Prif >> Addysg Iechyd >> 5 peth y dylai menywod eu gwybod am iechyd y galon

5 peth y dylai menywod eu gwybod am iechyd y galon

5 peth y dylai menywod eu gwybod am iechyd y galonAddysg Iechyd

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cefais abladiad cardiaidd i drwsio cyflwr y galon o'r enw tachycardia supraventricular, neu SVT. Ac er na chymerodd y weithdrefn cleifion allanol yn rhy hir ar ei phen ei hun, roedd wedi bod yn daith 10 mlynedd i gyrraedd y pwynt hwnnw. Pan adroddais fy symptomau am y tro cyntaf i'm meddyg - cynnydd sydyn, syfrdanol yng nghyfradd y galon, pen ysgafn a phwysau'r frest - dywedwyd wrthyf fy mod newydd dalu gormod o sylw i'm corff. Yna, anfonwyd fi ar fy ffordd. Tua degawd, pum monitor calon, a thri cardiolegydd yn ddiweddarach, cafodd fy SVT ei ddiagnosio a'i osod o'r diwedd. Rhan o'r rheswm y cymerodd fy nhriniaeth cyhyd yw oherwydd i mi anwybyddu un o reolau cardinal menywod ac iechyd y galon: Peidiwch â gadael i'ch darparwr gofal iechyd eich brwsio.

Mae'n bwysig bod menywod yn wirioneddol eiriol dros gael eu gwerthuso'n iawn neu eu trin yn iawn pan fydd ganddynt glefyd cardiofasgwlaidd neu ffactorau risg oherwydd ein bod yn gwybod bod menywod yn cael eu hymgymryd yn oftentimes, eglura Kathryn Lindley, MD , cadeirydd Cyngor Clefyd Cardiofasgwlaidd mewn Menywod Coleg Cardioleg America.CYSYLLTIEDIG: Beth yw cyfradd curiad y galon arferol?5 peth i'w wybod am iechyd calon menywod

Peidiwch â gorffen yn yr un sefyllfa ag yr oeddwn i ynddo. Bydd y pum peth hyn y dylech chi eu gwybod am glefyd y galon mewn menywod yn eich hysbysu am bob ymweliad â'ch darparwr gofal iechyd.

1. Mae eich risg yn cynyddu ar ôl y menopos

Yn gyffredinol, mae menywod yn llai tebygol o fod â phroblemau cardiaidd na dynion— tan y menopos . Mae risg cardiofasgwlaidd yn parhau i gynyddu gydag oedran yn ystod bywyd merch, er bod y risg honno'n tueddu i gynyddu'n fwyaf sydyn adeg y menopos, meddai Dr. Lindley. Mae llawer ohono'n gysylltiedig â newidiadau hormonau. Mae ein hormonau rhyw brodorol yn debygol o amddiffyn menywod ac wrth i'r hormonau rhyw hynny ddechrau newid a chrwydro wrth inni fynd trwy'r menopos, mae llawer o'r ffactorau risg cardiofasgwlaidd hynny'n dechrau cynyddu.Felly er y dylech chi bob amser fod yn wyliadwrus am eich calon wrth ichi heneiddio, mae'n bwysig iawn cael gwiriadau blynyddol ar ôl taro'r menopos. Yr oedran cyfartalog ar gyfer trawiad cyntaf ar y galon yw 66 i ddynion ond nid yw tan 70 i ferched.

2. Gall cymhlethdodau beichiogrwydd arwain at gymhlethdodau'r galon

Os ydych chi wedi cael babi, un o'r pethau pwysicaf i'w wybod ar ôl beichiogrwydd yw cymhlethdodau penodol eich gwneud yn fwy agored i broblemau'r galon yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae'r risg ychwanegol honno'n cychwyn mewn tua 20 neu 30 mlynedd postpartum, yn amcangyfrif John Osborne, MD, Ph.D., cyfarwyddwr cardioleg yng Nghanolfan LowT / HerKare . Os oeddech chi'n profi genedigaeth gynamserol, preeclampsia, diabetes yn ystod beichiogrwydd, neu'n ailadrodd camesgoriadau, gallai effeithio ar eich iechyd cardiofasgwlaidd. Mae endometriosis hefyd yn codi'ch risg o glefyd rhydwelïau coronaidd hyd at 400% i ferched iau na 40 oed.

Mae'n bwysig gwybod, os oedd gennych unrhyw un o'r cyflyrau hynny, meddai Dr. Lindley, eich bod mewn mwy o berygl a dylech siarad â'ch meddyg amdano a chael eich sgrinio ychydig yn fwy gofalus a chael eich trin ychydig yn fwy ymosodol am eich ffactorau risg.CYSYLLTIEDIG: Sut i ofalu am eich calon yn ystod beichiogrwydd

3. Gall symptomau trawiad ar y galon mewn menywod fod yn wahanol

Mae symptomau safonol trawiad ar y galon yn adnabyddus: pwysedd y frest, poen sy'n pelydru yn eich braich chwith, a diffyg anadl. Ond, meddai Dr. Osborne, dim ond mewn traean o fenywod y mae'r dangosyddion dilysnod hynny i'w cael fel rheol profi trawiad ar y galon .

I fenywod, y symptomau mwy nodweddiadol yw blinder neu fyrder anadl, meddai. Ond y broblem yw bod llawer o bethau'n achosi'r rheini. Gall y symptomau mewn menywod fod yn llai yn eich wyneb.Mae Dr. Lindley yn cytuno, gan nodi rhai symptomau eraill i ferched edrych allan am gyfog a chwysu, yn ychwanegol at yr anghysur mwy safonol yn y frest. Mae poen yn y gwddf, y cefn neu'r ên hefyd yn arwyddion o drawiad ar y galon mewn menywod.

4. Mae'n anoddach gwneud diagnosis o broblemau'r galon mewn menywod

Angiogramau yw'r brif ffordd i ddod o hyd i gulhau neu rwystrau mewn rhydwelïau'r galon. Fodd bynnag, maent yn llai effeithiol i fenywod. Mae calonnau menywod yn llai, ac maent yn tueddu i ddatblygu rhwystrau mewn rhydwelïau llai nad ydyn nhw mor hawdd eu canfod ar y sgan. Yn golygu, fe allech chi gael prawf clir, ar y prawf, ond mae gennych chi fater yn parhau.5. Efallai na chewch eich ystyried mor ddifrifol

Y realiti trist yw y gallai fod yn rhaid i'r rhan fwyaf o fenywod, fel fi, fynd trwy sawl darparwr gofal iechyd cyn dod o hyd i un sydd wir yn ymchwilio i'w pryderon calon. Fodd bynnag, nid yw allan o falais - mae hyn oherwydd camsyniad cyffredin yn y byd gofal iechyd.

Mae [menywod] yn tueddu i gael eu trin yn llai ymosodol â meddyginiaethau ac mae ganddynt gyfradd marwolaethau ychydig yn uwch [o ganlyniad], eglura Dr. Osborne. Rydym yn gweld dynion mewn perygl o gael clefyd y galon a menywod nid cymaint, ond mewn gwirionedd nid yw hynny'n wir. Byddwch yn barhaus os ydych chi'n poeni am iechyd eich calon. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o geisiau i gyrraedd y darparwr gofal iechyd cywirbecause gallant weithiau ymdrechu'n anfwriadol i werthuso a diagnosio menywod yn iawn â phryderon cardiaidd.CYSYLLTIEDIG: Ystadegau clefyd y galon yn ôl rhyw

Dewch o hyd i feddyg y gallwch chi deimlo'n hyderus y bydd yn cymryd eich pryderon o ddifrif a bydd yn gwneud asesiad risg o'ch iechyd cardiofasgwlaidd yn briodol, meddai Dr. Lindley. Rydym am sicrhau bod menywod yn cael eu sgrinio a'u cynghori yn briodol a'u bod yn cael eu gwerthuso'n briodol pan fydd ganddynt broblemau.Felly dewch o hyd i ddarparwr gofal iechyd sy'n gweithio gyda chi fel partner iechyd, yn hytrach nag unrhyw ddarparwr gofal iechyd yn unig. Rhywun a fydd yn gwrando ar eich pryderon ac yn eu cymryd o ddifrif, rhywun rydych chi'n cysylltu â nhw, a rhywun sy'n meithrin ymdeimlad o barch at ei gilydd. Efallai y bydd eich iechyd yn dibynnu arno.