Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ddewisiadau amgen EpiPen

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ddewisiadau amgen EpiPen

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ddewisiadau amgen EpiPenGwybodaeth am Gyffuriau

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod alergedd difrifol, mae'n debygol eich bod chi'n gyfarwydd â'r offeryn achub bywyd a'r feddyginiaeth EpiPen. Yr hyn nad yw llawer yn sylweddoli yw bod EpiPen yn frand o auto-chwistrellydd epinephrine (EAI), ac nid dyna'r unig frand sydd ar gael. Ar hyn o bryd mae EpiPen yn profi prinder cyflenwad cenedlaethol, gan greu sefyllfa beryglus i lawer o gleifion ag alergeddau difrifol.

Ymchwil ac Addysg Alergedd Bwyd (FARE) - mae sefydliad sydd wedi bod yn darparu diweddariadau ar y prinder ers y llynedd - yn cynghori cleifion i ofyn i'w meddygon am frand amgen nad yw'n profi prinder ar hyn o bryd. Fodd bynnag, erys y cwestiwn amlwg: Pam nad yw meddygon yn rhagnodi'r rhain yn awtomatig Dewisiadau amgen EpiPen i ddechrau gyda? Yr ateb byr: Efallai nad ydyn nhw'n gwybod amdanyn nhw.Pa ddewisiadau amgen EpiPen sydd ar gael?

EpiPen oedd yr awto-chwistrellwr epinephrine cyntaf i gael ei farchnata'n gyhoeddus a hwn yw'r unig un ers 1987, yn ôl Dr. Laura Balsamini, Pharm.D., Is-lywydd Cenedlaethol Gwasanaethau Fferylliaeth yn Grŵp Meddygol yr Uwchgynhadledd . Ond ychydig flynyddoedd yn ôl fe newidiodd hynny.

Nawr mae amrywiaeth o ddewisiadau amgen EpiPen ar gael ar y farchnad:

  • Adrenaclick
  • Auvi-Q
  • Symjepi

Purvi Parikh, MD, alergydd ac imiwnolegydd a llefarydd gyda Rhwydwaith Alergedd ac Asthma meddai efallai nad yw llawer o feddygon yn gwybod am ddewisiadau amgen EpiPen, a allai gyfyngu ar fynediad i gleifion. Oherwydd bod EpiPen wedi dominyddu'r farchnad cyhyd, mae ei enw, yn ymarferol, wedi dod yn gyfystyr â'r awto-chwistrellwr epinephrine ei hun, felly gall gymryd amser i'r brandiau eraill ddod yn hysbys.A oes EpiPen generig ar gael?

Mae EpiPen yn feddyginiaeth achub bywyd gyda galw mawr bythol, felly mae wedi dal ei le am amser hir nes i'r cynnydd mewn prisiau a'r prinder ddod i rym, eglura Dr. Balsamini. Nawr mae gweithgynhyrchwyr cyffuriau generig wedi ymgymryd â'r her i gyflenwi'r angen mawr am feddyginiaeth achub bywyd.

Mae yna dri EAI generig a weithgynhyrchir gan Mylan, Teva, ac Impax Laboratories:

  • Generig awdurdodedig ar gyfer EpiPen ac EpiPen Jr (Mylan)
  • Epinephrine (Teva)
  • Generig awdurdodedig ar gyfer Adrenaclick (Impax)

Yn ôl y Gwefan FDA , sy'n darparu diweddariadau dyddiol ar brinder cyffuriau, Epinephrine generic, a weithgynhyrchir gan Teva, a Symjepi, a weithgynhyrchir gan Adamis, nid ydynt yn profi prinder a dylent fod ar gael ar draws fferyllfeydd, meddai Dr. Balsamini.A yw yswiriant iechyd yn cynnwys dewisiadau amgen Epipen?

Gallai yswiriant fod yn rhwystr ychwanegol i EAIs generig,meddai Dr. Parikh. Os nad yw'r brand EpiPen ar gael, rhaid i yswiriant y claf roi caniatâd ymlaen llaw a chymeradwyo'r feddyginiaeth amgen newydd, sy'n cymryd llawer o amser ac yn ddiflas.

Un pwynt pwysig i'w nodi yw, heblaw am y generig awdurdodedig ar gyfer Epipen a weithgynhyrchir gan Mylan, nid oes yr un o'r dewisiadau amgen eraill yn gyfnewidiol, eglura Dr. Balsamini. Ac mae generigau awdurdodedig yn aml yr un mor ddrud ag epinephrine enw brand. Felly, rhaid i ddarparwyr anfon presgripsiwn am gynnyrch generig i'r fferyllfa i ganiatáu i fferyllfeydd ddosbarthu'r cynnyrch generig cost isel a oedd ar gael ar yr adeg honno. Yn fyr, rhaid i feddygon fod yn benodol ynghylch pa union gynnyrch y maent yn ei ragnodi.

Yn gyntaf, dylai cleifion ofyn i'w fferyllydd pa gynnyrch epinephrine sydd mewn stoc, mae Dr. Parikh yn cynghori, a yna gofyn i'w meddyg newid eu presgripsiwn ar sail argaeledd.Ac mae Dr. Balsamini yn awgrymu cleifion nad ydynt yn gallu cyrchu EAI’s drwy’r prinder i wirio’r dyddiad dod i ben ar eu cynnyrch cyfredol.Mae FDA wedi ymestyn y dyddiadau dod i ben bedwar mis o bob lot o EpiPen (chwistrelliad epinephrine, USP) 0.3 mg Auto-Injectors a'i generig awdurdodedig a weithgynhyrchir gan Mylan sydd ar y farchnad yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd ar ôl adolygiad o ddata sefydlogrwydd, meddai. Gall cleifion hefyd gysylltu'n uniongyrchol â'r gwneuthurwr cyffuriau i gael cymorth i ddod o hyd i fferyllfeydd amgen sydd â'r cynnyrch mewn stoc.

Cyhoeddodd FARE ar ei wefan fod gan Auvi-Q, auto-chwistrellydd epinephrine amgen, bartneriaeth ledled y wlad gyda Walgreens i sicrhau bod Auvi-Q 0.15 mg a 0.3 mg ar gael heb unrhyw gost i gleifion sydd â darpariaeth yswiriant masnachol, symudiad a ddylai helpu am ddim. i fyny mwy o auto-chwistrellwyr. (Yn nodweddiadol, mae tag pris serth ar y cynnyrch.) Ar hyn o bryd nid yw Auvi-Q yn profi prinder cyflenwad.