Prif >> Addysg Iechyd, Newyddion >> Beth i'w wneud os credwch fod gennych coronafirws

Beth i'w wneud os credwch fod gennych coronafirws

Beth iNewyddion

DIWEDDARIAD CORONAVIRUS: Wrth i arbenigwyr ddysgu mwy am y nofel coronafirws, newidiadau newyddion a gwybodaeth. I gael y diweddaraf am y pandemig COVID-19, ewch i'r Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau .

Wrth i COVID-19 barhau i effeithio ar fwy o bobl yn yr Unol Daleithiau, efallai y byddwch chi'n teimlo ychydig panig dechrau ymgripio i mewn ar arwydd cyntaf gwddf crafog. Ac er ei bod yn wir bod disgwyl i nifer y diagnosisau coronafirws dyfu'n gyflym, astudiaeth a gyhoeddwyd gan Ganolfannau Rheoli ac Atal Clefydau Tsieineaidd, canfuwyd bod mwy nag 80% o'r achosion yn Tsieina yn ysgafn. Mae hynny, fodd bynnag, yn ei gwneud hi'n haws i COVID-19 ymledu oherwydd yn aml nid yw pobl yn gwybod eu bod yn sâl. Gyda hynny mewn golwg, mae'n syniad da gwybod beth i'w wneud os ydych chi'n amau ​​bod gennych coronafirws.Beth i'w wneud os ydych chi'n amau ​​eich bod chi'n sâl

Os credwch eich bod wedi bod yn agored i'r coronafirws newydd, yn enwedig os oes gennych symptomau coronafirws fel twymyn a pheswch, mae yna sawl cam y dylech eu cymryd.

1. Arwahanwch eich hun.

Os yw'ch symptomau'n ysgafn, a hyd nes y gallwch gadarnhau a oes gennych COVID-19 ai peidio, arhoswch adref a gwahanwch eich hun oddi wrth aelodau'r teulu gymaint â phosibl. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi wedi cael cysylltiad â rhywun a allai fod â'r firws.

2. Sicrhewch gymorth meddygol ar gyfer symptomau mwy difrifol.

Os yw'ch symptomau'n fwy difrifol, er enghraifft os oes gennych dwymyn uchel iawn, yn teimlo'n wan iawn, neu'n brin o anadl, dylech gael cymorth meddygol - ond peidiwch â dangos yn yr ysbyty neu swyddfa eich darparwr gofal iechyd yn unig. Ffoniwch eich darparwr gofal iechyd a dywedwch wrtho ef neu hi fod gennych chi neu yr ydych chi'n amau ​​bod gennych COVID-19. Os yw'ch symptomau mor ddifrifol mae angen gofal brys arnoch, galwch ymlaen fel y gall gweithwyr gofal iechyd baratoi.3. Gwisgwch fwgwd.

Os oes angen i chi adael eich tŷ i weld meddyg, gwisgwch fwgwd i amddiffyn eraill. Fe ddylech chi hefyd wisgo mwgwd gartref yn ystod yr amseroedd rydych chi yn yr un ystafell ag aelod arall o'r teulu.

4. Defnyddiwch hylendid da.

Er mwyn helpu i osgoi lledaenu coronafirws, peidiwch â rhannu eitemau personol fel platiau neu lestri arian gartref a sychu arwynebau fel bwlynau drws, standiau nos, toiledau a ffonau gyda chadachau glanhau bob dydd. Golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn rheolaidd am o leiaf 20 eiliad.

5. Cael eich profi.

Profi ar gyfer COVID-19 nawr yn unig yn gofyn gorchymyn darparwr gofal iechyd. Bydd eich darparwr gofal iechyd yn gweithio gyda'ch adran iechyd leol a'r Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) i benderfynu a ddylid eich profi. Mae rhai o'r rhesymau y gallwch gael eich profi yn cynnwys bod gennych dwymyn a symptomau anadlol is ac wedi cael cysylltiad â chlaf wedi'i gadarnhau; mae gennych dwymyn a symptomau anadlol is, mae angen mynd i'r ysbyty, ac yn ddiweddar wedi teithio i ardal sydd â nifer uchel o achosion; neu os oes gennych dwymyn a symptomau anadlol is, mae angen mynd i'r ysbyty, ac nid yw eich achos wedi cael ei egluro gan ryw achos arall fel y ffliw.Dylai profion a gymeradwyir gan FDA a roddir mewn cyfleusterau iechyd cyhoeddus fod yn rhad ac am ddim, ond yn dibynnu ar eich yswiriant, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi dalu am ymweliad darparwr gofal iechyd neu unrhyw amser a dreulir mewn ysbyty neu ER. Ein nod yw canfod achosion newydd yn gynnar ac atal y coronafirws rhag lledaenu ymhellach, meddai Cyfarwyddwr y CDC Robert R. Redfield, MD, mewn datganiad i'r wasg.

6. Arhoswch adref nes eich bod wedi'ch clirio.

Os ydych chi gartref, arhoswch ar eich pen eich hun nes eich bod naill ai'n gwybod nad oes gennych COVID-19 neu nes bod eich meddyg yn rhoi popeth yn glir i chi. Mae achosion ysgafn o coronafirws yn para rhwng dwy a thair wythnos tra gallai achosion difrifol bara hyd at chwe wythnos.

Ar hyn o bryd nid oes brechlyn wedi'i gymeradwyo gan yr FDA ar gyfer coronafirws ar y farchnad (fodd bynnag mae yna lawer yn cael eu profi) ac oherwydd ei fod yn firws, nid yw gwrthfiotigau'n gweithio. Yn y cyfamser, cael digon o orffwys, yfed digon o hylifau, a chymryd meddyginiaeth i liniaru symptomau yw'r triniaethau gorau ar gyfer achosion mwynach.