Prif >> Addysg Iechyd >> Pa mor hir mae'r ffliw yn heintus?

Pa mor hir mae'r ffliw yn heintus?

Pa mor hir maeAddysg Iechyd

Mae'r ffliw yn haint anadlol heintus sy'n effeithio ar y trwyn, y gwddf a'r ysgyfaint. Mae'r firws ffliw, neu'r ffliw, yn ymledu trwy ddefnynnau pan fydd rhywun sydd ag ef yn pesychu, yn siarad neu'n tisian. Gall y defnynnau hyn wneud eu ffordd i mewn i drwynau, cegau, ac yn y pen draw, ysgyfaint pobl eraill a'u gwneud yn sâl. Felly, am ba hyd y mae'r ffliw yn heintus?

CYSYLLTIEDIG: A yw'r ffliw yn yr awyr? Dysgwch sut mae'r ffliw yn lledaenuAm ba hyd y gallaf ledaenu'r ffliw?

Mae'r ffliw yn heintus o'r diwrnod cyn i'r symptomau ddechrau i bump i saith diwrnod ar ôl mynd yn sâl. Mae cyfnod deori’r ffliw, neu faint o amser y gall ei gymryd i ddatblygu symptomau ar ôl dod i gysylltiad a haint un i bedwar diwrnod . Un rheswm mae'r ffliw yn ymledu mor gyflym yw y gall rhywun fod yn heintus a pheidio â dangos arwyddion ei fod yn sâl tan ychydig ddyddiau ar ôl dal firws y ffliw.

Mae cyfnodau heintus y ffliw, annwyd cyffredin, a nam stumog yn debyg iawn. Gyda'r annwyd cyffredin, gallwch fynd yn heintus un i ddau ddiwrnod cyn i'r symptomau ddechrau, a gallwch aros yn heintus am hyd at bythefnos. Mae'r un peth yn wir am y byg stumog, ac ni ddylech roi'r gorau i fod yn heintus am sawl diwrnod ar ôl i chi wella'n llwyr. Cyn belled ag y mae'r coronafirws yn y cwestiwn, Iechyd Harvard yn adrodd y gall COVID-19 fod yn heintus 48 i 72 awr cyn i'r symptomau ddechrau. Mae'r cyfnod heintus yn dod i ben tua 10 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddatrys. Mae rhai arbenigwyr clefyd heintus yn dal i argymell 14 diwrnod o ynysu.

Un rheswm mae heintiau firaol fel y ffliw mor gyffredin yw eu bod yn gallu lledaenu'n hawdd rhwng pobl. Y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau ( Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ) yn dweud y gall y ffliw ledu o berson sâl i bobl iach sydd ddim ond chwe troedfedd i ffwrdd. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fydd y person sâl yn pesychu, yn siarad neu'n tisian. Fodd bynnag, os yw person iach yn cyffwrdd ag arwyneb sydd wedi'i halogi â firws y ffliw ac yna mae'r person hwnnw'n cyffwrdd â'u llygaid, ei drwyn neu'r geg, maen nhw hefyd mewn perygl o gael y ffliw.Mae pedwar math o firysau ffliw: ffliw A, B, C, a D. Math A yw prif achos epidemigau tymor y ffliw, ond gall ffliw B hefyd achosi epidemigau ffliw. Gwyddys bod ffliw C yn achosi salwch anadlol llai difrifol. Yn olaf, nid yw'n hysbys bod firysau ffliw D yn heintio pobl ac yn targedu gwartheg yn bennaf. Er bod cymaint o straenau ffliw, maen nhw i gyd yn achosi heintiau sy'n para tua'r un faint o amser. Gall difrifoldeb y salwch amrywio yn dibynnu ar y straen serch hynny.

Pryd ydw i'n fwyaf heintus?

Pobl â'r ffliw yw'r rhai mwyaf heintus yn ystod y tri i bedwar diwrnod cyntaf ar ôl i'r symptomau ddechrau.

Pa mor hir mae'r ffliw yn heintus?
1 diwrnod cyn i'r symptomau ddatblygu 3-4 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau 5-7 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau
Dechreuwch fynd yn heintus Mwyaf heintus Dal yn heintus hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n hollol well

Nodyn: Dim ond cyffredinoli yw'r tabl hwn. Mae'r CDC yn nodi y gallai plant ifanc a phobl â systemau imiwnedd gwan fod yn heintus ar ôl saith diwrnod.Gall symptomau’r ffliw ddechrau ymddangos yn unrhyw le o un i bedwar diwrnod ar ôl cael firws y ffliw, ac er bod y rhan fwyaf o achosion o’r ffliw yn datrys mewn wythnos, gall symptomau bara hyd at sawl wythnos i rai pobl. Dyma symptomau mwyaf cyffredin y ffliw:

 • Twymyn
 • Peswch
 • Tagfeydd
 • Oeri
 • Poenau cyhyrau
 • Poenau corff
 • Cur pen
 • Blinder
 • Gwddf tost
 • Trwyn yn rhedeg

Pa mor hir ddylwn i aros adref gyda'r ffliw?

Mae aros adref pan fydd y ffliw arnoch yn bwysig i'ch helpu i orffwys a helpu i osgoi cael pobl eraill yn sâl. Mae'r CDC yn argymell y dylai pobl â'r ffliw, neu bobl sy'n credu bod y ffliw arnyn nhw, aros adref o'r gwaith o leiaf pedwar i bum niwrnod ar ôl eu symptomau cyntaf. Mae'r CDC hefyd yn argymell bod pobl â thwymyn yn aros adref o leiaf 24 awr ar ôl i'w twymyn fynd i ffwrdd heb gymryd unrhyw feddyginiaethau sy'n lleihau twymyn. Os ydych chi yn y gwaith a'ch bod chi'n dechrau cael symptomau tebyg i ffliw, mae'n well mynd adref i atal eich coworkers rhag mynd yn sâl.

Sut alla i ddweud a ydw i'n dal yn heintus?

Gall fod yn anodd dweud a ydych chi'n dal yn heintus hyd yn oed ar ôl i chi wella o'r ffliw. Mae'n bosib cael y ffliw am ychydig ddyddiau, teimlo'n well, a dal i fod yn heintus ddyddiau'n ddiweddarach. Hynny yw, dim ond oherwydd eich bod chi'n teimlo'n well, nid yw hyn yn golygu na allwch chi drosglwyddo'r firws i rywun arall. Y ffordd orau o wybod a ydych chi'n dal yn heintus yw cyfrif sawl diwrnod y bu ers y diwrnod y gwnaethoch fynd yn sâl. Os yw hi wedi bod yn saith diwrnod neu'n hwy ers i chi ddechrau cael symptomau, mae'n debyg nad ydych chi'n heintus mwyach.Mae'r ffliw yn heintus ni waeth a oes gennych dwymyn ai peidio. Byddwch yn dal yn heintus am bump i saith diwrnod hyd yn oed os bydd eich twymyn yn torri'n gynnar. Dim ond mater o ble rydych chi ar y llinell amser saith diwrnod yw'r amser y mae'n ei gymryd i beidio â bod yn heintus mwyach.

Beth sy'n atal y ffliw rhag lledaenu?

Mae sawl ffordd o osgoi cael a lledaenu'r ffliw. Dyma rai o'r ffyrdd gorau: • Golchi'ch dwylo'n aml: Bydd hyn yn helpu i'ch amddiffyn rhag unrhyw germau a allai wneud eu ffordd i'ch llygaid, eich trwyn neu'ch ceg. Os na allwch Golchwch eich dwylo gyda dŵr sebonllyd, yna glanweithydd dwylo yw'r peth gorau nesaf.
 • Osgoi cysylltiad agos â phobl sâl: Bydd ceisio'ch gorau i gadw draw oddi wrth bobl sâl yn helpu i'ch cadw rhag dal y ffliw. Os ydych chi'n sâl gyda'r ffliw, bydd cyfyngu'ch cyswllt â phobl eraill yn eich cadw rhag lledaenu'r ffliw.
 • Gorchuddio'ch ceg a'ch trwyn wrth besychu neu disian:Pan fyddwch chi'n sâl gyda'r ffliw a pheswch neu disian, gall defnynnau bach sy'n cynnwys firws y ffliw deithio trwy'r awyr a heintio pobl eraill. Mae gorchuddio'ch ceg a'ch trwyn yn ffordd wych o helpu i atal hyn.
 • Yn gwisgo mwgwd wyneb: Yr amddiffyniad a gewch masgiau wyneb nid yw'n gyfyngedig i coronafirws. Gall mwgwd wyneb eich amddiffyn rhag yr annwyd a'r ffliw cyffredin hefyd.
 • Cadw'n gyfredol ar frechiadau: Cael ergyd ffliw yw un o'r ffyrdd gorau o atal y ffliw. Mae brechlynnau ffliw wedi bod profedig i leihau'r risg o salwch ffliw, mynd i'r ysbyty a marwolaethau sy'n gysylltiedig â'r ffliw.

A yw Tamiflu yn byrhau'r cyfnod heintus?

Heblaw am y dulliau hyn, gall rhai meddyginiaethau gwrthfeirysol fyrhau cyfnod heintus y ffliw. Tamiflu ( ffosffad oseltamivir ) yn feddyginiaeth a ddefnyddir i leihau difrifoldeb y symptomau, a byrhau hyd cyffredinol y salwch a all yn ei dro leihau pa mor hir y mae rhywun yn heintus. Mae straeon yn dangos bod Tamiflu yn byrhau hyd cyfartalog y ffliw erbyn un diwrnod , ond mae'n bwysig dechrau triniaeth cyn gynted â phosibl o adeg cychwyn y symptomau - yn ddelfrydol o fewn 48 awr.

Gall Tamiflu hefyd helpu i atal y ffliw os yw rhywun wedi bod yn agored i achos wedi'i gadarnhau o'r ffliw. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad yw Tamiflu yn cymryd lle brechlyn ffliw blynyddol.CYSYLLTIEDIG: A yw'r ffliw wedi'i saethu neu Tamiflu yn atal COVID-19?

Sut i drin y ffliw

Yn ogystal â Tamiflu, mae'r CDC yn argymell tri meddyginiaeth arall a gymeradwywyd gan FDA i drin (nid atal) y ffliw, sef Relenza (zanamivir), Rapivab (peramivir), a Xofluza (maroxil baloxavir).Ar wahân i gyffuriau gwrthfeirysol, mae rhai meddyginiaethau homeopathig wedi dangos eu bod yn helpu i drin y ffliw. Os bydd y ffliw yn goresgyn eich cartref y gaeaf hwn, byddwch wedi paratoi'n dda trwy fod wedi stocio ymlaen Boiron Oscillococcinum , meddai Ken Redcross, MD, awdur Bond: Y 4 Conglfaen mewn Perthynas Barhaol a Gofal â'ch Meddyg a sylfaenydd Concierge Redcross . Mae astudiaethau clinigol yn dangos, pan gaiff ei ddefnyddio ar yr arwyddion cyntaf, bod Oscillococcinum yn helpu i leddfu hyd a difrifoldeb symptomau tebyg i ffliw fel poenau yn y corff, cur pen, twymyn, oerfel a blinder. Mae'r feddyginiaeth homeopathig hon ar gael yn eang mewn archfarchnadoedd neu fferyllfeydd lleol i bawb 2 oed a hŷn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut i atal neu trin y ffliw , gallwch chi bob amser drefnu apwyntiad gyda'ch darparwr gofal iechyd. Gyda thymor y ffliw rownd y gornel, mae'n dal yn syniad da bod yn barod rhag ofn y byddwch chi'n mynd yn sâl.