Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> A yw eich meddyginiaeth alergedd yn gwneud ichi fagu pwysau?

A yw eich meddyginiaeth alergedd yn gwneud ichi fagu pwysau?

A yw eich meddyginiaeth alergedd yn gwneud ichi fagu pwysau?Gwybodaeth am Gyffuriau

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â gwrth-histaminau , meddyginiaethau a ddefnyddir yn gyffredin i drin alergeddau. Gall symptomau gael eu hachosi gan unrhyw beth o baill i widdon llwch, i blu neu fwyd. Mae gwrth-histaminau yn driniaeth ddefnyddiol dros y cownter a all helpu i leddfu'ch adwaith alergaidd.

Mae gwrth-histaminau yn gweithio trwy rwystro histaminau, sef y cemegau a ysgogwyd gan ymatebion llidiol eich corff i alergen. Os yw'ch alergedd yn arbennig o ddifrifol, a ergyd alergedd gellir ei ddefnyddio yn lle. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ddau gwrs o driniaeth yn helpu i leihau sgîl-effeithiau histaminau yn y corff - a allai gynnwys chwyddo, tisian, cosi neu gychod gwenyn.Fodd bynnag, un o'r sgîl-effeithiau sy'n gysylltiedig â rhai gwrth-histaminau yw magu pwysau, ac mae rhai cleifion hyd yn oed wedi awgrymu eu bod wedi profi colli pwysau ar ôl rhoi'r gorau i wrth-histaminau. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am ennill pwysau gwrth-histamin.

Pam mae gwrth-histaminau yn achosi magu pwysau?

Er bod defnydd achlysurol o wrth-histaminau i drin alergeddau yn annhebygol o effeithio ar bwysau unigolyn, mae astudiaethau wedi canfod y gallai parhau i ddefnyddio rhai gwrth-histaminau gyfrannu at fagu pwysau a gordewdra.

Er enghraifft, un Astudiaeth 2010 a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Iâl, canfuwyd perthynas rhwng defnyddio gwrth-histamin presgripsiwn H1 a risg uwch o ordewdra mewn oedolion yr Unol Daleithiau dros 18 oed. Adroddiad 2020 i mewn i'r effaith a gafodd gwrth-histaminau ar blant Sbaenaidd, gallai llawer o gyfranogwyr fod wedi datblygu gordewdra a syndrom metabolig oherwydd cymeriant hir y feddyginiaeth hon.Mae histamin fel cemegyn yn lleihau'r ymdeimlad o newyn yn rhannol oherwydd ei effaith uniongyrchol ar yr ymennydd, meddai Javeed Siddiqui , MD, MPH, Prif Swyddog Meddygol TeleMed2U’sClinig Arbenigol. Mewn cyferbyniad, byddai gwrth-histamin, trwy rwystro histaminau, wedyn yn ymyrryd â’r ‘negeseuon’ hyn i’r ymennydd.

Mae Dr. Siddiqui yn parhau. Yn ogystal, gall gwrth-histaminau achosi cysgadrwydd, a all arwain at lefelau gweithgaredd is. O'r herwydd, mae'r effaith ar bwysau a gwrth-histaminau yn debygol o fod yn amlswyddogaethol, gan fwyta mwy a llai o weithgaredd.

Morgyn Clair, maethegydd dietegydd cofrestredig yn Cegin Sbrint meddai, Er nad yw defnydd acíwt neu dymor byr o wrth-histaminau o reidrwydd yn arwain at fagu pwysau, gall defnydd cronig achosi mwy o archwaeth a newidiadau pwysau. Mae'r cynnydd pwysau hwn yn fwyaf tebygol o fod yn gysylltiedig â'r effaith y mae'r meddyginiaethau'n ei chael ar histamin. Mae histaminau yn lleihau newyn; wrth ddefnyddio'r meddyginiaethau hyn, gall newyn gynyddu, gan arwain at fagu pwysau dros amser.Pa wrth-histaminau sydd wedi'u cysylltu ag ennill pwysau?

Ennill pwysau gwrth-histamin yn bwnc sy'n gofyn am fwy o ymchwil. Fodd bynnag, mae astudiaethau wedi awgrymu y gallai rhai meddyginiaethau gwrth-histamin achosi magu pwysau yn fwy nag eraill.

Astudiaeth gordewdra arsylwadol Prifysgol Yale 2010 canfu ei bod yn ymddangos bod cydberthynas rhwng defnyddio Allegra (fexofenadine) a Zyrtec (cetirizine) ac ennill pwysau.

Benadryl (diphenhydramine) hefyd wedi bod yn gysylltiedig ag ennill pwysau mewn rhai cleifion.Fodd bynnag, mae gwrth-histaminau mwy newydd fel Claritin (loratadine) yn gysylltiedig ag ennill pwysau llai o gymharu â'r gwrth-histaminau a grybwyllir uchod.

A yw ergydion alergedd yn achosi magu pwysau?

Yn wahanol i wrth-histaminau, nid yw'n ymddangos bod cysylltiad rhwng ergydion alergedd ac ennill pwysau.Gallwn ateb hyn yn eithaf clir, meddai Dr. Siddiqui. Na, nid yw ergydion alergedd yn gysylltiedig ag ennill pwysau. Yn ôl eu natur, mae pigiadau alergedd yn datgelu unigolyn i ddosau amrywiol o sylwedd neu sylweddau sy'n cymell adwaith alergaidd. Nid yw pigiadau alergedd, neu imiwnotherapi, yn wrth-histaminau.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i gymryd gwrth-histaminau?

Fel unrhyw feddyginiaeth, mae'n bwysig ymgynghori â'ch meddyg os ydych chi'n bwriadu rhoi'r gorau i'w gymryd. Meddyginiaethau yw gwrth-histaminau a dylid eu trin felly, mae Dr. Siddiqui yn cynghori. Os yw unigolyn yn cymryd gwrth-histaminau bob dydd, dylent drafod â'u darparwr gofal iechyd cyn stopio. Yn ogystal, mewn rhai achosion, gallai fod yn fwy priodol a mwy diogel lleihau gwrth-histaminau ac yna stopio eu cymryd yn sydyn.Cynnal pwysau iach

Os ydych chi'n cymryd gwrth-histaminau ac yn poeni am ennill pwysau, dyma rai o'r ffyrdd y gallwch chi gynnal ffordd iach o fyw:

  • Bwyta diet cytbwys , yn llawn cynnyrch ffres fel llysiau, ffrwythau, a grawn cyflawn, ac yn isel mewn bwydydd wedi'u prosesu a siwgrau. Gall torri lawr ar gig coch a brasterau afiach fel brasterau traws a dirlawn hefyd eich helpu i gynnal pwysau iach. Os byddwch chi'n cael gwrth-histamin bob dydd i reoli symptomau alergedd, ystyriwch y bwydydd rydych chi'n eu bwyta. Mae'n bosib datblygu alergeddau bwyd ar unrhyw oedran .
  • Ymarfer corff rheolaidd gall hefyd eich helpu i gadw'n iach ac yn gryf. Os ydych chi'n newydd i weithio allan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgynghori â'ch meddyg cyn dechrau trefn ymarfer corff trwyadl.
  • Er y gall swnio'n amlwg, cael a noson dda o gwsg mae pob noson o'r wythnos yn hanfodol.

Os ydych chi wedi cymryd y camau hyn, ac yn dal i gael trafferth colli pwysau, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd.