Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Revatio vs Viagra: Gwahaniaethau, tebygrwydd, ac sy'n well i chi

Revatio vs Viagra: Gwahaniaethau, tebygrwydd, ac sy'n well i chi

Revatio vs Viagra: Gwahaniaethau, tebygrwydd, ac syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Gall fod yn hawdd drysu'r cynhwysyn gweithredol a geir yn Revatio a Viagra. Er bod pob un yn cael ei farchnata i drin cyflwr gwahanol, mae'r ddau ohonyn nhw'n cynnwys yr un cynhwysyn sylfaenol - sildenafil. Mae'r ddau gyffur hefyd yn cael eu cynhyrchu gan yr un gwneuthurwr, Pfizer.Mae Revatio a Viagra yn rhan o deulu o gyffuriau o'r enw atalyddion ffosffodiesterase-5 (PDE-5). Mae cyffuriau eraill yn y categori hwn yn cynnwys Cialis (tadalafil) a Levitra (vardenafil). Maent yn gweithio trwy gynyddu sylwedd o'r enw cGMP yn y gwaed. Mae hyn yn achosi i bibellau gwaed ymledu sy'n arwain at wahanol effeithiau yn dibynnu ar ddos ​​y cyffur.Gydag argaeledd sildenafil generig , mae'n bwysig gwybod y gwahaniaeth rhwng ei ddau enw brand. Tra bod Revatio a Viagra yn rhannu'r un cynhwysyn, cânt eu dosio'n wahanol a'u defnyddio ar gyfer gwahanol gyflyrau.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Revatio a Viagra?

Y prif wahaniaeth rhwng Revatio a Viagra yw sut y cânt eu defnyddio. Defnyddir Revatio ar gyfer gorbwysedd arterial pwlmonaidd (PAH) tra bod Viagra yn cael ei ddefnyddio i drin camweithrediad erectile (ED).Daw Revatio mewn gwahanol ffurfiau dos fel tabledi, pigiadau, a hylifau geneuol. O'i gymharu â Viagra, mae Revatio yn cael ei weinyddu dair gwaith y dydd ar ddogn is.

Cymerir Viagra ar ddogn uwch ddim mwy nag unwaith y dydd. Fel arfer mae'n cael ei gymryd rhwng 30 munud a 4 awr cyn gweithgaredd rhywiol.

Prif wahaniaethau rhwng Revatio a Viagra
Revatio Viagra
Dosbarth cyffuriau atalydd ffosffodiesterase-5 (PDE5) atalydd ffosffodiesterase-5 (PDE5)
Statws brand / generig Fersiwn brand a generig ar gael Fersiwn brand a generig ar gael
Beth yw'r enw generig? Sildenafil sitrad Sildenafil sitrad
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled llafar
Chwistrelliad
Ataliad llafar
Tabled llafar
Beth yw'r safon
dos?
20 mg dair gwaith bob dydd 50 mg 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol yn ôl yr angen
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Tymor byr neu dymor hir yn unol â chyfarwyddyd meddyg Tymor byr neu dymor hir yn unol â chyfarwyddyd meddyg
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion 18 oed a hŷn Oedolion 18 oed a hŷn

Ffynhonnell: Revatio a ViagraAmodau a gafodd eu trin gan Revatio vs Viagra

Mae Revatio yn cael ei farchnata ar gyfer trin gorbwysedd arterial pwlmonaidd. Gall helpu i wella'r gallu i ymarfer corff ac oedi gwaethygu'r afiechyd. Mae Viagra yn cael ei farchnata i drin camweithrediad erectile . Gall helpu dynion i gael a chynnal codiad ar gyfer cyfathrach rywiol. Mae'r ddau gyffur yn cynnwys sildenafil, sydd wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin PAH neu ED yn dibynnu ar y dos.

Mae gorbwysedd arterial pwlmonaidd yn glefyd prin, blaengar sy'n effeithio ar yr ysgyfaint. Fe'i nodweddir gan bwysedd gwaed uchel yn yr ysgyfaint ac mae'n achosi symptomau fel byrder anadl a phendro. Mae rhwng 10 a 15 o bobl fesul miliwn o'r boblogaeth yn wedi cael diagnosis o'r afiechyd bob blwyddyn.

Efallai y bydd Viagra, a elwir yn fwy cyffredin fel y bilsen fach las, yn fwy adnabyddus na Revatio oherwydd gall camweithrediad erectile (ED) effeithio ar fwy o ddynion o gymharu â'r rhai â PAH. Amcangyfrifir bod ED yn effeithio 18 miliwn dynion yn yr Unol Daleithiau, sy'n gwneud Viagra yn gyffur poblogaidd am y rheswm hwn.Mae defnyddiau sildenafil oddi ar y label yn cynnwys trin oedema ysgyfeiniol uchder uchel. Mae oedema ysgyfeiniol uchder uchel yn digwydd pan fydd hylif yn cronni yn yr ysgyfaint ar uchderau penodol. Yn y rhai sy'n profi ffenomen Raynaud, gellir ystyried sildenafil ar gyfer triniaeth. Nodweddir ffenomen Raynaud gan afliwio a cholli teimlad y bysedd a'r bysedd traed mewn tymereddau penodol. Dim ond pan nad oes triniaethau eraill ar gael neu eisoes wedi eu rhoi ar brawf y mae Sildenafil yn cael ei argymell fel opsiwn.

Dangoswyd bod Sildenafil hefyd yn helpu i drin menywod sy'n profi anhwylder cyffroad rhywiol benywaidd (FSAD) . Mae'r anhwylder hwn yn gyffredin mewn hyd at 26% o ferched America.Cyflwr Revatio Viagra
Gorbwysedd arterial pwlmonaidd Ydw Oes (sildenafil generig)
Camweithrediad erectile Oes (sildenafil generig) Ydw
Edema ysgyfeiniol uchder uchel Oddi ar y label Oddi ar y label
Ffenomen Raynaud Oddi ar y label Oddi ar y label
Anhwylder cynnwrf rhywiol benywaidd Oddi ar y label Oddi ar y label

A yw Revatio neu Viagra yn fwy effeithiol?

Mae Revatio a Viagra yn cynnwys yr un cynhwysyn gweithredol - sildenafil. Gan fod yr enwau brand yn cael eu marchnata at wahanol ddibenion, maent yn effeithiol yn eu ffordd eu hunain. At ei gilydd, mae treialon clinigol wedi dangos bod sildenafil yn ddiogel ac yn effeithiol.

Mewn adolygiad systematig, triniaeth gyda sildenafil ar gyfer 12 wythnos neu fwy gwell symptomau clinigol gorbwysedd yr ysgyfaint. Canfuwyd hefyd bod Sildenafil yn helpu i ohirio datblygiad y clefyd mewn oedolion.Yn ôl tebyg adolygiad o ddynion â chamweithrediad erectile, canfuwyd bod sildenafil yn effeithiol ac wedi'i oddef yn dda. O'i gymharu â plasebo, neu ddim triniaeth o gwbl, helpodd sildenafil i wella camweithrediad erectile gyda sgil-effeithiau ysgafn yn gyffredinol. Efallai y bydd Sildenafil yn arbennig o ddefnyddiol i ddynion â chlefyd Peyronie, anhwylder meinwe penile lle gall meinwe craith beri i’r pidyn blygu mewn ffordd annormal.

Yn dibynnu ar eich cyflwr, gellir rhagnodi Revatio neu Viagra. Siaradwch â'ch darparwr gofal iechyd i ddarganfod pa driniaeth a allai weithio'n well i chi. Gan fod y ddau ohonynt yn cynnwys yr un cynhwysyn, efallai y rhagnodir sildenafil generig i chi yn y rhan fwyaf o achosion.Sylw a chymhariaeth cost Revatio vs Viagra

Fel meddyginiaeth enw brand, nid yw'r mwyafrif o gynlluniau yswiriant a Medicare yn ymdrin â Revatio yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae sildenafil generig, fodd bynnag, yn aml yn dod o dan gynlluniau yswiriant. Gall y pris manwerthu cyfartalog fod dros $ 200. Gellir defnyddio cerdyn cwpon SingleCare i ostwng y gost hon i oddeutu $ 13.95 yn dibynnu ar y fferyllfa rydych chi'n mynd iddi.

Mae Viagra fel arfer yn cael ei ragnodi mewn symiau bach o ddwy i 10 tabledi ar y tro gan ei fod yn cael ei gymryd yn ôl yr angen. Nid yw'r mwyafrif o gynlluniau Medicare ac yswiriant yn cwmpasu'r enw brand Viagra. Bydd angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer rhai cwmnïau yswiriant ar gyfer cyffuriau enw brand er mwyn iddynt gwmpasu'r cyffur. Gall cost manwerthu Viagra ar gyfartaledd amrywio o $ 130 i dros $ 200. Gyda cherdyn disgownt SingleCare, gellir gostwng y gost hon i lai na $ 50 ar gyfer dwy dabled generig 50 mg.

Revatio Viagra
Yswiriant yn nodweddiadol? Ddim Ddim
Medicare a gwmpesir yn nodweddiadol? Ddim Ddim
Dos safonol 20 mg (maint o 30 tabledi) 50 mg (maint o 2 dabled)
Copay Medicare nodweddiadol $ 3– $ 770 $ 22
Cost Gofal Sengl $ 13.95 + $ 50 +

Sgîl-effeithiau cyffredin Revatio vs Viagra

Y mwyaf cyffredin sgil effeithiau sy'n gysylltiedig â sildenafil, y cynhwysyn gweithredol yn Revatio a Viagra, yw cur pen, diffyg traul (dyspepsia), a fflysio (cynhesrwydd a chochni'r wyneb neu'r corff).

Yn seiliedig ar dreialon clinigol, gall y rhai sy'n cymryd Revatio brofi sgîl-effeithiau eraill fel anhunedd, prinder anadl, dolur rhydd, tagfeydd trwynol, a phoen cyhyrau (myalgia). Yn ôl treialon gyda Viagra, gall sgîl-effeithiau cyffredin eraill gynnwys tagfeydd trwynol, poen cefn, poen yn y cyhyrau, cyfog, pendro, a brech.

Gall sgîl-effeithiau mwy difrifol sildenafil gynnwys golwg aneglur neu golli clyw.

Revatio Viagra
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Cur pen Ydw 46% Ydw dau ddeg un%
Diffyg traul Ydw 13% Ydw 9%
Fflysio Ydw 10% Ydw 19%
Pendro Ydw * heb ei adrodd Ydw 4%
Cyfog Ydw * Ydw 3%
Tagfeydd trwynol Ydw 4% Ydw 4%
Gweledigaeth annormal Ydw * Ydw dau%
Poen cefn Ddim - Ydw 4%
Poen yn y cyhyrau Ydw 7% Ydw dau%
Diffyg anadl Ydw 7% Ydw <2%
Insomnia Ydw 7% Ydw <2%
Dolur rhydd Ydw 9% Ddim -
Rash Ddim - Ydw dau%

Efallai nad yw hon yn rhestr gyflawn. Ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd i gael sgîl-effeithiau posibl.
Ffynhonnell: DailyMed ( Revatio ), DailyMed ( Viagra )

Rhyngweithiadau cyffuriau Revatio a Viagra

Mae'r afu yn prosesu Sildenafil yn bennaf. Felly, mae Revatio a Viagra yn rhyngweithio â llawer o'r un cyffuriau. Ers i Revatio a Viagra gael eu prosesu gan Ensymau CYP3A4 , ni ddylid eu defnyddio gyda chyffuriau eraill sy'n effeithio ar sut mae'r ensymau hyn yn gweithio.

Gall atalyddion CYP3A4 fel ritonavir a ketoconazole gynyddu lefel y sildenafil yn y gwaed ac achosi sgîl-effeithiau niweidiol.

Ni ddylid cymryd Revatio a Viagra gyda chyffuriau eraill o'r enw nitradau, atalyddion alffa, a meddyginiaethau pwysedd gwaed eraill (gwrthhypertensives). Gall cymryd y cyffuriau hyn gyda'i gilydd gynyddu'r risg o isbwysedd, neu bwysedd gwaed peryglus o isel.

Mae Riociguat yn gyffur sy'n gallu trin gorbwysedd arterial pwlmonaidd. Oherwydd ei effeithiau hypotensive posibl, ni argymhellir ei ddefnyddio wrth gymryd sildenafil.

Cyffur Dosbarth Cyffuriau Revatio Viagra
Ritonavir
Cetoconazole
Itraconazole
Erythromycin
Atalyddion CYP3A4 Ydw Ydw
Deinamig isosorbide
Isosorbide mononitrate
Nitroglycerin
Amyl nitraid
Nitradau Ydw Ydw
Terazosin
Tamsulosin
Doxazosin
Alfuzosin
Atalyddion alffa Ydw Ydw
Amlodipine
Lisinopril
Losartan
Valsartan
Hydrochlorothiazide
Gwrthhypertensives Ydw Ydw
Riociguat Symbylyddion Guanylate Cyclase (GC) Ydw Ydw

Efallai na fydd hon yn rhestr gyflawn o'r holl ryngweithiadau cyffuriau posibl. Ymgynghorwch â meddyg gyda'r holl feddyginiaethau y gallech fod yn eu cymryd.

Rhybuddion Revatio a Viagra

Oherwydd y gall Revatio a Viagra effeithio ar bwysedd gwaed, dylid rhybuddio eu defnydd mewn unigolion sydd â phwysedd gwaed isel iawn neu ar feddyginiaethau ar gyfer pwysedd gwaed uchel. Y rhai â clefyd y galon neu sy'n cymryd meddyginiaethau ar gyfer poen yn y frest efallai y bydd angen cymryd rhagofalon arbennig. Gall cymryd sildenafil gynyddu'r risg o waethygu clefyd y galon, poen yn y frest, neu drawiadau ar y galon mewn achosion difrifol.

Er ei fod yn brin, mae rhai defnyddwyr Revatio neu Viagra wedi profi cyflwr o'r enw niwroopathi optig isgemig isgemig (AION). Nodweddir y cyflwr hwn gan ostyngiad neu golli golwg yn sydyn. Sgil-effaith niweidiol gysylltiedig arall yw lleihau neu golli clyw yn sydyn. Gwelwyd y sgîl-effeithiau niweidiol hyn gydag eraill hefyd Atalyddion PDE-5 .

Priapism yn godiad parhaus a phoenus sy'n para mwy na 4 awr. Mae'n sgîl-effaith niweidiol prin sy'n gysylltiedig â sildenafil. Os ydych chi'n profi'r effaith andwyol hon, ceisiwch sylw meddygol ar unwaith. Gallai gadael priapism heb ei drin arwain at ddifrod i'r meinwe penile.

Siaradwch ag a meddyg os oes gennych unrhyw amodau sylfaenol cyn cymryd Revatio neu Viagra.

Cwestiynau cyffredin am Revatio vs Viagra

Beth yw Revatio?

Mae Revatio (sildenafil) yn gyffur presgripsiwn a ddefnyddir i drin gorbwysedd arterial pwlmonaidd (PAH) mewn oedolion 18 oed a hŷn. Mae'n gweithio trwy ymledu pibellau gwaed a chynyddu llif y gwaed i rannau penodol o'r corff. Fel arfer fe'i cymerir fel tabled 20 mg dair gwaith y dydd i helpu i wella gallu ymarfer corff ac oedi dilyniant afiechyd.

Beth yw Viagra?

Viagra yw'r enw brand ar gyfer sildenafil citrate. Fe'i defnyddir i drin camweithrediad erectile (ED) mewn dynion 18 oed a hŷn. Mae'n gweithio trwy ymlacio cyhyrau llyfn yn y pibellau gwaed i gynyddu llif y gwaed i'r pidyn. Gellir cymryd Viagra yn ôl yr angen 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol.

A yw Revatio a Viagra yr un peth?

Mae Revatio a Viagra yn cynnwys yr un cynhwysyn gweithredol - sildenafil. Fodd bynnag, mae'r ddau ohonyn nhw'n cynnwys gwahanol gryfderau sildenafil. Cymerir Revatio ar ddogn is dair gwaith y dydd tra cymerir Viagra ar ddognau uwch ddim mwy nag unwaith y dydd.

A yw Revatio neu Viagra yn well?

Mae'r ddau gyffur yn effeithiol i drin eu cyflyrau a nodwyd. Mae Revatio yn effeithiol ar gyfer trin gorbwysedd yr ysgyfaint tra bod Viagra yn effeithiol ar gyfer trin camweithrediad erectile. Mae'r ddau gyffur yn cynnwys yr un cynhwysyn gweithredol mewn gwahanol ddosau. Siaradwch â'ch meddyg i benderfynu pa fath o sildenafil sydd orau i chi.

A allaf ddefnyddio Revatio neu Viagra wrth feichiog?

Dangoswyd bod Sildenafil yn helpu i drin rhai cyflyrau mewn menywod. Fodd bynnag, mae'r data ynghylch defnyddio sildenafil tra'n feichiog yn gyfyngedig. Rhai astudiaethau dangos nad yw'n ymddangos bod risg uwch o effeithiau andwyol gyda sildenafil. Ymgynghorwch â meddyg i gael cyngor meddygol os ydych chi'n feichiog neu'n bwydo ar y fron.

A allaf ddefnyddio Revatio neu Viagra gydag alcohol?

Yfed alcohol tra ar Revatio neu Viagra ni argymhellir yn gyffredinol. Gallai cymryd Revatio neu Viagra ac yfed alcohol gynyddu'r risg o sgîl-effeithiau niweidiol fel pendro, fflysio a chur pen.

A yw Revatio yn gweithio ar gyfer camweithrediad erectile?

Mae Revatio wedi'i farchnata'n benodol i drin gorbwysedd arterial pwlmonaidd. Mae Revatio ar gael mewn tabledi dos is o gymharu â Viagra. Felly, efallai na fydd mor effeithiol â Viagra, sy'n cynnwys dos uwch o sildenafil. Siaradwch â'ch meddyg cyn defnyddio sildenafil ar gyfer ED gan fod dosau penodol yn fwy effeithiol nag eraill.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i Revatio weithio?

Gellir gweld y gostyngiadau mwyaf nodedig mewn pwysedd gwaed i'r rhai â PAH o fewn 1 i 2 awr ar ôl eu gweinyddu gyda Revatio. Mae gan Sildenafil a'i metabolyn gweithredol hanner oes o tua 4 awr. Am y rheswm hwn, dylid cymryd Revatio bob 4 i 6 awr .

Ydy Revatio yn gweithio fel Viagra?

Mae Revatio yn cynnwys yr un cynhwysyn gweithredol â Viagra. Mae'r ddau feddyginiaeth yn cynnwys sildenafil a all helpu i drin gwahanol gyflyrau yn dibynnu ar y dos a roddir. Mae Revatio yn darparu sildenafil ar ddogn is i drin PAH tra bod tabledi Viagra yn cynnwys sildenafil mewn dosau uwch i drin ED.