Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Meddyginiaethau a all achosi profion cyffuriau positif ffug

Meddyginiaethau a all achosi profion cyffuriau positif ffug

Meddyginiaethau a all achosi profion cyffuriau positif ffugGwybodaeth am Gyffuriau

Mae yna sawl achos lle efallai y gofynnir i chi gwblhau prawf cyffuriau - pan ydych chi'n ceisio am swydd newydd, neu os ydych chi'n fyfyriwr neu'n athletwr. Sgriniau cyffuriau wrin yw'r prawf mwyaf cyffredin (er y gellir dadansoddi hylifau eraill y corff). Mae'r prawf ei hun yn syml ac yn ddi-boen, a dim ond sampl wrin sydd ei angen. Gall deimlo ychydig yn ddi-glem i ofyn i chi sefyll prawf cyffuriau, ac mae'n bwysig gwybod bod rhai meddyginiaethau a sylweddau eraill a allai achosi prawf cyffuriau positif ffug.

Beth yw prawf cyffuriau positif ffug?

Mae canlyniad positif ffug yn digwydd pan fydd y dull canfod cyffuriau dadansoddol yn cydnabod bod rhai o'r moleciwlau yn y corff yn gyffuriau anghyfreithlon pan nad ydych chi wedi llyncu unrhyw beth anghyfreithlon. Ymhlith y cyffuriau sy'n cael eu sgrinio'n nodweddiadol ar gyfer amffetaminau / methamffetaminau, bensodiasepinau, barbitwradau, mariwana, cocên, PCP, methadon, ac opioidau (narcotics).Mae ymchwil a gynhaliwyd yng Nghanolfan Feddygol Boston yn dangos bod profion cyffuriau yn cynhyrchu pethau ffug ffug mewn 5% i 10% o achosion. Er nad yw hon yn ganran uchel, gallai'r canlyniadau o fethu prawf cyffuriau beryglu'ch gyrfa, addysg neu ragolygon swydd. Gallai sawl presgripsiwn cyffredin, meddyginiaethau dros y cownter, perlysiau, fitaminau, a hyd yn oed rhai bwydydd sbarduno prawf cyffuriau positif ffug.

O ran presgripsiynau,mae rhybuddion ar gael, ond fel arfer dim ond os edrychwch amdanynt, saysBrent McFadden, Pharm.D., Perchennog Gofal Fferyllfa a Diabetes Brent yn St. George, Utah.Mae fel arfer yn y print mân ac nid yw'r rhan fwyaf o bobl, yn fy mhrofiad i, yn darllen y deunydd a roddwyd iddynt gan y fferyllydd.

8 meddyginiaeth sy'n achosi profion cyffuriau positif ffug

Felly, os ydych chi fel y mwyafrif o bobl nad ydyn nhw'n cymryd yr amser i astudio'r print mân, dyma restr o bresgripsiynau a meddyginiaethau dros y cownter a allai achosi prawf cyffuriau positif ffug.1. Poenliniarwyr / NSAIDS

Y feddyginiaeth Daypro (gall oxaprozin), a ragnodir ar gyfer mathau o arthritis, arwain at brawf positif ffug ar gyfer bensodiasepinau. Y feddyginiaeth poen tramadol gallai sbarduno a canlyniad positif ffug ar gyfer PCP . Meddyginiaethau poen gwrthlidiol cyffredin dros y cownter fel Advil (ibuprofen)aAleve (naproxen)gallai wneud i chi brofi'n bositif am farbitwradau, THC (cannabinoidau), neu PCP.

2. Gwrthfiotigau

Quinolone gwrthfiotigau, fel Levaquin ( levofloxacin ) neu Cyprus ( ciprofloxacin ) yn cael eu rhagnodi'n gyffredin ar gyfer heintiau penodol (llwybr wrinol, sinws, ac ati). Dangoswyd iddynt sbarduno canlyniad wrin positif ffug ar gyfer opiadau. Gall Rifampin, gwrthfiotig a ddefnyddir i drin twbercwlosis, hefyd arwain at bositif ffug canlyniad ar gyfer opiadau .

3. Gwrthiselyddion

Gwrthiselyddion - fel Wellbutrin ( bupropion ), Prozac ( fluoxetine ), Seroquel ( quetiapine ), Effexor ( venlafaxine ), trazodone , a amitriptyline - gallai achosi canlyniad positif ffug ar gyfer amffetaminau neu LSD.4. Gwrth-histaminau

Gwrth-histaminau a rhai cymhorthion cysgu sy'n cynnwysdiphenhydramine (fel Benadryl ) gallai achosi canlyniad positif ffug ar gyfer PCP neu fethadon. Doxylamine (y cynhwysyn gweithredol yn Unisom) hefyd yn gallu sbarduno canlyniad cyffuriau positif ar gyfer methadon, opiadau, a PCP.

CYSYLLTIEDIG: Manylion Benadryl | Manylion doxylamine

5. Symbylyddion y system nerfol ganolog (CNS)

Ritalin ( methylphenidate ) a Adderall yn cael eu defnyddio i drin ADHD, ac mae'n hysbys eu bod yn achosi positif ffug ar gyfer amffetaminau a methamffetaminau.CYSYLLTIEDIG: Manylion Ritalin | Manylion Adderall

6. suppressant peswch

Gall Dextromethorphan, y cynhwysyn gweithredol yn Robitussin, Delsym, ac atalwyr peswch eraill dros y cownter, achosi i sgrin gyffur fod yn bositif ar gyfer opiadau a / neu PCP.CYSYLLTIEDIG: Dysgwch beryglon dibyniaeth surop peswch

7. Decongestants

Cynhwysyn allweddol yn Sudafed (ffug -hedrin) hefyd yw'r prif gynhwysyn wrth wneudmethamffetamin.CYSYLLTIEDIG: Manylion Sudafed

8. Atalyddion pwmp proton

Prilosec ( omeprazole ), Nexium ( esomeprazole ), a Blaenorol ( lansoprazole ) yn cael eu defnyddio i drinclefyd adlif gastroesophageal( GERD ) neuclefyd wlser peptig(PUD)a gall achosi positif ffug i THC.Yn gyntaf oll, fy argymhelliad i unrhyw un sy'n cymryd y meddyginiaethau hyn a allai gael eu profi â chyffuriau yw bod yn onest gyda'r profwr, meddai Dr. McFadden. Gwybod a allai'r meds rydych chi'n eu cymryd achosi ffug-bositif a hysbysu gweinyddwr y prawf. Os yw wedi'i ragnodi, gwnewch yn siŵr bod gennych chi label o'r fferyllfa, a fydd yn dangos bod y feddyginiaeth wedi'i rhagnodi i chi. Os yw'n gynnyrch OTC, cofiwch gael rhyw fath o ddogfennaeth (y cynhwysydd yr oedd ynddo, nodyn gan eich meddyg, ac ati) eich bod wedi'i gymryd.

5 sylwedd cyffredin a all achosi pethau positif ffug

Yn ogystal â meddyginiaethau presgripsiwn, gall y sylweddau cyffredin eraill hyn arwain at brawf cyffuriau positif ffug.

1. Ychwanegiadau fitamin B.

Mae ribofflafin, a elwir hefyd yn B2, i'w gael mewn olew hadau cywarch a gall ddychwelyd affug THC (marijuana)darllen.

2. CBD ( cannabidiol)

CBD yw'r gyfran nad yw'n seicoweithredol o'r planhigyn marijuana sydd wedi dod yn feddyginiaeth boblogaidd iawn ar gyfer popeth o reoli poen, i hyrwyddo cwsg, i helpu i leddfu pryder. Sgrîn profion cyffuriau wrin ar gyfer presenoldeb THC, cydran seicoweithredol marijuana, ond gallai problem godi oherwydd nad yw'r cynhyrchion hyn wedi'u rheoleiddio'n dda iawn a gall croeshalogi ddigwydd.Gyda CBD ar gael ym mhopeth o bowdrau diod, i fformwleiddiadau colli pwysau, i arlliwiau o bob math, bydd profion wrin positif ffug ar gyfer THC yn dod yn fwy a mwy cyffredin, yn rhybuddio Dr. McFadden.

3. Hadau pabi

Gallai bwyta hadau pabi cyn prawf cyffuriau (fel mewn myffin neu ar fagel) achosi canlyniad ffug positif i opioidau. Daw hadau pabi o god hadau'r pabi opiwm ac er bod yr hadau'n cael eu glanhau cyn eu bwyta, gallant gynnwys symiau olrhain o weddillion opiwm o hyd. Ym 1998, cododd y llywodraeth ffederal y trothwy ar opiadau o 0.3 microgram i 2 ficrogram y mililitr, ond mae rhai cyfleusterau profi yn dal i fynd yn ôl yr hen safon.

4. Mouthwash

Gallai glanweithydd alcohol mewn llaw (o ddefnydd trwm), rhai meddyginiaethau hylifol, a golchi ceg neu gynhyrchion glanhau anadl eraill beri ichi brofi'n bositif am yfed alcohol.

5. Dŵr tonig

Mae dŵr tonig yn cynnwyscwinîn, ac wrth ei yfed mewn symiau mawr gallai arwain at canlyniadau positif ffug ar gyfer opiadau.

Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare

Beth i'w wneud os oes gennych brawf cyffuriau positif ffug

Os ydych chi'n credu ichi fethu prawf cyffuriau oherwydd cymryd cyffur presgripsiwn neu fwyta un o'r cynhyrchion hyn, mae gennych opsiynau.Byddwn yn eu cynghori i fynnu bod y gweinyddwr yn gwneud prawf mwy penodol cyn cymryd unrhyw gamau, meddai Dr. McFadden, sy'n argymell bod samplau yn cael eu hanfon i labordai i gael assay sbectrosgopeg màs mwy penodol. At hynny, os gallant brofi eu bod yn cymryd meddyginiaeth a all gynhyrchu ffug-bositif (trwy gynhyrchu presgripsiwn cyfreithlon), gall y gweinyddwr drefnu prawf arall 30 i 60 diwrnod yn ddiweddarach. Os gall y person, o dan gymeradwyaeth ei feddygon, fod oddi ar y feddyginiaeth am yr amser hwnnw, dylai prawf negyddol arwain at hynny.