Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Dos, ffurflenni a chryfderau Gabapentin

Dos, ffurflenni a chryfderau Gabapentin

Dos, ffurflenni a chryfderau GabapentinGwybodaeth am Gyffuriau

Ffurfiau a chryfderau Gabapentin | Gabapentin i oedolion | Gabapentin i blant | Siart dosage Gabapentin | Dosage Gabapentin ar gyfer trawiadau rhannol | Dosage Gabapentin ar gyfer niwralgia ôl-ddeetig | Dosage Gabapentin ar gyfer poen niwropathig | Gabapentin ar gyfer ffibromyalgia | Gabapentin ar gyfer dibyniaeth ar alcohol | Gabapentin ar gyfer anifeiliaid anwes | Sut i gymryd gabapentin | Cwestiynau Cyffredin

Mae Gabapentin yn gyffur presgripsiwn generig sy'n cael ei gymeradwyo gan FDA fel triniaeth ychwanegol gyda meddyginiaethau eraill ar gyfer trawiadau rhannol yn y rhai ag epilepsi. Gellir ei ddefnyddio hefyd i drin poen nerf o niwralgia ôl-ddeetig (cymhlethdod o yr eryr ). Mae Gabapentin yn aml yn cael ei ragnodi oddi ar y label ar gyfer llawer o gyflyrau eraill, fel niwroopathi ymylol diabetig, ffibromyalgia , a dibyniaeth ar alcohol.Yn nodweddiadol, rhagnodir Gabapentin fel generig, ond mae'r cyffur hefyd ar gael o dan yr enwau brand Neurontin a Gralise . Efallai y bydd rhai cleifion yn cael cyffuriau ar bresgripsiwn sy'n debyg iawn i gabapentin - fel Horizant (gabapentin enacarbil) neu Lyrica (pregabalin) —instead o gabapentin.Cymerir Gabapentin fel tabled, capsiwl, neu hylif llafar. Bydd dosio yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin, oedran y person sy'n cael ei drin, a swyddogaeth yr arennau. Mae'r dos arferol ar gyfer epilepsi yn dechrau ar 300 mg ar y diwrnod cyntaf. Yna gellir cynyddu'r dos nes cyrraedd dos effeithiol, sydd fel arfer yn cymryd 300 i 600mg dair gwaith y dydd.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw gabapentin? | Cwponau GabapentinFfurflenni a chryfderau dos Gabapentin

Gabapentin yn cael ei gymryd trwy'r geg fel tabled, capsiwl, neu doddiant llafar.

 • Tabledi: 600 neu 800 mg y dabled
 • Capsiwlau: 100, 300, neu 400 mg y capsiwl
 • Hylif: 250 mg fesul 5 mililitr (ml) hylif llafar

Dosage Gabapentin i oedolion

I oedolion, mae'r dos gabapentin yn gallu amrywio'n fawr yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin. Ar ôl dechrau triniaeth gyda gabapentin, gall y dos cychwynnol fod rhwng 100 a 300 mg y dydd a chynyddu'n raddol nes cyrraedd dos effeithiol. Bydd y dos uchaf yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin.

 • Dos gabapentin safonol i oedolion: 300-600 mg yn cael ei gymryd dair gwaith y dydd.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 1200 mg yn cael ei gymryd deirgwaith y dydd ar gyfer dos dyddiol uchaf o 3600 mg.

Dosage Gabapentin i blant

Mae Gabapentin wedi'i gymeradwyo gan FDA fel triniaeth eilaidd ar gyfer trawiadau rhannol mewn plant 3 oed neu'n hŷn â epilepsi . Nid yw'r defnydd o gabapentin mewn plant ar gyfer unrhyw gyflwr meddygol arall wedi'i gymeradwyo gan FDA. Bydd dosio yn cael ei bennu yn ôl oedran a phwysau'r plentyn.Dosage Gabapentin yn ôl oedran ar gyfer plant hŷn na 3 oed
Oed (yr) Y dos a argymhellir
3-4 oed 40 mg y kg (18.2 mg / lb) o bwysau'r corff wedi'i rannu'n dri dos

Uchafswm: 50 mg y kg (22.7 mg / lb) o bwysau'r corff bob dydd

5-11 oed 20-35 mg y kg (9.1-15.9 mg / lb) o bwysau'r corff wedi'i rannu'n dri dos

Uchafswm: 50 mg y kg (22.7 mg / lb) o bwysau'r corff bob dydd

12 oed neu'n hŷn 300-600 mg yn cael ei gymryd dair gwaith y dyddUchafswm: 3600 mg y dydd

Siart dosage Gabapentin
Dynodiad Oedran Dos safonol Y dos uchaf
Trawiadau rhannol
12 oed a hŷn 300-600 mg dair gwaith y dydd 3600 mg y dydd
5-11 oed 25-35 mg / kg (11.4-15.9 mg / lb) y dydd wedi'i rannu'n dri dos dyddiol 50 mg / kg (22.7 mg / lb) y dydd
3-4 blynedd 40 mg / kg (18.2 mg / lb) y dydd wedi'i rannu'n dri dos dyddiol 50 mg / kg (22.7 mg / lb) y dydd
Niwralgia ôl-ddeetig 18 oed a hŷn 300 mg ar ddiwrnod 1, 300 mg ddwywaith y dydd ar ddiwrnod 2, yna 300 mg dair gwaith bob dydd ar ddiwrnod 3; gellir cynyddu'r dos ymhellach ar ôl diwrnod 3 i 600 mg dair gwaith y dydd 1800 mg y dydd
Niwroopathi ymylol diabetig 18 oed a hŷn 300-1200 mg dair gwaith y dydd (oddi ar y label) 3600 mg y dydd
Ffibromyalgia 18 oed a hŷn 600 mg ddwywaith y dydd a 1200 mg amser gwely (oddi ar y label) 2400 mg y dydd
Dibyniaeth ar alcohol 18 oed a hŷn 300-600 mg dair gwaith y dydd (oddi ar y label) 1800 mg y dydd

Dosage Gabapentin ar gyfer trawiadau rhannol

Mae Gabapentin wedi'i gymeradwyo gan FDA fel therapi atodol ar gyfer trawiadau rhannol mewn oedolion a phlant 3 oed neu'n hŷn.

 • Dos gabapentin safonol i oedolion: 300 i 600 mg a gymerir dair gwaith y dydd trwy'r geg.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 3600 mg bob dydd mewn tri dos wedi'i rannu.
 • Cleifion â nam ar y arennau (clefyd yr arennau) - addasiad amledd dos a dos :
  • Clirio creatinin o 30-59 ml / min: 200 i 700 mg ddwywaith y dydd
  • Clirio creatinin o 16-29 ml / min: 200 i 700 mg unwaith y dydd
  • Cliriad creatinin o 15 ml / min neu lai: gostyngodd 100 i 300 mg unwaith y dydd yn gymesur (1/15 fesul gwerth rhif cyfan) ar gyfer pob gostyngiad mewn clirio creatinin
  • Hemodialysis: mae dos yn dibynnu ar amcangyfrif o glirio creatinin; rhoddir dos atodol o 125 i 350 mg ar ôl dialysis

Dos Gabapentin ar gyfer poen nerf oherwydd yr eryr (niwralgia postherpetig)

Mae Gabapentin wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin niwralgia postherpetig, hynny yw, poen niwropathig oherwydd yr eryr (herpes zoster). • Dos gabapentin safonol i oedolion: 300 i 600 mg a gymerir dair gwaith y dydd trwy'r geg.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 1800 mg bob dydd mewn tri dos wedi'i rannu.
 • Cleifion â nam arennol (clefyd yr arennau): Gweler dos ar gyfer cleifion â nam arennol uchod

Dosage Gabapentin ar gyfer poen niwropathig

Mae Gabapentin yn cael ei ragnodi oddi ar y label amlaf i drin poen nerf (niwralgia) oherwydd niwed i'r nerf (niwroopathi), cywasgu neu lid.

 • Dos gabapentin safonol i oedolion: 300 i 1200 mg yn cael ei gymryd deirgwaith y dydd trwy'r geg.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 3600 mg bob dydd mewn tri dos wedi'i rannu.
 • Cleifion â nam arennol (clefyd yr arennau): Gweler dos ar gyfer cleifion â nam arennol uchod

Dos Gabapentin ar gyfer ffibromyalgia

Defnyddir Gabapentin oddi ar y label i leihau blinder, darparu lleddfu poen, a gwella cwsg mewn cleifion â ffibromyalgia. • Dos gabapentin safonol i oedolion: 600 mg ddwywaith y dydd a 1200 mg amser gwely.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 2400 mg bob dydd.
 • Cleifion â nam arennol (clefyd yr arennau): Gweler dos ar gyfer cleifion â nam arennol uchod

Dosage Gabapentin ar gyfer dibyniaeth ar alcohol

Mae Gabapentin yn oddi ar y label a ddefnyddir yn helaeth i leihau anhunedd a blys mewn pobl ag anhwylder defnyddio alcohol, yn enwedig y rhai sydd yng nghyfnod cynnal ymatal alcohol.

 • Dos gabapentin safonol i oedolion: 300 i 600 mg a gymerir dair gwaith y dydd trwy'r geg.
 • Y dos uchaf o gabapentin i oedolion: 1800 mg bob dydd mewn tri dos wedi'i rannu.
 • Cleifion â nam arennol (clefyd yr arennau): Gweler dos ar gyfer cleifion â nam arennol uchod

Dos Gabapentin ar gyfer anifeiliaid anwes

Ni ddylech roi gabapentin i anifeiliaid oni bai bod milfeddyg wedi rhoi presgripsiwn i'r anifail am gabapentin. Mae milfeddygon yn aml yn rhagnodi gabapentin i drin trawiadau neu boen nerf cronig mewn anifeiliaid anwes ac anifeiliaid mawr. Y dos argymelledig yw 5-10 mg y cilogram o bwysau'r corff (2.3-4.5 mg / lb) bob 12 awr, ond bydd dosio yn amrywio rhwng milfeddygon. Gall dosages Gabapentin amrywio o 3 i 11 mg y cilogram (1.4 i 5 mg y bunt) fel poenliniariad i 10 i 30 mg mg y cilogram (4.5 i 13.6 y bunt) fel gwrth-ddisylwedd. Yn yr un modd â phobl, gall y dos ddechrau bach a chynyddu'n raddol nes cyrraedd dos effeithiol.Sut i gymryd gabapentin

Mae Gabapentin fel arfer yn cael ei gymryd trwy'r geg dair gwaith y dydd. Mewn amgylchiadau arbennig , megis pan ddechreuir y cyffur gyntaf neu mewn cleifion â phroblemau arennau, cymerir gabapentin yn llai aml.

 • Cymerwch eich meddyginiaeth yn ôl y cyfarwyddyd. Gall y dos newid nes cyrraedd y swm dos mwyaf effeithiol.
 • Os oes gennych epilepsi, peidiwch â gadael i fwy na 12 awr basio rhwng dosau.
 • Gellir cymryd Gabapentin gyda neu heb fwyd.

Tabled

 • Llyncwch y dabled yn gyfan gyda gwydraid o ddŵr. Peidiwch â'i falu, ei dorri na'i gnoi.
 • Os ydych chi'n torri tabled yn ddau ddarn, defnyddiwch yr ail hanner fel eich dos nesaf. Gwaredwch unrhyw hanner tabled nas defnyddiwyd ar ôl 28 diwrnod.

Capsiwl

 • Llyncwch y capsiwl cyfan gyda gwydraid o ddŵr. Peidiwch â'i agor, ei falu na'i gnoi.
 • Os yw'n rhy anodd llyncu'r capsiwl, gall y claf neu'r sawl sy'n rhoi gofal agor y capsiwl yn ofalus ac ysgeintio'r cynnwys i gwpan fach o ddŵr, sudd neu saws afal a rhoi'r dos yn y ffordd honno.

Hylif llafar

 • Mesurwch yr hylif llafar gyda chwpan chwistrell neu feddyginiaeth sydd â marciau milimetr. Mae ataliad llafar Gabapentin fel arfer yn dod gyda chwistrell dosio 12 ml.
 • Ysgwydwch y botel gaeedig ymhell cyn pob defnydd.
 • Tynnwch y cap atal plant o'r botel.
 • Sicrhewch fod yr addasydd chwistrell wedi'i wthio i mewn i agoriad y botel. Os na, mewnosodwch yr addasydd chwistrell yn agoriad y botel yn llawn.
 • Gwthiwch y plymiwr chwistrell yr holl ffordd i lawr i'r domen.
 • Mewnosodwch domen y chwistrell yn yr addasydd.
 • Trowch y botel a'r chwistrell wyneb i waered.
 • Tynnwch ddigon o hylif allan i'r marc mililitr cywir yn araf.
 • Trowch y botel yn ôl i'r safle unionsyth.
 • Tynnwch y chwistrell a rhowch y domen yn y geg.
 • Gwagwch y cynnwys yn araf i'r geg a'i lyncu.
 • Caewch y cap diogelwch plant yn ddiogel yn ôl ar y botel.

Dos ar goll

 • Os byddwch chi'n colli dos o gabapentin, cymerwch y dos a gollwyd cyn gynted ag y cofiwch. Cymerwch y dos nesaf ar yr amser a drefnwyd. Os yw bron yn amser ar gyfer y dos nesaf, sgipiwch y dos a gollwyd a chymryd y dos nesaf ar yr amser a drefnwyd. Peidiwch â chymryd meddyginiaeth ychwanegol i wneud iawn am ddos ​​a gollwyd.
 • Os ydych chi'n cymryd gabapentin am drawiadau, gofynnwch i'ch meddyg neu fferyllydd am gyfarwyddiadau ar sut i drin dos a gollwyd.

Wrth gymryd gabapentin, efallai yr hoffech ystyried yr awgrymiadau diogelwch ac effeithiolrwydd canlynol:

 • Cyn cymryd gabapentin, darllenwch y Canllaw Meddyginiaeth sy'n dod gydag ef. Gofynnwch i'ch fferyllydd am gopi os nad oes gennych chi un.
 • Storiwch y feddyginiaeth mewn cynhwysydd caeedig ar dymheredd yr ystafell (59˚-86F.), i ffwrdd o wres, lleithder, a golau uniongyrchol.
 • Storiwch yr hylif llafar yn yr oergell (36˚-46F.). Peidiwch â rhewi'r datrysiad.
 • Oni chyfarwyddir gan feddyg, peidiwch â chymryd gabapentin gydag alcohol neu feddyginiaethau sy'n achosi cysgadrwydd.
 • Os cymerwch wrthffid sy'n cynnwys alwminiwm neu fagnesiwm fel Maalox, Mylanta, neu Gaviscon, arhoswch o leiaf ddwy awr cyn cymryd dos gabapentin.
 • Wrth gymryd gabapentin fel hylif, defnyddiwch y chwistrell fesurydd neu'r cwpan a gyflenwir gyda'r feddyginiaeth i fesur y dos yn gywir. Os collwch y chwistrell neu'r cwpan, gall eich fferyllfa ddarparu un arall heb unrhyw gost.
 • Mewn argyfwng pan na allwch ailosod dyfais fesur a gollwyd, gallwch ddefnyddio llwy fesur cegin dros dro i gymryd dos o ataliad llafar gabapentin, ond PEIDIWCH BYTH â defnyddio llwy rydych chi'n bwyta gyda hi neu gwpan fesur. Mae un llwy de lawn bron yn hafal i 5 ml o hylif. Mae un llwy fwrdd lawn yn cyfateb i tua 15 ml o hylif.
 • Os ydych chi'n cymryd yr hylif llafar, gofynnwch i'ch fferyllydd am y dos mililitr cywir.
 • Ar gyfer pob dos, cofnodwch yr amser mewn dyddiadur neu amserlen i sicrhau na roddir y dos nesaf yn rhy gynnar neu'n rhy hwyr.
 • Os yw cymryd gabapentin yn achosi stumog ofidus, ceisiwch ei gymryd gyda bwyd.
 • Os ydych chi'n bwydo ar y fron, gofynnwch i'ch meddyg am gymryd gabapentin.
 • Gall Gabapentin arafu eich meddwl, lleihau cydsymud, ac achosi cysgadrwydd, felly peidiwch â gyrru, gweithredu peiriannau, na chymryd rhan mewn gweithgareddau peryglus os ydych chi'n teimlo'n flinedig, yn benysgafn neu'n araf.

Cwestiynau Cyffredin dos Gabapentin

Pa mor hir mae'n cymryd gabapentin i weithio?

Bydd dos cychwynnol gabapentin yn isel. Bydd swm ac amlder y dos yn cynyddu'n gyson bob dydd nes cyrraedd dos effeithiol, proses o'r enw titradiad. Ar gyfer y mwyafrif o amodau, fel rheol mae'n cymryd wythnos i bythefnos ar ôl y dos cychwynnol i sylwi ar effeithiau gabapentin.

Pa mor hir mae gabapentin yn aros yn eich system?

Ar gyfer pobl ag arennau iach, cymerir gabapentin bob wyth awr fel rheol. Mae pob dos yn cyrraedd ei grynodiad uchaf yn y corff mewn dwy i dair awr.

Mae'r arennau'n clirio gabapentin o'r corff yn gyflym. Mae'r gyfradd y mae'r corff yn clirio gabapentin yn cael ei fesur yn ôl ei hanner oes, sef faint o amser mae'n ei gymryd i'r corff glirio hanner y gabapentin yn y corff. Mae hanner oes gabapentin mewn plant tua phum awr. Mewn oedolion, hanner oes gabapentin yw pump i saith awr.

Oherwydd bod gabapentin yn cael ei glirio gan yr arennau, mae'r cyffur yn aros yn y system yn hirach mewn cleifion â swyddogaeth arennol â nam. Efallai y bydd angen i'r meddyg rhagnodi addasu swm y dos ac amlder y dos.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli dos o gabapentin?

Os byddwch chi'n colli dos o gabapentin, cymerwch y dos a gollwyd cyn gynted ag y cofiwch. Cymerwch y dos nesaf ar yr amser a drefnwyd. Os yw bron yn amser ar gyfer y dos nesaf, sgipiwch y dos a gollwyd a chymerwch y dos nesaf ar yr amser a drefnwyd. Peidiwch â chymryd meddyginiaeth ychwanegol i wneud iawn am ddos ​​a gollwyd. Os ydych chi'n cymryd gabapentin am drawiadau, gofynnwch i'ch meddyg, fferyllydd, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall am gyfarwyddiadau ar gyfer trin dos a gollwyd. Mewn cleifion ag epilepsi, mae colli dos am fwy na 12 awr yn cynyddu'r risg o drawiadau.

Sut mae stopio cymryd gabapentin?

Ni ddylid atal Gabapentin oni bai bod meddyg yn cyfarwyddo. Efallai y bydd cleifion yn profi symptomau diddyfnu, fel cynnwrf, pryder, aflonyddwch, cyfog, a symptomau tebyg i ffliw, os yw gabapentin yn dod i ben yn sydyn ar ôl ei gymryd am fwy na chwe wythnos. Os cymerir gabapentin i atal trawiadau, gall rhoi'r gorau i'r cyffur yn sydyn achosi trawiadau difrifol. Pan ddaw'n amser rhoi'r gorau i gymryd gabapentin, gall eich meddyg leihau'ch dos yn raddol ar draws saith diwrnod.

Gofynnwch am sylw meddygol ar unwaith os ydych chi'n profi sgîl-effeithiau difrifol fel hwyliau neu newidiadau ymddygiadol, meddyliau hunanladdol, problemau anadlu, neu arwyddion o adwaith gorsensitifrwydd fel cychod gwenyn, anhawster anadlu, chwarennau chwyddedig, neu dwymyn.

Beth ellir ei ddefnyddio yn lle gabapentin?

Oherwydd sgîl-effeithiau, cyflyrau meddygol, neu resymau eraill, efallai na fydd gabapentin yn iawn i bawb. Y newyddion da yw bod meddyginiaethau amgen ac effeithiol ar gyfer y rhan fwyaf o gyflyrau sy'n cael eu trin gan gabapentin. Mae'r meddyginiaethau hyn yn cynnwys cyffuriau gwrth-fylsiwn, poenliniarwyr, cyffuriau gwrthiselder tricyclic, atalyddion ailgychwyn serotonin dethol (SSRIs) fel Cymbalta ( duloxetine ), ac atalyddion ailgychwyn serotonin a norepinephrine dethol (SNRIs) fel Savella (milnacipran).

Beth yw'r dos uchaf ar gyfer gabapentin?

Mae'r dos uchaf ar gyfer gabapentin yn dibynnu ar y cyflwr sy'n cael ei drin. Ar gyfer y mwyafrif o amodau, mae'r uchafswm hwn yn amrywio rhwng 2,400 mg a 3,600 mg y dydd.

Beth sy'n rhyngweithio â gabapentin?

Nid yw bwydydd yn effeithio ar fio-argaeledd nac effeithiolrwydd gabapentin. Fodd bynnag, os yw gabapentin yn achosi sgîl-effeithiau fel stumog wedi cynhyrfu, rhwymedd, neu ddolur rhydd, efallai y bydd angen newidiadau yn y diet.

Oherwydd bod gabapentin yn arafu gweithgaredd yn yr ymennydd, gall achosi sgîl-effeithiau penodol, megis cysgadrwydd, pendro, tawelydd, somnolence, a chydsymud â nam (ataxia). Gall Gabapentin ryngweithio â sylweddau neu gyffuriau tebyg sy'n iselhau'r system nerfol ganolog, fel alcohol, cannabinoidau, tawelyddion, gwrth-histaminau, meddyginiaethau pryder, opioidau a chyffuriau gwrth-epileptig eraill. Nid yw pob un o'r cyffuriau hyn i'w hosgoi yn llwyr, ond gall eich meddyg addasu eu defnydd. Pan gymerir gabapentin gydag unrhyw un o'r cyffuriau hyn, mae angen i gleifion osgoi'r feddyginiaeth neu fod yn ofalus wrth yrru, gweithredu peiriannau, neu gymryd rhan mewn gweithgareddau a allai fod yn beryglus.

Dylai cleifion hefyd fod yn ofalus wrth gymryd gwrthffids sy'n cynnwys halwynau alwminiwm neu magnesiwm. Gall alwminiwm a magnesiwm leihau crynodiad gabapentin yn y corff, a all leihau effeithiolrwydd y feddyginiaeth. Fel rheol gyffredinol, arhoswch o leiaf ddwy awr ar ôl cymryd gwrthffid cyn cymryd dos o gabapentin.

Adnoddau: