Prif >> Addysg Iechyd >> 10 arwydd cynnar o ddiabetes a phryd i weld darparwr gofal iechyd

10 arwydd cynnar o ddiabetes a phryd i weld darparwr gofal iechyd

10 arwydd cynnar o ddiabetes a phryd i weld darparwr gofal iechydAddysg Iechyd

A ydych wedi sylwi eich bod yn rhy sychedig yn ddiweddar - ac yn mynd i'r ystafell ymolchi yn ddi-stop? Mae'n debygol ei fod wedi digwydd i chi ar ryw adeg am ryw reswm neu'i gilydd. Ond yr hyn nad ydych efallai'n ei sylweddoli yw pan fydd y ddau symptom hyn yn gronig, gall fod yn arwyddion o ddiabetes, cyflwr lle mae eich siwgr gwaed allan o reolaeth.

Mae mwy na 100 miliwn o Americanwyr yn byw gyda naill ai diabetes neu prediabetes, yn ôl y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau (CDC) - ac nid yw'r mwyafrif ohonyn nhw'n gwybod bod ganddyn nhw. Mae hynny oherwydd bod llawer yn colli'r arwyddion cynnar o ddiabetes, naill ai oherwydd gall symptomau cynnar diabetes fod mor ysgafn, maen nhw'n annirnadwy neu nid ydyn nhw'n gwybod am beth i edrych.Beth yw'r gwahanol fathau o ddiabetes?

Fel rheol, mae'r corff yn defnyddio inswlin i helpu celloedd cyhyrau a braster i gymryd glwcos (math o siwgr) i'w ddefnyddio fel egni, meddai Erica Weitzner , MD, endocrinolegydd yn Summit Medical Group yn New Jersey. Pan fyddwch chi'n datblygu diabetes, bydd eich corff yn stopio defnyddio inswlin yn effeithiol, sy'n caniatáu i siwgr gronni yn eich llif gwaed. • Diabetes math 1 yn digwydd pan fydd eich pancreas yn methu â chynhyrchu inswlin - mae'r system imiwnedd yn dinistrio'r celloedd sy'n ei gynhyrchu. Fe'i gelwid gynt yn ddiabetes ieuenctid, gall ddigwydd ar unrhyw oedran.
 • Diabetes math 2 yn digwydd pan nad yw'ch celloedd yn ymateb cystal i inswlin ag y dylent, ac mae angen inswlin ychwanegol i gyflawni'r un effaith ag o'r blaen, eglura Dr. Weitzner. Mae'n effeithio'n bennaf ar oedolion.
 • Prediabetes yn digwydd pan fydd eich lefelau siwgr yn y gwaed yn uwch na'r arfer, ond ddim yn ddigon uchel i gael diagnosis o ddiabetes Math 2.
 • Diabetes beichiogi yn digwydd pan fydd hormonau menyw feichiog yn effeithio ar ei gallu i gynhyrchu digon o inswlin i'w chorff. O gwmpas 7% o ferched yn datblygu diabetes yn ystod beichiogrwydd.

CYSYLLTIEDIG: Triniaethau a meddyginiaethau diabetes

10 arwydd bod diabetes gennych

Mae 10 prif arwydd cynnar o ddiabetes yn ôl y Ymchwil Diabetes yr Ifanc sylfaen: 1. Troethi mynych: Pan fyddwch chi'n ymweld â'r ystafell ymolchi yn amlach na'r arfer, gall olygu bod eich arennau'n ceisio dileu gormod o siwgr o'ch gwaed.
 2. Syched eithafol: Rydych chi'n colli llawer o ddŵr pan fyddwch chi'n defnyddio'r ystafell orffwys trwy'r amser. Gall hynny arwain at ddadhydradu a sbarduno teimladau o syched gormodol, a fydd yn debygol o arwain at yfed mwy o hylifau (a mynd i'r ystafell ymolchi yn fwy).
 3. Ceg sych neu groen sych: Gall dadhydradiad wneud i'ch ceg deimlo fel anialwch a gwneud i'ch croen deimlo'n dynn neu'n cosi.
 4. Blinder neu wendid: Gall gwendid eithafol, syrthni, neu gysgadrwydd fod yn arwyddion bod eich siwgr gwaed allan o whack. Gall hyn achosi pendro - neu lewygu hyd yn oed - os bydd eich siwgr gwaed yn dod yn beryglus o uchel neu'n isel. Mae rhai pobl yn mynd mor wan fel eu bod yn colli ymwybyddiaeth ac yn methu ag adennill ymwybyddiaeth eto. Cyfeirir at hyn weithiau fel a coma diabetig , a gall fod yn gymhlethdod sy'n peryglu bywyd.
 5. Mwy o archwaeth neu golli pwysau heb esboniad: Os na all eich corff gael digon o egni o brosesu'r siwgr yn y bwyd rydych chi'n ei fwyta efallai y byddwch chi'n sylwi ar gynnydd anarferol yn eich chwant bwyd neu hyd yn oed golli pwysau yn sydyn ac yn anesboniadwy.
 6. Toriadau iachâd araf: Gall lefelau siwgr gwaed uchel gryfhau'ch pibellau gwaed, sy'n ei gwneud hi'n anoddach i waed symud o amgylch eich corff. Mae cylchrediad gwael yn golygu mai ychydig o grafiadau neu friwiau sy'n gwella'n arafach.
 7. Heintiau burum: Mae burum yn bwydo ar siwgr. Pan fydd gormod o glwcos yn cylchredeg yn eich corff, gall achosi gordyfiant o furum - i ddynion a menywod.
 8. Poen neu fferdod mewn eithafion: Mae difrod i'r nerfau yn digwydd mewn cleifion diabetig, oherwydd siwgr gwaed uchel a lefelau uwch o fraster. Gall hynny achosi niwed i'r nerf, a elwir hefyd yn niwroopathi diabetig . Efallai y byddwch chi'n sylwi ar oglais yn eich dwylo a'ch traed. Gall difrod i'r nerfau hefyd effeithio ar organau mewnol, fel eich pledren.
 9. Newidiadau i'r weledigaeth: Gall newidiadau mewn golwg fod yn rhagflaenydd clefyd llygaid diabetig . Gall diabetes heb ei drin, neu ddiabetes a reolir yn wael, arwain at broblemau gyda golwg, a dallineb hyd yn oed.
 10. Ffrwythlondeb, neu anadl arogli melys: Pan fydd eich corff yn ceisio dileu gormod o siwgr, gall wneud i'ch anadl arogli'n felys oherwydd cetonau uchel.

CYSYLLTIEDIG: Beth yw lefelau glwcos gwaed arferol?

Gall diabetes math 1 ymddangos yn sydyn iawn gyda dim ond ychydig ddyddiau neu wythnosau o symptomau neu deimlo'n sâl, meddai Dr. Weitzner. Weithiau mae symptomau diabetes yn cychwyn yn sydyn mewn diabetes Math 2; ond fel rheol mae'n symud ymlaen yn arafach gyda rhai pobl â symptomau am fisoedd cyn iddynt gael eu diagnosio. Mae yna hefyd nifer yr achosion o ddiabetes pancreatig, sydd weithiau'n digwydd ar ôl tynnu'r pancreas.

Efallai y bydd yr arwyddion rhybuddio ar gyfer diabetes yn dibynnu ar y math o ddiabetes rydych chi'n ei ddatblygu. Mae'r Cymdeithas Diabetes America a Cymdeithas Beichiogrwydd America rhowch esboniad trylwyr a manwl o'r symptomau ar gyfer y gwahanol fathau o ddiabetes, isod mae crynodeb cyddwys.Symptom Diabetes math 1 Diabetes math 2 Prediabetes Diabetes beichiogi
Troethi Aml + + + +
Syched eithafol + + + +
Ceg sych neu groen sych + + + +
Blinder neu wendid + + + +
Mwy o archwaeth neu golli pwysau heb esboniad * + + + +
Toriadau iachâd araf + + + +
Heintiau burum + +
Poen neu fferdod mewn eithafion + +
Newidiadau i'r weledigaeth + + + +
Ffrwythlondeb, neu anadl arogli melys + + + +

* Mae colli pwysau anesboniadwy fel arfer yn arwydd o ddiabetes Math 1.

Sut mae diabetes heb ddiagnosis yn teimlo?

Yn ychwanegol at y symptomau uchod, efallai y byddwch chi'n teimlo'n niwlog neu'n gyffredinol oddi ar y cilfach os ydych chi'n datblygu diabetes. Llawer o weithiau rwy'n cael cwynion bod fy nghleifion yn teimlo'n ddigalon, eglura Patrick McEneaney , DPM, podiatrydd ag arbenigedd mewn gofal traed diabetes yn Chicago a Phrif Swyddog Gweithredol Arbenigwyr Traed a Ffêr Gogledd Illinois. Gall teimlo pen ysgafn, pendro, gwan, cyfog a sychedig wneud i chi deimlo'n sâl - ac mae'r rhain i gyd yn arwyddion o ddiabetes.

Beth yw'r ffactorau risg ar gyfer diabetes?

Os ydych chi mewn perygl mawr o gael diabetes, bydd angen i chi fod hyd yn oed yn fwy gwyliadwrus ynghylch symptomau cynnar diabetes.Ffactorau risg diabetes Math 1

Yn ôl y Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy , gall hanes teulu ac oedran ifanc gynyddu eich risg ar gyfer diabetes Math 1.

Mae hanes teulu yn chwarae rhan fawr; os oes diabetes ar eich rhieni neu bobl eraill yn eich teulu, mae gennych risg uwch o ddatblygu diabetes, eglura Dr. Weitzner.Ffactorau risg diabetes Math 2

Efallai eich bod mewn risg uchel o ddatblygu Diabetes math 2 os ydych:

 • Yn rhy drwm neu'n ordew
 • Yn 45 oed neu'n hŷn
 • Meddu ar hanes teuluol o ddiabetes, clefyd y galon neu strôc
 • Meddu ar bwysedd gwaed uchel neu lefelau isel o HDL, neu golesterol da
 • Byw ffordd o fyw anactif
 • Yn flaenorol, cawsom ddiagnosis o ddiabetes yn ystod beichiogrwydd, iselder ysbryd, neu syndrom ofari polycystig (POC)
 • Fe wnaethoch chi eni babi a oedd yn pwyso naw pwys neu fwy.

Os ydych chi'n Ddu, Sbaenaidd, Americanaidd Brodorol, Latino neu Asiaidd, mae risg uwch i chi gael diabetes Math 2 a diabetes yn ystod beichiogrwydd. Mae'r ffactorau risg ar gyfer prediabetes yr un peth â'r ffactorau risg ar gyfer diabetes Math 2.Ffactorau risg diabetes beichiogi

Yn ôl Clinig Mayo , rydych chi mewn mwy o berygl o ddatblygu diabetes yn ystod beichiogrwydd:

 • Yn hŷn na 25 oed
 • Meddu ar hanes teuluol o ddiabetes Math 2
 • Meddu ar hanes personol â diabetes
 • Oedd dros bwysau cyn beichiogi

Pryd i weld arbenigwr gofal iechyd diabetes

Mae'n syniad da mynd at eich darparwr gofal sylfaenol os oes gennych chi unrhyw un o'r arwyddion rhybuddio cynnar o ddiabetes.Os ydych chi'n amau ​​bod gennych ddiabetes, y cam cyntaf fyddai gwneud apwyntiad gyda'ch meddyg gofal sylfaenol, fel eich ymarferydd teulu, internist neu bediatregydd, meddai. Soma Mandal , MD, o Summit Medical Group yn Berkeley Heights, New Jersey. Byddent yn siarad â chi am ba symptomau rydych chi'n eu cael, yn trafod hanes meddygol eich teulu, a sut le yw eich ffordd o fyw.

Mae'n bwysig nodi: Os yw rhywun wedi bod yn cael mwy o syched a troethi, yna'n datblygu cyfog a chwydu, efallai y bydd angen iddynt fynd i'r ysbyty oherwydd gall siwgrau uchel iawn fod yn beryglus, meddai Dr. Weitzner.

Mae Prediabetes a chyfnod cynnar o ddiabetes Math 2 yn cael ei reoli'n nodweddiadol gan eich darparwr gofal sylfaenol, meddai Dr. Weitzner, ond mae'n debyg y byddant yn eich anfon am brofion diabetes, sy'n cynnwys prawf gwaed a wneir ddwywaith yn nodweddiadol i gadarnhau'r canlyniadau. Yn ystod beichiogrwydd, neu ar adegau eraill, gall profi am ddiabetes gynnwys yfed rhywbeth melys iawn a gwirio'ch siwgr gwaed cyn i chi ei yfed ac ychydig weithiau ar ôl eich yfed, esboniodd.

Os cewch ddiagnosis o ddiabetes, mae yna ychydig o wahanol arbenigwyr y byddwch chi'n eu gweld, gan gynnwys endocrinolegydd, darparwr gofal iechyd sy'n arbenigo mewn trin diabetes.

Efallai y byddwch hefyd yn gweld podiatrydd, a elwir hefyd yn feddyg traed, oherwydd mae gofal traed yn bwysig i unrhyw unigolyn sydd wedi'i ddiagnosio â diabetes. Gall gofal traed a gwiriadau helpu i atal a thrin briwiau (doluriau agored) ar y traed - un o gymhlethdodau mwyaf cyffredin diabetes, yn ogystal â materion mwy difrifol fel niwroopathi.

Neu, efallai y byddwch chi'n ymweld ag offthalmolegydd, a elwir hefyd yn feddyg llygaid. Retinopathi diabetig yn gyflwr y gallai rhai cleifion â diabetes ei brofi, lle mae pibellau gwaed bach yn cael eu difrodi a gallant arwain at olwg aneglur ac yn y pen draw colli golwg. Dylai unrhyw un sydd â diabetes weld eu meddyg llygaid yn flynyddol.

Os ydych chi'n profi symptomau, peidiwch ag aros am eich ymweliad blynyddol - ffoniwch eich darparwr gofal iechyd ar unwaith.