Prif >> Addysg Iechyd >> 6 sbardun ymosodiad asthma a sut i'w hatal

6 sbardun ymosodiad asthma a sut i'w hatal

6 sbardun ymosodiad asthma a sut iAddysg Iechyd

Os ydych chi erioed wedi cael pwl o asthma, rydych chi'n gwybod pa mor frawychus y gall fod pan fydd eich brest yn tynhau, gan ei gwneud hi'n anodd cymryd anadliadau rhwng pesychu. Dyma rai o'r symptomau sy'n nodweddu pwl o asthma. Gall ymosodiadau asthma gael eu sbarduno gan lawer o bethau, gan ei wneud yn fwy brawychus o lawer pan na allwch anadlu'n sydyn.

Deall beth sy'n sbarduno'ch asthma yw'r cam cyntaf tuag at atal pwl o asthma. Byddwn yn esbonio'r hyn sydd angen i chi ei wybod am sbardunau pyliau o asthma cyffredin, fel y gallwch wneud eich gorau i atal symptomau rhag torri ar draws eich bywyd bob dydd.Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n cael pwl o asthma?

Mae pwl o asthma yn digwydd pan fydd y corff yn agored i sbardun - fel paill neu fwg - sy'n achosi i'r llwybrau anadlu fynd yn llidus a chwyddedig.Mae ymosodiadau asthma yn anghyfforddus i'w profi a gallant fod yn frawychus, yn enwedig i blant. Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael unrhyw un o'r symptomau canlynol, efallai eu bod nhw'n cael pwl o asthma:

 • Anhawster anadlu
 • Tyndra neu boen yn y frest
 • Pesychu neu wichian

Efallai y bydd pwl o asthma yn diflannu ar ôl ychydig funudau gyda thriniaeth gywir, ond gall symptomau bara'n hirach a dod yn peryglu bywyd os na chaiff ei drin. Gofynnwch am sylw meddygol ar unwaith os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael pwl o asthma difrifol gydag un neu fwy o'r symptomau canlynol: • Teimlad o banig am yr ymosodiad asthma
 • Wyneb gwelw a chwyslyd
 • Trafferth siarad neu symud
 • Gwefusau neu ewinedd sy'n troi'n las
 • Dim gwelliant mewn symptomau ar ôl defnyddio anadlydd

6 sbardun ymosodiad asthma cyffredin

An sbardun asthma yn llidus sy'n achosi i'r llwybrau anadlu fynd yn llidus a chyfyng. Mae cyfyngu llwybrau anadlu yn nodi dechrau pwl o asthma a gall achosi symptomau eraill fel gwichian.

Nid oes un sbardun sengl o asthma. Efallai na fydd yr hyn sy'n sbarduno pwl o asthma i un person yr un peth i berson arall. Fe fyddwch chi'n gwybod beth sy'n achosi pwl o asthma i chi os ydych chi'n agored i lidiwr a bod gennych anadl yn fyr neu'n dechrau gwichian. Y sbardunau mwyaf cyffredin yw:

 1. Alergeddau
 2. Llidwyr yn yr awyr
 3. Ymarfer
 4. Tywydd
 5. Straen
 6. Heintiau firaol a bacteriol
 7. Meddyginiaethau fel beta-atalyddion

1. Alergeddau

Mae alergenau (fel paill, gwiddon llwch, a dander anifeiliaid) yn sbarduno symptomau asthma i lawer o bobl. Gall alergeddau bwyd (fel pysgod cregyn, cnau coed, a gwenith) hefyd achosi pyliau o alergedd asthma . Gall rhai ychwanegion bwyd, fel sylffitau, sbarduno symptomau asthma hefyd.2. Llidwyr yn yr awyr

Gall mwg tybaco, tanau coed, tanau gwyllt, a mwg ail-law ysgogi pwl o asthma yn hawdd oherwydd pa mor gythruddo ydyn nhw i lwybrau anadlu. Mae llygredd aer, mygdarth cemegol, arogleuon cryf a phersawr hefyd enghreifftiau o lidiau sy'n aml yn achosi pyliau o asthma.

3. Ymarfer

Pyliau o asthma a achosir gan ymarfer corff yn gyffredin iawn ac yn fwy tebygol o ddigwydd mewn tywydd oer. Gall ymarfer corff egnïol achosi llid a chyfyngder llwybr anadlu, gan ei gwneud hi'n anodd anadlu.

4. Amodau'r tywydd

Mae asthma yn gyflwr bytholwyrdd, ond mae rhai y tywydd yn newid yn gallu ei waethygu. Gall tywydd oer achosi fflêr asthma. Mae aer sych, oer yn cythruddo'r llwybrau anadlu a gall beri iddynt chwyddo. Pan fydd y corff yn oer, mae hefyd yn cynhyrchu histaminau, a all waethygu gwichian a pheswch. Ar ben hynny, mae tymhorau cynhesach y gwanwyn a'r haf yn dod gyda llawer mwy o lygryddion na misoedd oerach. Yn ogystal, gall stormydd mellt a tharanau waethygu asthma wrth i'r lleithder godi ac wrth i baill gael ei wasgaru a'i rannu'n ronynnau llai.5. Straen

Straen yw un o'r sbardunau asthma mwyaf cyffredin oherwydd ei fod yn effeithio ar gynifer o bobl. Gall emosiynau cryf greu trallod corfforol ac achosi goranadlu. Gall gor-heneiddio arwain at drawiad asthma ac ychwanegu straen pellach i'r corff.

6. Heintiau firaol a bacteriol

Mae'r heintiau cyffredin annwyd, ffliw, sinws (sinwsitis), neu heintiau anadlol yn effeithio ar y system imiwnedd a gall achosi pyliau o asthma.Sut i atal pwl o asthma

Mae'n haws atal pwl o asthma os ydych chi'n gwybod beth i'w wneud unwaith y bydd rhywun yn cychwyn. Mewn rhai achosion, efallai na fydd yn bosibl atal pwl o asthma yn gyfan gwbl heb anadlydd. Fodd bynnag, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i leihau hyd a dwyster pwl o asthma. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Defnyddiwch eich anadlydd
 • Tynnwch eich hun o'r sbardun
 • Eisteddwch i fyny yn syth
 • Peidiwch â chynhyrfu

Defnyddiwch eich anadlydd

Mae mewnanadlwyr yn cael eu rhagnodi gan feddygon i helpu llwybrau anadlu agored yn ystod pwl o asthma, a gallant helpu i atal peswch asthma. Gall mewnanadlwyr atal pwl o asthma os caiff ei ddefnyddio'n gywir.Os oes asthma ar eich plentyn, dylech chi neu eu darparwr gofal iechyd eu dysgu sut i ddefnyddio anadlydd. Yn ychwanegol, dylech chi wybod sut i roi anadlydd iddynt a darparu ysgol i cynllun yn achos pwl o asthma.

Tynnwch eich hun o'r sbardun

Mae'n swnio'n syml, ond weithiau'r peth gorau y gallwch chi ei wneud yw tynnu'ch hun o'r sbardun sy'n achosi eich pwl o asthma. Er enghraifft, symudwch y tu mewn os yw alergedd awyr agored yn eich sbarduno. Neu, gall cymryd cawod fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n agored i bersawr.Eisteddwch i fyny yn syth

Gall eistedd yn syth wrth gael pwl o asthma ei helpu i fynd i ffwrdd. Mewn safle eistedd unionsyth, mae'r llwybrau anadlu'n agor mwy, gan ei gwneud hi'n haws anadlu.

Peidiwch â chynhyrfu

Mae ymosodiadau asthma yn ddychrynllyd, ond bydd aros yn ddigynnwrf yn cadw symptomau rhag gwaethygu. Ymlaciwch a chanolbwyntiwch ar eich anadlu i helpu'ch ymosodiad asthma i ymsuddo.

Mae rhai pobl yn profi pyliau o asthma yn y nos. Mae'n ddefnyddiol eich bod eisoes wedi dileu sbardunau posib, fel anifeiliaid anwes yn crwydro a llwch, i atal pwl o asthma yn y nos. Gall cadw anifeiliaid allan o'r ystafell gyda'r nos a rhedeg purifier aer i wella ansawdd aer wneud gwahaniaeth mawr.

Os ydych chi gyda rhywun sy'n cael pwl o asthma, eisteddwch ef yn unionsyth a'u cynorthwyo i gael mynediad i'w hanadlydd. Dylech ffonio 911 ar unwaith os bydd eu symptomau'n gwaethygu.

Sut i atal pwl o asthma

Mae'n haws atal ymosodiad asthma os ydych chi'n gwybod beth sy'n sbarduno'ch asthma.

Gall osgoi'r sbardunau helpu i atal pwl o asthma mewn llawer o achosion, meddai David Stempel, MD, Uwch VP Materion Clinigol a Meddygol yn Iechyd Propeller . Gellir lliniaru ymosodiadau asthma ymhellach trwy gymryd meddyginiaethau ataliol fel corticosteroidau wedi'u mewnanadlu ac mewn rhai achosion defnyddio broncoledydd sy'n gweithredu'n fyr, fel albuterol, 15 munud cyn dod i gysylltiad ag ymarfer sbardun tebyg.

Meddyginiaeth asthma

Mae enghreifftiau o feddyginiaethau ataliol a rhyddhad cyflym yn cynnwys:

 • Symbicort
 • Breo Ellipta
 • Advair Diskus
 • Alergedd Rhinocort
 • Xolair
 • Entocort Ec

Fodd bynnag, mae'n bwysig galw allan rhai meddyginiaethau yn gallu sbarduno symptomau asthma yn hytrach na'u trin. Mae'r rhain yn cynnwys rhai meddyginiaethau pwysedd gwaed (atalyddion beta, atalyddion ACE) a chyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd fel ibuprofen. Cyn cymryd meddyginiaeth newydd - boed yn bresgripsiwn neu'n feddyginiaeth dros y cownter - gwnewch yn siŵr bod eich meddyg neu fferyllydd yn gwybod bod gennych asthma. Mae asthma yn gyflwr sylfaenol a allai effeithio ar eich opsiynau triniaeth ar gyfer anhwylderau, salwch neu gyflyrau eraill.

Newidiadau ffordd o fyw

Mae osgoi sbardunau asthma a chymryd meddyginiaethau ataliol yn ddim ond rhai o'r rhagofalon y dylai pobl ag asthma eu cymryd. Gall newidiadau ffordd o fyw, fel diet ac ymarfer corff, hefyd helpu i atal pyliau o asthma. Gall bwyta llawer o ffrwythau, llysiau a bwydydd gwrthlidiol leihau'r potensial ar gyfer sbardunau dietegol a gall helpu'r corff i brosesu tocsinau amgylcheddol sy'n gwaethygu asthma. Mae hyd yn oed coffi wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer asthma oherwydd bod y caffein yn helpu i agor y llwybrau anadlu.

Mae rhai pobl hyd yn oed yn ceisio atal pyliau o asthma yn naturiol trwy redeg lleithyddion a phurwyr aer yn eu cartref, neu trwy ymarfer myfyrdod i helpu i leihau llid yn y corff.

Siaradwch ag alergydd

Efallai na fydd rheoli eich asthma heb anadlydd yn gwbl bosibl, ond gallai osgoi sbardunau a chynnal ffordd iach o fyw leihau faint rydych chi'n defnyddio anadlydd. Siaradwch ag alergydd i ddysgu mwy am sut i atal pyliau o asthma neu reoli'ch asthma yn well.