Prif >> Addysg Iechyd >> Meddyginiaethau dolur oer a meddyginiaeth: Sut i gael gwared â doluriau annwyd

Meddyginiaethau dolur oer a meddyginiaeth: Sut i gael gwared â doluriau annwyd

Meddyginiaethau dolur oer a meddyginiaeth: Sut i gael gwared â doluriau annwydAddysg Iechyd

Beth yw dolur oer? | Sbardunau dolur oer | Cyfnodau doluriau annwyd | Sut i gael gwared â doluriau annwyd | Adnoddau

Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi profi dolur oer o leiaf unwaith yn eu bywydau. Mewn gwirionedd, hyd at 90% mae oedolion ledled y byd yn byw gyda'r firws sy'n eu hachosi, ac efallai nad yw rhai hyd yn oed yn ei wybod.Mae doluriau annwyd yn bothelli bach wedi'u llenwi â hylif sy'n digwydd o amgylch y gwefusau. Er gwaethaf eu henw, nid yw doluriau annwyd yn gysylltiedig â'r trwyn llanw a pheswch o'r annwyd cyffredin. Yn lle, mae'r firws herpes simplex (HSV) yn achosi doluriau annwyd.

Er nad oes ffordd bendant o wella doluriau annwyd, gall rhai dulliau triniaeth helpu i leihau amlder a hyd yr achosion. Dysgwch sut i gael gwared â doluriau annwyd trwy ddeall sbardunau dolur oer, camau brig, a meddyginiaethau dolur oer i roi cynnig ar arwydd cyntaf ffrwydrad.

Beth yw dolur oer?

Gellir galw doluriau annwyd hefyd yn bothelli twymyn neu herpes y geg, ond ni ddylid eu cymysgu â doluriau cancr - wlserau bach nad ydynt yn heintus sy'n digwydd yn y geg.Mae doluriau annwyd yn fath o bothell sy'n cyflwyno o amgylch y gwefusau yn bennaf, er y gallant hefyd ymddangos ar y bochau, yr ên, y ffroenau, to'r geg, a'r deintgig. Mae symptomau cyffredin doluriau annwyd yn cynnwys cosi, cochni, poen, a theimlad llosgi yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt.

Mae haint yn achosi'r doluriau heintus iawn hyn gyda'r firws herpes simplex math 1. Mae dau fath o firws herpes simplex: firws herpes simplex math 1 (HSV-1) a firws herpes simplex math 2 (HSV-2).

Mae HSV-1 fel arfer yn gyfrifol am friwiau oer (a elwir hefyd yn herpes llafar), ac mae HSV-2 yn gysylltiedig â herpes yr organau cenhedlu. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl i bob math achosi herpes y geg a'r organau cenhedlu. Ar ôl i chi gontractio naill ai HSV-1 neu HSV-2, mae'r firws dolur oer yn aros segur o fewn y celloedd nerf synhwyraidd , ac mae'n gyffredin profi brigiadau cylchol o friwiau oer.Ymgynghorwch â dermatolegydd os nad ydych yn siŵr a yw eich pothell yn ddolur oer. Gall ef neu hi ddiwyllio'r dolur gyda phrawf swab i brofi a yw'n ddolur oer neu rywbeth arall.

A yw doluriau annwyd yn STD?

Gall doluriau annwyd ledaenu trwy ddod i gysylltiad agos trwy gyswllt croen, gan gynnwys cusanu, rhannu diodydd neu fwyta offer, neu gael rhyw heb ddiogelwch (gan gynnwys rhyw geneuol). Mae llawer o bobl yn tybio bod doluriau annwyd yn glefyd a drosglwyddir yn rhywiol (STD) oherwydd eu cysylltiad â'r firws herpes simplex a'r trosglwyddiad posibl trwy ryw. Fodd bynnag, efallai nad yw hynny'n wir bob amser.

Nid yw HSV-1 yn dechnegol yn STD oni bai bod HSV-1 yn trosglwyddo i'r ardal organau cenhedlu trwy ryw geneuol. Mae HSV-1 yn cael ei drosglwyddo'n amlach trwy weithgareddau nad ydynt yn rhywiol fel cusanu, cofleidio, neu ysgwyd llaw.Nid oes angen teimlo fel alltud os ydych chi'n agored i'r firws - mae'n fwy cyffredin nag y byddech chi'n ei ddisgwyl. Mae gan hyd at 80% o boblogaeth yr Unol Daleithiau wrthgyrff HSV i herpes sy'n cylchredeg yn eu gwaed, sy'n golygu eu bod yn bersonol wedi bod yn agored i'r firws HSV, meddai Tsippora Shainhouse, MD, FAAD, dermatolegydd a phediatregydd ardystiedig bwrdd yn Dermatoleg SkinSafe a Gofal Croen yn Beverly Hills, California.

A hyd yn oed os oes gennych y firws yn cylchredeg trwy'ch system, efallai na fyddwch yn gwybod nac yn dangos symptomau byth. Gallwch chi gael y gwrthgyrff hyn, ond peidiwch byth â datblygu dolur herpes ar eich croen, meddai Dr. Shainhouse.Sores oer yn sbarduno

Mae'n bosibl profi achos ar ôl dod i gysylltiad â HSV-1. Y mwyaf sbardunau cyffredin ar gyfer doluriau annwyd cynnwys:

 • System imiwnedd wan
 • Amlygiad i olau haul
 • Tywydd oer
 • Blinder neu straen
 • Rhai bwydydd uchel-arginine
 • Gwaith deintyddol
 • Newidiadau hormonaidd

System imiwnedd wan

Mae'r rhai sydd â system imiwnedd wan yn arbennig o agored i ffrwydradau dolur oer yn amlach. Mae pobl sydd mewn perygl yn cynnwys y rhai sy'n cael triniaeth cemotherapi neu ymbelydredd; y rhai yr effeithir arnynt â HIV, derbynwyr organau; neu unrhyw un sydd wedi'i anafu neu ei effeithio gan gyflwr meddygol.Amlygiad i olau haul

Mae gormod o amlygiad i olau haul cryf yn sbardun cyffredin ar gyfer dolur annwyd oer. Gall yr ymbelydredd UV gormodol atal y system imiwnedd a gwanhau amddiffynfeydd y corff yn erbyn firws herpes simplex. Gall defnyddio balm gwefus gydag eli haul helpu i amddiffyn eich gwefusau rhag ymbelydredd UV a ffrwydrad dolur oer.

Tywydd oer

Efallai y byddwch chi'n profi mwy o friwiau oer yn ystod misoedd oer y gaeaf oherwydd diffyg fitamin D, system imiwnedd wan, gwefusau sych rhag gwyntoedd garw, a'r aer sych mewn cartrefi wedi'u cynhesu. Gall sifftiau tymheredd llym fod yn ddigon i sbarduno achos.Blinder neu straen

Gall teimlo eich bod yn rhedeg i lawr ac o dan straen gael effeithiau niweidiol ar lawer o agweddau ar eich iechyd meddwl a chorfforol. Gall straen a blinder gormodol hyd yn oed wanhau'ch system imiwnedd ac achosi fflêr o'r firws herpes. Cadwch eich lefelau straen mewn golwg ac arhoswch yn dawel i gynyddu eich siawns o osgoi dolur oer.

Bwydydd uchel-arginine

Mae rhai bwydydd sydd â chymhareb arginine-i-lysin uwch yn tueddu i achosi mwy o friwiau oer. Mae'r rhain yn cynnwys cnau daear, almonau, cnau Ffrengig, cnau cyll, hadau llin, grawn cyflawn, siocled, sesame, hadau blodyn yr haul, a llysiau gwyrdd deiliog tywyll. Mae'r firws herpes simplex yn naturiol yn osgoi goresgyn celloedd heb arginine, felly gallai diet sy'n cynnwys llawer o fwydydd llawn lysin fel menyn, llaeth, pysgod, cyw iâr ac eidion eich helpu i osgoi doluriau annwyd.

Gwaith deintyddol

Gall triniaethau a gweithdrefnau deintyddol sy'n ymestyn y gwefusau neu'n achosi llid achosi achos o ddolur oer. Gall fod yn fuddiol rhoi gwybod i'ch deintydd eich bod yn dueddol o friwiau oer o flaen amser fel y gallant gymryd y rhagofalon cywir. Os oes gennych ddolur oer eisoes, efallai y byddai'n well gan eich deintydd aros iddo ymsuddo cyn eich ymweliad deintyddol .

Newidiadau hormonaidd

Gall newidiadau yn lefelau hormonau, fel y rhai sy'n gysylltiedig â'r cylch mislif, beichiogrwydd, a menopos, sbarduno doluriau annwyd. Gall ffactorau ychwanegol fel blinder a straen waethygu yn ystod yr amser hwn a chyfrannu at achos fflêr.

Cyfnodau doluriau annwyd

Mae doluriau annwyd yn symud ymlaen trwy bum cam datblygu dros gyfnod o saith i 10 diwrnod. Gall bod yn ymwybodol o'r camau hyn eich helpu i nodi ailddigwyddiad a phenderfynu ar yr amser gorau i ddechrau cynllun triniaeth.

Mae'r pum cam o friwiau oer yw:

 1. Tingling
 2. Pothellu
 3. Rhwyg
 4. Crafu
 5. Penderfyniad

1. Tingling

Yng ngham dechrau brigiad dolur oer, efallai y byddwch chi'n profi symptomau fel cosi, goglais, neu ddolur o amgylch y gwefusau. Mae'r symptomau hyn fel arfer yn digwydd o fewn diwrnod i ddau cyn i'r pothelli ymddangos.

2. pothellu

Wrth i'r haint herpes barhau i ddatblygu, bydd y pothelli dolur oer yn dechrau dod yn weladwy tra bydd y firws yn lluosi. Yn y cam pothellu, sydd fel arfer yn digwydd rhwng diwrnodau dau a phedwar o achosion, byddwch chi'n dechrau gweld y pothelli bach llawn hylif yn ffurfio.

3. Rhwygo

Yn y cyfnod rhwygo, rhwng diwrnodau pedwar a phump, bydd y doluriau annwyd yn dechrau byrstio a rhewi. Y cam hwn yw pan fydd y doluriau yn dod yn fwy poenus ers iddynt gael eu dinoethi.

4. Crafu

Mae crafu yn dechrau tua diwrnodau pump trwy wyth. Dyma ddechrau'r broses iacháu, er ei bod yn gyffredin i'r doluriau deimlo'n goslyd, cracio ar agor a gwaedu. Mor anghyffyrddus â'r cam hwn, mae'n well osgoi pigo wrth y doluriau fel y gallant wella'n llwyr.

5. Penderfyniad

Yn ystod dyddiau olaf yr achosion, bydd y clafr yn cwympo i ffwrdd, a bydd y corff yn mynd yn ôl i amddiffyn yn erbyn y firws herpes simplex. Gall y broses gyfan hon ddigwydd yn naturiol heb feddyginiaeth. Fodd bynnag, gallai opsiynau triniaeth dolur oer helpu i gyflymu'r broses a lleddfu'r anghysur.

Sut i gael gwared â doluriau annwyd

Ar ôl ei heintio, bydd y firws herpes simplex yn byw yn eich system yn barhaol. Gall y firws fod yn segur yn eich corff, ac efallai na fyddwch byth yn profi'r symptomau. Mae pobl fel arfer yn profi o leiaf un dolur oer yn eu bywydau.

Nid oes unrhyw ffordd i ddileu eich siawns o friwiau oer cylchol yn llwyr. Yn dal i fod, mae yna ychydig o ddolur oer dulliau triniaeth i helpu i leihau amlder achosion neu gyflymu'r broses iacháu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Meddyginiaethau cartref
 • Meddyginiaethau dros y cownter (OTC)
 • Hufenau neu gyffuriau gwrthfeirysol

Meddyginiaethau dolur oer

Mae yna lawer o feddyginiaethau dolur oer naturiol y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gartref i leddfu'r boen o'ch pothelli dolur oer a hwyluso'r iachâd. Cynhyrchion sydd ag eiddo gwrthfeirysol neu wrthlidiol, fel finegr seidr afal (wedi'i wanhau), mêl kanuka , a gall propolis, fod yn ddefnyddiol wrth ei gymhwyso'n uniongyrchol i'r ardal. Gall cywasgiad syml, cŵl hefyd helpu i leihau llid.

Mae atchwanegiadau eraill y gallwch eu defnyddio fel meddyginiaethau dolur oer yn cynnwys olewau hanfodol fel mintys pupur, sinsir, teim, neu sandalwood. Gwyddys bod Lysine hefyd yn effeithiol wrth drin doluriau annwyd. Gellir bwyta'r asid amino hwn yn naturiol trwy rai bwydydd, ei gymryd fel ychwanegiad llafar, neu ei roi fel hufen.

Meddyginiaeth dolur oer dros y cownter

Cymerwch feddyginiaethau nodweddiadol dros y cownter (OTC) i leihau poen, chwyddo a chochni. Gall poenliniarwyr neu gyffuriau gwrthlidiol anlliwol (NSAIDs), fel Advil (ibuprofen), fod yn arbennig o ddefnyddiol.

Os ydych chi'n profi doluriau annwyd yn aml, gallai fod yn fuddiol siarad â'ch meddyg am geisio meddyginiaethau gwrthfeirysol . Mae cyffuriau gwrthfeirysol ar gael ar ffurf cyffuriau gwrthfeirysol trwy'r geg, tabledi neu hufenau amserol. Gellir defnyddio eli gwrthfeirysol, fel Abreva (docosanol), ar arwydd cyntaf achos.

Meddygaeth dolur oer cryfder presgripsiwn

Gall meddyginiaethau presgripsiwn cryfach hefyd drin briwiau oer. Mae Zovirax (acyclovir), Famvir (famciclovir), Denavir (penciclovir), a Valtrex (valacyclovir) yn rhai opsiynau. Gall defnyddio'r meddyginiaethau hyn mor gynnar â phosibl yng nghamau ffurfiad dolur oer helpu i hwyluso'r iachâd.

Pan fyddwch chi'n ceisio cael gwared â doluriau annwyd, ceisiwch osgoi cyffwrdd, popio, pigo neu olchi'r ardaloedd yr effeithir arnynt yn ymosodol gan na fydd hyn ond yn ymestyn yr iachâd. Nid yw cael gwared â dolur oer yn broses gyflym a all ddigwydd dros nos. Yn dal i fod, gyda gofal a thriniaeth briodol, gallwch reoli ffrwydrad yn well.

Adnoddau cysylltiedig ar gyfer triniaeth dolur oer: