfder 225 mg.Mae Lexapro (escitalopram) hefyd yn feddyginiaeth bresgripsiwn a nodir wrth drin MDD a GAD. Mae Lexapro yn perthyn i'r grŵp o gyffuriau gwrth-iselder a elwir yn atalyddion ailgychwyn serotonin dethol (SSRIs) ac mae'n gweithio trwy rwystro ailgychwyn serotonin wrth y pwmp cludo pilen niwronau. Mae'r weithred hon yn gadael mwy o serotonin am ddim yn y synaps niwron, ac mae lefelau serotonin uwch yn gysylltiedig â hwyliau gwell. Ymhlith yr SSRIs eraill y gallech fod yn gyfarwydd â hwy mae Prozac (fluoxetine), Zoloft (sertraline), Celexa (citalopram), neu Paxil (paroxetine).

Mae Lexapro (Beth yw Lexapro?) Ar gael fel tabled llafar mewn cryfderau o 5 mg, 10 mg, ac 20 mg. Mae hefyd ar gael fel toddiant llafar mewn crynodiad 5 mg / 5 ml.

Prif wahaniaethau rhwng Effexor a Lexapro
Effexor Lexapro
Dosbarth cyffuriau Atalydd ailgychwyn serotonin-norepinephrine dethol Atalydd ailgychwyn serotonin dethol
Statws brand / generig Brand a generig ar gael Brand a generig ar gael
Beth yw'r enw generig? Venlafaxine Escitalopram
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled, capsiwl rhyddhau estynedig, a thabledi Datrysiad tabled a llafar
Beth yw'r dos safonol? 75 mg XR unwaith y dydd 10 mg unwaith y dydd
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Amhenodol Amhenodol
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Glasoed ac oedolion Glasoed ac oedolion

Am gael y pris gorau ar Lexapro?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Lexapro a darganfod pryd mae'r pris yn newid!Sicrhewch rybuddion prisiau

Amodau wedi'u trin gan Effexor a Lexapro

Nodir Effexor a Lexapro wrth drin anhwylder iselder mawr ac anhwylder pryder cyffredinol. Mae Effexor hefyd yn cynnwys arwyddion ar gyfer ffobia cymdeithasol ac anhwylder panig. Mae yna rai defnyddiau oddi ar y label o'r ddau gyffur hefyd. Defnydd oddi ar y label yw pan ragnodir cyffur ar gyfer arwydd nad yw wedi'i gymeradwyo gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA). Defnyddiwyd Effexor heb gymeradwyaeth mewn anhwylder obsesiynol-gymhellol (OCD), anhwylder dysfforig cyn-mislif (PMDD), a fflachiadau poeth sy'n gysylltiedig â menopos. Weithiau defnyddir Lexapro oddi ar y label ar gyfer cyflyrau fel OCD, bwlimia nerfosa, a gorfwyta mewn pyliau.

Mae'r siart a ganlyn yn darparu rhestr o'r amodau a gafodd eu trin gan Effexor a Lexapro. Efallai na fydd yn cynnwys pob defnydd posib, a dylech bob amser ymgynghori â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i weld a yw un o'r cyffuriau hyn yn iawn i chi.Cyflwr Effexor Lexapro
Anhwylder iselder mawr Ydw Ydw
Anhwylder pryder cyffredinol Ydw Ydw
Ffobia cymdeithasol Ydw Ddim
Anhwylder panig Ydw Oddi ar y label
Anhwylder obsesiynol-gymhellol Oddi ar y label Oddi ar y label
Anhwylder dysfforig premenstrual Oddi ar y label Oddi ar y label
Fflachiadau poeth oherwydd y menopos Oddi ar y label Ddim
Bulimia nerfosa Ddim Oddi ar y label
Goryfed mewn pyliau Ddim Oddi ar y label
Anhwylder straen wedi trawma Ddim Oddi ar y label
Alldafliad cynamserol Ddim Oddi ar y label

A yw Effexor neu Lexapro yn fwy effeithiol?

I meta-ddadansoddiad cymharodd Effexor, Lexapro, a sawl cyffur gwrth-iselder cyffredin arall yn seiliedig ar effeithiolrwydd a goddefgarwch mewn 117 o dreialon ar hap dros gyfnod o 16 mlynedd. Canfu'r canlyniadau fod Effexor a Lexapro yr un mor effeithiol wrth drin iselder, a bod y ddau yn fwy effeithiol na llawer o feddyginiaethau gwrth-iselder eraill. Fodd bynnag, gallai proffil sgîl-effaith Effexor ei gwneud yn anoddach ei oddef na Lexapro. Gall hyn arwain rhagnodwyr i geisio triniaeth gyda Lexapro cyn ceisio Effexor.

Cwmpas a chymhariaeth cost Effexor vs Lexapro

Mae Effexor yn feddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig sydd fel arfer yn dod o dan gynlluniau yswiriant masnachol ac Medicare. Gall y pris parod ar gyfer cyflenwad 30 diwrnod o Effexor XR 75 mg fod cymaint â $ 146. Gyda chwpon Effexor gan SingleCare, gallwch brynu'r generig am oddeutu $ 15.Mae Lexapro hefyd yn feddyginiaeth bresgripsiwn sydd fel arfer yn dod o dan gynlluniau cyffuriau masnachol a Medicare. Gall y pris parod ar gyfer cyflenwad 30 diwrnod o Lexapro 10 mg gostio bron i $ 200. Mae SingleCare yn cynnig cwpon ar gyfer Lexapro generig, a all ostwng y pris i oddeutu $ 15 yn y fferyllfeydd sy'n cymryd rhan.

Effexor Lexapro
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D? Ydw Ydw
Dos safonol Capsiwlau 30, 75 mg XR Tabledi 30, 10 mg
Copay Medicare nodweddiadol Llai na $ 10 Llai na $ 10
Cost Gofal Sengl $ 15 + $ 15 +

Mynnwch gwpon presgripsiwnSgîl-effeithiau cyffredin Effexor vs Lexapro

Mae Effexor a Lexapro ill dau yn cael sgîl-effeithiau a allai o bosibl gael effaith ar gydymffurfiad cleifion. Mae pob un o'r cyffuriau hyn yn araf i gael effaith ar yr anhwylderau y maent yn eu trin, weithiau'n cymryd unrhyw le rhwng dwy a chwe wythnos i ddangos effaith ar symptomau. Efallai y bydd cleifion yn profi sgîl-effeithiau bothersome cyn iddynt brofi rhyddhad yn symptomau eu hanhwylder. Gall hyn arwain at gleifion yn rhoi'r gorau i therapi yn rhy fuan, ac nid yw eu hanhwylder yn cael ei drin. Mae'n bwysig bod cleifion yn ymwybodol o'r sgîl-effeithiau posibl cyn dechrau triniaeth.

Mae Effexor yn cael effaith lawer mwy amlwg ar gwsg na Lexapro. Bron 18% o gleifion anhunedd a adroddwyd, yr anallu i syrthio ac aros i gysgu, tra ar Effexor. Yn unig 4% o cleifion adroddodd y digwyddiad niweidiol hwn gyda Lexapro. Gall y cyffuriau hyn hefyd achosi somnolence, neu gysgadrwydd gormodol. Mae Effexor yn fwy tebygol o achosi somnolence gyda 7.5% o gleifion yn nodi somnolence o'i gymharu â 2% gyda Lexapro. Mae cwsg yn effeithio ar ansawdd bywyd ac mae'r sgîl-effeithiau hyn yn ystyriaeth bwysig cyn dechrau therapi.Adroddwyd am sgîl-effeithiau treulio gyda'r ddau gyffur hefyd. Mae Effexor yn fwy tebygol o achosi achosion o gyfog, dolur rhydd a rhwymedd na Lexapro, er y gall y sgîl-effeithiau hyn ddigwydd gyda'r naill gyffur neu'r llall.

Mae libido gostyngedig, neu ysfa rywiol, yn fwy tebygol o gael ei effeithio'n negyddol gan Effexor na Lexapro. Mae'n bwysig cael trafodaethau ansawdd bywyd gyda chleifion sy'n profi'r sgîl-effaith hon.

Ni fwriedir i'r tabl hwn fod yn rhestr gyflawn o sgîl-effeithiau posibl. Os gwelwch yn dda ymgynghori â gweithiwr meddygol proffesiynol i gael rhestr gyflawn.

Effexor Lexapro
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Cyfog Ydw 11.8% Ydw 7%
Ceg sych Ydw 5.3% Ydw 5%
Chwysu Ydw 2.9% Ydw dau%
Dolur rhydd Ydw 7.7% Ydw 5%
Rhwymedd Ydw 3.4% Ydw 1%
Pendro Ydw 15.8% Ydw 3%
Insomnia Ydw 17.8% Ydw 4%
Syrthni Ydw 7.5% Ydw dau%
Pwysedd gwaed uwch Ydw 3.4% Ddim amherthnasol
Llai o archwaeth Ydw 9.8% Ydw 1%
Llai o libido Ydw 5.1% Ydw 1%

Ffynhonnell: DailyMed ( Effexor ) DailyMed ( Lexapro )

Rhyngweithiadau cyffuriau Effexor vs Lexapro

Mae Effexor a Lexapro bob un yn gweithio trwy gynyddu'r serotonin sydd ar gael. Pan gyfunir un o'r cyffuriau hyn â chyffuriau eraill sydd â gweithgaredd serotonergig, mae'n cynyddu'r siawns y gall claf brofi syndrom serotonin. Mae syndrom serotonin yn gyflwr a achosir gan fod ganddo ormod o serotonin am ddim a gall arwain at bwysedd gwaed uwch a chyfradd y galon, cynnwrf a phendro. Mae cyffuriau â gweithgaredd serotonergig yn cynnwys y feddyginiaeth poen tramadol ac ychwanegiad a ddefnyddir yn aml gan gleifion ar gyfer hwyliau, St John’s Wort. Efallai y bydd dosbarthiadau eraill o feddyginiaeth yn rhyngweithio yn y modd hwn hefyd, felly mae'n bwysig bod gan eich meddyg a'ch fferyllydd restr gyflawn o'r meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd.

Gall Ondansetron, o'i gymryd gydag Effexor neu Lexapro, gynyddu nifer yr achosion o estyn QT a math o arrhythmia a elwir yn torsades de pointes (TdP). Mae risg i bob un o'r cyffuriau hyn ar gyfer y digwyddiadau cardiaidd hyn, ond mae eu defnydd cyfun yn cynyddu'r risg yn sylweddol. Gall y digwyddiadau cardiaidd hyn fod yn angheuol mewn rhai achosion, a dylid osgoi'r cyfuniad o'r cyffuriau hyn ag Ondansetron pan fo hynny'n bosibl.

Ni fwriedir i hon fod yn rhestr gyflawn o ryngweithiadau cyffuriau posibl. Ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd i gael rhestr gyflawn.

Cyffur Dosbarth cyffuriau Effexor Lexapro
Almotriptan
Eletriptan
Oxitriptan
Agonydd / triptans 5HT (asiantau antimigraine) Ddim Ydw
Halennau amffetamin
Dexmethylphenidate
Methylphenidate
Amffetaminau Ydw Ydw
Ondansetron Antagonists 5HT3
(asiantau gwrth-gyfog)
Ydw Ydw
Apixaban
Edoxaban
Gwrthglatennau Ydw Ydw
Aripiprazole Gwrthseicotig Ydw Ydw
Aspirin
Ibuprofen
Naproxen
Diclofenac
Cyffuriau gwrthlidiol anghenfil (NSAIDs) Ydw Ydw
Bemiparin
Enoxaparin
Heparin
Gwrthgeulyddion Ydw Ydw
Buspirone Gwrth-bryder Ydw Ydw
Carbamazepine Gwrth-ddisylwedd Ddim Ydw
Esomeprazole
Omeprazole
Atalydd pwmp proton Ddim Ydw
Fluconazole Gwrthffyngol Ydw Ydw
Fluoxetine
Duloxetine
Paroxetine
Sertraline
SSRIs Ydw Ydw
Hydroxychloroquine Aminoquinolone /
Antimalarial
Ydw Ydw
Linezolid Gwrthfiotig Ydw Ydw
Pimozide Gwrthseicotig Ydw Ydw
Selegiline
Phenelzine
Rasagiline
Atalydd monoamin ocsidase (MAOI) Ydw Ydw
St John's Wort Ychwanegiad llysieuol Ydw Ydw
Hydrochlorothiazide
Chlorthalidone
Metolazone
Diuretig Thiazide Ddim Ydw
Tramadol Lleddfu poen cysgodol Ydw Ydw
Amitriptyline
Clomipramine
Doxepin
Nortriptyline
Gwrthiselyddion triogyclic Ydw Ydw
Bupropion Atalydd ailgychwyn dopamin / norepinephrine Ddim Ydw

Rhybuddion Effexor a Lexapro

Defnyddir Effexor a Lexapro i drin anhwylderau iechyd meddwl fel iselder mawr a phryder cyffredinol. Nid yw effeithiau Effexor a Lexapro ar unwaith. Gall gymryd rhwng dwy a chwe wythnos i weld unrhyw effaith o'r cyffuriau. Mae'n bwysig deall efallai na fydd rhyddhad symptomau yn syth, a dylid annog cleifion i beidio â rhoi'r gorau i driniaeth heb ymgynghori â'u rhagnodydd yn gyntaf.

Efallai y bydd cleifion ag iselder ysbryd yn gwaethygu symptomau neu feddyliau hunanladdol p'un a ydynt yn cymryd meddyginiaethau gwrth-iselder ai peidio. Gall yr amodau hyn waethygu nes sicrhau rhyddhad. Gall therapi Effexor a Lexapro gynyddu syniadaeth a meddyliau hunanladdol ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc, yn enwedig yng nghamau cynnar y driniaeth cyn cyflawni unrhyw fath o ryddhad. Rhaid monitro'r cleifion hyn yn agos, ac efallai y bydd angen newid os bydd symptomau'n codi'n sydyn neu'n gwaethygu.

Mae syndrom serotonin wedi bod yn gysylltiedig â defnyddio Effexor, Lexapro, a meddyginiaethau gwrth-iselder tebyg eraill. Mae'n gysylltiedig â gormod o serotonin rhad ac am ddim a gall achosi cyfradd curiad y galon uwch, cynnwrf a phendro. Mae'r risg o syndrom serotonin yn cynyddu pan ddefnyddir cyffuriau serotonergig eraill gydag Effexor neu Lexapro.

Ni ddylid atal Effexor a Lexapro yn sydyn neu heb yn wybod i'ch rhagnodydd. Gall atal y meddyginiaethau hyn yn sydyn arwain at symptomau diddyfnu fel cur pen, pendro, blinder ac anniddigrwydd.

Cwestiynau cyffredin am Effexor vs Lexapro

Beth yw Effexor?

Mae Effexor yn feddyginiaeth gwrth-iselder presgripsiwn a ddefnyddir wrth drin iselder mawr ac anhwylder pryder cyffredinol. Mae'n gweithio trwy gynyddu serotonin a norepinephrine am ddim. Mae Lexapro ar gael mewn tabledi rhyddhau ar unwaith ac estynedig, a chapsiwlau rhyddhau estynedig.

Beth yw Lexapro?

Mae Lexapro yn feddyginiaeth gwrth-iselder presgripsiwn a ddefnyddir wrth drin iselder mawr ac anhwylder pryder cyffredinol. Mae'n gweithio trwy gynyddu serotonin am ddim. Mae Lexapro ar gael fel llechen lafar a datrysiad llafar.

A yw Effexor a Lexapro yr un peth?

Er bod Effexor a Lexapro yn trin iselder a phryder, nid ydynt yr un peth. Mae Effexor yn blocio ailgychwyn serotonin a norepinephrine yn y synapse niwronau, tra bod Lexapro yn blocio ailgychwyn serotonin yn unig.

A yw Effexor neu Lexapro yn well?

Dangoswyd bod Effexor a Lexapro yn gymharol o ran effeithiolrwydd wrth drin iselder, fodd bynnag, mae astudiaethau'n awgrymu y gallai Lexapro fod yn haws ei oddef. Mae cleifion ar Lexapro yn llai tebygol o roi'r gorau i driniaeth yn gynnar.

A allaf ddefnyddio Effexor neu Lexapro wrth feichiog?

Mae'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) yn ystyried bod Effexor a Lexapro yng nghategori beichiogrwydd C, sy'n golygu na fu astudiaethau dynol digonol i bennu diogelwch. Dylai'r defnydd o'r cyffuriau hyn fod yn gyfyngedig i'w ddefnyddio pan fo'r buddion yn amlwg yn gorbwyso'r risgiau. Dylid osgoi Effexor a Lexapro mewn mamau sy'n bwydo ar y fron hefyd.

A allaf ddefnyddio Effexor neu Lexapro gydag alcohol?

Gall alcohol gynyddu effeithiau andwyol Effexor a Lexapro. Gall yfed alcohol wrth gymryd y cyffuriau hyn achosi nam seicomotor sylweddol, ac am y rheswm hwn, cynghorir cleifion i osgoi alcohol wrth gymryd y cyffuriau hyn.

Ai Effexor yw'r gwrth-iselder gorau?

Dangoswyd bod Effexor yr un mor effeithiol, os nad mwy, na'r mwyafrif o gyffuriau gwrth-iselder eraill. Fodd bynnag, gallai fod yn anoddach goddef i gleifion. Bydd eich meddyg yn penderfynu pa opsiwn triniaeth sydd orau i chi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Effexor a venlafaxine?

Venlafaxine yw enw generig Effexor, sy'n gynnyrch enw brand. Mae cynhyrchion generig venlafaxine yn cael eu hystyried yn lle Effexor gan yr FDA.

A yw venlafaxine yn eich tawelu?

Er y gall rhai cleifion brofi somnolence tra ar Effexor, gwyddys hefyd ei fod yn achosi cynnwrf a chryndod mewn rhai cleifion. Siaradwch â'ch meddyg i benderfynu a allai'r cyffur hwn fod yn iawn i chi.

A yw Effexor yn effeithio ar y cof?

Adroddwyd am Amnesia mewn nifer fach o gleifion sy'n cymryd cynhyrchion Effexor. Os byddwch chi'n sylwi ar y digwyddiad niweidiol hwn, rhowch wybod i'ch rhagnodydd ar unwaith gan y gellir cyfiawnhau newid therapi.