Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Etodolac vs ibuprofen: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Etodolac vs ibuprofen: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Etodolac vs ibuprofen: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Nid oes unrhyw un eisiau byw gydag anghysur neu boen am gyfnodau estynedig o amser, neu o gwbl o ran hynny. Yn ffodus, mae rhyddhadwyr poen presgripsiwn a thros y cownter yn hygyrch yn eich siop gyffuriau agosaf. Er nad ydyn nhw mor gryf â lleddfu poen opioid, sy'n gofyn am werthusiad a phresgripsiwn meddygol mwy manwl, mae NSAIDs fel etodolac neu ibuprofen yn effeithiol ar gyfer trin poen ysgafn i gymedrol.Fel arall, a elwir yn gyffuriau gwrthlidiol anghenfil, mae NSAIDs yn gweithio trwy rwystro cynhyrchu prostaglandinau. Efallai y bydd eich corff yn ymateb i rai cyflyrau meddygol trwy gynhyrchu prostaglandinau, sef y cemegau sy'n gyfrifol am boen, llid a thwymyn. Mae NSAIDs yn blocio ensymau sy'n cynhyrchu prostaglandin - COX-1 a COX-2 - i reoli ymateb llidiol y corff a lleihau poen.Mae etodolac ac ibuprofen yn cael eu dosbarthu fel NSAIDs. Fodd bynnag, mae ganddynt rai gwahaniaethau pwysig.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng etodolac ac ibuprofen?

Weithiau gelwir Etodolac yn ôl ei enw brand (sydd bellach wedi dod i ben), Lodine. Mae ar gael fel cyffur generig a dim ond gyda phresgripsiwn meddyg y gellir ei gael.Mae gan Etodolac hanner oes o tua chwech i saith awr ac mae'n cyrraedd crynodiadau brig yn y gwaed awr i ddwy awr ar ôl ei amlyncu. Fel arfer mae'n cael ei gymryd ddwy i dair gwaith bob dydd ar gyfer poen o arthritis. Mae yna hefyd dabled rhyddhau estynedig etodolac sydd â hanner oes hirach o oddeutu wyth awr ac y gellir ei gymryd unwaith y dydd.

Mae Ibuprofen yn NSAID mwy cyffredin sydd ar gael dros y cownter (OTC). Mae cryfderau uwch ibuprofen hefyd ar gael gyda phresgripsiwn meddyg. Ymhlith enwau brand poblogaidd ibuprofen mae Advil, Motrin, a Midol.

Mae Ibuprofen yn cyrraedd lefelau gwaed brig o fewn awr i ddwy ar ôl ei gymryd. Fodd bynnag, yn wahanol i etodolac, mae gan ibuprofen hanner oes byrrach o gwmpas dwy awr . Daw ibuprofen cryfder presgripsiwn mewn tabled sydd fel arfer yn cael ei chymryd dair i bedair gwaith bob dydd. Daw'r fersiwn OTC mewn tabledi llafar, capsiwlau, ac ataliadau hylif.Prif wahaniaethau rhwng etodolac ac ibuprofen
Etodolac Ibuprofen
Dosbarth cyffuriau Cyffuriau gwrthlidiol anghenfil (NSAID) Cyffuriau gwrthlidiol anghenfil (NSAID)
Statws brand / generig Generig ar gael (brand wedi dod i ben) Brand a generig ar gael
Beth yw'r enw brand? Lodin Advil, Motrin, Midol
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Capsiwlau geneuol
Tabled llafar
Tabled llafar, rhyddhau estynedig
Capsiwlau geneuol
Tabled llafar
Hylif llafar
Chwistrelliad (NeoProfen)
Beth yw'r dos safonol? Ar gyfer poen: 200 i 400 mg bob 6 i 8 awr yn ôl yr angen. Peidiwch â bod yn fwy na dos uchaf o 1200 mg y dydd.

Ar gyfer osteoarthritis neu arthritis gwynegol: Rhyddhewch ar unwaith 300 mg ddwy i dair gwaith bob dydd neu 400 i 500 mg ddwywaith y dydd. Rhyddhau estynedig-rhyddhau 400 i 1000 mg unwaith y dydd. Peidiwch â bod yn fwy na dos uchaf o 1200 mg y dydd.

Ar gyfer poen: 200 i 400 mg bob 4 i 6 awr yn ôl yr angen. Peidiwch â bod yn fwy na dos uchaf o 1200 mg y dydd oni bai bod meddyg yn cyfarwyddo.

Ar gyfer osteoarthritis neu arthritis gwynegol: 400 i 800 mg dair i bedair gwaith bob dydd. Peidiwch â bod yn fwy na dos uchaf o 3200 mg y dydd.

Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Mae hyd y driniaeth yn dibynnu ar gyflwr iechyd, difrifoldeb poen, a ffactorau eraill. Gall triniaeth fod yn dymor byr neu dymor hir. Mae hyd y driniaeth yn dibynnu ar gyflwr iechyd, difrifoldeb poen, a ffactorau eraill. Gall triniaeth fod yn dymor byr neu dymor hir.
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion a phlant 6 oed a hŷn Oedolion a phlant 6 mis oed a hŷn

Amodau wedi'u trin gan etodolac ac ibuprofen

Mae etodolac ac ibuprofen wedi'u labelu i drin poen. Fe'u cymerir yn gyffredin i drin poen acíwt ysgafn i gymedrol o driniaethau deintyddol, meigryn , neu boenau cyhyrau (myalgia).Mae etodolac ac ibuprofen yn arbennig o ddefnyddiol a chymeradwyodd FDA ar gyfer trin poen a llid o osteoarthritis ac arthritis gwynegol. Fel rheol mae angen cryfderau uwch i fynd i'r afael â phoen yn y cymalau mwy difrifol neu boen esgyrn sy'n gysylltiedig ag arthritis. Mewn rhai achosion, gellir trin plant sy'n uwch na'r terfyn oedran a argymhellir gyda'r NSAIDs hyn ar gyfer arthritis idiopathig ieuenctid .

Mae ibuprofen dros y cownter wedi'i labelu i drin twymyn a chrampiau mislif (dysmenorrhea cynradd). Defnyddir ffurf chwistrelladwy o ibuprofen o'r enw NeoProfen i drin ductus arteriosus patent (PDA), math o nam ar y galon, mewn babanod cynamserol.Cyflwr Etodolac Ibuprofen
Poen Ydw Ydw
Osteoarthritis Ydw Ydw
Arthritis gwynegol Ydw Ydw
Arthritis idiopathig ieuenctid Ydw Ydw
Twymyn Ddim Ydw
Dysmenorrhea cynradd Ddim Ydw
Patent ductus arteriosus Ddim Ydw

A yw etodolac neu ibuprofen yn fwy effeithiol?

Mae etodolac ac ibuprofen yn NSAIDs effeithiol ar gyfer lleddfu poen. Mae'r ddau ohonyn nhw'n blocio ensymau cyclooxygenase (COX) i reoli llid a lleihau poen yn y rhai ag arthritis. Fodd bynnag, mae effeithiau etodolac yn para ychydig yn hirach. Felly, efallai y byddai'n well gan rai pobl etodolac ar gyfer ei ddosio amledd is.

Mewn astudiaeth dwbl-ddall cymharu etodolac ac ibuprofen , Roedd 1,446 o gleifion ag arthritis gwynegol yn cael naill ai 150 mg o etodolac ddwywaith y dydd, 500 mg o etodolac ddwywaith y dydd, neu 600 mg o ibuprofen bedair gwaith bob dydd. Canfuwyd bod y ddau ddos ​​o etodolac yn debyg o ran effeithiolrwydd i'r dos ibuprofen. O ran sgîl-effeithiau, profodd y rhai sy'n cymryd etodolac lai o ddiffyg traul, brech a gwaedu stumog na'r rhai sy'n cymryd ibuprofen. Fodd bynnag, gall hyn fod yn gysylltiedig â'r symiau o gleifion cyffuriau a roddwyd.Er nad oes unrhyw dreialon clinigol eraill wedi cymharu etodolac ac ibuprofen yn uniongyrchol, mae gwahanol astudiaethau wedi cymharu NSAIDau eraill ag etodolac neu ibuprofen. Canfu un meta-ddadansoddiad fod y dos dyddiol uchaf o diclofenac yn fwy effeithiol na'r dosau dyddiol uchaf o ibuprofen, naproxen, a celecoxib (ond argymhellir y dos effeithiol isaf o NSAIDs bob amser). Canfu meta-ddadansoddiad arall fod rhai NSAIDs fel piroxicam ac azapropazone bod â risg uchel o wenwyndra tra bod gan ibuprofen dos isel risg isel o wenwyndra. Ar y cyfan, gellir dweud bod NSAIDs yn tueddu i fod yn fwy gwahanol o ran diogelwch yn hytrach nag effeithiolrwydd.

Oherwydd yr ystod eang o opsiynau ar gyfer poen, mae'n bwysig ymgynghori â darparwr gofal iechyd i gael yr opsiwn triniaeth gorau. Gall meddyg neu ddarparwr gofal iechyd ddarparu'r cyngor meddygol priodol ar gyfer cyflyrau meddygol penodol.Cwmpas a chymhariaeth cost etodolac vs ibuprofen

Mae tabledi etodolac generig fel arfer yn dod o dan gynlluniau Medicare ac yswiriant. Os oes gennych gyflyrau meddygol fel arthritis, mae'n debygol y bydd cynlluniau yswiriant yn cynnwys etodolac ar gyfer poen. Gall cost manwerthu etodolac ar gyfartaledd amrywio yn dibynnu ar y dos, ond gallwch dalu tua $ 50 am etodolac trwy ddefnyddio cwpon SingleCare mewn fferyllfeydd sy'n cymryd rhan.

Gan fod ibuprofen ar gael dros y cownter, efallai na fydd rhai ffurflenni yn dod o dan gynlluniau yswiriant. Fodd bynnag, dylai'r rhan fwyaf o gynlluniau Rhan D ac yswiriant Medicare gwmpasu tabledi ibuprofen cryfder presgripsiwn yn dibynnu ar y regimen triniaeth. Yn gyffredinol, mae ibuprofen yn fwy fforddiadwy nag etodolac. Defnyddiwch gwpon SingleCare ar gyfer ibuprofen os oes gennych bresgripsiwn gan eich darparwr gofal iechyd.

Etodolac Ibuprofen
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Oes (tabledi cryfder presgripsiwn)
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D? Ydw Ydw
Dos safonol 300 mg 2 i 3 gwaith bob dydd 400 i 800 mg 3 i 4 gwaith bob dydd
Copay Medicare nodweddiadol $ 0– $ 76 $ 0– $ 22
Cost Gofal Sengl $ 40– $ 80 $ 4– $ 24

Sgîl-effeithiau cyffredin etodolac vs ibuprofen

Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin NSAIDs, gan gynnwys etodolac ac ibuprofen, yw cyfog, diffyg traul (dyspepsia), rhwymedd, dolur rhydd, a phoen yn yr abdomen neu'r stumog. Ar wahân i sgîl-effeithiau gastroberfeddol, gall NSAIDs hefyd achosi pendro, chwyddo yn y dwylo neu'r traed (edema), cur pen, brech, a chanu yn y clustiau (tinnitus). Mae'r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau etodolac ac ibuprofen yn ysgafn ac yn diflannu ar eu pennau eu hunain.

Gall sgîl-effeithiau difrifol NSAIDs gynnwys adweithiau alergaidd, fel brech ddifrifol neu anaffylacsis, o gynhwysion actif neu anactif. Mae sgîl-effeithiau difrifol eraill yn cynnwys effeithiau andwyol gastroberfeddol fel gwaedu stumog a wlserau peptig . Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os ydych chi'n profi gwaed yn y stôl, colli pwysau, neu boen difrifol yn yr abdomen.

Etodolac Ibuprofen
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Cyfog Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Poen abdomen Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Diffyg traul Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Rhwymedd Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Dolur rhydd Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Pendro Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Edema Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Cur pen Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Rash Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%
Tinnitus Ydw 1% –10% Ydw 1% –3%

Efallai na fydd hon yn rhestr gyflawn o effeithiau andwyol a all ddigwydd. Cyfeiriwch at eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd i ddysgu mwy.

Ffynhonnell: DailyMed ( Etodolac ), DailyMed ( Ibuprofen )

Rhyngweithiadau cyffuriau etodolac vs ibuprofen

Oherwydd eu bod yn blocio'r ensym COX-1, sy'n chwarae rôl mewn cynhyrchu platennau a cheuladau gwaed, gall NSAIDs ymyrryd ag effeithiau teneuwyr gwaed. Gall NSAIDs gynyddu'r risg o waedu gan gyfryngau gwrth-gyflenwad fel aspirin a gwrthgeulyddion fel warfarin.

Gall etodolac ac ibuprofen achosi i'r corff gadw hylif ac effeithio ar swyddogaeth yr arennau. O ganlyniad, gall yr NSAIDs hyn gynyddu pwysedd gwaed. Os ydych chi hefyd yn cymryd meddyginiaeth pwysedd gwaed uchel (gwrthhypertensive), fel lisinopril neu losartan, efallai y bydd angen monitro eich pwysedd gwaed wrth gymryd NSAID.

Gall etodolac ac ibuprofen effeithio ar sut mae cyclosporine, digoxin, neu methotrexate yn cael eu clirio o'r corff. Gallai cymryd NSAID arwain at risg uwch o wenwyndra cyclosporine, digoxin, neu methotrexate.

Dewch o hyd i ryngweithiadau cyffuriau posibl eraill isod.

Cyffur Dosbarth cyffuriau Etodolac Ibuprofen
Aspirin Gwrth-gyflenwad Ydw Ydw
Warfarin Gwrthgeulydd Ydw Ydw
Lisinopril
Captopril
Ramipril
Atalydd ensym sy'n trosi angiotensin (ACE) Ydw Ydw
Losartan
Valsartan
Olmesartan
Rhwystrwr derbynnydd Angiotensin (ARB) Ydw Ydw
Furosemide
Hydrochlorothiazide
Diuretig Ydw Ydw
Lithiwm Sefydlogi hwyliau Ydw Ydw
Methotrexate
Pemetrexed
Antimetabolite Ydw Ydw
Cyclosporine Imiwnosuppressant Ydw Ydw
Digoxin Glycosid cardiaidd Ydw Ydw

Ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael rhyngweithiadau cyffuriau posibl eraill.

Rhybuddion etodolac ac ibuprofen

Gall etodolac ac ibuprofen, fel NSAIDs eraill, gynyddu'r risg o ddigwyddiadau thrombotig cardiofasgwlaidd difrifol fel trawiad ar y galon a strôc. Dylid osgoi neu fonitro defnydd NSAID mewn pobl â problemau cardiofasgwlaidd fel methiant y galon, clefyd y galon, a phwysedd gwaed uchel.

Gall defnyddio etodolac neu ibuprofen arwain at risg uwch o ddigwyddiadau niweidiol gastroberfeddol difrifol, fel gwaedu stumog ac wlserau peptig. Heb driniaeth briodol, gall llid, a gwaedu yn y llwybr GI fod yn angheuol. Efallai y bydd gan bobl hŷn risg uwch o ddigwyddiadau niweidiol GI difrifol.

Ni ddylid defnyddio NSAIDs cyn neu ar ôl gweithdrefn y galon o'r enw llawdriniaeth impiad ffordd osgoi rhydweli goronaidd (CABG) .

Gall y rhai sydd â chlefyd yr arennau fod mewn mwy o berygl o gael problemau pellach gyda'r arennau wrth gymryd NSAIDs.

Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd am ragofalon eraill cyn cymryd NSAID.

Cwestiynau cyffredin am etodolac vs ibuprofen

Beth yw etodolac?

Mae etodolac yn gyffur gwrthlidiol anlliwol (NSAID) a ddefnyddir i drin poen a llid. Mae wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin osteoarthritis ac arthritis gwynegol mewn oedolion. Dim ond gyda phresgripsiwn y gellir cael etodolac generig.

Beth yw ibuprofen?

Mae Ibuprofen yn cael ei adnabod yn gyffredin gan enwau brand fel Advil a Motrin. Mae ar gael dros y cownter i drin poen ysgafn i gymedrol, twymyn a chrampiau mislif. Gellir cael ibuprofen cryfder uwch gyda phresgripsiwn i drin poen a llid o osteoarthritis ac arthritis gwynegol.

A yw etodolac ac ibuprofen yr un peth?

Nid yw etodolac ac ibuprofen yr un peth. Er eu bod ill dau yn NSAIDs, mae ganddyn nhw wahaniaethau o ran dosio a sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Mae etodolac yn gyffur presgripsiwn a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer oedolion ag arthritis. Mae Ibuprofen yn fwy hygyrch fel cyffur dros y cownter ar gyfer poen ysgafn a thwymyn.

A yw etodolac neu ibuprofen yn well?

Mae'r NSAID gwell yn dibynnu ar y dos rydych chi'n ei gymryd a'r hyn rydych chi'n ei gymryd. O'i gymharu ag ibuprofen, mae etodolac yn para'n hirach yn y corff, ac felly, gellir ei gymryd llai o weithiau trwy gydol y dydd. Fodd bynnag, gallai fod yn ddrytach nag ibuprofen. Yn seiliedig ar eich cyflwr cyffredinol, gall eich meddyg argymell un dros y llall.

A allaf ddefnyddio etodolac neu ibuprofen wrth feichiog?

Yn gyffredinol, ni argymhellir etodolac ac ibuprofen yn ystod beichiogrwydd. Mae'r defnydd o NSAIDs yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig â risg uwch o ddiffygion geni neu gamesgoriad, yn enwedig yn ystod beichiogrwydd hwyr. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os ydych chi'n ystyried opsiynau triniaeth wrth feichiog .

A allaf ddefnyddio etodolac neu ibuprofen gydag alcohol?

Efallai y bydd cyn lleied o alcohol â phosibl yn iawn wrth gymryd NSAID. Fodd bynnag, gall yfed gormod o alcohol arwain at risg uwch o effeithiau andwyol gastroberfeddol gyda NSAIDs. Alcohol a NSAIDs yn gallu llidro'r stumog a'r leinin berfeddol, a allai arwain at friwiau neu waedu.

A yw etodolac yn lladd poen?

Mae etodolac yn lladd poen yn effeithiol. Mae'n fwyaf effeithiol ar gyfer trin poen a llid a achosir gan arthritis. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer trin poen acíwt ar ôl rhai triniaethau fel llawfeddygaeth ddeintyddol.

A yw etodolac yn gryfach na naproxen?

Mae effeithiolrwydd NSAIDs yn dibynnu ar y dos a gymerir, ymhlith ffactorau eraill. Mae popeth yn gyfartal, etodolac a naproxen yn gymharol o ran effeithiolrwydd. Yn ôl astudiaethau dwbl-ddall, mae etodolac a naproxen yn yr un mor effeithiol ar gyfer trin arthritis gwynegol. Mae'r ddau gyffur hefyd yn cael eu goddef yn dda o ran sgîl-effeithiau.