Prif >> Addysg Iechyd >> Beth sy'n achosi potasiwm isel?

Beth sy'n achosi potasiwm isel?

Beth syAddysg Iechyd

Heb os, rydych chi wedi clywed bod afal y dydd yn cadw'r meddyg i ffwrdd. Ond beth am fanana y dydd? Mae angen potasiwm ar eich corff i weithredu. Mae'n un o'r mwynau hanfodol ar gyfer iechyd . Mae'n helpu i reoleiddio cydbwysedd hylif eich corff, yn cynnal system electrolyt eich corff, yn lleihau pwysedd gwaed, ac yn lleihau'ch risg o gael strôc.

Fodd bynnag, o ran potasiwm, mae cydbwysedd yn bwysig.Gall gormod o botasiwm, o'r enw hyperkalemia, achosi gwendid, blinder, colli swyddogaeth cyhyrau, ac arafu curiad y galon. Gall rhy ychydig o botasiwm, o'r enw hypokalemia, achosi gwendid cyhyrau, twtio'r cyhyrau, crychguriadau'r galon a chrampiau - gall hefyd arwain at barlys a methiant anadlol.

Gall lefelau isel o botasiwm achosi problemau iechyd difrifol , fel pwysedd gwaed uchel a cherrig arennau, a dyna pam ei bod yn ddefnyddiol gwybod sut i adnabod symptomau potasiwm isel a beth allai fod yn ei achosi. Yn ffodus, yn aml gallwch chi godi lefelau potasiwm ar eich pen eich hun trwy ddeiet a ychwanegiad . Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Beth sy'n cael ei ystyried yn potasiwm isel?

Lefelau potasiwm isel yw lefelau potasiwm gwaed o dan 3.5 mEq / L; gall llai na 2.5 mEq / L fygwth bywyd. Mae'r lefelau potasiwm arferol, i'r mwyafrif o bobl, fel arfer rhwng 3.5 a 5.0 mEq y litr (mEq / L), yn ôl a Diweddariad clinigol 2018 . Mae unrhyw beth uwch na 5.0 mEq / L yn cael ei ystyried yn uchel, a gall lefelau uwch na 6.0 fod yn beryglus ac efallai y bydd angen sylw meddygol ar unwaith.Nodyn: Mae hypokalemia yn anghyffredin mewn pobl sydd â swyddogaeth arferol yr arennau.

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn mynd at y meddyg am lefel isel o botasiwm neu oherwydd eu bod yn credu eu bod yn hypokalemig. Fel arfer, mae'n cael ei ganfod pan fyddwch chi'n cael gwaith gwaed oherwydd bod gennych symptomau salwch arall, fel anhwylder adrenal, neu pan fydd gennych waith labordy arferol wedi'i wneud, sy'n aml yn angenrheidiol os ydych chi'n cymryd diwretig.

Beth yw rhai symptomau potasiwm isel?

Nid yw llawer o bobl yn profi unrhyw symptomau hypokalemia nes ei fod yn ddifrifol, a bod maint y potasiwm wedi gostwng o dan 3.0 mEq / L.Efallai y bydd pobl â diffyg potasiwm cymedrol yn profi:

 • Rhwymedd
 • Gwendid cyhyrau
 • Blinder
 • Teimlad cyffredinol o falais

Mae symptomau diffyg potasiwm difrifol yn cynnwys:

 • Twitches cyhyrau
 • Crampiau cyhyrau
 • Gwendid cyhyrau
 • Parlys
 • Rhythmau neu groen y pen annormal
 • Problemau arennau
 • Colli archwaeth, cyfog, a chwydu
 • Blodeuo a rhwymedd
 • Blinder
 • Tingling neu fferdod
 • Gwasgedd gwaed uchel
 • Fainting

Sut mae diagnosis o hypokalemia?

Nid yw potasiwm isel yn salwch ynddo'i hun, ond yn hytrach mae'n symptom o gyflwr neu glefyd sylfaenol. Pan ganfyddir potasiwm isel, gallai eich meddyg awgrymu profion ychwanegol i benderfynu ar yr achos. Gallai profion gwaed pellach wirio am glwcos, magnesiwm, calsiwm, sodiwm, ffosfforws, hormonau thyroid, ac aldosteron. Efallai y bydd eich meddyg hefyd yn archebu electrocardiogram (EKG) i wirio'r gweithgaredd trydanol yn eich calon.Mae pedwar nod sylfaenol wrth drin lefelau potasiwm isel:

 • Gostyngiad mewn colledion potasiwm
 • Ail-lenwi potasiwm
 • Gwerthuso gwenwyndra posib
 • Penderfynu ar achos, i atal penodau yn y dyfodol

Mae hefyd yn hanfodol trin y cyflyrau meddygol sylfaenol neu ddileu'r achos. Er enghraifft, os yw gor-ddefnyddio carthyddion yn achosi hypokalemia, yna dylai mynd i'r afael â'r angen corfforol neu seicolegol am garthyddion fod yn rhan o'r cynllun triniaeth. Os oes angen diwretig ar glaf, gallai ei feddyg drafod amnewidiadau sy'n caniatáu i botasiwm aros yn y corff (diwretig sy'n arbed potasiwm) neu a allai ragnodi atchwanegiadau potasiwm bob dydd.I bobl â photasiwm hynod isel, gallai meddyg argymell triniaeth fewnwythiennol.

Beth sy'n achosi potasiwm isel?

Er bod potasiwm yn faethol rydyn ni'n ei gael o fwyd, anaml y mae diet yn unig yn achosi hypokalemia. Mae yna sawl achos posib o hypokalemia a rhai poblogaethau sydd â risg uwch o ddiffyg. Mae'r rhain yn cynnwys: • Chwydu neu ddolur rhydd yn aml (gan gynnwys o fwlimia neu gam-drin carthydd)
 • Chwysu gormodol
 • Yn yfed gormod o alcohol
 • Maethiad gwael ac eraill diffygion maethol , fel magnesiwm neu ddiffyg asid ffolig
 • Anhwylderau adrenal, fel clefyd Cushing
 • Clefyd cronig yr arennau
 • Anhwylderau prin, fel syndrom Liddle, syndrom Bartter, syndrom Gitelman
 • Lewcemia
 • Clefyd llidiol y coluddyn
 • Pobl â pica (yn enwedig os ydyn nhw'n bwyta clai, gan fod y clai yn clymu potasiwm yn y llwybr gastroberfeddol ac yn gallu achosi mwy o ysgarthiad potasiwm)
 • Pobl sy'n cymryd rhai meddyginiaethau, fel diwretigion

Hypokalemia a achosir gan feddyginiaeth

Meddyginiaethau penodol gall hefyd achosi lefelau potasiwm isel, gan gynnwys:

 • Diuretig: Mae gan oddeutu 80% o bobl sy'n cymryd diwretigion ddiffyg potasiwm oherwydd cynnydd mewn troethi. Gellir rhagnodi diwretigion, neu bilsen dŵr, i gleifion â phwysedd gwaed uchel, methiant y galon a chlefyd yr arennau. Diuretig yw achos mwyaf cyffredin hypokalemia.
 • Laxatives: Gall carthyddion achosi colli potasiwm yn y stôl.
 • Cyffuriau agonydd beta-adrenergig: Gall broncoledydd, steroidau, neu theophylline (a ddefnyddir ar gyfer asthma, emffysema, a COPD) effeithio ar lefelau potasiwm serwm a glwcos yn y gwaed.
 • Rhai gwrthfiotigau: Mewn dosau mawr, gall rhai gwrthfiotigau gynyddu ysgarthiad potasiwm trwy'r arennau.
 • Inswlin: Dosau mawr o inswlin, a allai drinHyperosmolarHyperglycemigSyndrom Nonketotic(HHNS), cyflwr peryglus a achosir gan lefelau siwgr gwaed uchel iawn,yn aml yn cael eu hategu â photasiwm mewnwythiennol.

A yw potasiwm isel yn beryglus?

Gall hypokalemia gyfrannu at, neu achosi materion iechyd eraill, gan gynnwys: • Gwasgedd gwaed uchel
 • Cerrig yn yr arennau
 • Llai o ddwysedd mwynau esgyrn
 • Anoddefiad glwcos gyda mwy o risg o ddatblygu diabetes math 2
 • Ysgarthiad calsiwm wrinol
 • Sensitifrwydd halen

Gall lefelau potasiwm isel iawn achosi cyflyrau iechyd mwy difrifol, fel problemau rhythm y galon, a gallant beri i'ch calon stopio.

CYSYLLTIEDIG: 13 arwydd o broblemau ar y galon sy'n werth poeni amdanynt

Sut i godi lefelau potasiwm

Mewn achosion ysgafn o hypokalemia, gall lefelau potasiwm normaleiddio o fewn ychydig ddyddiau ar ôl i chi ddechrau cynyddu cymeriant potasiwm. Gall sicrhau eich bod chi'n bwyta digon o fwydydd llawn potasiwm bob dydd helpu i hybu a chynnal lefelau potasiwm iach. Y cymeriant potasiwm dyddiol a argymhellir, yn ôl y Academïau Cenedlaethol y Gwyddorau, Peirianneg a Meddygaeth (NASEM) yw:

 • Oedolion iach: 3,400 mg y dydd i ddynion, 2,600 i ferched (19 oed a hŷn)
 • Pobl ifanc rhwng 14 a 18 oed: 3,000 mg gwryw, 2,300 mg benywaidd
 • Plant 9 i 13 oed: 2,500 mg gwryw, 2,300 mg benywaidd
 • Plant 4 i 8 oed: 2,300 mg gwryw, 2,300 mg benywaidd
 • Plant 1 i 3 oed: 2,000 mg ar gyfer dynion a menywod
 • Babanod rhwng 7 a 12 mis oed: 860 mg ar gyfer dynion a menywod
 • Geni i 6 mis: 400 mg ar gyfer dynion a menywod

Bwydydd sy'n llawn potasiwm

Y pum bwyd uchaf mewn lefelau potasiwm yw:

Bwyd sy'n llawn potasiwm Maint gweini Swm y potasiwm Canran gwerth dyddiol *
Bricyll sych ½ cwpan 1,101 mg 32.3% -42.3%
Corbys wedi'u coginio 1 cwpan 731 mg 21.5% -28.1%
Tocynnau sych ½ cwpan 699 mg 20.5% -26.8%
Sboncen mesen stwnsh 1 cwpan 644 mg 18.9% -24.7%
Raisins ½ cwpan 618 mg 18.1% -23.7%

* I oedolion

Mae bwydydd potasiwm uchel eraill yn cynnwys:

 • Tatws wedi'u pobi
 • Ffa aren
 • Orennau / sudd oren
 • Ffa soia
 • Bananas
 • Afocados
 • Bran
 • Moron
 • Llaeth
 • Menyn cnau daear
 • Eog
 • Sbigoglys
 • Tomatos
 • Germ gwenith

Ychwanegiadau potasiwm

Y ffordd orau i godi lefelau potasiwm yn gyflym yw trwy gymryd ychwanegiad potasiwm, y mae llawer ohono ar gael dros y cownter, meddai. Linda Girgis , MD, meddyg teulu wedi'i ardystio gan fwrdd mewn practis preifat yn South River, New Jersey. Unwaith y bydd y lefel yn cyrraedd y lefel arferol, efallai y gallwch chi roi'r gorau i'r atchwanegiadau a chynnal lefelau potasiwm trwy ddeiet.

Fodd bynnag, gall cymryd atchwanegiadau fod yn beryglus. Gallai atchwanegiadau potasiwm achosi mân sgîl-effeithiau gastroberfeddol neu lefelau uchel iawn o potasiwm.

Gall cael lefelau potasiwm yn rhy uchel fod yr un mor beryglus â phan fyddant yn rhy isel. Gall y naill eithaf neu'r llall arwain at arrhythmias cardiaidd a phroblemau eraill, meddai Dr. Girgis. Y peth gorau yw gweithio gyda'ch meddyg wrth gymryd atchwanegiadau fel bod eich lefelau potasiwm yn cael eu monitro i sicrhau eu bod yn yr ystod ddiogel.

Efallai na fydd atchwanegiadau dros y cownter yn ddigon os yw eich lefel potasiwm yn isel iawn.Mae'r FDA yn cyfyngu atchwanegiadau i lai na 100 mg o botasiwm, sef dim ond ffracsiwn o'r cymeriant dyddiol a argymhellir. Gall meddygon ragnodi ychwanegiad potasiwm mwy grymus i gleifion â hypokalemia.

Mae yna hefyd sawl math gwahanol o atchwanegiadau potasiwm:

 • Potasiwm clorid
 • Citrad potasiwm
 • Ffosffad potasiwm
 • Bicarbonad potasiwm
 • Aspartate potasiwm

Gall fod yn heriol gwybod pa fath yw'r ychwanegiad potasiwm gorau i chi. Mae potasiwm clorid yn cael ei ddefnyddio amlaf ar gyfer pobl sydd â diffyg potasiwm, yn ôl Dr. Girgis, Mae ffosffad potasiwm yn ddefnyddiol os yw'r claf hefyd yn ddiffygiol o ffosffad. Os yw claf yn dueddol o gerrig arennau, gallai sitrad potasiwm fod yn ddefnyddiol gan fod y sitrad yn gallu glynu wrth y calsiwm mewn wrin, gan atal ffurfio grisial. Mae hi'n argymell ceisio cyngor meddygol cyn cymryd unrhyw atchwanegiadau.